Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Historia Administracji Ćwiczenia VI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Historia Administracji Ćwiczenia VI."— Zapis prezentacji:

1 Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Historia Administracji Ćwiczenia VI.

2 Zasady ogólne Konstytucji Marcowej Konstytucja uchwalona 17 marca 1921 r. Złożona z preambuły, 7 rozdziałów i 126 artykułów Ogólne zasady ustroju:  Zasada ciągłości Państwa Polskiego;  Zasada republikańskiej formy rządu (art.1).;  Zasada zwierzchności narodu (art.2.);  Zasada demokracji reprezentacyjnej;  Zasada podziału władzy (art.2.);  Zasada rządów parlamentarnych;  Zasada liberalizmu;  Zasada jednolitości Państwa Polskiego. 2

3 Preambuła Konstytucji Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267 3

4 Zasady ogólne Konstytucji Kwietniowej Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. składa się 14 rozdziałów i 81 artykułów. Inkorporowała z konstytucji marcowej część artykułów (art. 99, art. 109-118 i 120). Zasady ogólne konstytucji:  Zasada pojmowania Państwa jako wspólnego dobra wszystkich obywateli (art. 1);  Zasada współdziałania obywateli z Państwem dla realizacji dobra powszechnego (art. 4);  Zasada elitaryzmu (art. 7);  Zasada jednolitej i niepodzielnej władzy Prezydenta odpowiedzialnego przed Bogiem i historią (art. 2). 4

5 Zasady ogólne Konstytucji Kwietniowej 5

6 Prezydent wg Konstytucji Marcowej wybór 6

7 Prezydent wg Konstytucji Marcowej Kompetencje z zakresu władzy ustawodawczej Zwołuje, odracza, zamyka posiedzenia Sejmu; Ma prawo rozwiązania Sejmu za zgodą 3/5 Senatu; Podpisuje ustawy wraz z kontrasygnatą właściwego Ministra; Promulguje ustawy; Wydaje rozporządzenia, zarządzenia, rozkazy i nakazy na podstawie delegacji ustawowej.

8 Prezydent wg Konstytucji Marcowej Kompetencje z zakresu spraw wojskowych i wymiaru sprawiedliwości 8

9 Prezydent wg Konstytucji Marcowej Kompetencje z zakresu polityki zagranicznej i odpowiedzialność 9

10 Prezydent wg Noweli sierpniowej z1926 r. Prezydent otrzymał prawo rozwiązania Sejmu na wniosek Rady Ministrów umotywowanym odrębnym orędziem, jednakże tylko raz jeden z tego samego powodu; Otrzymał prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, jako aktów samoistnych, w razie nagłej konieczności państwowej, gdy Sejm i Senat były rozwiązane. Rozporządzenia te nie mogły wprowadzać zmian w Konstytucji, ordynacjach wyborczych, traktatach międzynarodowych ratyfikowanych przez Sejm, budżecie, stanie liczebnym wojska oraz ustawach dotyczących samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej państwa, parlamentarnej kontroli nad długiem państwowym i konstytucyjnej odpowiedzialności Ministrów. Prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy na podstawie specjalnej ustawy, w której określano zakres podlegający regulacji przez Prezydenta. Oba rodzaje rozporządzeń z mocą ustawy musiały być podpisane przez Premiera i wszystkich Ministrów oraz złożone w Sejmie w ciągu 14 dni po najbliższym od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw posiedzeniu Sejmu. Sejm mógł je uchylić mocą własnej uchwały (czyli bez udziału Senatu). Wotum nieufności wobec rządu nie może być głosowane na tym samym posiedzeniu, n a którym zostało zgłoszone;

11 Prezydent wg Noweli sierpniowej z1926 r.

12 Prezydent wg Konstytucji Kwietniowej wybór 12

13 Prezydent wg Konstytucji Kwietniowej prerogatywy i uprawnienia zwykłe 13

14 Prezydent wg Konstytucji Kwietniowej W razie niemożności sprawowania funkcji Prezydenta zastępuje Marszałek Senatu; Na wypadek wojny można przedłużyć kadencję Głowy Państwa, ale nie dłużej niż trzy miesiące od zawarcia pokoju. W takiej sytuacji Prezydent wyznacza swojego następcę na wypadek opróżnienia stanowiska prezydenckiego; Prezydent ma prawo wydawania dekretów z mocą ustawy. 14

15 Rada Ministrów wg Konstytucji Marcowej 15

16 Rada Ministrów wg Konstytucji Kwietniowej 16


Pobierz ppt "Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Historia Administracji Ćwiczenia VI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google