Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POWOŁANYMI DO NIESIENIA POMOCY ( JAKO ORGANIZACJAMI O STRUKTURZE SIECIOWEJ ) Opiekun.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POWOŁANYMI DO NIESIENIA POMOCY ( JAKO ORGANIZACJAMI O STRUKTURZE SIECIOWEJ ) Opiekun."— Zapis prezentacji:

1 M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POWOŁANYMI DO NIESIENIA POMOCY ( JAKO ORGANIZACJAMI O STRUKTURZE SIECIOWEJ ) Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW Opiekun pomocniczy: dr inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż. Urszula Kąkol Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania Proponowany temat pracy:

2 P LAN PREZENTACJI 2 1. Uzasadnienie wyboru tematu 2. Przedmiot i podmiot badań 3. Program badań 4. Metody badawcze 5. Studium przypadku 6. Model oceny wielokryterialnej służący do doskonalenia zarządzania organizacjami powołanymi do niesienia pomocy 7. Główny cel pracy i pytania badawcze 8. Teza i hipotezy badawcze 9. Novum pracy 10. Dorobek naukowy

3 U ZASADNIENIE WYBORU TEMATU 3  Organizacje powołane do niesienia pomocy a struktury sieciowe  Rosnące znaczenie struktur międzyorganizacyjnych, struktur sieciowych, organizacji opartych na wiedzy  Konieczność doskonalenia skuteczności działania organizacji powołanych do niesienia pomocy  Potrzeba porównania poszczególnych jednostek w ramach danej organizacji o strukturze sieciowej w celu doskonalenia ich działalności (benchmarking wewnętrzny)  „Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wyróżniających się podmiotów, uczenie się od liderów stanowi uniwersalną wytyczną dla doskonalenia się” [A. Stabryła, Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Mfiles.pl, Kraków 2015, s. 99]

4 P RZEDMIOT I PODMIOT BADAŃ 4 Podmiot badań:  Podmiotem badań będą organizacje powołane do niesienia pomocy w tym:  Państwowe Ratownictwo Medyczne,  Państwowa Straż Pożarna,  Policja. Przedmiot badań:  Organizacje o strukturze sieciowej  Metody oceny wielokryterialnej

5 P ROGRAM BADAŃ 5 EtapMetody badawczeOczekiwany wynik 1. Analiza organizacji o strukturze sieciowej oraz rodzajów relacji Analiza źródeł literaturowych i prac badawczych Uporządkowanie wiedzy z zakresu organizacji o strukturze sieciowej Kluczowe cechy organizacji o strukturze sieciowej Wpływ rodzaju relacji w organizacjach o strukturze sieciowej na działalność całej struktury 2. Analiza organizacji powołanych do niesienia pomocy jako organizacji o strukturze sieciowej Analiza źródeł literaturowych Analiza ustaw Dokumentacja badawcza Poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji powołanych do niesienia pomocy w aspekcie organizacji o strukturze sieciowej 3. Przegląd modeli ocen wielokryterialnych organizacji Krytyczna analiza źródeł literaturowych i prac badawczych Zakres stosowania modeli ocen wielokryterialnych organizacji 4. Budowa modeluSformułowane założenia do budowy modelu uwzględniające wyniki kroków 1, 2 i 3 Model oceny wielokryterialnej służący do doskonalenia organizacji 5. Weryfikacja modeluStudia przypadków Analiza statystyczna Zweryfikowany model 6. Wskazanie mechanizmów doskonalenia organizacji za pomocą modelu Model oceny wielokryterialnej służący do doskonalenia organizacji Mechanizmy doskonalenia organizacji za pomocą modelu

6 M ETODY BADAWCZE 6 Metody badawcze: 1. Studia literaturowe (analiza źródeł wtórnych) 2. Studia przypadków  Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety  Wykorzystanie wyników badań projektów badawczo-rozwojowych:  Projekt badawczo-rozwojowy Nr 0R00004011, Podtemat 1.8 Badanie mocnych i słabych stron Policji, Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, projekt rozwojowy MNiSW, PW WZ (partner Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego SECURUS), 2012.  Projekt „ Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP ” (ID 193751), prowadzony wg umowy z NCBiR z konkursu 3/2012 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: Akademia Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska (WZ), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Medcore sp. z o.o., 2013-2015. 3. Analiza statystyczna do analizy danych empirycznych 4. Metody graficznej i opisowej prezentacji wyników badań

7 M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ Z ASTOSOWANIE MODELU 7 PolicjaStraż Pożarna Państwowe Ratownictwo Medyczne Model oceny wielokryterialnej służący do doskonalenia zarządzania organizacjami powołanymi do niesienia pomocy M ODEL REFERENCYJNY Możliwość adaptacji modelu przez jednostki na potrzeby: -oceny wyników KPI - oceny dojrzałości organizacji - oceny dojrzałości procesowej Wykorzystanie modelu do: - benchmarkingu, - ciągłego doskonalenia - uczenia się od innych - wdrażania najlepszych praktyk Warianty modelu referencyjnego Model AModel BModel C

