Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko a stopa zwrotu. Standardowe narzędzia inwestowania Analiza fundamentalna – ocena kondycji i perspektyw rozwoju podmiotu emitującego papiery wartościowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko a stopa zwrotu. Standardowe narzędzia inwestowania Analiza fundamentalna – ocena kondycji i perspektyw rozwoju podmiotu emitującego papiery wartościowe."— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko a stopa zwrotu

2 Standardowe narzędzia inwestowania Analiza fundamentalna – ocena kondycji i perspektyw rozwoju podmiotu emitującego papiery wartościowe Analiza techniczna – prognozowanie kursów, wykorzystując dwa rodzaje narzędzi: –Wykresy kursów akcji w przeszłości, których formacje mają tendencje do powtarzania się –Wskaźniki techniczne, charakteryzujące stan rynku akcji i pozwalające na prognozę najbliższych zachowań na rynku

3 Portfel papierów wartościowych to zestaw papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, których posiadaczem jest inwestor.

4 Składniki portfela Udziały wartościowe w portfelu Udziały sumują się do 1 Udziały mogą być ujemne w przypadku krótkiej sprzedaży Zmiany cen walorów w portfelu zmieniają ich udziały

5 Przykład Stworzony został portfel składający się z 50 akcji spółki A po 10 zł oraz 20 akcji spółki B po 50 zł. Wartość portfela W=50*10+20*50=1500 Udział akcji A w A =(50*10)/1500=1/3 Udział akcji B w A =(20*50)/1500=2/3

6 Stopa zwrotu inwestycji w akcje Relacja wielkości dochodu uzyskanego z inwestycji do wielkości zainwestowanego kapitału R=(FV-PV)/PV –R – stopa zwrotu w okresie inwestowania –FV – cena waloru w momencie sprzedaży –PV – cena waloru w momencie zakupu

7 Przykład Inwestor kupił 100 akcji po 20 zł, a po miesiącu sprzedał je po cenie 25 zł Stopa zwrotu z inwestycji w skali miesiąca wynosi –R=(25-20)/20=0,25=25%

8 Roczna stopa zwrotu RA=(1+R) 1/n -1 Przykład Inwestor kupił 10 akcji A po 20 zł, po 3 miesiącach cena akcji wyniosła 21 R=(21-20)/20=5% RA=(1+0,05) 1/4 -1=21,55%

9 Oczekiwana stopa zwrotu Oszacowania dotyczące przyszłości Bierze się pod uwagę: –Stopę zwrotu uzyskaną w ostatnim okresie –Średnią arytmetyczną stóp zwrotu z kilku ostatnich okresów

10 Oczekiwana stopa zwrotu z portfela Stopy zwrotu składników portfela Udziały składników w portfelu Im wyższa stopa zwrotu pojedynczego składnika portfela tym wyższa stopa zwrotu portfela Jeśli składniki portfela mają tę samą stopę zwrotu, to stopa zwrotu portfela jest jej równa

11 Stopa zwrotu portfela dwuskładnikowego R P =w A R A +w B R B Oznaczenia: –R P – stopa zwrotu portfela złożonego z akcji A i akcji B –R A – stopa zwrotu z akcji spółki A –R B – stopa zwrotu z akcji spółki B –w A - udział spółki A w portfelu –w B – udział spółki B w portfelu Stopa zwrotu dla portfela wieloskładnikowego R P =w 1 R 1 +w 2 R 2 +…+w n R n

12 Przykład Stopa zwrotu dla spółki A wynosi 15%, a dla spółki B 25%. Rozpatrzmy 3 portfele: Portfel 1: R P = 0,9*15%+0,1*25%=16% Portfel 2: R P = 0,5*15%+0,5*25%=20% Portfel 3: R P = 0,1*15%+0,9*25%=24%

13 Ryzyko w inwestycjach Zrealizowana stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej Ryzyko negatywne występuje gdy zrealizowana stopa zwrotu jest niższa od oczekiwanej Ryzyko pozytywne występuje gdy zrealizowana stopa zwrotu jest wyższa od oczekiwanej

