Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania Proponowany temat pracy: Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w ciągłym doskonaleniu organizacji o strukturze sieciowej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW Opiekun pomocniczy: dr inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż. Urszula Kąkol

2 Plan prezentacji Uzasadnienie wyboru tematu Podstawowe definicje
Przedmiot i podmiot badań Metody badawcze Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji Studium przypadku Główny cel pracy Pytania badawcze Teza badawcza Hipotezy badawcze Cele szczegółowe Novum pracy Dorobek naukowy

3 Uzasadnienie wyboru tematu
Outsourcing a tendencja do tworzenia złożonych struktur międzyorganizacyjnych Rosnące znaczenie struktur międzyorganizacyjnych Tendencja do tworzenia struktur sieciowych Słabo opisane w literaturze oraz przebadane zagadnienia struktur sieciowych

4 Uzasadnienie wyboru tematu
Nastawienie organizacji na ciągłą poprawę osiąganych wyników Ograniczone możliwości wykorzystania koncepcji benchmarkingu z uwagi na m.in. ochronę danych, brak wzorców Potrzeba porównania poszczególnych jednostek w ramach danej organizacji o strukturze sieciowej w celu doskonalenia ich działalności (benchmarking wewnętrzny) „Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wyróżniających się podmiotów, uczenie się od liderów stanowi uniwersalną wytyczną dla doskonalenia się” [A. Stabryła, Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Mfiles.pl, Kraków 2015, s. 99]

5 Uzasadnienie wyboru tematu
Szerokie stosowanie metod i modeli oceny działalności organizacji: Model doskonałości EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością, 1991 r.) Strategiczna karta wyników Modele dojrzałości procesowej CMMI Model APQC PCF Metoda MCP/PMT Kluczowe wskaźniki efektywności – (ang. KPI – Key Performance Indicators) Brak uogólnionego podejścia do oceny organizacji Wskaźniki oceny dobierane przypadkowo w zindywidualizowany sposób

6 Podstawowe definicje Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie jest jedną z zasad koncepcji zarządzania jakością: TQM (ang. Total Quality Management), mówiącą o potrzebie ciągłej poprawy produktów i procesów, tak aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Jedna z zasad TQM, ISO 9001, Lean Management, teorii ograniczeń, Six Sigma Podstawa koncepcji KAIZEN Proces ciągłego doskonalenia może być realizowany w oparciu o cykl PDCA (ang. Plan, Do, Check, Act), zwanym kołem Shewharta lub też kołem/cyklem Deminga. PDCA jest to model doskonalenia jakości, odnoszący się do koncepcji ciągłego doskonalenia. Działaj Act Planuj Plan Wykonaj Do Sprawdź Check

7 Podstawowe definicje Organizacje sieciowe
„Organizacja sieciowa (OS) to nowoczesna forma organizacji obrazująca sposób zorganizowania wzajemnych stosunków między firmami lub(i) jednostkami składowymi pojedynczego przedsiębiorstwa. Jej zaistnienie możliwe było dzięki obniżeniu kosztów transakcji i transportu wskutek rewolucji w technologiach telekomunikacyjnych i spedycji. Ale OS oznacza także nowy styl zarządzania i nową formę zorganizowania stosunków między firmami.” [B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 75] Rodzaje sieci: sieci zintegrowane, sieci sfederowane, sieci kontraktowe, sieci stosunków bezpośrednich.

8 Podstawowe definicje Organizacje sieciowe
Formy struktur międzyorganizacyjnych: Struktury holdingowe i dywizjonalne – koncerny Klastry Sieci dostaw i dystrybucji Organizacje wirtualne Organizacje kontraktowe Sieci handlowe Sieci usługowe Organizacje publiczne Przedsiębiorstwa franczyzowe Formy relacji międzyorganizacyjnych ze względu na kierunki współpracy Współpraca horyzontalna np. klastry Współpraca wertykalna np. sieci dostaw i dystrybucji

