Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOSNOWIEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOSNOWIEC."— Zapis prezentacji:

1 SOSNOWIEC

2 Położenie Sosnowca na mapie Polski
Informator Herb Sosnowca Położenie Sosnowca na mapie Polski Flaga Sosnowca

3 Sosnowiec’s position on the Poland’s map
Informant Sosnowiec’s crest Sosnowiec’s position on the Poland’s map Sosnowiec’s flag

4 Historia Sosnowiec jako miasto może się poszczycić zaledwie ponad stuletnią historią (prawa miejskie od 1902 roku). Jednak wzmianki o osadnictwie na tych terenach są znacznie starsze i sięgają czasów piastowskich. Pierwsze doniesienia o Zagórzu, położonym w obecnych granicach miasta, pochodzą z 1228 roku. Równie stary jest Klimontów. Według najstarszych przekazów była to wieś należąca wówczas do rycerza Klimunta. Dokumenty z XIV wieku wymieniają takie wsie, jak Milejowice i Pogonia. 200 lat później możemy już uzyskać informacje o osadzie Mrowisko, która później zmieni nazwę na Modrzejów, oraz o Niwce. Tereny, na których obecnie znajduje się Sosnowiec wchodziły w skład Księstwa Siewierskiego i należały do książąt śląskich, później dostały się pod panowanie biskupów krakowskich. Obszar ten w 1790 roku został wcielony do Korony Polskiej. Po trzecim zaborze osady wchodzące w skład obecnego Sosnowca znalazły się w zaborze pruskim, od 1807 roku były w Księstwie Warszawskim, a w 1815 roku zostały włączone do Królestwa Polskiego (zabór rosyjski). Dynamiczny rozwój Sosnowca w XIX wieku wiąże się z odkryciem bogatych złóż minerałów, przede wszystkim węgla kamiennego, oraz rozwojem kolei. W 1848 roku w Maczkach wybudowano dworzec kolejowy. Wówczas osada ta nazywała się Granica. Miejscowość leżała bowiem na granicy dwóch zaborów - rosyjskiego i austrowęgierskiego. W 1859 roku kolejny dworzec powstał już w centrum przyszłego miasta. Wtedy to wybudowano odnogę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

5 History Coat of arms was designed by city architect Stefan Wyszewskiego (Byszewski) and operates unchanged from 13 September The dynamic development of Sosnowiec was halted by the outbreak of WWI. During the war and occupation destroyed many factories and mines. Sosnowiec just after the liberation actively joined the campaign to assist the inhabitants of Silesia during all three uprisings. Here were interviewed facility, recruiting offices, points of transit of weapons, ammunition and military equipment. In Sosnowiec, Upper Silesians Aid Committee was established, operated insurgent headquarters, hospitals, also issued to the press. Despite substantial losses as a result of the war, the industry in this area very quickly rose from the ruins. It was established at that time many new plants and businesses. Sosnowiec in 1927 became the seat of the Chamber of Commerce, whose work covered a wide range of economic, social, legal, etc. Another dramatic moments of our city experienced in Germans entered Sosnowiec 4 September and now on this day in public and individual executions were killed dozens of people - Poles and Jews. The district Środula was a ghetto where Jews were transported from all over the Basin. After several years of occupation of the Red Army liberated the city on 27 January 1945.

6 Miejski Klub im. Jana Kiepury
Kultura Miejski Klub im. Jana Kiepury Założony w 1983 roku od początku utożsamiany był z postacią wielkiego Polaka, tenora, sosnowiczanina - Jana Kiepury. Niewątpliwie postać ta wytyczyła podstawowe zadania i cele placówki, którymi było i jest krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub wytrwale popularyzuje te aspekty, ze szczególnym uprzywilejowaniem muzyki poważnej.Zamierzony cel placówki jest wytrwale realizowany poprzez stale organizowanie cyklicznych imprez, otwartych koncertów: muzyki poważnej, jazzowych, popowych, przedstawień teatralnych, kabaretów, wernisaży, wystaw, przeglądów i konkursów muzycznych oraz turniejów tanecznych. Muzeum w Sosnowcu Muzeum rozpoczęło swoją działalność w roku 1985 jako Oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dziesięć lat później placówka została przejęta przez sosnowiecki samorząd i od tego czasu funkcjonuje pod nazwą Muzeumw Sosnowcu.W ciągu 25 letniej działalności zorganizowano około 500 wystaw w siedzibie oraz w kraju i za granicą, które obejrzało ponad zwiedzających.

