Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r.

2 2 254 placówek oświatowych prowadzonych przez G.M. Gdańsk zorganizowanych w 179 jednostkach organizacyjnych Typ przedszkola/szkoły Liczba placówek (w tym dla dorosłych) przedszkole58 szkoła podstawowa67 (1) gimnazjum (w tym 2 SMS)48 (1) liceum ogólnokształcące (w tym 2 SMS)24 (2) technikum20 (6) liceum profilowane3 zasadnicza szkoła zawodowa14 (2) szkoła policealna5 (4) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy2 inne placówki oświatowe13

3 3 Uczniowie - szkoły publiczne Typ placówki 20011/20122012/20132013/2014 przedszkola5 5725 698 5 695 szkoły podstawowe24 12123 852 25 153 gimnazja10 97410 668 10 158 licea ogólnokształcące8 997 1581714 563 technika5 745 licea profilowane193 zasadnicze sz. zaw.1 770 szkoły policealne390 sz. przysp. do pracy94 razem uczniowie 57 85656 035 55 569

4 4 zmniejszenie liczby uczniów ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 466 zmniejszenie liczby uczniów subwencjonowanych o 1764 zwiększenie liczby uczniów niesubwencjonowanych o 1 298 Uczniowie - szkoły publiczne

5 5 Uczniowie - szkoły niepubliczne Typ placówki 2012/2013 2013/2014 (prognoza) przedszkola 4 316 4 776 punkt przedszkolny 671 911 szkoły podstawowe 2 132 2 100 gimnazja 982 980 licea młodzieżowe i dla dorosłych 3 577 3 520 szkoły policealne 8 727 8 923 szkoły zawodowe 858 850 Razem 21 263 22 060

6 6 W tym roku szkolnym rozpoczęło naukę łącznie uczniów 55 569 we wszystkich typach szkół pierwszoklasistów w szkołach podstawowych 3 547, w tym 1 022 sześciolatków dzieci w gdańskich przedszkolach łącznie 11 382 w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych

7 7 NAUCZYCIELE szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk 6 083 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty: 54% - dyplomowani 27% - mianowani 17% - kontraktowi 2% - stażyści

8 8 Dynamika wzrostu wynagrodzenia gdańskich nauczycieli rokzł% wzrostu 20032 329,28 20042 482,966,60% 20052 586,144,16% 20062 716,065,03% 20072 972,269,44% 20083 215,018,17% 20093 495,068,71% 20103 713,506,25% 20114 000,517,73% 20124 264,896,61%

9 9 Średnie wynagrodzenie gdańskich nauczycieli 2009201020112012 stażysta2 209,50 zł2 371,60 zł2 535,34 zł2 725,33 zł kontraktowy2 617,80 zł2 793,20 zł2 977,06 zł3 118,65 zł mianowany3 224,00 zł3 384,20 zł3 637,47 zł3 826,64 zł dyplomowany4 205,00 zł4 392,60 zł4 669,05 zł4 941,39 zł

10 10 Budżet 2013 Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą: 676 624 199 zł, w tym: – 411 204 867 zł - subwencja oświatowa z budżetu państwa, – 265 419332 zł - środki miasta. W ogólnej kwocie dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą: – przedszkola – 30 881 813 zł – szkoły – 53 221 183 zł.

11 11 Koszty na 1 ucznia (bez remontów) Standard A subwencji – 5 163 zł 201020112012 przedszkole 6 763 zł7 677 zł7 952 zł szkoła podstawowa 9 068 zł9 552 zł9 943 zł gimnazjum 8 539 zł9 290 zł9 891 zł LO 6 327 zł6 667 zł7 884 zł szkoły zawodowe 7 208 zł7 626 zł8 486 zł

12 12 Program rządowy „Wyprawka szkolna” zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 – 1 321 uczniów w roku szkolnym 2010/2011 – 1 358 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 – 1 884 uczniów w roku szkolnym 2012/2013 - 2 259 uczniów Program „Wyprawka szkolna” jest kontynuowany. Wszyscy uczniowie, którzy spełniają kryteria otrzymali fundusze na zakup podręczników.

13 13 Priorytety i najważniejsze przedsięwzięcia na rok szkolny 2013/2014

14 14 Wdrożenie zmian w sieci gdańskich placówek oświatowych na lata 2011-2014 1.Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2.Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 3.Połączenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. Obie poradnie mieściły się w jednym budynku.