9 Podstawowe definicje Benchmarking
Benchmarking – systematyczne określanie najlepszych systemów, procesów, procedur i działań, które stają się wzorcami dla analizowanej organizacji. Proces benchmarkingu pozwala poznać organizację na tle konkurentów oraz określić najlepsze praktyki i wdrażać je. [J. Harrington, Business Process Improvement – the breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness, Mc Graw-Hill, New York 1991] Benchmarking – koncepcja wyszukiwania najlepszych parametrów (charakterystyk) ze zbioru efektywnych i uznanych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych, stanowiących wzorce dla własnej działalności. Rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny – odnosi się do porównań między jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa konkurencyjny - odnosi się do porównań z rozwiązaniem modelowym zaczerpniętym od konkurentów lub kooperantów, funkcjonalny – dotyczy wzorców realizacji określonych funkcji, wypracowanych poza własnym sektorem, a więc w innych dziedzinach gospodarowania [Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002]

10 Przedmiot i podmiot badań
Przedmiot badań: Metody oceny wielokryterialnej Organizacje o strukturze sieciowej Podmiot badań: Podmiotem badań będą organizacje sieciowe: jednostki organizacyjne administracji publicznej, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa usługowe.

11 Metody badawcze Metody badawcze:
Studia literaturowe (analiza źródeł wtórnych) Studia przypadków Wykorzystanie wyników badań projektów badawczo-rozwojowych: Projekt badawczo-rozwojowy Nr 0R , Podtemat 1.8 Badanie mocnych i słabych stron Policji, Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, projekt rozwojowy MNiSW, PW WZ (partner Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego SECURUS), 2012. Projekt „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP” (ID ), prowadzonego wg umowy z NCBiR z konkursu 3/2012 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: Akademia Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Medcore sp. z o.o., Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety Analiza statystyczna do analizy danych empirycznych Metody graficznej i opisowej prezentacji wyników badań

12 Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji
Budowa modelu: Jednostka organizacyjna Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium n Podkryterium 1.1 Podkryterium 1.2 Podkryterium 2.1 Podkryterium 2.2 Podkryterium 2.3 Podkryterium n.1 Podkryterium n.2 KO1 KO1.1 W KO1.2 KO1.3 KO1.N KO2 KO2.1 KO2.2 KO2.N Ocena Waga Ocena ważona X Y X*Y=W Organizacja o strukturze sieciowej Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium n Podkryterium 1.1 Podkryterium 1.2 Podkryterium 2.1 Podkryterium 2.2 Podkryterium 2.3 Podkryterium n.1 Podkryterium n.2 JO1 C JO2 JON Ocena ważona Liczba KO Średnia ocena W N W/N=C

13 Możliwość ustalenia wag dla podkryteriów i kryteriów
Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji Budowa modelu: Jednostka organizacyjn a Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium n Ocena łączna, zintegrowana Podkryterium 1.1 Podkryterium 1.2 Podkryterium 2.1 Podkryterium 2.2 Podkryterium 2.3 Podkryterium n.1 Podkryterium n.2 KO1 KO1.1 W Z KO1.2 KO1.3 KO1.N KO2 KO2.1 KO2.2 KO2.N Ocena Waga Ocena ważona X Y X*Y=W Ocena ważona Ocena łączna W ƩW=Z Możliwość ustalenia wag dla podkryteriów i kryteriów

14 Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji
Etapy proponowanego modelu: Etap 1. Ustalenie zakresu badania Etap 2. Sformułowanie kryteriów oceny Etap 3. Określenie wag kryteriów oceny Etap 4. Ustalenie wartości wzorcowych dla kryteriów oceny (benchmarków) Etap 5. Normalizacja kryteriów oceny Etap 6. Obliczenie wskaźników zagregowanej oceny wyników działalności

15 Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji
Założenia modelu: Model umożliwiający porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi jednostkami w organizacji Model umożliwiający przedstawienie oceny całkowitej organizacji, bez utraty informacji cząstkowej, szczegółowej Jednorodny, ustandaryzowany model na różnych poziomach zarządzania, szczeblach administracyjnych Model umożliwiający śledzenie zmian w czasie oraz obserwację trendów Model „otwarty” – umożliwiający dodawanie kryteriów oceny organizacji Model umożliwiający „uczenie się od innych”

16 Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji
Struktury sieciowe Metody oceny wielokryterialnej Podstawa modelu Specyfikacje do modelu Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji Model uniwersalny EFQM Metoda MCP/ PMT Model A Model B Model C Studia przypadków – weryfikacja modelu