8 Warianty modelu referencyjnego M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ I DEA MODELU 8 Model oceny wielokryterialnej służący do doskonalenia zarządzania organizacjami powołanymi do niesienia pomocy M ODEL REFERENCYJNY Model AModel BModel C Ocena wielokryterialna Struktury sieciowe Podstawa teoretyczna modelu Specyfikacje do modelu Studia przypadków – weryfikacja modelu Organizacje powołane do niesienia pomocy

9 G ŁÓWNY CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE 9 Główny cel pracy Celem pracy jest zbudowanie uniwersalnego modelu oceny wielokryterialnej, służącego do doskonalenia zarządzania organizacjami powołanymi do niesienia pomocy (jako organizacji o strukturze sieciowej), adaptowalnego na potrzeby organizacji sieciowych umożliwiającego zapobieganie utraty informacji cząstkowej zebranej podczas oceny za pomocą modelu. Pytania badawcze 1. Jakie są potrzeby organizacji powołanych do niesienia pomocy odnośnie stosowania metod oceny wielokryterialnej? 2. Jaki jest zakres stosowania modeli oceny wielokryterialnej na potrzeby doskonalenia organizacji? 3. Jaki wpływ ma rodzaj relacji w organizacji sieciowej na uzyskiwane wyniki? 4. Jakie efekty dla doskonalenia organizacji o strukturze sieciowej może przynieść stosowanie modeli oceny wielokryterialnej?

10 T EZA I HIPOTEZY BADAWCZE 10 Teza badawcza Poprawa skuteczności funkcjonowania organizacji powołanych do niesienia pomocy może być uzyskana przez korzystanie z uniwersalnego modelu oceny wielokryterialnej adaptowanego do potrzeb i specyfiki organizacji. Hipotezy badawcze 1. Model oceny wielokryterialnej umożliwia uzyskanie diagnozy stanu obecnego organizacji w poszczególnych organizacjach według jednolitej formuły. 2. Model oceny wielokryterialnej umożliwia porównanie jednostek organizacyjnych w ramach danej struktury sieciowej między sobą w aspekcie uzyskanych wyników i stosowanych praktyk. 3. W dłuższym horyzoncie czasu model oceny wielokryterialnej umożliwia transfer najlepszych praktyk z wiodących jednostek do pozostałych jednostek w ramach danej struktury sieciowej, co może być zaobserwowane poprzez śledzenie trendów wskaźników cząstkowych.

11 C ELE SZCZEGÓŁOWE 11 Cele naukowe:  Identyfikacja specyfiki organizacji powołanych do niesienia pomocy oraz ich potrzeb pod względem stosowania modeli oceny wielokryterialnej do doskonalenia.  Identyfikacja specyfiki organizacji o strukturze sieciowej pod względem stosowania modeli oceny wielokryterialnej do doskonalenia.  Identyfikacja modeli oceny wielokryterialnej obecnie stosowanych i możliwych do stosowania w doskonaleniu organizacji. Cele teorio-poznawcze:  Analiza zakresu stosowania modeli oceny wielokryterialnej.  Analiza potrzeb organizacji powołanych do niesienia pomocy odnośnie doskonalenia.  Analiza wpływu rodzaju relacji w organizacji sieciowej na uzyskiwane wyniki przez poszczególne jednostki. Cele praktyczne:  Opracowanie referencyjnego modelu oceny wielokryterialnej możliwego do zaadaptowania do potrzeb poszczególnych organizacji sieciowych.  Wskazanie sposobów identyfikacji najlepszych praktyk w organizacjach powołanych do niesienia pomocy przy użyciu modelu oceny wielokryterialnej.

12 N OVUM PRACY 12  Opracowanie ujednoliconego modelu oceny wielokryterialnej stosowanego do doskonalenia organizacji o strukturze sieciowej  Nowe ujęcie organizacji powołanych do niesienia pomocy jako organizacji o strukturze sieciowej Organizacje powołane do niesienia pomocy Organizacje sieciowe Doskonalenie organizacji Ocena wielokryterialna

