Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system oceniania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system oceniania"— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system oceniania
Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

2 Część pierwsza W badaniach uczestniczyło 91 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły, co stanowi 34,08%. Ankieta składała się z 9 pytań Na niektóre z nich nie zostały udzielone przez wszystkich odpowiedzi

3 1. Czy nauczyciele informują córkę / syna, jakie postępy w nauce powinni osiągnąć? 91 odpowiedzi
Tak 45 49,45% Raczej tak 31 34,06% Raczej nie 14 15,38% Nie 1 1,09%

4 2. Czy nauczyciele informują córkę / syna o postępach w nauce
2. Czy nauczyciele informują córkę / syna o postępach w nauce? 89 odpowiedzi Tak 49 55,06% Raczej tak 30 33,7% Raczej nie 8 8,98% Nie 2 2,24%

5 3.a. Czy informacje te nauczyciele przekazują Państwu? 91 odpowiedzi
Tak 82 90,1% Nie 2 9,9% 3.b. Kiedy? (86 odpowiedzi) Zebranie ogólne 70 81,39% Spotkanie indywidualne 5 5,81% Konsultacje w ustalone dni 11 12,79%

6 3.c. W jaki sposób to robią? 52 odpowiedzi
Podczas rozmów indywidualnych 15 28,84% Podczas zebrania ogólnego 21 40,38% Przez telefon 4 7,69% W inny sposób (karta z ocenami) 12 23,07%

7 4. Czy nauczyciele wskazują córce / synowi ich mocne i słabe strony
4. Czy nauczyciele wskazują córce / synowi ich mocne i słabe strony? 88 odpowiedzi Tak 26 29,54% Raczej tak 37 42,04% Raczej nie 23 26,13% Nie 2 2,27% 4.a. W jaki sposób to robią? 25 odpowiedzi Rozmowa indywidualna 17 68% Zachęcenie do udziału w konkursie 1 4% Informując o odpowiedziach pisemnych i ustnych 7 28%

8 5. Czy córka / syn mają świadomość swoich mocnych i słabych stron
5. Czy córka / syn mają świadomość swoich mocnych i słabych stron? 89 odpowiedzi Tak 34 38,2% Raczej tak 43 48,31% Raczej nie 12 13,48% Nie -

9 6. Czy sposób oceniania motywuje córkę / syna do dalszej pracy
6. Czy sposób oceniania motywuje córkę / syna do dalszej pracy? 88 odpowiedzi Tak 26 29,54% Raczej tak 44 50% Raczej nie 16 18,18% Nie 2 2,27%

10 7. Czy proces oceniania córki / syna dostosowany jest do potrzeb i możliwości dziecka? 88 odpowiedzi
Tak 30 34,09% Raczej tak 52 59,09% Raczej nie 4 4,54% Nie 2 2,27%

11 8. Czy zna Pan / Pani kryteria oceniania? 91 odpowiedzi
Tak 65 71,43% Tak – z większości przedmiotów 18 19,78% Tak – z niektórych przedmiotów 7 7,69% Nie 1 1,09%

12 9. Czy córka / syn ma poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania ich wiedzy i umiejętności? 91 odpowiedzi Tak 18 19,78% Tak – z większości przedmiotów 47 51,64% Tak z niektórych przedmiotów 24 26,37% Nie 2 2,19%

13 Wnioski Nauczyciele informują rodziców o tym jakie powinni i jakie osiągają postępy w nauce dzieci, podczas zebrań ogólnych lub indywidualnych rozmów (83%) Rodzice uważają ze system oceniania motywuje ich dzieci do dalszej pracy i jest on dostosowany do możliwości ich dzieci (odpowiednio 80 i 93%); prawie ¾ zna kryteria oceniania z większości przedmiotów Tylko 19% rodziców potwierdza, że ich dzieci mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania z wszystkich przedmiotów; 51% z większości, a co czwarty z niektórych przedmiotów

14 Część druga Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
W badaniu uczestniczyło 110 uczniów klas I-III, co stanowi 41,35% Ankieta składała się z 9 pytań Na niektóre z nich nie została udzielona odpowiedź

15 1. Czy nauczyciele informują Cię jakie postępy w nauce powinieneś osiągnąć? 110 odpowiedzi
Tak 19 17,27% Raczej tak 37 33,63% Raczej nie 39 35,45% Nie 15 13,63% 1.a. Kiedy? 51 odpowiedzi Na początku roku szkolnego 14 27,45% Przed sprawdzianami i klasówkami 37 72,54% 1.b. W jaki sposób? 46 odpowiedzi Informacja słowna 39 84,78% Pisemnie w zeszycie 7 15,21%

