Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 Zrealizowano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 Zrealizowano."— Zapis prezentacji:

1 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Szkolenie Jelenia Góra, 16.12.2015 r.

2 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Waldemar Weihs Fundacja „Merkury” Co każdy powinien wiedzieć nt. zmiany przepisów prawnych dla organizacji pozarządowych

3 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach:  Łatwiej można założyć stowarzyszenie rejestrowe – wystarczy 7, a nie 15 członków.  Wykreślono termin 3 miesięcy na rozpatrzenie wniosku o rejestrację.  Niepotrzebna jest aprobata starosty/ prezydenta miasta w sprawie treści statutu stowarzyszenia.

4 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Wprost zostało zapisane, że stowarzyszenia są zwolnione z opłat za rejestrację oraz za zmianę wpisu w KRS.  Organ nadzoru żądając od stowarzyszenia wyjaśnień musi uzasadnić żądanie.  Zostały doprecyzowane przepisy umożliwiające tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych, które obecnie sądy różnie interpretują.

5 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Stowarzyszenia zwykłe zakładane przez min. 3 osoby są w świetle prawa organizacją pozarządową. Dzięki temu mogą realizować swoje uprawnienia, zaciągać zobowiązania i występować jako podmiot umów z innymi organizacjami, z przedsiębiorcami, samorządem itp.

6 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Członkowie stowarzyszenia zwykłego mogą przekształcić je w stowarzyszenie rejestrowe, zachowując ciągłość działań stowarzyszenia, tak merytoryczną, jak i formalną.

7 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego FAŁSZ 1: Czy prawdą jest, że w efekcie ustawy, wszystkie stowarzyszenia będą musiały zmienić swoje statuty? NIEPRAWDA. Zakres wymaganych regulacji w statucie zasadniczo reguluje art. 10 wcześniej obowiązującej ustawy. Nowelizacja dodaje w tym artykule pkt 5a i zmienia pkt 6, ale NIE SKUTKUJE to koniecznością zmiany w statutach.

8 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego FAŁSZ 2: Wiele stowarzyszeń zostanie rozwiązanych z mocy prawa. NIEPRAWDA. Żadne stowarzyszenie rejestrowe nie zostanie rozwiązane. W noweli jest tylko przepis, że stowarzyszenia zwykłe muszą dokonać w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która ma powstać. Jeśli nie zrobią tego w tym terminie, to z mocy prawa zostaną rozwiązane.

9 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego FAŁSZ 3. Projekt narusza konstytucyjną zasadę wolności tworzenia i działania stowarzyszeń. NIEPRAWDA. 1) Ułatwiono każdemu obywatelowi prawo do zrzeszania się zmniejszając wymaganą liczbę członków z 15 do 7 osób. 2) Wyłączono organ nadzoru z postępowania o rejestrację w KRS i skrócono procedurę rejestracji z 3 miesięcy do 7 dni.

10 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego NIEPRAWDA. 3) Rozwiano wątpliwości, co do zatrudniania członków stowarzyszeń i członków ich zarządu. 4) Zakończono rozbieżności dotyczące opłat sądowych za zmiany wpisów w KRS – jednoznacznie zwalniając stowarzyszenia zarówno od opłaty za pierwszy wpis jak i za zmiany.

11 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO?

12 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 1) Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków (art. 2 ust. 3); 2) Zakładanie stowarzyszenia możliwe jest przez co najmniej 7 osób z możliwością wyboru władz stowarzyszenia (art. 9); 3) Możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu (10 ust. 1 po pkt 5a);

13 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 4) W przypadku możliwości tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych statut określa: 1) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej (TJO), 2) strukturę organizacyjną TJO, 3) organy TJO, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania,

14 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 4) możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu TJO (art. 10a ust. 1); 5) TJO prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia i może na zasadach w nim określonych przyjąć regulamin określający szczegóły jej organizacji i sposób działania (art. 10a ust. 2);

15 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 6) TJO może uzyskać osobowość prawną, jeżeli zezwala na to statut stowarzyszenia i musi w nim mieć określone: 1) warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną, 2) zasady gospodarowania majątkiem,

16 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu, 4) szczegółowe zasady likwidacji (art. 10a ust. 3); 7) Uszczegółowiono inne obszary związane z działalnością TJO (art. 10a ust. 4-7);

17 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 8) Wprowadzono formę zarządu komisarycznego w TJO w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia (art. 10b);

18 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 9) W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie ma reprezentować członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków/delegatów (art. 11 ust. 4);

