Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania

2 PLAN 1. Pojęcia podstawowe 2. Uzasadnienie wyboru tematu 3. Cele, pytania i hipotezy badawcze 4. Zakres przedmiotowy, podmiotowy i czasoprzestrzenny badań 5. Metody i narzędzia badawcze 6. Charakterystyka próby badawczej 7. Struktura pracy 8. Podsumowanie, wnioski, rekomendacje2 9. Wybrane pozycje literaturowe 10. Wykaz dorobku naukowego doktoranta 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki2

3 POJĘCIA PODSTAWOWE Transfer wiedzy - ten obszar związany jest z dzieleniem się wiedzą w organizacjach. Konieczność transferu pojawia się, gdy między członkami organizacji występuje asymetria istotnej dla niej wiedzy. [ T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge] 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki3 Autorzy zajmujący się problematyką fuzji i przejęć podkreślają wagę transferu wiedzy jako czynnika przyczyniającego się do kreowania wartości nowej organizacji [P.C. Haspeslagh, D.B. Jemison, Managing Acquisitions: Creating Value through corporate renewal]

4 POJĘCIA PODSTAWOWE FUZJA CZYLI POŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW TO SYTUACJA, KIEDY Z DWÓCH i WIĘCEJ PODMIOTÓW PRAWNYCH POZOSTAJE JEDEN JEŻELI PODMIOTEM POZOSTAJĄCYM JEST JEDNO Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW PROCES TAKI NAZYWAMY FUZJĄ, INKORPORACJĄ i WCIELENIEM JEŻELI OBA ŁĄCZĄCE SIĘ PODMIOTY TRACĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ A ZAMIAST NICH POWSTAJE NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PROCES TAKI NAZYWAMY KONSOLIDACJĄ [Praca zb. pod red. W.Frąckowiaka, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw] 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki4

5 POJĘCIA PODSTAWOWE PRZEJĘCIE to zjawisko ekonomiczne, które polega na tym, że ponad 50% kapitału przedsiębiorstwa zostaje nabyte. Jest to proces, który zapewnia firmie szybsze zdobycie pozycji na rynku, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i technologicznej. Warto zauważyć różnice między fuzją a przejęciem. W przypadku przejęcia, przejmowana firma nie traci podmiotowości prawnej [P.Szczepankowski Fuzje i przejęcia] 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki 5 PRZEJĘCIA dzielą się na: Przyjazne i Wrogie Transfer wiedzy będziemy badań wyłącznie w warunkach przejęć przyjaznych

6 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Ilość spółek przechodzących fuzje i przejęcia wzrasta, dla tego istnieje zainteresowanie do zbadania transferu wiedzy w warunkach fuzji i przejęcia Dotychczas większość opracowań z dziedziny zarządzania wiedza na temat transferu wiedzy zwracała głównie uwagę na przekazywanie wiedzy wyartykułowanej, dostępnej, zarchiwizowanej, dla tego istnieje potrzeba powiązania jej z wiedzą którą można otrzymać od ekspertów (lecz nie koniecznie naukowców) z dziedziny transferu wiedzy pod czas fuzji i przejęcia w organizacjach globalnych 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki6 Według badań prowadzonych przez Ernst & Young tylko 13 % firm uważa że efektywnie dokonuje transferu wiedzy do różnych szczebli firmy, a zaledwie 4% mierzy wykorzystanie wiedzy którą posiada

7 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki7 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Luka teoretyczna Badania dotyczące fuzji i przyjęć opisują tylko studia przypadków związane z problemem transferu wiedzy, potrzeba kompleksowych badań umożliwiających zidentyfikowanie tworzenia i rozprzestrzenię się jej w organizacji w procesie fuzji i przejęcia Nowy i zgodny z trendami temat, będący także w sferze zainteresowań biznesu Luka empiryczna Istniejące publikacje mają charakter ogólny i nie podają konkretnych modeli transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia, a tylko studia przypadku w których wartość wiedzy przed i po przyjęciu i fuzji nie była oceniana Badania prowadzone są fragmentaryczne i w zasadzie nie dotyczą transferu wiedzą w procesie fuzji i przejęcia a tylko konkretnych studiów przypadku i kultury organizacyjnej i jej ewolucja przed i po przyjęciu i fuzji Luka metodyczna Brak w procesie transferu wiedzy w spółkach globalnych metod pomiaru poziomu transferu wiedzą i jej wartości przez i po fuzji i przyjęciu

8 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE CEL POZNAWCZY Opracowanie modelu symulacyjnego do oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia CEL UTYLITARNY Weryfikacja modelu symulacyjnego oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki8

9 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE CELE SZCZEGÓŁOWE Analiza aktualnego stanu transferu wiedzy wybranych spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Analiza sformowanych metod pomiaru transferu wiedzą spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Identyfikacja źródeł transferu wiedzy potrzebnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne w procesie fuzji i przejęcia Identyfikacja kluczowych czynników historycznych związanych z transferem wiedzy potrzebnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne w procesie fuzji i przejęcia Ocena transferu wiedzy spółek globalnych przez oraz po zakończeniu fuzji i przejęcia 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki9

10 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE PYTANIA BADAWCZE Jaki jest poziom zarządzania transferem wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia? Czy i w jaki sposób w spółkach globalnych dokonuje się pomiaru transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia ? Jakie narzędzia transferu wiedzy umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia? Jakie czynniki transferu wiedzy decydują o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w procesie fuzji i przejęcia w spółkach globalnych? Czy i w jaki sposób transfer wiedzy wpływa na przewagę strategiczną spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia? 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki10