16 2. Czy nauczyciel informują Cię o twoich postępach w nauce
2. Czy nauczyciel informują Cię o twoich postępach w nauce? 110 odpowiedzi Tak 21 19,09% Raczej tak 57 51,81% Raczej nie 22 20% Nie 10 9,09% 2.a. W jaki sposób? 78 osób odpowiedziało, że za pośrednictwem informacji słownej 2.b. Jak często? 65 odpowiedzi Często 21 32,3% Czasami 44 67,7%

17 3. Czy nauczyciele przekazują ww. informacje twoim rodzicom
3. Czy nauczyciele przekazują ww. informacje twoim rodzicom? 110 odpowiedzi Tak 94 85,45% Nie 16 14,54% 3.a. Kiedy? 125 odpowiedzi Podczas zebrań i konsultacji 94 75,2% Podczas spotkań indywidualnych 25 20% Przez telefon 6 4,8% 3.b. W jaki sposób to robią? 93 odpowiedzi Pisemnie 50 53,76% Ustnie 43 46,23%

18 4. Czy nauczyciele wskazują ci mocne i słabe strony? 110 odpowiedzi
Tak 16 14,54% Raczej tak 29 26,36% Raczej nie 34 30,9% Nie 31 28,18% 4.a. W jaki sposób to robią? 43 osoby odpowiedziały, ze podczas rozmów indywidualnych

19 5. Czy masz świadomość swoich mocnych i słabych stron? 110 odpowiedzi
Tak 65 59,09% Raczej tak 36 32,72% Raczej nie 6 5,45% Nie 3 2,72%

20 6. Czy sposób oceniania motywuje cię do dalszej pracy? 110 odpowiedzi
Tak 39 35,45% Raczej tak 34 30,9% Raczej nie 18 16,36% Nie 19 17,27%

21 7. Czy wszyscy nauczyciele informują cię o sposobie oceniania z przedmiotu? 110 odpowiedzi
Tak 45 40,9% Tak – zdecydowana większość 38 34,54% Tak – niektórzy 23 20,9% Nie 4 3,63% 7.a. Z danego zakresu materiału. 110 odpowiedzi Tak 38 34,54% Tak – zdecydowana większość 29 26,36% Tak – niektórzy 35 31,81% Nie 8 7,27%

22 7.b. Kiedy? 98 odpowiedzi - na początku roku szkolnego 82 – odpowiedzi – przed sprawdzianami
7.c. W jaki sposób? 67 odpowiedzi - słownie

23 8. Czy znasz kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów
8. Czy znasz kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów? 110 odpowiedzi Tak 53 48,18% Tak – z większości 40 36,36% Tak – z niektórych 13 11,81% Nie 4 3,63%

24 9. Czy masz poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania swojej wiedzy i umiejętności? 110 odpowiedzi Tak 15 13,63% Tak – z większości przedmiotów 35 31,81% Tak – z niektórych przedmiotów 46 41,81% Nie 14 12,72%

25 Wnioski Tylko 51% badanych potwierdza, że jest informowana przez nauczycieli o tym jakie postępy w nauce powinni osiągnąć Prawie ¾ jest informowanych o swoich postępach w nauce; informacje te są przekazywane rodzicom 91% ma świadomość swoich mocnych i słabych stron 75% wie na początku roku szkolnego o sposobie oceniania, 61% z danego materiału, przed sprawdzianem; Jednak tylko 66% uważa, że system oceniania motywuje do dalszej pracy 85% uczniów zna kryteria oceniania, ale tylko 45% ma poczucie, że są one obiektywne, sprawiedliwe i motywujące do dalszej pracy; 42% uważa, ze dotyczy to tylko niektórych przedmiotów

26 Część trzecia Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli
W badaniu uczestniczyły 23 osoby Ankieta składała się z 10 pytań

27 1. W jaki sposób Pan/Pani dokonuje oceny uczniów? 37 odpowiedzi
Wg kryteriów oceniania 23 62,16% Uwzględniając opinię PPPP 6 16,22% Uwzględniając możliwości uczniów 8 21,62%

28 2. Jakie formy motywowania uczniów stosuje Pan/Pani w swojej pracy
2. Jakie formy motywowania uczniów stosuje Pan/Pani w swojej pracy? 43 odpowiedzi Pochwały 11 23,91% Ocena aktywności 9 19,57% Urozmaicone formy zajęć 18 39,13% Ocena za osiągnięcia w konkursach 7 15,22% Podsycana rywalizacja 1 2,17%

