Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Szkoły Krystyna Jarosz Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie Serdecznie witam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Szkoły Krystyna Jarosz Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie Serdecznie witam."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Szkoły Krystyna Jarosz Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie Serdecznie witam

2 Czym byłby świat bez rzemiosła….

3 Aby ułatwić wybór zawodu i podjąć właściwą decyzję, w naszym informatorze zawarliśmy wszelkie niezbędne informacje  prawne  organizacyjne  formalne  doradcze

4

5 Rozdział 3 Samorząd gospodarczy rzemiosła Art.7.1. Tworzy się samorząd gospodarczy rzemiosła. ….. 5. Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności: 1) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła; 2) nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle; 3) udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła; 4) reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej; uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół „ 5) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół.” DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1782 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle

6 1.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 2.Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Przedsiębiorczości w Grudziądzu 3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła dla Młodzieży 4.Pomorskie Szkoły Rzemiosł – Zespół (Gdańsk) 5.Pracodawców Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo 6.Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 7.Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Turobinie 8.Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej 9.Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie 10.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy Zdroju 11.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej 12.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 13.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Muszynie 14.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 15.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

7 16.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu 17.Niepubliczne Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu 18.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich 19.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielawie 20.Rzemieślnicze Centrum Szkól Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie 21.Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie 22.Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Tarnowie 23.Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie 24.Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 25.Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Katowicach 26.Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie 27.Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. 28.Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 29.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamiennym Moście 30.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie 31.Lubuska Akademia Rzemiosła – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze

8 Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie zmienione akty prawne, dzięki którym ułatwione będzie uzyskanie wykształcenia zawodowego, uzupełnienie kwalifikacji i kształcenie w nowym zawodzie. Aby ten cel zrealizować, zaproponowano: - dostosowanie struktury szkolnictwa do założeń kształcenia zawodowego i ustawicznego, - zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnych, - wdrożenie podstawy programowej kształcenia w zawodach opisanej językiem efektów kształcenia, - ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się: 1. formalnego (zdobywane w procesie kształcenia organizowanego przez szkoły oraz placówki edukacyjne i szkoleniowe), 2. pozaformalnego (zdobywane poza placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi poprzez realizację zamierzonych celów), 3. nieformalnego (zdobywane poza placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi poprzez doświadczenie zdobywane w miejscu pracy i w życiu codziennym).

9 Głównym dokumentem opisującym wprowadzone zmiany jest Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). W ustawie zdefiniowano następujące typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, egzaminu czeladniczego, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 2. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 3. czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 4. szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 5. trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

10 Od roku szkolnego 2012/13 nauka w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych jest powiązana z nauką w gimnazjach. Ogólnokształcące treści rozpoczęte w gimnazjum (etap III) są kontynuowane w pierwszych latach szkół ponadgimnazjalnych (etap IV) na poziomie podstawowym. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mają do opanowania te same zagadnienia z kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, co uczniowie w pierwszej klasie liceum (rozróżnienie w zakresie materiału występuje jedynie na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego i matematyki w zasadniczej szkole zawodowej). Dzięki takim zmianom absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w nowym modelu kształcenia, aby uzyskać wykształcenie średnie, mogą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych rozpoczynając od drugiej klasy.

11 Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, które obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono osiem obszarów kształcenia: 1) administracyjno-usługowy (A) 2) budowlany (B); 3) elektryczno-elektroniczny (E); 4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M); 5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R); 6) turystyczno-gastronomiczny (T); 7) medyczno-społeczny (Z); 8) artystyczny (S).

12 http://www.prus.edu.pl/content/doradztwo-zawodowe

13 GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LATA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 LATA PRACA ??? STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT PRACA zapewniona Jaka droga zawodowa dla gimnazjalisty? ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 LATA – tytuł czeladnika LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH i ZAWODOWY KURS KWALIFIKACYJNY – tytuł technika 2 LATA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH i ZAWODOWY KURS KWALIFIKACYJNY – tytuł technika 2 LATA STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT TECHNIKUM 4 LATA TECHNIKUM 4 LATA STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT STUDIA WYŻSZE 4-6 LAT Dalsza opcja lub Szkoła policealna do 2,5 lat Szkoła policealna do 2,5 lat konieczność

14 Czy gimnazjalista wie, w którym miejscu edukacji zawodowej się znajduje? Którą drogę ma wybrać? Oto jest pytanie!!! Rolą rzemiosła jest informować, zachęcać i kształcić zawodowo. i kształcić zawodowo. Najlepiej wywiążemy się z tego zadania we własnej szkole, gdzie pracodawca ma realny wpływ na powiązanie nauki zawodu w teorii i praktyce.

15 Oto realna odpowiedź rzemiosła na zawodowe dylematy gimnazjalisty. Już tylko od nas zależy  jaka to będzie szkoła,  dla kogo ja tworzymy,  czy spełni nasze oczekiwania ?

16

17  Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony  Jest bezpłatna  Uczniowie otrzymują liczne przywileje: - darmowe podręczniki - dopłaty do przejazdów komunikacji miejskiej - wycieczki branżowe - bezpłatne korepetycje  Stwarzamy warunki do pracy i odpoczynku - system nauki naprzemiennej tydzień szkoła/tydzień praktyka - bez weekendowych zadań domowych - możliwość weekendowych zajęć hobbystycznych Jakie warunki kształcenia?

18 Teoria Praktyka

19 Edukacja w naszej szkole to świadome działanie jako relacje międzyludzkieFACHOWIEC Nauczyciel Pracodawca Uczeń Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie "bycia razem" otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.

20 Celem, do którego każdy członek tej społeczności zmierza - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem  prawym,  posiadającym rzetelną wiedzę,  przygotowanym do wykonywania wybranego zawodu w sposób godny i mądry

21 1. Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. 2. Tylko od nas zależy, jaka będzie sytuacja edukacyjna szkoły. 3. Wszyscy razem, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi, nauce i pracy.

22 Szkoła rzemieślnicza to taka, w której : - panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, pracodawców, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu; - tworzy się i pielęgnuje tradycję szkoły w oparciu o bogatą, wielowiekową tradycję rzemiosła, skupiając wokół niej nauczycieli, pracodawców, uczniów, rodziców i absolwentów; - uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; WIZJA NASZEJ SZKOŁYWIZJA NASZEJ SZKOŁY

23 Szkoła rzemieślnicza to taka, w której : - nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów; - nauczyciele są kompetentni, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; współpracują przy realizacji podstawy programowej przedmiotów ogólnych oraz zawodowych; - zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia, pracy i wiary we własne siły; WIZJA NASZEJ SZKOŁYWIZJA NASZEJ SZKOŁY

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DO ZOBACZENIA W CSR


Pobierz ppt "Dyrektor Szkoły Krystyna Jarosz Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie Serdecznie witam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google