19 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 10) Wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz oraz adresem siedziby, składa zarząd podpisując się pod nim w całości, (art. 12);

20 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 11) Uproszczono procedurę rejestracyjną z wykreśleniem udziału organu nadzorującego w tym procesie (art. 16 i skreślenie art. 13-15); 12) Zwolniono stowarzyszenia z opłat za wpis oraz zmiany w KRS (art. 17 ust. 3);

21 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 13) Zmieniono kompetencje organu nadzorującego wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i statutem. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać odpisów uchwał walnego zebrania członków/delegatów lub niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia, ale uzasadniając swoje żądanie (art. 25);

22 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 14) W przypadku ustanowienia kuratora sąd może przedłużyć jego działanie o kolejny okres 6 miesięcy (art. 30 ust. 2a); 15) Stowarzyszenia zwykłe otrzymały osobowość prawną w zakresie nabywania praw, w tym własności i innych praw rzeczowych, zaciągania zobowiązań, pozwania i bycia pozywanymi (art. 40 ust. 1a);

23 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 16) Każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (art. 40 ust. 1b); 17) Stowarzyszenie zwykłe może posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 40 ust. 2, 4);

24 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 18) Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji, co musi nastąpić w terminie 7 dni (art. 40a); 19) Określono tryb wpisu do ewidencji oraz działanie stowarzyszeń zwykłych (art. 40, 40a-b, 41, 41a);

25 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 20) Stowarzyszenia zwykłe nie mogą powoływać TJO, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 42 ust. 1); 21) Stowarzyszenia zwykłe mogą uzyskiwać środki ze składek członkowskich, zapisów, darowizn, spadków, dochodów z majątku oraz ofiarności publicznej, a także mogą otrzymywać dotacje (art. 42 ust. 2, 3);

26 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 22) Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej 7 członków, za zgodą wszystkich członków, może przekształcić się w stowarzyszenie (art. 42a-e); 23) Za zaległości podatkowe odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządów, a w przypadku stowarzyszeń zwykłych nie posiadających zarządu, wszyscy członkowie (art. 116a ustawy – Ordynacja podatkowa);

27 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego 24) Stowarzyszenia posiadające TJO mają dostosować swoje statuty w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy; 25) Stowarzyszenia zwykłe mają dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy;

28 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie (z wyjątkami) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja z dnia 25.09.2015 r. Data wejścia w życie 20.05.2016 r.

29 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  Poszerzono katalog o sfery zadań publicznych.  Zobligowano organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym do stosowania informacji publicznej

30 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Dookreślono różnice dotyczące rocznego i wieloletniego Programu współpracy.  Wprowadzono Programy współpracy dla Ministrów i Wojewodów.  Zmieniono zapis dotyczący działalności odpłatnej pożytku publicznego.  Określono formy ofert, sprawozdań oraz umów.  Doprecyzowano regranting.

31 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Dopuszczono do Komisji konkursowych specjalistów.  Wyjaśniono kwestię podzlecania zadań publicznych.  Doprecyzowano kwestię kontroli realizacji zadań publicznych.  Zmieniono jedną, ale ważną treść inicjatywy lokalnej.  Dookreślono zasadę likwidacji opp.  Doprecyzowano sporne kwestie dotyczące 1%.

32 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego  Powołano Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.  Zmieniono zasady działania RDPP.  Zwiększono kompetencje MRPiPS oraz organów władz publicznych wobec opp.  Określono sytuacje podlegające karze z kodeksu wykroczeń.

33 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 1) Poszerzono katalog sfery zadań publicznych o: 1) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 2) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz rozszerzono 2 zapisy istniejące na następujące:

34 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 4)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

35 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 2) Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym muszą udostępniać informację publiczną poprzez: 1) stronę BIP, albo 2) stronę internetową organizacji, albo 3) na wniosek zainteresowanych (art. 4a-4c);

36 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) Organ wykonawczy JST musi załączyć opinię RDPP o projekcie Programu współpracy dla organu stanowiącego (art. 5a ust. 2a); 4) Organ wykonawczy JST musi do 31.05 przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w BIP sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni (art. 5a ust. 3);

37 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 5) Określono, że roczny Program współpracy powinien w szczególności zawierać: 1) cel główny i cele szczegółowe programu 2) zasady współpracy 3) zakres przedmiotowy 4) formy współpracy 5) priorytetowe zadania publiczne 6) okres realizacji programu 7) sposób realizacji programu