7 City Club of Jan Kiepura
Culture City Club of Jan Kiepura Founded in 1983, from the beginning has been identified with the figure of the great Pole, tenor, Sosnowiec - Jan Kiepura. Undoubtedly, this figure has set key objectives and targets facility, which was and is to promote musical culture among children, adolescents and adults. Club assiduously promotes these aspects, with special music poważnej.Zamierzony aim of favoring the facility is consistentlyimplemented by constantly organizing regular events and open concerts: classical music, jazz, pop, theater, cabaret, previews, exhibitions, surveys and competitionsand tournaments, dance . Museum in Sosnowiec The Museum started its activities in 1985 as a branch of the Upper SilesianMuseum in Bytom. Ten years later the facility was taken over by the governmentSosnowiec, and has since operated as the Museum in Sosnowiec. In the 25 years of activity around 500 exhibitions held at the headquarters and in the country and abroad, and attracted over 700 000 visitors.

8 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”
Kultura Miejski Dom Kultury „Kazimierz” Budynek, w którym obecnie mieści się Miejski Dom Kultury „Kazimierz” został wybudowany w połowie lat 60 ubiegłego wieku przez KWK „Kazimierz-Juliusz”. Obiekt pod patronatem kopalni działał do początku lat 90-tych. Jednak w związku z kłopotami finansowymi związanymi z przekształceniami ustrojowymi, władze kopalni zdecydowały się zamknąć placówkę. Przez kilkanaście lat Dom Kultury nie funkcjonował. Dopiero w 2004 r. zarząd kopalni podjął decyzję o przekazaniu budynku w użyczenie gminie Sosnowiec. Najpierw Dom Kultury funkcjonował jako filia Miejskiego Klubu „Maczki”. Teatr Zagłębia Teatr Zagłębia powstał w 1897 roku jako 6. teatr na ziemiach polskich. Wzniesiony został wg planów architektonicznych Karola Steczkowskiego, pierwotnie planowany jako kompleks: Teatr Zimowy, Hotel Saski, Teatr Letni. Kilkakrotnie zmieniano nazwy tego obiektu: Teatr Polski (1920), Teatr Miejski (1927), Teatr Zagłębia (1955). Również wielokrotnie przebudowywano zabytkową bryłę. Obecny kształt zawdzięcza ostatniej modernizacji wykonanej w latach i rozbudowie przeprowadzonej w 1992 roku.

9 Municipal House of Culture "Kazimierz„
The building which now houses the Municipal House of Culture "Kazimierz" is built in the mid 60s of last century by the coal mine "Kazimierz-Juliusz". Facility under the auspices of the mine operated until the early 90's. However, due to financial problems related to systemic transformations, the authorities decided to close themine facility. For several years, House of Culture did not work. Only in 2004, the mine management decided to transfer the building in the lending communitySosnowiec. First House of Culture functioned as a branch of the City Club „Maczki". Basin Theatre Basin Theatre was founded in 1897 as a sixth theater in Poland. It was built by Charles Steczkowski architectural plans, originally planned as a complex: Winter Theatre, Hotel Saski, summer theater. On several occasions, changed the name of the object: Polish Theatre (1920), City Theatre (1927), Basin Theatre (1955). Also, many times rebuilt the historic block. The current shape is due to the last upgrade executed in the years and extension carried out in  

10 Kultura Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
składa się z Instytutu Informatyki, Instytutu nauki o Materiałach oraz Katedry Materiałoznawstwa. W Sosnowcu swą siedzibę mają Instytut Informatyki i katedra Materiałoznawstwa. Instytut Informatyki został założony jako Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w Wówczas oferował studia magisterskie na kierunku Informacja Naukowa i Techniczna. Obecnie oferowane są trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie uzupełniające na kierunku Informatyka. Katedra Materiałoznawstwa specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii materiałowej oraz w technologii. Śląski Uniwersytet Medyczny - Wydział Farmaceutyczny utworzony w 1971 roku, jest jednym z pięciu Wydziałów Śląskiej Akademii Medycznej. Obecnie, Katedry i Zakłady Wydziału mieszczą się w kilku budynkach, zlokalizowanych zarówno na terenie Sosnowca jak i Katowic. Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej kształci się ok 1800, na pięciu prowadzonych przez Wydział kierunkach, tj. na kierunku: farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia i informatyka – w specjalności: bioinformatyka. Studia prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich ( farmacja, analityka medyczna, biotechnologia), oraz – w systemie studiów dwustopniowych ( biotechnologia, kosmetologia, informatyka).