17 Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji
Organizacje sieciowe o kierunku współpracy horyzontalnym Organizacje sieciowe o kierunku współpracy wertykalnym Model oceny wielokryterialnej służący do ciągłego doskonalenia organizacji Model nadrzędny EFQM Metoda MCP/ PMT Model A Model B Model C Możliwość adaptacji modelu przez jednostki na potrzeby: oceny wyników KPI oceny dojrzałości organizacji - oceny dojrzałości procesowej Wykorzystanie modelu do: benchmarkingu, ciągłego doskonalenia uczenia się od innych wdrażania najlepszych praktyk

18 Główny cel pracy Celem pracy jest zbudowanie uniwersalnego modelu oceny wielokryterialnej, służącego do ciągłego doskonalenia organizacji sieciowych, adaptowalnego na potrzeby organizacji sieciowych umożliwiającego zapobieganie utraty informacji cząstkowej zebranej podczas oceny za pomocą modelu.

19 Pytania badawcze Jakie są potrzeby organizacji sieciowych odnośnie stosowania metod oceny wielokryterialnej? Jaki jest zakres stosowania metod oceny wielokryterialnej na potrzeby ciągłego doskonalenia organizacji? / W jakich obszarach działalności operacyjnej organizacji maja zastosowanie metody oceny wielokryterialnej? Jakie efekty dla ciągłego doskonalenia organizacji może przynieść stosowanie metod oceny wielokryterialnej ?

20 Teza badawcza Poprawa skuteczności funkcjonowania organizacji o strukturze sieciowej może być uzyskana na drodze zaadaptowania uniwersalnego modelu oceny wielokryterialnej do potrzeb i specyfiki organizacji.

21 Hipotezy badawcze Metody oceny wielokryterialnej umożliwiają uzyskanie diagnozy stanu obecnego organizacji w poszczególnych organizacjach według jednolitej formuły. Metody oceny wielokryterialnej umożliwiają porównanie jednostek organizacyjnych w ramach danej struktury sieciowej między sobą w aspekcie uzyskanych wyników i stosowanych praktyk. W dłuższym horyzoncie czasu metody oceny wielokryterialnej umożliwiają transfer najlepszych praktyk z wiodących jednostek do pozostałych jednostek w ramach danej struktury sieciowej, co może być zaobserwowane poprzez śledzenie trendów wskaźników cząstkowych.

22 Cele szczegółowe Cele naukowe:
Identyfikacja specyfiki organizacji o strukturze sieciowej oraz ich potrzeb względem stosowania metod oceny wielokryterialnej do ciągłego doskonalenia. Identyfikacja metod oceny wielokryterialnej obecnie stosowanych i możliwych do stosowania w ciągłym doskonaleniu organizacji. Cele teorio-poznawcze: Analiza zakresu stosowania metod oceny wielokryterialnej. Analiza potrzeb organizacji sieciowych odnośnie ciągłego doskonalenia/ analiza obszarów ciągłego doskonalenia w działalności operacyjnej. Zbadanie możliwości upowszechnienia najlepszych praktyk dzięki stosowaniu metod oceny wielokryterialnej. Cele praktyczne: Opracowanie modelu oceny wielokryterialnej możliwego do zaadaptowania do potrzeb poszczególnych organizacji sieciowych. Wskazanie sposobów identyfikacji najlepszych praktyk w organizacji przy użyciu modelu oceny wielokryterialnej.

23 Novum pracy Uporządkowanie wiedzy z zakresu struktur sieciowych i metod oceny wielokryterialnej Rozwinięcie wiedzy z zakresu struktur sieciowych w kontekście wzajemnego uczenia się i ciągłego doskonalenia Opracowanie ujednoliconego modelu oceny wielokryterialnej stosowanego do ciągłego doskonalenia