38 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu 9) sposób oceny realizacji programu 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. (art. 5a ust. 4);

39 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 6) Dookreślono, że wieloletni Program współpracy powinien w szczególności zawierać: 1) cel główny i cele szczegółowe programu 2) zakres przedmiotowy 3) okres realizacji programu 4) sposób realizacji programu 5) wysokość środków planowanych na realizację programu (art. 5a ust. 4);

40 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 7) Ministrowie i wojewodowie przyjmują, w drodze zarządzenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi roczny lub wieloletni Program współpracy (art. 5b ust. 1);

41 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 8) Zmieniono zapis dotyczący działalności odpłatnej pożytku publicznego sprzedaży wytworzonych towarów lub świadczenia usług w zakresie: a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

42 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie o spółdzielniach socjalnych, a także dodano zapis dotyczący sprzedaży przedmiotów darowizny (w art. 8 w ust. 1 pkt 2, 3);

43 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 9) W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 11 ust. 6);

44 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 10) Jednoznacznie określono, że oferta realizacji zadania publicznego zawiera w szczególności identyczne informacje niezależnie od formy konkursu,

45 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? a w przypadku konkursu regrantingu ma zawierać także zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów (art. 14 ust. 1, 1a);

46 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 11) Dopuszczono możliwość korzystania przez Komisję konkursową z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą w szczególności: 1)uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, 2) wydawać opinie (art. 15 ust. 2e, 2ea);

47 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 12) Dookreślono, że zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot (art. 16 ust. 4);

48 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 13) Skreślono zapis, że organizacje pozarządowe, które zawarły umowę na realizację zadania publicznego mogą zlecić realizację tego zadania innej organizacji pozarządowej;

49 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 14) Uszczegółowiono zasady regrantingu m.in. nakładając obowiązek na operatora prowadzącego regranting podania na własnej stronie internetowej informacji o wyborze realizatorów projektów (art. 16a);

50 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 15) Zmieniono nieco treść na czym ma polegać kontrola realizacji zadania publicznego na badaniu w szczególności: 1) stopnia realizacji zadania 2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

51 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 4)prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem (art. 17); 16) Dookreślono, że sprawozdanie z realizacji zadania publicznego musi zawierać: 1) szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań

52 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 2) zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania 3) informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy (art. 18 ust. 4);

53 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 17) Dodatkowo operator regrantingu musi zawrzeć w sprawozdaniu: 1) nazwy i adresy realizatorów projektów 2) zrealizowany zakres rzeczowy projektów 3) terminy realizacji projektów 4-5) wysokości środków przekazanych oraz wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów (art. 18 ust. 5);

54 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 18) Powstaną nowe wzory ofert, ramowe wzory umów i sprawozdań, w zależności od formy konkurs (art. 19); 19) Wprowadzono uproszczoną wersję wzoru oferty i sprawozdania dla wniosków z trybu 19a. Oferta ma zawierać: 1) zakres rzeczowy zadania publicznego 2) termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego

55 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. Natomiast sprawozdanie ma zawierać: 1) opis wykonania zadania 2) zestawienie wydatków finansowanych z dotacji (art. 19a ust. 7a-7d);

56 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 20) Zmieniono nieco treść jednego z punktów inicjatywy lokalnej na: działalność obejmującą w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność JST, a także budynków oraz obiektów małej architektury (19b w ust. 1 pkt 1);

57 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 21) Uszczegółowiono zasadę likwidacji opp oraz niewydatkowania przez nią środków pochodzących z 1%, a także wykreślenia z KRS (art. 22 ust. 5-9, art. 22a); 22) Dookreślono sprawozdawczość opp w przypadkach: 1) opp zamieszcza sprawozdanie opp po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego

58 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 2) opp, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie do 30 listopada roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie (art. 23 ust. 2c, 6b), 3) fundacje będące opp składają tylko sprawozdanie opp;

59 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 23) W sprawie 1% doprecyzowano, że: 1) w przypadku wydatkowania przez opp środków finansowych 1% niezgodny z ustawą (tj. na inną działalność niż pożytku publicznego) organizacja zobligowana jest do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami. Zobowiązanie takie traktuje się jak zobowiązania podatkowe.