11 Culture Department of Computer Science and Materials Science
consists of the Institute of Computer Science, Institute of Materials Science and Department of Materials Science. In Sosnowiec his home to the Institute of Materials Science and cathedral. Institute of Computer Science was founded as the Institute of Information Science and Technology in Then offer a master's degree majoring in scientific and technical information. Currently available are three-year bachelor and two-year complementary MA in Computer Science. Department of Materials Science specializes in engineering and technology. Medical University of Silesia - Faculty of Pharmacy created in 1971, is one of the five faculties of Silesian Medical Academy. Currently, the Department and the Department of Plant located in several buildings, located both in Sosnowiec and Katowice. The Faculty of Pharmacy and Laboratory Medicine educates about 1800 students, the five conducted by the Department of directions, ie in the direction of pharmacy, medical analytics, biotechnology, cosmetology, and computer science - in the specialties: bioinformatics. Studies are conducted in a single system studies degree (pharmacy, medical analytics, biotechnology), and - in a two-cycle system (biotechnology, cosmetology, computer science).

12 Kultura Na terenie Sosnowca jest ponad 10 dużych parków. Niektóre z nich to Park Mieroszewskich za Zagórzu, Park przy ul 1 Maja, Park Tysiąclecia w Milowicach, Park przy ulicy Baczyńskiego, Park przy ulicy Mościckiego, Park przy ulicy Ostrogórskiej, Park Leśna w Kazimierzu, Park Kresowy z Egzotarium, Park im. Wandy Malczewskiej w Klimontowie, Park Schöna na Środulce, Park im. Żeromskiego na Pogoni. Najpopularniejszym miejscem wypoczynku Sosnowiczan jest Park Sielecki. Najstarsze wiadomości o parku otaczającym zamek rycerski i opierającym swoją zachodnią granicę na Czarnej Przemszy, pochodzą z 1835 roku. Oprócz tego na terenie Sosnowca rosną 72 stare drzewa - pomniki przyrody. Park Sielecki

13 Culture The area of Sosnowiec have more than 10 large parks. Some of them are: Zagórze Mieroszewskich Park, Park Street May 1, Millennium Park in Milowice, Park Street Baczynski, Park Street Moscicki Ostrogórskiej Park Street, Park Forest in Kazimierz, the Egzotarium Borderland Park. Wanda Malczewska Park in Klimontów, Park Schöna in Środula, Park. of Żeromskiego in Pogon. The most popular holiday destination among Sosnowiec citizens is the Park of Sielec. The earliest news of the park surrounding the castle and knights which builds its western border on the Black Przemsza are from In addition, in Sosnowiec grow 72 mature trees - monuments of nature. Park of Sielec

14 Kościół św. Tomasza Apostoła
Zabytki Pałac Miroszewskich Kościół św. Tomasza Apostoła Willa Piątkowskiego

15 Church of Sts. Thomas the Apostle
Monuments Miroszewski’s Palace Church of Sts. Thomas the Apostle Piątkowski’s Residence

16 Sport Głównym ośrodkiem sportowym w Sosnowcu jest Zagłębie Sosnowiec, klub posiada 3 sekcje sportowe: piłka nożna, koszykówka i hokej na lodzie. Piłka Nożna: Rok założenia: 1906 Sukcesy: 4x Wicemistrzostwo Polski: 1955, 1964, 1967, 1972 2x brązowy medal Mistrzostw Polski: 1962, 1963, 1965 4x Puchar Polski: 1962, 1963, 1977, 1978 1x finał Pucharu Polski: 1971 1x finał Pucharu Ligi (nieoficjalny) 1978 Hokej: Rok założenia: 1934 Sukcesy: 5x Mistrzostwo Polski: 1980, 1981, 1982, 1983, 1985. 3x Wicemistrzostwo Polski: 1978, 1979, 1984. 2x Brązowy medal mistrzostw Polski: 1988, 1990. Koszykówka: Rok założenia: 1975 Sukcesy: 2x Mistrzostwo Polski: 1985, 1986. 4x Brązowy Medal Mistrzostw Polski: 1981, 1984, 1989, 1991. Puchar Polski: 1983.

