Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Tradycj ą naszej ś wietlicy s ą spotkania z babciami i dziadziusiami. W tym roku spotkali ś my si ę nieco pó ź niej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Tradycj ą naszej ś wietlicy s ą spotkania z babciami i dziadziusiami. W tym roku spotkali ś my si ę nieco pó ź niej."— Zapis prezentacji:

1

2 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Tradycj ą naszej ś wietlicy s ą spotkania z babciami i dziadziusiami. W tym roku spotkali ś my si ę nieco pó ź niej (w styczniu odpoczywali ś my na feriach zimowych), bo 16 lutego 2016r. Cele uroczysto ś ci:  Nawi ą zywanie bli ż szych kontaktów z Babci ą i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne prze ż ywanie ś wi ę ta  Umiej ę tno ść okazywania szacunku Babci i Dziadkowi  Stworzenie atmosfery zadowolenia z mo ż liwo ś ci wspólnej zabawy  Umiej ę tno ść pokonywania nie ś mia ł o ś ci poprzez recytacj ę wierszy, przedstawienie i ś piewanie piosenek  Zach ę canie do prezentowania swoich umiej ę tno ś ci

3 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Przed spotkaniem z Babciami i dziadziusiami zaproszenia przygotowali ś my I z niecierpliwo ś ci ą do dnia uroczysto ś ci czekali ś my

4 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O – dekoracja ś wietlicy Przed 16 lutego sal ę pi ę knie udekorowali ś my. Gazetk ę o tradycjach obchodzenia ś wi ę ta ukochanych Bab ć i Dziadziusiów w Polsce i innych krajach przygotowali ś my.

5 Dekoracja ś wietlicy

6 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Nasi go ś cie bardzo licznie przybyli, czym swoich wnuków i nas, nauczycieli, bardzo ucieszyli

7 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Babcie i Dziadziusiów piosenk ą powitali ś my: „Witaj Babciu, witaj Dziadku Jak si ę masz, jak si ę masz Wszyscy Ci ę kochamy B ą d ź w ś ród nas B ą d ź w ś ród nas”

8 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Oliwia naszych go ś ci wierszem Powita ł a i du ż e brawa otrzyma ł a „Witam wszystkich na tej sali, dzi ś wnukowie b ę d ą grali. By ć aktorem,trudna sprawa, nie ka ż demu bij ą brawa. Dzisiaj obca jest nam trema! Babcia i dziadziu ś z nami! Nerwów nie ma!”

9 PRZEDSTAWIENIE „WNUKI Z Ż YCZENIAMI U BABCI I DZIADziusia” aktorzy symboliczne prezenty „babci i „dziadkowi” w przedstawieniu wr ę czyli i pi ę knie swoje kwestie aktorskie przedstawili

10 PRZEDSTAWIENIE „WNUKI Z Ż YCZENIAMI U BABCI I DZIADKA”

11 PRZEDSTAWIENIE: „CZTERY BABCIE”

12 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Po przedstawieniach dzieci go ś ciom piosenk ę za ś piewa ł y: „Droga babciu, drogi dziadku Wszyscy bardzo WaS kochamy I dlatego w ł a ś nie dzisiaj W wasze ś wi ę to Wam ś piewamy By ś cie wci ąż pogodni byli By ś cie ci ą gle nas kochali Bo my was b ę dziemy wiecznie Chocia ż brzd ą ce z nas niegrzeczne Refren. Dzisiaj macie swoje ś wi ę to Wi ę c Wam podzi ę kowa ć chcemy /2 razy Ż e jeste ś cie zawsze z nami Za to Was uca ł ujemy”

13 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O „Wiersz dla babci” „ Co by było gdyby nagle, znikły babcie wszystkie? Strach powiedzieć, co bym począł? Nie chce nawet myśleć! Do kogo bym pojechał w gości? Z miłością, tęsknotą? Albo zwierzył się z przykrości, Jak nikomu dotąd? Przed kim bym występowała, Tańczyła, śpiewała. Kto by cieszył się, że rosnę, że nie jestem mała? Kto by czytał mi bajeczki, Kto by piekł łakocie. Na to dziś nie mają czasu Wujkowie i ciocie. Nikt nie może mi zastąpić Babci mej jedynej. Jeśli zniknie, to ja zrobię Bardzo smutną minę. Babcia wtedy mnie zobaczy, że gdzieś w kątku szlocham. I szybciutko do mnie wróci Bo mnie bardzo kocha!”

