Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo Nyskie 2020 Głubczyce, 21 października 2014 PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW Razem dla rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo Nyskie 2020 Głubczyce, 21 października 2014 PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW Razem dla rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo Nyskie 2020 Głubczyce, 21 października 2014 PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW Razem dla rozwoju

2 Cele partnerstw  Programowanie rozwoju lokalnego/regionalnego,  Wspólna realizacja przedsięwzięć rozwojowych,  Planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług publicznych,  Wspólna realizacja zadań własnych / zleconych,  Wspólna promocja,  Współpraca międzysektorowa (konsorcja, PPP).

3 Modele współpracy  Koniec lat 90.tych – New Public Management, zapożyczony z biznesu, koncentrował się na efek- tywności wydatkowania pieniędzy publicznych;  Przełom XX i XXI w. – współzarządzanie ( public governance ), w tym wielopłaszczyznowe ( Multi- Level Governance ) – partnerstwo różnych podmio- tów, nie tylko samorządowych (współpraca między- sektorowa).

4 Cechy charakterystyczne współpracy JST  dotyczy terytorium uznanego przez partnerów za wspólny obszar funkcjonalny,  ma na celu definiowanie i osiąganie wspólnych celów (rozwiązywanie wspólnych problemów),  polega na wspólnej realizacji zadań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów,  uczestniczą w niej różni partnerzy, często także spoza sektora publicznego,  odbywa się w różnych (dostępnych) formach prawnych, choć znane są także przykłady dobrej współpracy bez tworzenia struktur formalnych,  następuje wykorzystanie zasobów (w tym finansów) z róż- nych źródeł.

5 Formy współpracy  Trzy podstawowe (ustawowe) formy : a) celowe związki gminne lub powiatowe, tworzone w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, b) porozumienia w sprawie powierzenia jednej z jego stron określonych zadań publicznych, c) stowarzyszenia, tworzone dla obrony wspólnych interesów, podle- gające prawu o stowarzyszeniach  Inne formy: a) spółki prawa handlowego, b) PPP, klastry, konsorcja, sieci współpracy, c) LGD i LOT-y, d) niezinstytucjonalizowane.

6 Jakość współpracy a) merytoryczny wymiar partnerstwa (metody i narzędzia programowania rozwoju):  diagnoza stanu zasobów i konkurencyjności obszaru funkcjonalnego partnerstwa (OFP),  analiza powiązań funkcjonalnych usług publicznych na OFP i stopień ich zintegrowania,  programy rozwoju dla OFP i stopień ich wzajemnego zintegrowania,  monitoring i ewaluacja funkcjonowania partnerstwa. b) formalnego wymiaru partnerstwa (organizacja współpracy partnerów):  skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb,  polityka informacyjna partnerstwa i jej realizacja,  przestrzeń dialogu i debaty w partnerstwie.


Pobierz ppt "Partnerstwo Nyskie 2020 Głubczyce, 21 października 2014 PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW Razem dla rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google