Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rachunkowość organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej Wzory dokumentów księgowych oraz sprawozdawczość finansowa prowadząca: Justyna Bartosiewicz Kancelaria Prawa Podatkowego Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz Tel. 660-212-324, 32/209-54-97

2 Obowiązki rachunkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej

3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr137, poz.1539); Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

5 Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro ;

6 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

7 Rachunkowość jednostki obejmuje: 1)przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; 2)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 3)okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 4)wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 5)sporządzanie sprawozdań finansowych; 6)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; 7)poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

8 Politykę rachunkowości muszą posiadać jednostki, które zgodnie z ustawą mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Stworzenie polityki rachunkowości w jednostce jest obowiązkiem i wynika wprost z przepisów. Za jej brak odpowiada kierownik jednostki.

9 W polityce rachunkowości zawarte są informacje dotyczące: - określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, - metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

10 Sposób prowadzenia ksiąg musi też zawierać opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

11 Dodatkowo, przy zakładowym planie kont powinien się znaleźć wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

12 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Poniżej przedstawiono wzorcowy plan kont syntetycznych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zespół 0 Majątek Trwały –010 Środki trwałe –020 Wartości niematerialne i prawne –030 Finansowy majątek trwały –070 Umorzenie środków trwałych –072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych –080 Inwestycje Konta Pozabilansowe –090 Środki trwałe w likwidacji –091 Środki trwałe u leasingobiorcy –092 Środki trwałe obce

13 Zespół 1 Środki pieniężne –100 Kasa –130 Rachunek bieżący –135 Kredyty bankowe długoterminowe –136 Kredyty n bankowe krótkoterminowe –137 Kredyty bankowe przeterminowane –139 Inne rachunki bankowe –141 Krótkoterminowe papiery wartościowe –149 Inne środki pieniężne

14 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 2 Rozrachunki i Roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami 201 Rozrachunki ze składek członkowskich 205 Rozrachunki projekty 210 Rozrachunki z dostawcami 215 Zobowiązania wekslowe 220 Rozrachunki publicznoprawne 221 Rozrachunki z budżetami 223 Rozrachunki z tytułu VAT 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231 Rozliczenie wynagrodzeń 235 Rozliczenie niedoborów i szkód 236 Rozliczenie nadwyżek 237 Roszczenia sporne 238 Należności z tytułu niedoborów i szkód 239 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki

15 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 3 Materiały i Towary 300 Rozliczenia zakupu 310 Materiały 320 Towary 330 Opakowania 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 350 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 360 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań Konto pozabilansowe 390 zapasy obce

16 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczanie 400 Amortyzacja 410 Zużycie materiałów i energia 403 Usługi remontowe 404 Usługi pozostałe 405 Wynagrodzenia 406 Świadczenia na rzecz pracowników 407 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 408 Podróże służbowe 409 Podatki obciążające koszty 410 Koszty działalności statutowej 410 Pozostałe koszty 490 Rozliczenie kosztów

17 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie 500 Koszty działalność nieodpłatnej 502 Koszty projektu I 503 Koszty projektu II 510 Koszty projektu III 530 Koszty działalności odpłatnej 550 Koszty działalności gospodarczej

18 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 6 Produkty 600 Produkty gotowe 610 Produkcja nie zakończona 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

19 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespól 7 Przychody 700 Przychody ze sprzedaży 730 Przychody z działalności nieodpłatnej 740 Przychody z tytułu realizowanych projektów 745 Przychody z działalności odpłatnej 755 Przychody z działalności gospodarczej 703 Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych składników majątku, 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne

20 Tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont; Zespół 8 Fundusze i kapitały 800 Fundusz założycielski 801 Fundusz statutowy 802 Fundusz udziałowy 803 Fundusz zasobowy 804 Kapitał akcyjny 805 Kapitał zapasowy 806 Kapitał rezerwowy 807 Kapitał zakładowy 825 rozliczenie wyniku finansowego 840 Rezerwy i przychody przyszłych okresów 850 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 852 Pozostałe fundusze specjalne 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

21 Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4: 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3) działalności gospodarczej - wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

22 Do przychodów jednostki zalicza się: otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze ź ródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym: otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku ; oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

23 Do kosztów działalności jednostki zalicza się: koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również: koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

24 Róniżca pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

25 Sprawozdanie finansowe składa się z: 1)bilansu, 2)rachunku wyników, 3)informacji dodatkowej. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

26 Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności: 1)objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego, 2)uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 3)informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,

27 4)informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych, 5)dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, 6)dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, 7)informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

28 Jeżeli jednostka podejmie działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, wówczas z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

29 Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

30 Kasa fiskalna i paragony – wykorzystywana prze podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących i wymaga: rejestracji każdej sprzedaży; sporządzania raportu fiskalnego; przechowywania kopii dokumentów przez 7 lat; i inne.