17 Sport The main sports center in Sosnowiec is Zagłębie Sosnowiec, the club has three sports teams: football, basketball and ice hockey. Football: Founded: 1906 Successes: 4x vice Polish: 1955, 1964, 1967, x bronze medal in the Polish Championships: 1962, 1963, x Polish Cup: 1962, 1963, 1977, x Polish Cup finals: x League Cup final (unofficial) 1978 Ice Hockey: Founded: 1934 Successes: 5x Polish Championship: 1980, 1981, 1982, 1983, Vice 3x Polish: 1978, 1979, x Bronze Medal of the Polish Championships: 1988, 1990. Basketball: Founded: 1975 Successes: 2x Polish Championship: 1985, x Bronze Medal of the Polish Championships: 1981, 1984, 1989, Polish Cup: 1983.

18 Jan Kiepura Od 1912 r. uczęszczał do siedmioklasowej Męskiej Szkoły Handlowej w Sosnowcu, przemianowanej po odzyskaniu niepodległości na Gimnazjum Państwowe im. Stanisława Staszica. W 1919 r. wstąpił ochotniczo do wojska (I Pułk Strzelców Bytomskich). Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim. Podczas wojny polsko-radzieckiej (1920 r.) przez kilka miesięcy przebywał w jednostce wojskowej w Toruniu i szkole podoficerskiej w Grudziądzu. W listopadzie 1920 r. powrócił do szkoły, w której w czerwcu 1921 r. zdał maturę. Od października 1921 r. studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie uczył się śpiewu u Wacława Brzezińskiego. W lutym 1924 r. został przyjęty do Opery Warszawskiej jako adept. Usunięty z teatru po kilku miesiącach, osiadł w Sosnowcu, gdzie ćwiczył śpiew pod kierunkiem Ignacego Warmutha. ponownie przebywał w Stanach Zjednoczonych. W 1958 r. odwiedził kraj - koncertował w głównych miastach Polski.

19 Jan Kiepura Since 1912, he attended the seven-Male School of Economics in Sosnowiec, renamed after independence at the National Gymnasium. Stanislaw Staszic. In 1919 he joined the army voluntarily (I Bytomskich Rifle Regiment). He participated in the first Silesian uprising. During the Polish-Soviet War (1920) for a few months spent in a military unit in Torun and non-commissioned officers school in Grudziadz. In November 1920, he returned to school, where in June 1921 he graduated. Since October 1921, studied law at Warsaw University. Simultaneously, he studied singing at the Wenceslas Brzezinski. In February 1924 he was admitted to the Warsaw Opera as an apprentice. Removed from the theater after a few months, he settled in Sosnowiec, where he practiced singing under the direction of Ignatius Warmuth. he was again in the United States. In 1958 he visited the country - has performed in major Polish cities.

20 Znani Sosnowiczanie Znani i związani z Sosnowcem:
Władysław Szpilman, kompozytor Krzysztof Materna, aktor, reżyser Prof. Fr. Włodzimierz Sedlak, twórca bioelektroniki Mieczysław Wolfke, fizyk, współodkrywca płynnego helu Jacek Cygan, twórca tekstów do piosenek

21 Famous people from Sosnowiec
Famous and connected with Sosnowiec: Władysław Szpilman, composer Krzysztof Materna, actor, director Prof. Fr. Włodzimierz Sedlak, bioelectronics creator Mieczysław Wolfke, physicist, co-discoverer of liquid helium Jacek Cygan, songwriter

22 Powrot do Menu Wykonali Adam Pietkun i Katarzyna Struzik
Źródła wykorzystane w tworzeniu: Grafiki wykorzystane z ogólnodostępnych źródeł za pośrednictwem Część z wykorzystanych zdjęć została wykonana przez Dawida Chalimoniuka.  Powrot do Menu

23 Back to Menu Creators: Adam Pietkun and Katarzyna Struzik Sources:
Graphics used from public sources through Some of the pictures used belong to Dawid Chalimoniuk. . Back to Menu


Pobierz ppt "SOSNOWIEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google