15 15 Realizacja projektów „Pomorskie - dobry kurs na edukację” systemowe projekty innowacyjne realizowane przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. „Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki – Zdolni z Pomorza” 2007-2013 zajęcia pozalekcyjne z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego „Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” 2012 – 2014 kursy certyfikacyjne, doradztwa zawodowego, nauka języków obcych zawodowych (j. angielski i j. niemiecki), zakup pomocy dydaktycznych, wizyty uczniów u pracodawców

16 16 INNE PROGRAMY Program „6 – 10 – 14 dla zdrowia” – prewencja i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Program realizowany przy udziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Program Edukacji Morskiej - upowszechnianie wśród gdańskiej młodzieży gimnazjalnej zamiłowania do żeglarstwa, aktywnej turystyki, związanej z morzem historii miasta Gdańska, zagadnień ekologii morza, aktywnych form wypoczynku, zasad bezpieczeństwa na wodzie. Pomysłodawcą programu jest Mateusz Kusznierewicz – Ambasador ds. Morskich Miasta Gdańska. We wrześniu 2013 r. rozpocznie się V edycja programu. „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” - w programie uczestniczy 24 gdańskich szkół o liczbie uczniów poniżej 300. Celem projektu jest przygotowanie małych szkół do dobrego i efektywnego zarządzania dającego uczniom pełne możliwości rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego a także stworzenie na terenie szkoły przestrzeni aktywności i integracji środowiska lokalnego.

17 17 Obiekty sportowo-rekreacyjne W latach 2006-2013 oddano do użytku 46 boisk ze sztuczną nawierzchnią: a)„Junior Gdańsk 2012” – 17 boisk b)„Moje Boisko Orlik 2012” – 9 boisk c)ze środków budżetowych Miasta – 20 boisk W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” do końca r. szk. 2012/2013 w szkołach podstawowych: a)oddano 17 placów zabaw, b)wyposażono w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 64 szkoły. W r. sz. 2013/2014 planuje się wybudowanie 6 nowych placów zabaw: 4 z programu „Radosna szkoła” i 2 ze środków miasta.

18 18 Konsekwencje wdrażania tzw. „ustawy przedszkolnej” i obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego gminy będą musiały zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu

19 19 01.09.2013r. - wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinan- sowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która w 2013 r. wyniesie 414 zł, w następnych latach będzie systematycznie rosła; ograniczenie opłat pobieranych od rodziców za wychowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszk. w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) – wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć; jednocześnie umożliwiono gminom zwolnienie rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego; 01.09.2015r. - umożliwienie otrzymania przez przedszkole niepubl. dotacji na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy; rozwiązanie takie umożliwi korzystanie z przedszkoli niepublicznych, w których opłaty i czas świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą takie same jak ustalone przez radę gminy dla przedszkoli publicznych;

20 20 01.09.2015r. - przyznanie dzieciom w wieku 4 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przy nałożeniu na gminy obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne organy niż gmina lub niepublicznym przedszkolu; 01.09.2016r. - oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych z mocy prawa staną się przedszkolami i zostaną połączone ze szkołami w zespoły; umożliwienie łączenia przedszkoli w zespoły oraz przekształcania innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole z pominięciem procedury likwidacji; 01.09.2016r. - umożliwienie gminom zorganizowania dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie mają takiego obowiązku;

21 21 01.09.2017r. - przyznanie dzieciom w wieku 3 lat prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym nałożeniu na gminy obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne organy niż gmina lub niepublicznym przedszkolu; 01.09.2017r. – Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Sieć publicznych przedszkoli, wraz z publicznymi przedszkolami prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub niepublicznymi przedszkolami powinna zapewniać dzieciom w wieku 2 – 5 lat zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka 5 letniego, zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z domu do publicznego lub niepublicznego przedszkola, w których gmina zapewniła warunki spełniania tego obowiązku, nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli droga, o której mowa przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

