Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarzut [środek obrony przed postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem zabezpieczającym] Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarzut [środek obrony przed postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem zabezpieczającym] Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok,"— Zapis prezentacji:

1 Zarzut [środek obrony przed postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem zabezpieczającym] Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok, grupa 4 i 5, rok akademicki 2015-2016, semestr zimowy mgr Marcin Rudnicki

2 Informacje wstępne  zarzut stanowi środek zaskarżenia służący zobowiązanemu do obrony przed postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym  zasadniczo zarzut przysługuje w fazie wszczęcia postępowania  zarzut winien odpowiadać wymogom formalnym podania oraz zawierać określenie podstawy zarzutu

3 Termin na wniesienie zarzutu Termin do wniesienia zarzutu wynosi siedem dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Art. 27 § 1 pkt 9 p.e.w.a. Tytuł wykonawczy zawiera pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego Art. 3 p.e.w.a. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony

4 Podstawy zarzutu – art. 33 § 1 p.e.w.a. Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być: 1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku; 2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej; 3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4; 4) błąd co do osoby zobowiązanego; 5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym; 6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; 7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1; 8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 10) niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w zagranicznym tytule wykonawczym - wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy. Podstawy w egzekucji szczególnych należności pieniężnych – art. 33 § 2 p.e.w.a. Stanowisko wierzyciela w kwestii zarzutów – art. 34 § 1 p.e.w.a.

5 Dewolutywność zarzutu  zarzut jest niedewolutywnym środkiem zaskarżenia Art. 27 § 1 pkt 9 p.e.w.a. Tytuł wykonawczy zawiera pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

6 Moc zarzutu Art. 35 p.e.w.a. § 1. Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1-7, 9 i 10 zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. § 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu. § 3. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego wystąpiono o pomoc do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, organ egzekucyjny informuje to państwo o okolicznościach, o których mowa w § 1. § 4. W przypadku określonym w § 3 organ egzekucyjny może, z urzędu lub na wniosek wierzyciela, wystąpić z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne na zasadach określonych w ustawie o wzajemnej pomocy lub z uzasadnionym wnioskiem o dalsze odzyskiwanie tych należności

7 Rozpoznanie zarzutu Rozpoznanie zarzutu następuje w formie:  postanowienia, na które przysługuje zażalenie Postanowienie o niedopuszczalności zarzutuPostanowienie w sprawie uznania zarzutów w całości lub w częściPostanowienie w sprawie odmowy uznania zarzutów


Pobierz ppt "Zarzut [środek obrony przed postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem zabezpieczającym] Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne SNA 2 stopnia, II rok,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google