14 Miary ryzyka Odchylenie standardowe Współczynniki wrażliwości i model CAPM Miary zagrożenia (VaR)

15 Ryzyko portfela Inwestycje o wyższym dochodzie charakteryzują się wyższym ryzykiem Zmniejszenie ryzyka przy tworzeniu portfela możliwe jest dzięki istnieniu powiązania między różnymi inwestycjami Korelacja stóp zwrotu akcji dwóch spółek to powiązanie stóp zwrotu akcji tych spółek

16 Współczynnik korelacji stóp zwrotu Zawiera się w przedziale [-1;1] Mierzy powiązania między stopami zwrotu akcji 2 spółek Wartość bezwzględna wskazuje na siłę powiązania Znak oznacza kierunek powiązania

17 Ryzyko portfela 2 spółek S p 2 =w A 2 s A 2 + w B 2 s B 2 + 2w A w B s A s B r AB Ryzyko jest uzależnione od ryzyka każdej spółki i korelacji stóp zwrotu tych spółek Zachodzą następujące właściwości: –Im wyższe ryzyko składników portfela, tym wyższe ryzyko całego portfela –Im współczynnik korelacji stóp zwrotu bliższy liczbie -1, tym niższe ryzyko portfela

18 Ryzyko portfela wielu spółek Ryzyko portfela wielu spółek zależy od: –Ryzyka każdej spółki –Korelacji stóp zwrotu każdej ze spółki Im wyższe ryzyko składników portfela, tym wyższe ryzyko całego portfela Im współczynniki korelacji stóp zwrotu bliższe liczbie -1, tym niższe ryzyko portfela

19 Współczynnik beta Wartości publikowane w pismach fachowych Wskazuje, o ile punktów procentowych wzrośnie lub zmaleje stopa zwrotu danej akcji gdy stopa zwrotu indeksu rynkowego wzrośnie o jeden punkt procentowy

20 Charakterystyka współczynnika beta β>1 oznacza, że wzrost stopy zwrotu z akcji jest wyższy niż wzrost stopy zwrotu indeksu (lub spadek) β (0;1) oznacza, że stopa zwrotu akcji wzrasta o mniej niż wzrasta stopa zwrotu indeksu (lub spada) β =1 stopa zwrotu z akcji zachowuje się tak jak stopa zwrotu z indeksu β =0 stopa zwrotu nie zmienia się mimo zmian indeksu β ujemna oznacza odwrotne zachowanie się stopy zwrotu akcji w stosunku do indeksu

21 Dywersyfikacja portfela W celu zmniejszenia ryzyka inwestycji należy utworzyć portfel, gdyż wówczas ryzyko portfela złożonego z różnych spółek jest mniejsze niż suma ryzyka każdej spółki Uwzględnia się korelację stóp zwrotu

22 Obligacje w portfelu Czynniki wpływające na cenę obligacji –Kondycja finansowa emitenta –Poziom stóp procentowych w gospodarce Rating - profesjonalne zestawienie klas ryzyka kredytowego związanego z niedotrzymaniem warunków umowy przez emitenta Im wyższa stopa procentowa, tym niższa cena obligacji

23 Aspekty praktyczne W czasie hossy należy starać się zrealizować przynajmniej część dochodów W czasie dużej hossy należy zacząć sprzedawać akcje W czasie dużej bessy należy zacząć kupować akcje Nie należy wahać się przed realizowaniem strat, aby uniknąć jeszcze większych strat

24 Zarządzanie indywidualne Niewielkie koszty bezpośrednie Konieczność dysponowania dużą ilością wolnego czasu Wykorzystanie dużej ilości informacji

25 Zarządzanie zbiorowe Nie stanowi obciążenia czasowego dla inwestora Fundusze zarządzają portfelem profesjonalnie Mniejsze jednostkowe koszty transakcji Lepsza dywersyfikacja


Pobierz ppt "Ryzyko a stopa zwrotu. Standardowe narzędzia inwestowania Analiza fundamentalna – ocena kondycji i perspektyw rozwoju podmiotu emitującego papiery wartościowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google