11 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki11 PRZYKŁAD BADAŃ Przykład badań nad transferem wiedzy w procesach akwizycji, przeprowadzonych przez Roberta Nobla i Henrika Birkinshawa wśród skandynawskich przedsiębiorstw: Etapy transferu Wczesny etap (2-3 lata) Niski transfer od firmy przejmowanej Wymaganie wysokiego transferu ze strony przejmującej Późny etap (3-6 lat ) Wysoki transfer w obie strony Wspólne projekty rozwojowe

12 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE HIPOTEZA GŁÓWNA Ocena transferu wiedzy pozwoli na zidentyfikowanie wartości wiedzy nabytej w procesie fuzji i przejęcia a uzyskaniem przewagi konkurencyjnej spółek globalnych 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki12

13 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki13 CELE, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE HIPOTEZY BADAWCZE 1. Narzędzia do oceny transferu wiedzy mają kluczowy wpływ na ocenę przewagi konkurencyjnej w procesie fuzji i przejęcia 2. Kadra zarządzająca odpowiedzialna za przeprowadzenie fuzji i przejęcia nie widzi potrzeby oceny transferu wiedzy przed i po fuzji i przejęciach w celu oceny przewagi konkurencyjnej 3. Ocena transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia usprawnia planowanie procesów dla osiągniecia celów związanych osiągnięciem przewagi konkurencyjnej przez spółki globalne

14 ZAKRES PRZEDMIOTOWY, PODMIOTOWY I CZASOPRZESTRZENNY BADAŃ Zakres podmiotowy badań obejmuje:  Analiza literatury na temat badań dotyczących transferu wiedzy w procesie fuzji i przyjęć  Kierowników zespołów spółek globalnych odpowiedzialnych za tworzenie kultury przyjaznej transferowi wiedzy w procesie fuzji i przejęcia  Materiały wewnętrzne spółek globalnych dotyczące transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia  Analiza otoczenia spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia  Analiza porównawcza spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki14

15 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki15 ZAKRES PRZEDMIOTOWY, PODMIOTOWY I CZASOPRZESTRZENNY BADAŃ Zakres przedmiotowy badań dotyczy: Określenia narzędzi oceny transferu wiedzy mających wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia; Analiza działań podejmowanych przez spółki globalne w celu oceny transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia; Rekomendację dotyczące oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia, umożliwiających osiągniecie przewagi konkurencyjnej; Identyfikacja źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej za pocą transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia przez spółki globalne; Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej za pomocą transferu wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia; Określenie zależności między oceną transferu wiedzy a poziomem przewagi konkurencyjnej osiągniętej w procesie fuzji i przejęcia.

16 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki16 METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE I Etap: badania wstępne Studia literaturowe Wywiady wstępne na próbie 10 ekspertów/menedżerów ze spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia w celu identyfikacji kluczowych czynników II Etap: badania rozszerzone Badanie ankietowe na próbie 100 ekspertów/menedżerów ze spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Badanie dokumentacji spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia III Etap: opracowanie wyników i wypracowanie wniosków

17 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki17 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ Badania wstępne zostanie przeprowadzone do końca 2015 roku w formie wywiadów z 10 ekspertami/menedżerami pracującymi w spółkach globalnych sektora kosmetycznego w celu identyfikacji kluczowych czynników Badania rozszerzone będą polegały na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych z około 100 ekspertami/menedżerami pracującymi w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia. Badania zostaną przeprowadzone do maja 2016 roku i będą obejmowały również badania dokumentacji spółek

18 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki18 STRUKTURA PRACY Wstęp Rozdział 1. Teoretyczne aspekty transferu wiedzy w procesie fuzji i przejęcia w świetle literatury przedmiotu Rozdział 2. Analiza trendów fuzji i przyjęć spółek globalnych Rozdział 3. Narzędzia oceny transferu wiedzy w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia i ich wpływ na ocenę osiągniętej przewagi konkurencyjnej w świetle przeprowadzonych badań Rozdział 4. Budowa modelu oceny transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia Rozdział 5. Badania empiryczne i rekomendacje Wnioski

19 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki19 PODSUMOWANIA, WNIOSKI, REKOMENDACJE Próba badawcza da możliwość identyfikacji czynników wspólnych i odmiennych w ocenie transferu wiedzy spółek globalnych w procesie fuzji i przejęcia W ramach badań planowane jest stworzenie modelu oceny transferu wiedzy oraz zaproponowanie rozwiązań (dobrych praktyk) także zgromadzenie wiedzy która będzie pożyteczna dla ekspertów/menedżerów w spółkach globalnych w procesie fuzji i przejęcia

20 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki20 WYBRANE POZYCJE LITERATUROWE J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013 A. Helin, K Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe,Beck,Warszawa,2014 J. Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, 2014 D. Dayer, Dalzell F., Olegario. R., Rising Tide, Harvard BS Press, Boston, 2004 W Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa, 2009 P. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000 S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG PRESS, Warszawa, 1998 J. C. Hooke, Fuzje i przejęcia, Liber, Warszawa, 1998 M. Szymański, B. Nogalski, Obrona przed wrogim przejęciem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011. M Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004 P.C. Haspeslagh, D.B. Jemison, Managing Acquisitions: Creating Value through corporate renewal, The Free Press, Nowy Jork 1991

21 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki21 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO DOKTORANTA

22 2016-01-12J. Ryżanycz Wydział Zarządzania PW Zakład Informatyki22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT: RYZANYCZ@GMAIL.COM


Pobierz ppt "Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : Wydział Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google