22 22 Rok szkolny dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkola publiczne 5 750 miejsc brak miejsc w przedszkolach publicznych dla obowiązku zapewnienia miejsc miejsca w przedszkolach niepublicznych brak miejsc obowiązek zapewnienia miejscpozostali 2012/2013 2 243 (5,6-lat)3 455 (4,3-lat) 4 900 2013/2014 2 220 (5,6-lat)3 530 (4,3-lat) 5 400 2014/2015 11 600 + 1 100 w "0"3 200 (5-lat)2 550 (4,3-lat) 5 500350 2015/2016 11 700 + 750 w "0"8 400 (5,4-lat) 1 9005 600350 2016/201712 150 prognoza8 200 (5,4-lat) 2 4505 700700 2017/201811 850 prognoza11 850 (5,4,3-lat) 6 1005 800300 Przedszkola 2012-2018

23 23 SZKOŁY PODSTAWOWE 2012-2020 Rok szkolny0(5)0(6)IIIIII Suma 0-IIIIVVVI Suma IV -VI Suma I- VI Suma 0-VI 2012/2013150417623321398634131398631283189300993262004623312 2013/2014198922233527332139861504634133128318997302056424776 2014/20151100200051003527332115048398634133128105272247525575 2015/2016750 64005100352715777332139863413107202574726497 2016/2017 425064005100157503527332139861083426584 2017/2018 415042506400148005100352733211194826748 2018/2019 405041504250124506400510035271502727477 2019/2020 395040504150121504250640051001575027900 2020/2021 390039504050119004150425064001480026700

24 24 PROGNOZOWANE KOSZTY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2013-2018 Koszty wyliczone na podstawie kosztu kształcenia dziecka w roku 2013 Rok średnioroczna liczba dzieci koszt edukacji przedszkolnej dotacje MEN subwencje, wpłaty rodziców finansowanie z budżetu Miasta 201314 83199 600 74018 738 39080 862 350 201415 091108 501 06026 802 01081 699 050 201513 666107 058 96024 412 86082 646 100 201611 950109 393 05021 533 40087 859 650 201711 450110 561 75020 706 40089 855 350 201811 450110 561 75020 706 40089 855 350

25 25 PROGNOZOWANE KOSZTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2012-2020 – klasy I-VI Koszty wyliczone na podstawie kosztu kształcenia ucznia w roku 2013 rok średnioroczna liczba uczniówkoszt finansowanie z subwencji finansowanie z budżetu Miasta 201320 218211 803 760118 275 30093 528 460 201421 200222 091 200124 020 00098 071 200 201523 566246 877 410137 861 100109 016 310 201626 026272 648 370152 252 100120 396 270 201726 638279 059 680155 832 300123 227 380 201826 991282 757 710157 897 350124 860 360 201927 618289 326 160161 565 300127 760 860 202027 483287 911 900160 775 550127 136 350

26 26 Prognozowane koszty edukacji 2012-2018 wyliczone na podstawie kosztów kształcenia ucznia w roku 2013 Prognozowane koszty% 2013 r.672 172 765 2,9 2014 r.691 360 525 3,8 2015 r.714 704 635 3,9 2016 r.742 809 685 1,0 2017 r.750 389 695 0,65 2018 r.755 256 425

27 27 Prognozy liczby uczniów do 2026

28 28 Liczba uczniów w Gimnazjach do roku 2025 bez specjalnych i przyszpitalnych Rok szkolnyklasa Iklasa IIklasa IIIrazem 2012/20133 2653 3493 53910 153 2013/20143 0093 2653 3499 623 2014/20153 1843 0093 2659 458 2015/20163 1283 1893 0099 326 2016/20173 4133 1283 1849 725 2017/20183 9863 4133 12810 527 2018/20193 3213 9863 41310 720 2019/20203 5273 3213 98610 834 2020/20215 1003 5273 32111 948 2021/20226 4005 1003 52715 027 2022/20234 2506 4005 10015 750 2023/20244 1504 2506 40014 800 2024/20254 0504 1504 25012 450

29 29 rok szkolnyliczba uczniów 2015/201613 690 2016/201713 020 2017/201812 830 2018/201912 670 2019/202013 300 2021/202114 200 2021/202214 400 2022/202314 550 2023/202416 000 2024/202519 800 2025/202621 000 2026/202719 500 2027/202816 600 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 2015 - 2028

30 30


Pobierz ppt "Gdańskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2013/2014 Gdańska Rada Oświatowa, 10 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google