31 Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych odbywa się poprzez bieżące porządkowanie i układanie chronologiczne w segregatorach. Czas przechowywania: Księgi rachunkowe – 5 lat; Karty wynagrodzeń pracowników – 50 lat; listy płac, premii i nagród – 50 lat; zaświadczenie o wysokości zarobków – 3 lata; dowody księgowe dot inwestycji, kredytów, umów itp.. – 5 lat; Dokumenty inwentaryzacyjne i inne – 5 lat; DOKUMENTY –POMOC PUBLICZNA - 10 lat

32 Sprawozdawczość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą składa się z: bilansu; rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym; Informacji dodatkowej;

33 Przychody i koszty w organizacji pozarządowej

34 Osiągane przez przedsiębiorstwo przychody i ponoszone w związku z ich osiągnięciem koszty ich uzyskania mogą dotyczyć kilku obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie:

35 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA właściwa - jest tym rodzajem działalności jednostki, której celem jest zrealizowanie podstawowych zadań, do osiągania których jednostka została powołana. Działalność operacyjna polega na wytwarzaniu i sprzedaży produktów, świadczeniu usług, zakupie oraz sprzedaży towarów i materiałów;

36 Działalność pozostała jest działalnością gospodarczą mającą na celu zrealizowanie innych zamierzeń niż podstawowe zadania jednostki gospodarczej. Są to w szczególności działania związane ze sprzedażą i likwidacją składników aktywów trwałych jednostki oraz innymi zdarzeniami gospodarczymi występującymi niesystematycznie, incydentalnie. Z prowadzeniem pozostałej działalności operacyjnej jest związane ponoszenie kosztów, nazywanych pozostałymi kosztami operacyjnymi, oraz osiąganie przychodów, nazywanych pozostałymi przychodami operacyjnymi.

37 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA obejmuje prowadzenie gospodarki środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi. Są to więc kwoty związane z określonymi zdarzeniami finansowymi. Z prowadzeniem działalności finansowej związane jest ponoszenie kosztów finansowych oraz osiąganie przychodów finansowych.

38 OPERACJE NADZWYCZAJNE to zdarzenia trudne do przewidzenia, które powstają poza zwykłą działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Powstają one w wyniku zdarzeń lub transakcji, które można wyraźnie odróżnić od działalności gospodarczej jednostki, co pozwala oczekiwać, iż nie będą się często ani regularnie powtarzać. Jednostka powinna wskazać typy zdarzeń, których skutki będą traktowane jako operacje nadzwyczajne. Do najczęściej występujących przyczyn zdarzeń nadzwyczajnych zalicza się katastrofy wynikające z działania sił natury. Skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych są określane mianem strat oraz zysków nadzwyczajnych.

39 Elementem łączącym bilans z rachunkiem zysków i strat jest wynik finansowy netto. Wynik finansowy netto w bilansie jest częścią kapitału własnego, natomiast w rachunku zysków i strat powstaje jako różnica miedzy przychodami i kosztami oraz obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, obejmującymi głównie podatek dochodowy, zarówno bieżący, jak i odroczony.

40 Definicja przychodów Przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadza do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

41 Ustawa o rachunkowości nie określa momentu powstania przychodu. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości moment uznania, że przychód już powstał nie wynika z jednoczesnego wpływu środków pieniężnych. Wobec tego przy identyfikacji momentu powstania przychodu należy się posługiwać MSR 18 „Przychody”, który mówi, że „przychód następuje tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że korzyści ekonomiczne związane z transakcja wpłyną do jednostki.

42 Klasyfikacja przychodów

43 Na przychody z działalności operacyjnej składają się: 1.Przychody z działalności satutowej – przychody pozwalające realizować cele statutowego - 2.Przychody z działalności gospodarczej - do których w zależności od tego, co stanowi przedmiot działalności operacyjnej jednostki, zalicza się: przychody ze sprzedaży produktów: wyrobów gotowych (w jednostkach przemysłowych), robót budowlano-montażowych (w jednostkach wykonawstwa budowlanego) oraz usług (w jednostkach prowadzących działalność usługową); przychody ze sprzedaży towarów i materiałów; 2.Pozostałe przychody operacyjne – związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, obejmujące m.in.: przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny oraz darowizny;

44 Przychody finansowe osiągane z tytułu przeprowadzonych przez jednostkę operacji finansowych to w szczególności: przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek przychody ze sprzedaży aktywów finansowych, dodatnie różnice kursowe,

45 Koszty W organizacjach pozarządowych mamy obowiązek wykazać koszty rodzajowo ale też wyodrębnić koszty w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

46 Klasyfikacja kosztów

47 Pozostałe koszty operacyjne są pośrednio związane z działalnością operacyjną i są to m.in.: koszty związane z nabyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, obciążające jednostkę odszkodowania, kary i grzywny, nieodpłatnie przekazane przez jednostkę aktywa; Koszty operacji finansowych to w szczególności: odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek, za zwłokę w spłacie zobowiązań, wartość nabycia sprzedanych aktywów finansowych, ujemne różnice kursowe;

48 Wynik finansowy z działalności statutowe stanowi wynik dodatni, wynik ujemny.

49 Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego.