24 Dorobek naukowy Publikacje naukowe cz.1
Rozdziały z książek: Kąkol Urszula, Smagowicz Justyna: Złożone metody pobudzania kreatywności, w: Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu / Kosieradzka Anna ( red. ), 2013, edu-Libri, ISBN , ss Kosieradzka Anna, Kąkol Urszula, Krupa Anna [i in.] : Proste metody pobudzania kreatywności, w: Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu / Kosieradzka Anna ( red. ), 2013, edu-Libri, ISBN , ss Kotarba Wiesław, Kosieradzka Anna, Głażewska Iwona [i in.] : Ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania w Policji, w: Modernizacja Policji. Aneks / Rydlewski G. ( red. ), 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, ISBN , ss Kotarba Wiesław, Kosieradzka Anna, Głażewska Iwona [i in.] : Rekomendacje w zakresie doskonalenia zarządzania strukturami organizacyjnymi Policji, w: Modernizacja Policji. Aneks / Rydlewski G. ( red. ), 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, ISBN , ss Kosieradzka Anna, Głażewska Iwona, Kąkol Urszula: Zastosowanie modelu EFQM do doskonalenia funkcjonowania organizacji publicznych na przykładzie Policji, w: Public Management 2012: Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych / Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. ( red. ), 2012, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, ISBN , ss Kąkol Urszula: Knowledge Management, w: Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues / Żuber Ryszard ( red. ), 2012, Difin, ISBN , ss Lamparska-Jasińska Krystyna, Kąkol Urszula: Basic concepts of innovation and knowledge management, their relationships, w: Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues / Żuber Ryszard ( red. ), 2012, Difin, ISBN , ss. 9-31 Kąkol Urszula, Krupa Michalina, Krzoska Wioletta : Simulation game “Factory” as an innovative training tool for small and medium enterprises, w: Management Consulting for Business and Public Administration / Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. ( red.), 2012, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN , ss

25 Dorobek naukowy Publikacje naukowe cz.2
Rozdziały z książek: Kąkol Urszula, Krupa Michalina, Krzoska Wioleta, Małecka Jagoda : The use of creative problem solving methods in production enterprises, w: Management Consulting. The Central and Eastern European Perspective / Ćwiklicki M., Jabłoński M. ( red. ), 2011, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN: , ss Kosieradzka Anna, Kąkol Urszula, Krupa Anna: Przełomy organizacyjne w zarządzaniu produkcją, w: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe / Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek ( red. ), vol. III, 2011, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ISBN , ss Kąkol Urszula: Metody zarządzania wiedzą produkcyjną w szczupłych przedsiębiorstwach w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie t.1/ Knosala R. (red.), 2010, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ISBN: , ss Kąkol Urszula, Krupa Anna, Sawicka Milena: Wykres Ishikawy jako narzędzie pracy konsultanta, w: Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / Ćwiklicki M., Jabłoński M. ( red. ), 2009, POLIGRAFIA Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, ISBN: , ss Artykuły z czasopism: Kąkol U., Kosieradzka A., Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, „Logistyka”nr 5/2014 (Wykaz czasopism naukowych, część B, 10 pkt.) Kosieradzka Anna, Kąkol Urszula, Krupa Anna: The Development of Production Management Concepts, w: Foundations of Management, vol. 3, nr 2, 2011, ss , DOI: /v (Wykaz czasopism naukowych, część B, 5 pkt.)

26 Dorobek naukowy Projekty Badawcze
Projekt „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP” (ID ), prowadzonego wg umowy z NCBiR z konkursu 3/2012 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: Akademia Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Medcore sp. z o.o., , wykonawca. Nr 0R , Podtemat 1.8 Badanie mocnych i słabych stron Policji, Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, projekt rozwojowy MNiSW, PW WZ (partner Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego SECURUS), 2012, wykonawca. 504/M/1170/2012, Standaryzacja pracy jako metoda kodyfikacji zarządzania wiedzą produkcyjną, grant dziekański, PW WZ, 2012, kierownik. 500/C/1000/1170/541, Weryfikacja i doskonalenie Gry Symulacyjnej „Fabryka”, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2012, wykonawca. 503/W/1170/2011, Opracowanie gry symulacyjnej „Zarządzanie produkcją w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing”, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2011, wykonawca 503/W/1170/9010, Narzędzia interaktywnego kształcenia w zarządzaniu produkcją, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2009, wykonawca. 500/W/1170/2008, Teoretyczne i praktyczne aspekty standaryzacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, grant Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2008, wykonawca.

27 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe: mgr inż. Urszula Kąkol Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania ul. Narbutta 85, Warszawa tel


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google