Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia II Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia II Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz."— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia II Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz

2 Obliczenie natężenia przepływu ŚCIEKI Q NOM = Q b + Q p + Q zup + Q inf. + Q op. + Q fek. ścieki bytowe ścieki z zakładów przemysłowych ścieki z zakładów i instytucji użyteczności publicznej wody infiltracyjne i przypadkowe Wody opadowe dowożone fekalia

3 Obliczenie natężenia przepływu c.d. Ścieki bytowe: Q b = M  q j Liczba mieszkańców: M = 160 000 Jednostkowy wskaźnik ilości ścieków: q j = 0,105 m 3 /M·d Q b = 160 000 M  0,105 m 3 /M·d = 16 800 m 3 /d

4 Obliczenie natężenia przepływu c.d. Ścieki przemysłowe: Zakłady azotowe: Q pI = 6000 m 3 /d Ubojnia drobiu: Q pII = 200 m 3 /d Fekalia dowożone: Q fek = 40m 3 /d Wody opadowe: Q op. = 0 m 3 /d (przy założeniu kanalizacji rozdzielczej)

5 Obliczenie natężenia przepływu c.d. Ścieki z zakładów użyteczności publicznej: Q zup = (2÷5)% Q b Q zup = 3,5% Q b = 588 m 3 /d Wody infiltracyjne i przypadkowe: Q inf. = (2÷5)% Q b Q inf. = 3,5% Q b = 588 m 3 /d

6 Obliczenie natężenia przepływu c.d. ŚCIEKI Q b = 16800 m 3 /d Q p = 6200 m 3 /d Q fek = 40 m 3 /d Q zup = 588 m 3 /d Q inf = 588 m 3 /d Q op = 0 m 3 /d Q NOM = 24 216 m 3 /d

7 Nierównomierność natężenia przepływu Q NOM = 24 216 m 3 /d Q max, h = 1,7 Q NOM Q max, d = 1,3 Q NOM Q min, d = 0,7 Q NOM Q min, h = 0,42 Q NOM

8 Nierównomierność natężenia przepływu c.d. Przykład: Q max, h = 1,7 Q NOM = 41 167 m 3 /d Q max, d = 1,3 Q NOM = 31 481 m 3 /d Q NOM = 24 216 m 3 /d Q min, d = 0,7 Q NOM = 16 951 m 3 /d Q min, h = 0,42 Q NOM = 10 171 m 3 /d

9 Nierównomierność natężenia przepływu c.d. L.p.PrzepływNm 3 /dm 3 /hm 3 /minm 3 /sdm 3 /s 12345678 1Q max.h 1,741167171528,590,476476 2Q max d 1,331481131221,860,364364 3Q NOM 124216100916,820,280280 4Q min d 0,716951706,311,770,196196 5Q min h 0,4210171423,87,060,118118

10 Nierównomierność natężenia przepływu c.d.

11

12 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń Co to jest ładunek zanieczyszczeń ??? „Masa zanieczyszczeń zawartych w ściekach dopływających do urządzeń oczyszczalni w jednostce czasu, równa iloczynowi natężenia przepływu ścieków i stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń.” Ł [kg/d] = Q [m 3 /d] · C [g/m 3 ]/1000 Możemy więc mówić o ładunku np. BZT 5, ChZT, zawiesiny lub innych zanieczyszczeń charakterystycznych dla danego rodzaju ścieków.

13 ŚCIEKI Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. Ł = Ł b + Ł p + Ł zup + Ł inf. + Ł op. + Ł fek. ścieki bytowe ścieki z zakładów przemysłowych ścieki z zakładów i instytucji użyteczności publicznej wody infiltracyjne i przypadkowe ścieki deszczowe dowożone fekalia

14 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych: Ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych: Ładunek zanieczyszczeń w dowożonych fekaliach:

15 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. L.p. Zanieczyszcze nie Wskaźnik lub stężenie zanieczyszczenia lili CbCb C pI C pII C Fek g/Mk·dg/m 3 1234567 1BZT 5 60-11112016000 2ChZT120-335150230000 3N og 11-16,6142700 4N NH4 5,5-4,459300 5P og 1,8-3,7219,6250 6Zaw70-15639215000 7Tłuszcze-5024120300 8 H2SH2S -120 9 Detergenty -1520 10Zasadowość----- 11 Chrom -0,5- 12 WWA -0,5- 13 Fenole -0,5- 14 Fluorki -5-

16 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, nr 136 poz. 964): określa warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnych zakład przemysłowy powinien podczyścić odprowadzane do kanalizacji ścieki, gdy stężenia zanieczyszczeń w ściekach przekraczają wartości określone w załącznikach do rozporządzenia. dopuszczalne wartości BZT 5, ChZT, N, P i zawiesin w ściekach przemysłowych ustala odbiorca ścieków na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.

