Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania

2 PLAN 1. Pojęcia podstawowe 2. Uzasadnienie wyboru tematu 3. Cele, pytania i hipotezy badawcze 4. Zakres przedmiotowy, podmiotowy i czasoprzestrzenny badań 5. Metody i narzędzia badawcze 6. Charakterystyka próby badawczej 7. Struktura pracy 8. Podsumowanie, wnioski, rekomendacje2 9. Wybrane pozycje literaturowe 10. Wykaz dorobku naukowego doktoranta J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki2

3 POJĘCIA PODSTAWOWE Transfer wiedzy - ten obszar związany jest z dzieleniem się wiedzą w organizacjach. Konieczność transferu pojawia się, gdy między członkami organizacji występuje asymetria istotnej dla niej wiedzy. [ T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge] J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki3 Autorzy zajmujący się problematyką fuzji i przejęć podkreślają wagę transferu wiedzy jako czynnika przyczyniającego się do kreowania wartości nowej organizacji [P.C. Haspeslagh, D.B. Jemison, Managing Acquisitions: Creating Value through corporate renewal]

4 POJĘCIA PODSTAWOWE FUZJA CZYLI POŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW TO SYTUACJA, KIEDY Z DWÓCH i WIĘCEJ PODMIOTÓW PRAWNYCH POZOSTAJE JEDEN JEŻELI PODMIOTEM POZOSTAJĄCYM JEST JEDNO Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW PROCES TAKI NAZYWAMY FUZJĄ, INKORPORACJĄ i WCIELENIEM JEŻELI OBA ŁĄCZĄCE SIĘ PODMIOTY TRACĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ A ZAMIAST NICH POWSTAJE NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PROCES TAKI NAZYWAMY KONSOLIDACJĄ [Praca zb. pod red. W.Frąckowiaka, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw] J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki4

5 POJĘCIA PODSTAWOWE PRZEJĘCIE to zjawisko ekonomiczne, które polega na tym, że ponad 50% kapitału przedsiębiorstwa zostaje nabyte. Jest to proces, który zapewnia firmie szybsze zdobycie pozycji na rynku, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i technologicznej. Warto zauważyć różnice między fuzją a przejęciem. W przypadku przejęcia, przejmowana firma nie traci podmiotowości prawnej [P.Szczepankowski Fuzje i przejęcia] J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki 5 PRZEJĘCIA dzielą się na: Przyjazne i Wrogie Transfer wiedzy będziemy badań wyłącznie w warunkach przejęć przyjaznych

6 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Ilość spółek przechodzących fuzje i przejęcia wzrasta, dla tego istnieje zainteresowanie do zbadania transferu wiedzy w warunkach fuzji i przejęcia Dotychczas większość opracowań z dziedziny zarządzania wiedza na temat transferu wiedzy zwracała głównie uwagę na przekazywanie wiedzy wyartykułowanej, dostępnej, zarchiwizowanej, dla tego istnieje potrzeba powiązania jej z wiedzą którą można otrzymać od ekspertów (lecz nie koniecznie naukowców) z dziedziny transferu wiedzy pod czas fuzji i przejęcia w organizacjach globalnych J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki6 Według badań prowadzonych przez Ernst & Young tylko 13 % firm uważa że efektywnie dokonuje transferu wiedzy do różnych szczebli firmy, a zaledwie 4% mierzy wykorzystanie wiedzy którą posiada

7 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki7 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Luka teoretyczna Badania dotyczące fuzji i przyjęć opisują tylko studia przypadków związane z problemem transferu wiedzy, potrzeba kompleksowych badań umożliwiających zidentyfikowanie tworzenia i rozprzestrzenię się jej w organizacji w procesie fuzji i przejęcia Nowy i zgodny z trendami temat, będący także w sferze zainteresowań biznesu Luka empiryczna Istniejące publikacje mają charakter ogólny i nie podają konkretnych modeli transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia, a tylko studia przypadku w których wartość wiedzy przed i po przyjęciu i fuzji nie była oceniana Badania prowadzone są fragmentaryczne i w zasadzie nie dotyczą transferu wiedzą w procesie fuzji i przejęcia a tylko konkretnych studiów przypadku i kultury organizacyjnej i jej ewolucja przed i po przyjęciu i fuzji Luka metodyczna Brak w procesie transferu wiedzy w spółkach globalnych metod pomiaru poziomu transferu wiedzą i jej wartości przez i po fuzji i przyjęciu

8 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE CEL POZNAWCZY Opracowanie modelu symulacyjnego do oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia CEL UTYLITARNY Weryfikacja modelu symulacyjnego oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki8

9 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE CELE SZCZEGÓŁOWE Analiza aktualnego stanu transferu wiedzy wybranych spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Analiza sformowanych metod pomiaru transferu wiedzą spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Identyfikacja źródeł transferu wiedzy potrzebnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne w procesie fuzji i przejęcia Identyfikacja kluczowych czynników historycznych związanych z transferem wiedzy potrzebnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne w procesie fuzji i przejęcia Ocena transferu wiedzy spółek globalnych przez oraz po zakończeniu fuzji i przejęcia J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki9

10 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE PYTANIA BADAWCZE Jaki jest poziom zarządzania transferem wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia? Czy i w jaki sposób w spółkach globalnych dokonuje się pomiaru transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia ? Jakie narzędzia transferu wiedzy umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia? Jakie czynniki transferu wiedzy decydują o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w procesie fuzji i przejęcia w spółkach globalnych? Czy i w jaki sposób transfer wiedzy wpływa na przewagę strategiczną spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia? J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki10