14 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O „ wiersz dla dZiadka” „A co by się stało gdyby Nagle zniknął dziadek? To by była katastrofa! Fatalny wypadek. Z kim bym tuż przed przyjściem gości, Zlizywał krem z ciasta? Kto by się nie dziwił wcale, że tak głośno mlaskam? Gdyby dziadek gdzieś mi zniknął, gdyby gdzieś się schował, cały świat by mi poszarzał, przestał się podobać! Ale to się stać nie może. Dziadek się nie zgubi. Skąd wiem o tym? – przecież widzę: za bardzo mnie lubi!”

15 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O TERAZ „ZABAWA - NIESPODZIANKA” DLA GO Ś CI SI Ę ODBY Ł A. BY Ł O KILKA ODWA Ż NYCH BAB Ć I DZIADZIUSIÓW, KTÓRZY MIELI ZA ZADANIE PO DOTYKU ODGADN ĄĆ JAKI TO PRZEDMIOT U Ż YWANY W KUCHNI, A NAST Ę PNIE WSZYSTKIM POKAZA Ć. WSZYSCY ODWA Ż NI GO Ś CIE Ś WIETNIE SOBIE PORADZILI I DUZE BRAWA OTRZYMALI. DZIECI BARDZO SWOICH DZIADZIUSIÓW I BABCIE DO UDZIA Ł U W ZABAWIE NAMAWIA Ł Y

16 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O – konkurs dla go ś ci

17

18

19

20 WR Ę CZENIE DYPLOMÓW NIESPODZIANK Ą DLA DZIECI BY Ł O WR Ę CZENIE DYPLOMÓW ZA UDZIA Ł W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HAS Ł EM „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”.

21 WR Ę CZENIE DYPLOMÓW

22

23 „WZOROWY Ś WIETLICZAK” Tradycj ą naszej ś wietlicy jest wr ę czenie w ka ż dym semestrze „dyplomu wzorowego ś wietliczaka”, który ZA I SEMESTR OTRZYMA Ł KONRADEK KU Ś

24 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Wiersz „W dniu waszego ś wi ę ta” wys ł uchali ś my „Babuniu, Dziadziuniu W dniu Waszego Ś wi ę ta Ż yczenia Wam sk ł adaj ą wszystkie wnucz ę ta Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie Smutno by by ł o bez Was na ś wiecie Uczycie kocha ć, by ć dobrym, uczciwym Ż yczliwym, uczynnym, ciep ł ym i wra ż liwym Razem wszystkie dzieci: Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy I t ę piosenk ę teraz za ś piewamy” A potem nasz ą ulubion ą piosenk ę „Kochamy was” wspólnie za ś piewali ś my, Czym naszych kochanych go ś ci bardzo wzruszyli ś my

25 „kochamy was”

26 Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Na zako ń czenie spotkania Dzieci laurki babciom i dziadziusiom wr ę czy ł y

27 Wr ę czenie LAUREK

28

29 S Ł ODKI POCZ Ę STUNEK TO MI Ł Y AKCENT NA ZAKO Ń CZENIE NASZEJ UROCZYSTO Ś CI

30 S Ł ODKI POCZ Ę STUNEK

31 ROZSTANIA NADSZEDŁ CZAS Wszystkim naszym go ś ciom gor ą co podzi ę kowali ś my i na przysz ł y rok zaprosili ś my Osoby odpowiedzialne: Maria My ś lak, Renata Szcze ś niak, Paulina pluci ń ska Opracowanie: Maria My ś lak Grafika i teksty - Ź ród ł o: INTERNET


Pobierz ppt "Z BABCI Ą I DZIADZIUSIEM NA WESO Ł O Tradycj ą naszej ś wietlicy s ą spotkania z babciami i dziadziusiami. W tym roku spotkali ś my si ę nieco pó ź niej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google