17 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Wariant I

18 Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wariant II Ten wariant przyjmujemy w projekcie Zakładamy, że zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do kanalizacji mają podpisane porozumienie z użytkownikiem oczyszczalni, w którym zostały zwolnione z podczyszczania ścieków przemysłowych.

19 L.p. Zanieczysz- czenie Wskaźnik lub stężenie zanieczyszczeniaŁadunek CmCm lili CbCb C pI C pII C Fek WymiarŁbŁb Ł pI Ł pII Ł fek ∑Ł g/Mk·dg/m 3 1234567891011121314 1BZT 5 60-11112016000kg O 2 /d9600666240 10746444 2ChZT120-335150230000kg O 2 /d192002010300120022710938 3N og 11-16,6142700kg N/d176099,628,428,0191679,1 4N NH4 5,5-4,459300kg N/d88026,411,812,093038,4 5P og 1,8-3,7219,6250kg P/d28822,33,910,032413,4 6Zaw70-15639215000kg sm/d1120093678,460012814529 7Tłuszcze-5024120300kg /d84014424,012,0102042,1 8 H2SH2S -120kg /d 9 Detergenty -1520kg /d 10Zasadowość-----------35 11 Chrom -0,5-kg /d- 12 WWA -0,5-kg /d- 13 Fenole -0,5-kg /d- 14 Fluorki -5-kg /d- Obliczanie ładunków zanieczyszczeń c.d. M Q b Q

20 Wymagania dotyczące ścieków oczyszczonych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984, z późn. zmianami Dz.U. 2009, nr 27 poz. 169) Wymagany skład ścieków oczyszczonych zależy od: Obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego Równoważną Liczbą Mieszkańców (RLM) Rodzaju odbiornika ścieków oczyszczonych

21 Obliczenie RLM Co to jest RLM ??? „Liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.” Przyjmuje się, że jednostkowy ładunek l BZT5 = 60 g BZT 5 /M·d

22 Obliczenie RLM Mieszkańców równoważnych

23 Wymagania dotyczące ścieków oczyszczonych

24 Ustalenie miarodajnego składu ścieków oczyszczonych Lp. Wskaźnik lub zanieczyszczenie Jednostka Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Wg kryterium wartości stężeń Wg kryterium % redukcji Wartość miarodajna 1234567 1BZT 5 gO 2 /m 3 4441544,415 2ChZTgO 2 /m 3 938125234,5125 3N og gN/m 3 79,11011,810 4P og gP/m 3 13,311,331 5Zawiesinyg/m 3 5293552,935

25 Obliczenie NSO Lp. Wskaźnik lub zanieczyszczenie C0C0 CeCe NSO g/m 3 % 12345 1BZT 5 4441596,6 2ChZT93812586,7 3N og 79,11087,4 4P og 13,3192,5 5Zawiesiny5293593,4 Niezbędny Stopień Oczyszczania (NSO) oblicza się wg zależności:

26 Dobór operacji jednostkowych Wykorzystywany do sterowania oczyszczalnią Usuwanie największych frakcji ze ścieków Usuwanie piasku Usuwanie zanieczyszczeń lżejszych od wody Usuwanie zawiesin łatwoopadających Koniec części mechanicznej Kompakt

27 Dobór operacji jednostkowych Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie ścieków Separacja osadu czynnego ze ścieków Odpływ

28 Układ oczyszczania ścieków projektowany na zajęciach KB (AN) KN (OX) KD (AX)

29 Dobór operacji jednostkowych Potrzebny do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska itp. Nie stosowane w Polsce Odpływ

30 Schemat oczyszczalni ścieków


Pobierz ppt "Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia II Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google