13 D OROBEK NAUKOWY P UBLIKACJE NAUKOWE CZ.1 13 Rozdziały z książek: 1. Kąkol U., Smagowicz J.: Złożone metody pobudzania kreatywności, w: Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu / Kosieradzka A. (red.), 2013, edu-Libri, ss. 194-220 2. Kosieradzka A., Kąkol U., Krupa A., Smagowicz J.: Proste metody pobudzania kreatywności, w: Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu / Kosieradzka A. (red.), 2013, edu-Libri, ss. 124-193 3. Kotarba W., Kosieradzka A., Głażewska I., Kąkol U.: Ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania w Policji, w: Modernizacja Policji. Aneks / Rydlewski G. (red.), 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, ss. 67-140 4. Kotarba W., Kosieradzka A., Głażewska I., Kąkol U.: Rekomendacje w zakresie doskonalenia zarządzania strukturami organizacyjnymi Policji, w: Modernizacja Policji. Aneks / Rydlewski G. (red.), 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, ss. 236-264 5. Kosieradzka A., Głażewska I., Kąkol U.: Zastosowanie modelu EFQM do doskonalenia funkcjonowania organizacji publicznych na przykładzie Policji, w: Public Management 2012: Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych / Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. (red.), 2012, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, ss. 297-325 6. Kąkol U.: Knowledge Management, w: Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues / Żuber Ryszard (red.), 2012, Difin, ss. 180-219 7. Lamparska-Jasińska K., Kąkol U.: Basic concepts of innovation and knowledge management, their relationships, w: Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues / Żuber Ryszard ( red. ), 2012, Difin, ss. 9-31 8. Kąkol U., Krupa M., Krzoska W.: Simulation game “Factory” as an innovative training tool for small and medium enterprises, w: Management Consulting for Business and Public Administration / Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), 2012, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ss. 52-63

14 D OROBEK NAUKOWY P UBLIKACJE NAUKOWE CZ.2 14 Rozdziały z książek: 9. Kąkol U., Krupa M., Krzoska W., Małecka J.: The use of creative problem solving methods in production enterprises, w: Management Consulting. The Central and Eastern European Perspective / Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), 2011, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ss. 192-209 10. Kosieradzka A., Kąkol U., Krupa A.: Przełomy organizacyjne w zarządzaniu produkcją, w: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe / Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), vol. III, 2011, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora ss. 303-328 11. Kąkol U.: Metody zarządzania wiedzą produkcyjną w szczupłych przedsiębiorstwach w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie t.1/ Knosala R. (red.), 2010, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, ss. 644-654 12. Kąkol U., Krupa A., Sawicka M.: Wykres Ishikawy jako narzędzie pracy konsultanta, w: Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), 2009, POLIGRAFIA Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, ss. 53-62 13. Kąkol U., Krupa A., Sawicka M., Smagowicz J.: Standaryzacja pracy jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w: Nowoczesne koncepcje zarządzania – zarządzanie wiedzą / Tabaszewska E. (red.), 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ss. 81-97 Artykuły z czasopism: 1. Kąkol U., Kosieradzka A., Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, „Logistyka”nr 5/2014 (Wykaz czasopism naukowych, część B, 10 pkt.) 2. Kosieradzka Anna, Kąkol Urszula, Krupa Anna: The Development of Production Management Concepts, w: Foundations of Management, vol. 3, nr 2, 2011, ss. 55-74, (Wykaz czasopism naukowych, część B, 5 pkt.)

15 D OROBEK NAUKOWY P ROJEKTY B ADAWCZE 15 Projekty badawcze: 1. Projekt „ Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP ” (ID 193751), prowadzonego wg umowy z NCBiR z konkursu 3/2012 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: Akademia Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Medcore sp. z o.o., 2013-2015, wykonawca. 2. Nr 0R00004011, Podtemat 1.8 Badanie mocnych i słabych stron Policji, Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, projekt rozwojowy MNiSW, PW WZ (partner Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego SECURUS), 2012, wykonawca. 3. 504/M/1170/2012, Standaryzacja pracy jako metoda kodyfikacji zarządzania wiedzą produkcyjną, grant dziekański, PW WZ, 2012, kierownik. 4. 500/C/1000/1170/541, Weryfikacja i doskonalenie Gry Symulacyjnej „Fabryka”, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2012, wykonawca. 5. 503/W/1170/2011, Opracowanie gry symulacyjnej „Zarządzanie produkcją w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing”, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2011, wykonawca. 6. 503/W/1170/9010, Narzędzia interaktywnego kształcenia w zarządzaniu produkcją, grant rektorski Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2009, wykonawca. 7. 500/W/1170/2008, Teoretyczne i praktyczne aspekty standaryzacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, grant Studenckiego Koła Naukowego MANAGER, PW WZ, 2008, wykonawca.

16 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 16 Dane kontaktowe: mgr inż. Urszula Kąkol u.kakol@wz.pw.edu.pl Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa tel. 696 841 768


Pobierz ppt "M ODEL OCENY WIELOKRYTERIALNEJ W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POWOŁANYMI DO NIESIENIA POMOCY ( JAKO ORGANIZACJAMI O STRUKTURZE SIECIOWEJ ) Opiekun."

Podobne prezentacje


Reklamy Google