29 3. Czy stosowany przez Panią/Pana proces oceniania jest dostosowany do możliwości ucznia? 23 odpowiedzi Tak 15 65,22% Raczej tak 8 34,78% Raczej nie - Nie

30 4. Czy uczniowie mają poczucie motywowania do pracy? 19 odpowiedzi
Tak 7 36,84% Tak – zdecydowana większość 11 57,89% Tak – niektórzy 1 5,26% Nie -

31 5. Czy zna Pan/Pani wewnętrzne i ogólne przepisy prawa dotyczące oceniania? 23 odpowiedzi
Tak 21 91,3% Raczej tak 2 8,7% Raczej nie - Nie

32 6. Czy prowadzi Pan/Pani spójną politykę oceniania
6. Czy prowadzi Pan/Pani spójną politykę oceniania? (jeden przedmiot – różni nauczyciele – ta sama ocena) 23 odpowiedzi Tak 22 95,65% Nie 1 4,35%

33 Wszyscy odpowiedzieli twierdząco
7. Czy w bieżącej pracy stosuje Pan/Pani kryteria oceniania? 23 odpowiedzi Wszyscy odpowiedzieli twierdząco

34 8. Czy oceniając uwzględnia Pan/Pani indywidualizację pracy z uczniem, dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości? 23 odpowiedzi Tak 17 73,92% Raczej tak 6 26,08% Raczej nie - Nie

35 100% na początku roku szkolnego
9. Kiedy przekazuje Pan/Pani uczniom informację na temat sposobu oceniania? 100% na początku roku szkolnego Z danego zakresu materiału – na bieżąco, przed sprawdzianem 20 86,95% Brak odpowiedzi 3 13,05% 9.a. W jaki sposób? 37 odpowiedzi Ustnie 18 48,65% Pisemnie 19 51,35%

36 10. Czy uczniowie mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania ich wiedzy i umiejętności? 23 odpowiedzi Tak 12 52,17% Tak – zdecydowana większość 11 47,83% Tak – niektórzy - Nie

37 Wnioski Nauczyciele znają i dokonują oceny uczniów zgodnie z kryteriami, uwzględniając opinie PPPP, możliwości indywidualne uczniów; stosują również różnorodne formy motywowania uczniów 94% uważa, że uczniowie mają poczucie motywowania do pracy Wszyscy informują na początku roku szkolnego o sposobie oceniania, a 90% robi to na bieżąco

38 Podsumowanie Wnioski wynikające z całości badań
Nauczyciele przekazują uczniom informacje o postępach w nauce (potwierdza to 71% uczniów i 89% rodziców) 92% uczniów jest świadoma swoich mocnych i słabych stron (potwierdza to 86,5% rodziców), tylko 41% uczniów i 71,5% rodziców uważa, ze nauczyciele o tym mówią Nauczyciele dokonując oceny motywują uczniów do dalszej pracy – potwierdza to 66% uczniów i 79,5% rodziców Wg nauczycieli uczniowie mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania swojej wiedzy i umiejętności – potwierdza to jednak tylko 45,4% uczniów i 51,6% rodziców 41% uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele, a 34,5%, że większość informuje ich o sposobie oceniania z przedmiotu; a z danego materiału odpowiednio – 34,5% i 26,4% Nauczyciele znają przepisy prawa w zakresie oceniania – 48,2% uczniów zna kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów, 36,4% z większości; wśród rodziców odpowiednio -71,4% i 19,8%

39 Negatywne aspekty Tylko połowa uczniów potwierdza, że są informowani przez nauczyciela, jakie powinni osiągnąć postępy w nauce 59% uczniów twierdzi, że nauczyciel nie wskazuje im ich mocnych i słabych stron 55% ma poczucie, że jest nieobiektywnie i niesprawiedliwie oceniana ze wszystkich lub z większości przedmiotów a 59% z niektórych przedmiotów 60% uczniów uważa, że nie są oni informowani o sposobie oceniania z przedmiotu i / lub nie mają takiej informacji w zakresie bieżącego materiału

40 Wnioski końcowe 1. Na bieżąco:
Informować uczniów o tym, jakie postępy w wiedzy i umiejętnościach powinni osiągać Wskazywać uczniom ich mocne i słabe strony 2. Zmienić sposób oceniania, informowania i uzasadniania oceny bieżącej, semestralnej i końcoworocznej na taki, aby uczniowie mieli poczucie obiektywnego i sprawiedliwego traktowania

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system oceniania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google