11 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki11 PRZYKŁAD BADAŃ Przykład badań nad transferem wiedzy w procesach akwizycji, przeprowadzonych przez Roberta Nobla i Henrika Birkinshawa wśród skandynawskich przedsiębiorstw: Etapy transferu Wczesny etap (2-3 lata) Niski transfer od firmy przejmowanej Wymaganie wysokiego transferu ze strony przejmującej Późny etap (3-6 lat ) Wysoki transfer w obie strony Wspólne projekty rozwojowe

12 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE HIPOTEZA GŁÓWNA Ocena transferu wiedzy pozwoli na zidentyfikowanie wartości wiedzy nabytej w procesie fuzji i przejęcia a uzyskaniem przewagi konkurencyjnej spółek globalnych J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki12

13 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki13 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE HIPOTEZY BADAWCZE 1. Narzędzia do oceny transferu wiedzy mają kluczowy wpływ na ocenę przewagi konkurencyjnej w procesie fuzji i przejęcia 2. Kadra zarządzająca odpowiedzialna za przeprowadzenie fuzji i przejęcia nie widzi potrzeby oceny transferu wiedzy przed i po fuzji i przejęciach w celu oceny przewagi konkurencyjnej 3. Ocena transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia usprawnia planowanie procesów dla osiągniecia celów związanych osiągnięciem przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne

14 ZAKRES PRZEDMIOTOWY, PODMIOTOWY I CZASOPRZESTRZENNY BADAŃ Zakres podmiotowy badań obejmuje:  Analiza literatury na temat badań dotyczących transferu wiedzy w procesie fuzji i przyjęć  Kierowników zespołów spółek globalnych odpowiedzialnych za tworzenie kultury przyjaznej transferowi wiedzy w procesie fuzji i przejęcia  Materiały wewnętrzne spółek globalnych dotyczące transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia  Analiza otoczenia spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia  Analiza porównawcza spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki14

15 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki15 ZAKRES PRZEDMIOTOWY, PODMIOTOWY I CZASOPRZESTRZENNY BADAŃ Zakres przedmiotowy badań dotyczy: Określenia narzędzi oceny transferu wiedzy mających wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia; Analiza działań podejmowanych przez spółki globalne w celu oceny transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia; Rekomendację dotyczące oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia, umożliwiających osiągniecie przewagi konkurencyjnej; Identyfikacja źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej za pocą transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia przez spółki globalne; Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej za pomocą transferu wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia; Określenie zależności między oceną transferu wiedzy a poziomem przewagi konkurencyjnej osiągniętej w procesie fuzji i przejęcia.

16 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki16 METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE I Etap: badania wstępne Studia literaturowe Wywiady wstępne na próbie 10 ekspertów/menedżerów ze spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia w celu identyfikacji kluczowych czynników II Etap: badania rozszerzone Badanie ankietowe na próbie 100 ekspertów/menedżerów ze spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Badanie dokumentacji spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia III Etap: opracowanie wyników i wypracowanie wniosków

17 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki17 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ Badania wstępne zostanie przeprowadzone do końca 2015 roku w formie wywiadów z 10 ekspertami/menedżerami pracującymi w spółkach globalnych sektora kosmetycznego w celu identyfikacji kluczowych czynników Badania rozszerzone będą polegały na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych z około 100 ekspertami/menedżerami pracującymi w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia. Badania zostaną przeprowadzone do maja 2016 roku i będą obejmowały również badania dokumentacji spółek

18 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki18 STRUKTURA PRACY Wstęp Rozdział 1. Teoretyczne aspekty transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia w świetle literatury przedmiotu Rozdział 2. Analiza trendów fuzji i przyjęć spółek globalnych Rozdział 3. Narzędzia oceny transferu wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia i ich wpływ na ocenę osiągniętej przewagi konkurencyjnej w świetle przeprowadzonych badań Rozdział 4. Budowa modelu oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Rozdział 5. Badania empiryczne i rekomendacje Wnioski

19 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki19 PODSUMOWANIA, WNIOSKI, REKOMENDACJE Próba badawcza da możliwość identyfikacji czynników wspólnych i odmiennych w ocenie transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia W ramach badań planowane jest stworzenie modelu oceny transferu wiedzy oraz zaproponowanie rozwiązań (dobrych praktyk) także zgromadzenie wiedzy która będzie pożyteczna dla ekspertów/menedżerów w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia

20 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki20 WYBRANE POZYCJE LITERATUROWE J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013 A. Helin, K Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe,Beck,Warszawa,2014 J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, 2014 D. Dayer, Dalzell F., Olegario. R., Rising Tide, Harvard BS Press, Boston, 2004 W Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa, 2009 P. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000 S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG PRESS, Warszawa, 1998 J. C. Hooke, Fuzje i przejęcia, Liber, Warszawa, 1998 M. Szymański, B. Nogalski, Obrona przed wrogim przejęciem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, M Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004 P.C. Haspeslagh, D.B. Jemison, Managing Acquisitions: Creating Value through corporate renewal, The Free Press, Nowy Jork 1991

21 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki21 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO DOKTORANTA

22 J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT:


Pobierz ppt "Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google