Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespó ł Szkó ł Technicznych i Ogólnokszta ł c ą cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego zosta ł utworzony na bazie szko ł y górniczej, Ministerstwo Górnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespó ł Szkó ł Technicznych i Ogólnokszta ł c ą cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego zosta ł utworzony na bazie szko ł y górniczej, Ministerstwo Górnictwa."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Zespó ł Szkó ł Technicznych i Ogólnokszta ł c ą cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego zosta ł utworzony na bazie szko ł y górniczej, Ministerstwo Górnictwa postanowi ł o zarz ą dzeniem z dnia 1 maja 1950r. utworzy ć w Chorzowie Pa ń stwowe Liceum Górnicze. Otwarcie szko ł y nast ą pi ł o 1 wrze ś nia 1950r. Szko ł a nie posiada ł a w ł asnego budynku i pierwszy rok m ł odzie ż sp ę dzi ł a przy ul. Dzier ż y ń skiego, a nast ę pnie w Liceum TPD przy ul. D ą browskiego. W tym czasie uczniowie Liceum Górniczego ofiarnie pomagali w pracach przy budowie budynku przeznaczonego na siedzib ę ich szko ł y przy ul. Roosevelta, obok kopalni „Prezydent”. Ju ż w listopadzie 1950r. nast ą pi ł o przeniesienie zaj ęć do nowego budynku mimo, ż e by ł on dopiero wyko ń czony w 80%. Zima 1950/51r. by ł a ci ęż k ą prób ą wytrzyma ł o ś ci tak dla uczniów jak i grona nauczycielskiego. Trudny ten rok przetrwano po ś ród awarii urz ą dze ń centralnego ogrzewania, kanalizacji i o ś wietlenia. Z dniem 1 IX 1951r. Liceum zosta ł o przemianowane na Technikum Górnicze i przeniesione do równie ż nowo wzniesionych budynków w Chorzowie Batorym przy ul. Rac ł awickiej, po ł o ż onej w starej osadzie chorzowskiej zwanej „Klimzowcem”. W nowym gmachu szkolnym siedziba Technikum Górniczego nadal by ł a tymczasowa, bowiem 200m dalej na dawnym pustkowiu pokopalnianym, pe ł nym do ł ów i stawów zasypanych gruzem i odpadkami miasta Chorzowa, zacz ę to wznosi ć kompleks gmachów dla potrzeb rozwijaj ą cej si ę szko ł y. Od 1 IX 1952r. uczniowie Technikum Górniczego mogli ju ż zamieszka ć we w ł asnym internacie, a budynek szko ł y przy ulicy zwanej dzisiaj Sportow ą przej ę ty zosta ł dopiero 15 XII 1953r. i z t ą dat ą Technikum Górnicze w Chorzowie Batorym znalaz ł o si ę nareszcie we w ł asnej siedzibie.

5

6 I LICEUM PROFILOWANE: Kształtowanie środowiskaKształtowanie środowiska Zarządzanie informacją Zarządzanie informacją VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski informatyka, język angielski TECHNIKUM ELEKTRONICZNE Technik elektronikTechnik elektronik Technik informatyk ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Monter-elektronikMonter-elektronik SZKOŁA POLICEALNA NR1: Technik InformatykTechnik Informatyk


Pobierz ppt "Zespó ł Szkó ł Technicznych i Ogólnokszta ł c ą cych nr 1 im. Wojciecha Korfantego zosta ł utworzony na bazie szko ł y górniczej, Ministerstwo Górnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google