Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspierania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim” KONKURS NR 1/3.5/POKL/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspierania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim” KONKURS NR 1/3.5/POKL/2012."— Zapis prezentacji:

1 „WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspierania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim” KONKURS NR 1/3.5/POKL/2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ramy czasowe BIURO PROJEKTU: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kolbuszowej ul. 11 listopada 10, 36-100 Kolbuszowa Tel/fax +48 17 2271-156 www.poradnia.kolbuszowa.pl, email: pppkolbuszowa@poczta.onet.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Informacje o projekcie: Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty PO KL Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji: 01.09.2013 - 30.06.2015 Obszar realizacji: Powiat Kolbuszowski Projektodawca: Powiat Kolbuszowski / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Główny cel projektu Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Kolbuszowskim poprzez stworzenie do 30.06.2015r. planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5  R amy czasowe Typy placówek objętych wsparciem (Uczestnicy instytucjonalni): 22 placówki oświatowe, w tym:  17 szkół (6 szkół podstawowych i 3 szkoły gimnazjalne z wynikami egzaminacyjnymi powyżej średniej powiatowej, 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne z wynikami egzaminacyjnymi poniżej średniej powiatowej, 2 szkoły ponadgimnazjalne)  5 przedszkoli (zatrudniające m. in. 5 nauczycieli) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6  R amy czasowe Uczestnicy projektu, objęci wsparciem:  229 nauczycieli, zatrudnionych w 22 placówkach oświatowych (115 w roku szkolnym 2013/2014, 114 w roku 2014/2015) – udział w procesie doskonalenia  78 nauczycieli/lek – udział w sieciach współpracy i samokształcenia (3 sieci)  22 dyrektorów – udział w sieci współpracy i samokształcenia (dyrektorskiej – 1 sieć) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ramy czasowe Działania Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły. 1.Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli 2.Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów 3.Pomoc w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie /konsultacje/wykłady ekspercie) oraz w realizacji tej oferty 4.Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły 5.Udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Ramy czasowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Roczne Plany Wspomagania - Oferty doskonalenia Szkoły i przedszkola w projekcie realizują 2 roczne plany wspomagania, wybrane spośród 24 tematów: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 7. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9 Ramy czasowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel 45+ 18. Szkoła promuje wartość edukacji 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

10 Ramy czasowe Zadania Zadanie nr 1 – Przeprowadzenie Rekrutacji i doboru oraz organizacja procesu doskonalenia w oparciu o RPW Zadanie nr 2 – Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia jako platformy wzajemnego wsparcia placówek oświatowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Ramy czasowe Zadanie nr 1 etapy: 1.Organizacja konferencji inauguracyjno-rekrutacyjnej 2.Rekrutowanie 11 placówek oświatowych w każdym roku szkolnym 3.Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w każdej placówce oświatowej, na podstawie której opracowane zostaną RPW - SORE 4.Organizacja szkoleń w formie: warsztatów, wykładów, konsultacji dotyczących obszarów tematycznych wskazanych w diagnozie 5.Podsumowanie oraz przygotowanie przez SORE sprawozdania końcowego z RPW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ramy czasowe Zadanie nr 2 etapy: 1.Utworzenie w roku szkolnym 2013/2014 sieci współpracy i samokształcenia (dyrektorskiej) – 22 dyrektorów/ek 2. Utworzenie w roku szkolnym 2014/2015 - 3 sieci współpracy i samokształcenia W sieciach bezie działał zespół 22-27 nauczycieli/ek z placówek objętych wsparciem. Członkowie sieci spotkają się 4razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracować będą na platformie udostępnionej przez ORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Ramy czasowe Korzyści Uczniowie: którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Ramy czasowe Korzyści Placówki oświatowe: Którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Ramy czasowe Korzyści Nauczyciele: którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożenie do praktyki zawodowej zmian wprowadzonych w oświacie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Ramy czasowe Korzyści Samorząd lokalny: który otrzyma wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkól i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Ramy czasowe Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspierania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim” KONKURS NR 1/3.5/POKL/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google