Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”"— Zapis prezentacji:

1 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

2 Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.

3 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariat to dobrowolne świadczenie pracy bez wynagrodzenia. Wolontariat to zaangażowanie na rzecz innych, które przekracza więzi rodzinne, a także zobowiązania koleżeńskie.

4 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariat jest formą bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych, jest wyrazem naszej wrażliwości społecznej, poczucia odpowiedzialności za słabszych członków wspólnoty. https://www.youtube.com/watch?v=E3t 4yJvR-fE

5 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariat jest dziś formą budowania świadomego i otwartego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym. https://www.youtube.com/watch?v=Zn 1q5l7QKGg

6 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Należy zwrócić uwagę, iż nie każda praca wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia jest wolontariatem. Wolontariat wymaga organizacji, a także zapewnienia poszanowania praw osobie wykonującej pracę wolontariacką oraz odpowiednich warunków tej pracy.

7 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Najczęściej o wolontariacie mówi się w kontekście działalności organizacji pozarządowych, jednak z wolontariuszami współpracować mogą również: Stowarzyszenia jednostek samorządowych (np. związki gmin) Spółdzielnie socjalne Kościoły i podlegające im instytucje Instytucje administracji publicznej i podlegające im jednostki, np.: Szkoły instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, domy kultury i inne Jednostki pomocy społecznej (np. Ośrodki Pomocy Społecznej) Zakłady opieki zdrowotnej

8 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariusze mogą pracować także w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubach sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wolontariusze nie mogą pracować w żadnej instytucji, nawet stowarzyszeniu czy fundacji, w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

9 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariusz wykonuje określoną pracę, odpowiada za jej realizację i ponosi konsekwencje wykonania lub niewłaściwego wykonania zadania. Dlatego powinien wykonywać powierzone mu zadania starannie i zgodnie z umową. W przeciwnym wypadku instytucja może z niego zrezygnować.

10 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariusz nie ma statusu osoby pracującej, nie ma uprawnień do wynagrodzeń, urlopu, świadczeń, prawa do ubezpieczenia emerytalnego. Jego praca jest określana porozumieniem o współpracy w formie pisemnej między wolontariuszem a stroną korzystającą.

11 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Porozumienie określa: zakres i miejsce pracy, warunki, obowiązki i czynności, które wolontariusz ma wykonywać, możliwość wycofania się i rezygnacji. Porozumienie ma charakter cywilnoprawny, tzn. w sprawach nieregulowanych przez ustawę stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Wolontariusz ma prawo do uzyskania zaświadczenia za wykonywaną posługę, może też uzyskać opinię o swojej pracy.

12 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariusz swoją działalnością buduje kapitał ludzki jednostki i społeczeństwa. Jest mniej materialny, bardziej przejawia się w umiejętnościach i wiedzy, w relacjach międzyludzkich. Wolontariusz potrzebuje motywacji, odpowiedniego wprowadzenia w pracę i obowiązki, które ma wykonywać, odpowiednich warunków, właściwych relacji ze współpracownikami i podopiecznymi, satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania, pozytywnej oceny, umożliwienia mu rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, docenienia poprzez np. obchody Dnia Wolontariusza, wysłanie okolicznościowej kartki czy umieszczenia jego nazwiska w organizacji.

13 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Warto też zapewnić wolontariuszowi szkolenia, kursy dające praktyczne umiejętności, które z pewnością przyczynią się do większej satysfakcji z pełnienia wolontariatu. Kwalifikacji nie wymaga się do pomocy w szpitalach, czytania książek chorym, pomocy w pracach domowych czy organizacji czasu wolnego.

14 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Praca w grupach Podzielcie się na 2 grupy i zastanówcie się a później zapiszcie na kartce jakie cechy charaktery powinien posiadać osoba chcąca pracować w: świetlicy socjoterapeutycznej, miejskim ośrodku pomocy społecznej, szpitalu na oddziale dziecięcym, hospicjum, schronisku dla zwierząt.

15 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na korzystających ze świadczeń wolontariuszy obowiązek zapewnienia wolontariuszom stosownego ubezpieczenia. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Podstawowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). Obowiązek opłacenia ubezpieczenia wolontariusza istnieje jednak wyłącznie w przypadku zawarcia porozumienia na okres krótszy niż 30 dni. W przypadku jeżeli wolontariusz zaangażowany na dłużej niż miesiąc, ubezpieczenie zapewnione jest przez państwo na podstawie spisanego porozumienia.