60 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 2) Środki zwracane przez opp przekazywane będą na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 3) Opp muszą wyodrębnić w ewidencji księgowej środki 1%, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% (art. 27 ust. 2a-2c);

61 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 24) MRPiPS będzie publikował na stronie internetowej w terminie do 31 grudnia każdego roku informację dotyczącą wydatkowania przez opp środków finansowych pochodzących z 1% za rok poprzedni (art. 27 ust. 4);

62 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 25) Zabronione jest pozyskiwanie środków 1% na organizacje i przez organizacje nie posiadające statusu opp. Zebrane niezgodnie z ustawą środki 1% będą musiały być zwrócone wraz z odsetkami na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a MRPiPS może złożyć wniosek o wykreślenie danej organizacji z rejestru opp w KRS (art. 27aa);

63 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 26) Utworzony zostanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, którego celem ma być wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans, a dysponentem ma być MRPiPS (art. 27ab);

64 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 27) Zobligowano opp prowadzącą promocję 1%, polegającą na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% bez względu na formę dotarcia do podatnika, do zawierania w szczególności informacji o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% (art. 27c ust. 1);

65 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 28) Zobligowano opp korzystające z programów komputerowych umożliwiających wypełnienie zeznania podatkowego do zawarcia dodatkowej informacji o możliwości swobodnego albo braku swobodnego wyboru i przekazania 1% opp (art. 27c ust. 1);

66 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 29) Nie można równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli opp przez MRPiPS. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku nie może przekraczać 24 dni roboczych. Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.

67 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? Jeżeli kontrola wykazała rażące naruszenie przepisów prawa przez opp można przeprowadzić powtórną kontrolę wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku, ale nie dłużej niż 7 dni i nie wlicza się do czasu trwania wcześniej podanego (art. 29a);

68 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 30) MRPiPS ma prawo wezwać opp do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień także w przypadkach: 1) prowadzenia przez opp działalności leczniczej bez uzyskania wymaganego wpisu do rejestru w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,

69 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 2) posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem wykonawczym w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez GUS za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy

70 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 4) naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień opp 5) niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego

71 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 6) posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości przekraczającej 3.krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez GUS za rok poprzedni (art. 33a ust. 2) XII 2014 r. – 3.978,71 zł

72 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 31) Właściwe organy udzielają MRPiPS informacji o naruszeniach opp z urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń (art. 33a ust. 4);

73 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 32) MRPiPS na podstawie przekazanej przez sąd lub organ administracji publicznej informacji o naruszeniach opp występuje do sądu o wykreślenie organizacji z rejestru opp w KRS (art. 33aa);

74 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 33) Organizacja, która utraciła status opp z urzędu lub na wniosek MRPiPS może wystąpić ponownie o nadanie tego statusu, ale po 2 latach od dnia wykreślenia z KRS. Jeżeli samodzielnie zrezygnowała ze statusu opp lub sąd unieważnił decyzje o wykreśleniu z KRS może wystąpić ponownie o nadanie tego statusu w każdej chwili (art. 22a);

75 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 34) Zmieniono zasady działania RDPP. Obligatoryjne jest utworzenie RDPP na wniosek organizacji pozarządowych w terminie 2 miesięcy (złożony przez 50 organizacji w województwie oraz przez 5 organizacji w powiecie i gminie). W razie bezczynności można zaskarżyć dany organ JST do sądu administracyjnego.

76 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? Kadencja RDPP trwa 3 lata bez ograniczeń. Określono sytuacje, w których można odwołać członka RDPP przed końcem kadencji.

77 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 35) Określono sytuacje podlegające karze z kodeksu wykroczeń: 1) Wobec osób z opp promujących przekazanie 1% na organizację, która nie jest w wykazie uprawnionych do tego, 2) Wobec osób z organizacji, które nie są w wykazie uprawnionych do otrzymania 1%,

78 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego CO SIĘ ZMIENIŁO? 3) Wobec osób odpowiedzialnych za promocję 1% prowadzoną niezgodnie z ustawą (art. 50c-50e);

79 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy: ul. Górna 10-11 58-500 Jelenia Góra tel./ faks 75 64 60 222 e-mail: inkubator.ngo@jagniatkow.org.pl www.facebook.com/fundacja.jagniatkow www.inkubatorngo.info

80 Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 e-mail: dpkd@merkury.org.pl Zrealizowano przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego Dziękuję za uwagę! Waldemar Weihs tel. 509 673 693 e-mail: waldemar@weihs.pl www.facebook.com/waldemar.weihs Skype: waldemarpl


Pobierz ppt "Adres: Fundacja „Merkury” Tel./faks: 74 666 22 00, 74 666 22 22 / 74 666 22 01 Adres: Wałbrzych 58-300, ul. Beethovena 10 Zrealizowano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google