50 PODZIAŁ PODATKÓW W POLSCE Podatki należne państwu podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek od towarów i usług; podatek akcyzowy; Podatki należne gminie. Pobierane przez gminę: podatek od nieruchomości; podatek od środków transportowych; podatek rolny; podatek leśny; Pobierane przez urząd skarbowy: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

51 Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

52 Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

53 Generalnie podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%.

54 Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej. Ustawa określa zwolnienia: podmiotowe przedmiotowe – bezwarunkowe i warunkowe. Bezwarunkowe to wszystkie te przypadki, w których podmiot osiągający dochody z określonego w przepisie źródła jest zwolniony od podatku bez względu na to, na co zostaną wydatkowane Warunkowe to wszystkie te przypadki, gdy osiągający dochody z określonego w przepisie źródła jest zwolniony od podatku jeżeli je przeznacza na cele enumeratywnie wymienione w przepisach.

55 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie normuje zwolnień podmiotowych dla fundacji i stowarzyszeń.

56 Ustawodawca ustanowił sferę zadań publicznych, która obejmuje 33 zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)działalności charytatywnej; 4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6)ochrony i promocji zdrowia; 7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8)

57 9)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wypoczynku dzieci i młodzieży; 15) kultury, sztuki, ochrony dóbr 16) kultury i dziedzictwa narodowego;

58 13)wspierania i upowszechniania 14) kultury fizycznej; 15)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16)turystyki i krajoznawstwa; 17)porządku i bezpieczeństwa publicznego; 18)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP, 22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23)ratownictwa i ochrony ludności; 24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27)promocji i organizacji wolontariatu;

59 28)pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

60 Art. 17. 1. Wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele;

61 Warunkiem stosowania zwolnienia z art. 17 ustawy dla fundacji i stowarzyszeń jest obligatoryjne spełnienie trzech przesłanek: podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w tym przepisie; dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej;

62 zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

63 Art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p. stanowi, że dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej są zwolnione z podatku.

64 Obowiązek sporządzania CIT-D pojawia się, gdy: Otrzymujemy darowizny – bez względu na kwotę; Wykazujemy podmioty przekazujące darowiznę gdy: wartość jednorazowej darowizny przekracza 15000 zł; Wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł.

65 Deklaracja CIT-8 jest obowiązkowa dla wszystkich organizacji, również tych, które nie mają osobowości prawnej (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych). Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, więc nawet jeśli ich dochody podlegają zwolnieniu, to muszą to wykazać w deklaracji CIT-8 sporządzanej po zakończeniu roku podatkowego.

66 Każda organizacja musi sporządzić sprawozdanie do 31 marca (jeśli jej rok finansowy pokrywa się z rokiem Kalendarzowym. Ustawa mówi o terminie sporządzenia sprawozdania finansowego – do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku finansowego). Ale nie wysyłamy go w tym czasie ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.

67 Sprawozdanie finansowe wysyłamy dopiero po jego zatwierdzeniu przez uprawniony do tego w statucie organ zatwierdzający (np. komisję rewizyjną lub walne zgromadzenie członków): w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia – do urzędu skarbowego;

68 Sprawozdania finansowe i merytoryczne trzeba złożyć MPiPS w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego i umieścić je w tym samym terminie na stronie internetowej Ministerstwa (w bazie sprawozdań). Uwaga! Jeśli OPP nie przekaże w tym terminie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego do MPiPS, to nie zostanie uwzględniona na wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku (art. 27a ust. 2 znowelizowanej ustawy).

69 Termin lipcowy (10 lipca) to termin ostateczny na wysłanie sprawozdania, jeśli jego zatwierdzenie nastąpiło 30 czerwca, czyli ostatniego dopuszczalnego dnia (ustawa mówi, że sprawozdanie musi być zatwierdzone do końca szóstego miesiąca, licząc od dnia zakończenia roku finansowego). Do sprawozdania finansowego wysyłanego do urzędu skarbowego należy załączyć uchwałę organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe wraz z informacją o podziale zysku/pokryciu straty; opinię audytora (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu);

70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

71 § 1. 1. Wprowadza się obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te: 1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz 2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50.000 zł, oraz 3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

72 2. Obowiązek badania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone w ust. 1. Badanie odbywa się z zastosowaniem przepisów o rachunkowości.

73 Co w przypadku, gdy nie złożymy dokumentów do US na czas?

74 Bardzo dziękuję za uwagę i wytrwałość!


Pobierz ppt "Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google