16 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Do niezbywalnych uprawnień wolontariusza należą: prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach. bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej; na dotyczących pracowników zasadach określonych W odrębnych przepisach

17 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” W przypadku delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, W szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

18 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” KARTA WOLONTARIUSZA wg Materiałów Sieci Centrów Wolontariatu WOLONTARIUSZ POWINIEN: Mieć jasno określony zakres obowiązków Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań, i mieć regularny kontakt z tą osobą Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań Mieć satysfakcję z własnej aktywności Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań

19 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” ORGANIZACJE ZATRUDNIAJĄCE WOLONTARIUSZY POWINNY: Uznawać prawa wolontariusza i zapewniać ich respektowanie Dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się Rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług Nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny Informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach Dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na nim presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami

20 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” KARTA ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM 1.Wolontariusze znają misję, cele i działania organizacji. 2.W organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami. 3.Opracowany jest regulamin pracy wolontariuszy zawierający zasady funkcjonowania wolontariuszy w placówce oraz ich prawa i obowiązki.

21 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 4.Każdy wolontariusz podejmujący współpracę z organizacją ma opisany program pracy uwzględniający m.in. zakres prac, czas, sposoby i formy ich realizacji. 5.Wolontariusze są przygotowywani do swoich zadań. 6.Personel etatowy jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy wolontariuszy i przygotowany do współpracy z nimi.

22 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 7.Istnieje atmosfera partnerstwa i życzliwości w pracy z wolontariuszami. 8.Wolontariusze mają możliwość rozwoju i samorealizacji, uczestniczenia w szkoleniach, akcjach i uroczystościach organizowanych przez placówkę. 9.Organizacja na co dzień dba o wolontariuszy, nagradza ich, dziękuje im za pomoc, wspiera w trudnych chwilach.

23 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Typy wolontariatu Ze względu na różne kryteria, istnieje kilka klasyfikacji pracy woluntarystycznej. Można podzielić ją uwzględniając liczbę osób, wtedy mówimy o wolontariacie indywidualnym i grupowym. Do danego projektu wysyła się jedną osobę, ponieważ posiada ona odpowiednie kwalifikacje, które nie wymagają zaangażowania większej liczby osób. Zadania grupowe determinują większy nakład pracy, podział ról, współpracę i koordynację poszczególnych członków. W grupie siła - https://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02owhttps://www.youtube.com/watch?v=Patm_eu02ow

24 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Innym kryterium jest miejsce odbywania wolontariatu. Mamy tu do czynienia z pracą w środowisku lokalnym, na szczeblu krajowym oraz wolontariat zagraniczny.

25 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariat zagraniczny daje obywatelom możliwość bezpośredniego udziału w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Jest zarazem wartościową metodą edukacji globalnej. Umożliwia poznanie życia ludzi w innych kulturach, pobudza zdolność do adaptacji w trudnych warunkach, prowadząc tym samym do budowy otwartych społeczeństw. Programy wolontariatu zagranicznego, stanowiące wsparcie dla projektów pomocowych realizowanych na rzecz krajów rozwijających się i w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, funkcjonują w większości krajów świadczących oficjalną pomoc rozwojową. Wolontariat zagraniczny pozwala na bezpośrednie zaangażowanie obywateli państw-dawców pomocy rozwojowej w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. Poprzez aktywny udział w projektach rozwojowych w krajach objętych programami pomocy, wolontariusze przyczyniają się do rozwoju społeczności, na rzecz których pracują, a zarazem zyskują cenne doświadczenia edukacyjne. https://www.youtube.com/watch?v=QY_80ucPVo0

26 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wyróżniamy także: Wolontariat stały – społecznik w sposób stały, długookresowy współpracuje z daną organizacją lub instytucją i regularnie wykonuje prace na jej rzecz. https://www.youtube.com/watch?v=eU2skrLkLg Q

27 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wolontariat akcyjny – ochotnicy są zatrudnieni przy jednorazowej lub cyklicznej akcji (na przykład podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

28 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Praca wolontarystyczna ze względu na zakres czasowy może mieć charakter: bezterminowy krótkoterminowy jednorazowy: okresowy: Specjalny przypadek (powódź) (np. kolonie, Olimpiady Specjalne) Specjalna osoba Specjalne zadanie

29 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” W Polsce coraz bardziej rozwija się także wolontariat Internetowy (wirtualny, e- wolontariat) – zadania wolontariackie są wykonywane, w całości lub częściowo, poprzez Internet i komputer dostępny w domu, pracy lub w innym punkcie dostępu do sieci. Po darmowej rejestracji wolontariusz otrzymuje swoje konto i wtedy może przeglądać projekty, do realizacji których poszukiwani są chętni.

30 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Wirtualni wolontariusze w Polsce i na świecie zajmują się następującymi działaniami: prowadzenie blogów, administrowanie forami i stronami www, wykonywanie tłumaczeń I edycja tekstów, pozyskiwanie pieniędzy na cele charytatywne (fundraising), poszukiwanie materiałów w sieci, usługi prawne, poradnictwo i samopomoc, tworzenie materiałów graficznych i wideo, koordynowanie pracy innych wolontariuszy, nauczanie (np. języków lub z zakresu danych dziedzin naukowych) czy czynności promocyjne w Internecie. http://blog.e-wolontariat.pl/ http://zielonedrzwi.tvn.pl/aktualnosci,910,n/na-rower-z- niewidomym,101264.html

31 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Decyzja o udzieleniu pomocy zależy od wyniku określenia zysków (korzyści) i kosztów (strat), które może przynieść to działanie. Podejmowana praca przez wolontariuszy daje im przede wszystkim następujące korzyści: –poczucie bycia potrzebnym innym (wzmocnienie sensu i wartości własnego życia), –podwyższenie moralnej samooceny, dowartościowanie

32 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Korzyści z bycia wolontariuszem cd. - pozytywna reakcja emocjonalna (np. radość, satysfakcja z odszukania własnego powołania, ze zrobienia czegoś wartościowego dla innych, docenienie, bycie zauważanym), – pogłębienie refleksji nad celem i sensem życia (poznawanie i zrozumienie siebie i świata)

33 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Korzyści z bycia wolontariuszem cd. rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny, czyli doskonalenie się (sprawdzenie siebie, pokonanie różnych swoich zahamowań, hartowanie charakteru, poradzenie sobie i zapanowanie nad sytuacją, otworzenie na innych, możliwość odkrycia w sobie ukrytych zasobów, potencjałów, zdolności, zweryfikowanie własnych zainteresowań, sposobność do rozszerzania granicy własnych możliwości i uświadomienia sobie własnych ograniczeń).

34 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” - cenne doświadczenie życiowe i zdobycie wiedzy, - sensowne wypełnienie czasu wolnego, - praktyka w organizacji i zarządzaniu projektem, - umiejętności pracy z grupą i wystąpień publicznych, - aprobata społeczna (np. podziękowania ze strony wspomaganego lub świadków zdarzenia), - sposób na wykazanie się i możliwość sprawdzenia się w określonych sytuacjach (np. w opiece nad osobami umierającymi czy w pracy z dziećmi specjalnej troski), sprawdzenia swoich predyspozycji kierowniczych i cech przywódczych (np. w roli lidera grupy, animatora, dydaktyka),–nowe kontakty społeczne).

35 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” - oderwanie od własnych problemów oraz porównanie siebie z innymi, którzy mają jeszcze poważniejsze problemy, co pozwala na spojrzenie na własne trudności z innej perspektywy, - pozostawanie aktywnym społecznie po utracie zatrudnienia, przejściu na emeryturę lub na rentę, -budowanie więzi i kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, -https://www.youtube.com/watch?v=2TPJlOmsROYhttps://www.youtube.com/watch?v=2TPJlOmsROY

36 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Nagradzanie wolontariuszy Pamiętajmy o roli, jaką spełnia nagradzanie wolontariuszy. Nagradzając, po pierwsze wzmacniamy zaangażowanie wolontariuszy w pracę. Po drugie; motywujemy ich do dalszej aktywności – wolontariusze są bardziej skupieni na pracy, traktują ją jeszcze bardziej odpowiedzialnie Po trzecie; nagradzany wolontariusz czuje się doceniony zwiększamy jego poczucie własnej wartości, zadowolenie z wykonanej pracy i samego siebie. Utwierdzamy go w przekonaniu, że to, co robi, ma sens i jest ważne. W ten sposób stwarzamy inspirującą i przyjazną atmosferę pracy, która na koniec staje się jednym z ważniejszych czynników motywujących wolontariuszy do dalszej współpracy. Nagroda powinna być sprawiedliwa. Pamiętajmy również, że zbyt silne i częste motywowanie jednego tylko wolontariusza wzbudza zazdrość u innych, a w nagradzanym w ten sposób rodzi niepokój, co może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego. Zadbajmy więc o to, aby wyraz uznania był zawsze proporcjonalny do osiągnięć. Unikajmy motywacji negatywnej, opartej na lęku (pobudzanie do działania poprzez stwarzanie poczucia zagrożenia, np. groźbą zakończenia współpracy).

37 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Najbardziej uniwersalna forma motywowania i nagradzania to: słowo „dziękuję”, obchodzenie Dnia Wolontariusza, wręczanie gadżetów z logo organizacji, dbanie o rozwój i pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności, zapraszanie na formalne i nieformalne spotkania zespołu, umieszczenie nazwiska wolontariusza w raporcie rocznym organizacji i/lub publikacji, przy której pomagał, pochwały i wyróżnienia, wysyłanie kartek okolicznościowych,

38 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” delegowanie odpowiedzialnych zadań, dbanie o miłą atmosferę w pracy i życzliwość pracowników, udział w szkoleniach, również tych organizowanych w ramach projektów, przyznawanie okolicznościowych upominków i nagród, włączenie w proces decyzyjny (o ile to możliwe), okazywanie zainteresowania pracą wolontariusza, rozmowa, oferowanie wsparcia i pomocy, zauważanie wolontariusza przez kierownictwo organizacji/instytucji, obrona wolontariusza przed osobami nieżyczliwymi, korzystanie z wiedzy i doświadczenia wolontariusza, udostępnianie narzędzi i zasobów organizacji.

39 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”  Regionalne Centrum Wolontariatu  Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie  Stowarzyszenie POLITES  70-206 Szczecin  Lokalne Centrum Wolontariatu  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie  74-100 Gryfino  www.ops.gryfino.pl  Lokalne Centrum Wolontariatu  Fundacji Motywacja i Działanie  72-500 Międzyzdroje  www.motywacjaidzialanie.pl  Myśliborskie Centrum Wolontariatu  przy Stowarzyszeniu S.O.S dla Ziemi Myśliborskiej  74-300 Myślibórz  Darłowskie Centrum Wolontariatu  76-150 Darłowo  www.wolontariat.com.pl  Lokalne Centrum Wolontariatu  Fundacja Motywacja i Działanie  72-600 Świnoujśce  www.motywacjaidzialanie.pl

40 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Oferta lokalnych NGO powiatu szczecineckiego dla wolontariuszy Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Pomoc w realizacji projektów, w organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów rękodzieła kiermaszów. Pomoc w administrowaniu i moderowaniu strony internetowej

41 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego Pomoc w obsłudze beneficjentów stowarzyszenia (osoby wykluczone społecznie: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, starsze). Polski Związek Niewidomych oddział w Szczecinku Pomoc w organizacji spotkań integracyjnych, wyjazdów integracyjnych oraz w Festynie Integracyjnym REHABILITACJA PRZEZ INTEGRACJĘ.

42 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Fundacja Miłosierdzie i Wiedza Pomoc beneficjentom Stowarzyszenia (osobom niepełnosprawnym, starszym, wykluczonym społecznie) w sporządzaniu potrzebnym im dokumentów lub poszukiwaniu interesujących ich informacji w Internecie) Pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych i spotkań informacyjnych Pomoc w pracach biurowych (obsługa urządzeń biurowych, sporządzanie dokumentów i ich archiwizacja) Pomoc w moderowaniu strony internetowej zarządzanej przez Stowarzyszenie.

43 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Pomoc w prowadzaniu zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zbiórki publicznej p.n. Drużyna św. Mikołaja.

44 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie Klub Abstynenta Bratek Pomoc w organizacji cyklicznych imprez takich jak: Dzień Kobiet Dzień Dziecka, Trzeźwościowa Pielgrzymka na Jasną Górę, Zlot Rodzin Abstynenckich, Pielgrzymka do Lichenia, Zakończenie Lata, Wieczór Andrzejkowy, Spotkanie Opłatkowe, Zabawa Sylwestrowa. Pomoc w prowadzeniu Telefony Zaufania.

45 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie Atut Pomoc beneficjentom stowarzyszenia Pomoc w organizacji Jarmarku Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz innych imprez cyklicznych.

46 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie Zwolenników Mądrej Pomocy Impuls Pomoc w organizacji zajęć kreatywnych dla dzieci oraz imprez integracyjnych: Akademia Rozwoju - cykl warsztatów pozwalających uczestnikom odkrywać nowe talenty i rozwijać te ujawnione. Turnieje Rodzin pt.”...bo fajnie być razem”, Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom Pomoc w organizacji zajęć kreatywnych dla dzieci oraz imprez integracyjnych. Pomoc w prowadzaniu zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Pomoc w administrowaniu i moderowaniu strony internetowej.

47 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców Promyk Nadziei Pomoc beneficjentom stowarzyszenia oraz w organizacji cyklicznych imprez integracyjnych.

48 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Świętego Franciszka z Asyżu Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zbiórki publicznej prowadzonej w ramach projektu „Hospicjum to też Życie – Pola Nadziei”. Pomoc w organizowaniu działań i akcji charytatywnych. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Pomoc w organizowaniu turnieju charytatywnego.

49 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Bibliografia: 1.Stawiarska P. Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna, Warszawa 2011. 2.Krajowy Plan Działania Dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce” 20 sierpnia 2011r Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 3.Załuska M., J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998. 4.Ochman M., Jordan P., Jak współpracować z wolontariuszem, Warszawa 2001. 5.Poradnik dla koordynatora/koordynatorki wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, Kielce 2011, 6.Zdjęcia autorstwa J. Ratkiewicz,

50 „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 7.Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław 2009. 8.Leszczyński S., Wolontariat, definicja, typy, readaptacja społeczna, Ogrody Nauk i Sztuk 2/2012. 9.http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl- wspolpracy/wspolpraca-i-motywowanie/motywowanie/


Pobierz ppt "„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google