Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Strategia informatyzacji PW do roku 2020 mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Strategia informatyzacji PW do roku 2020 mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Strategia informatyzacji PW do roku 2020 mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski

2 AgendaAgenda Wizja rozwoju Wizja rozwoju Cele strategiczne Cele strategiczne Kluczowe systemy PW Kluczowe systemy PW Obszary objęte informatyzacją Obszary objęte informatyzacją Kluczowe czynniki informatyzacji Kluczowe czynniki informatyzacji Zamiast podsumowania: warunki powodzenia. Zamiast podsumowania: warunki powodzenia. Wizja rozwoju Wizja rozwoju Cele strategiczne Cele strategiczne Kluczowe systemy PW Kluczowe systemy PW Obszary objęte informatyzacją Obszary objęte informatyzacją Kluczowe czynniki informatyzacji Kluczowe czynniki informatyzacji Zamiast podsumowania: warunki powodzenia. Zamiast podsumowania: warunki powodzenia.

3 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI DOKUMENTAMI SPERSONALIZOWANA INTEGRACJA KLIENTA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ HURTOWNIA DANYCH ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ INTEGRACJA INFORMACJI NOWE SYSTEMY APLIKACYJNE BADANIA NAUKOWE INTEGRACJA PROCESÓW/ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZĘT APLIKACJEAPLIKACJE FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ OPROGRAMOWANIE USŁUGI W CHMURZE PRYWATNEJ GOSPODARKA WŁASNA OBSŁUGA TOKU STUDIÓW LAN/WAN/WI-FI JEDNOSTKI ORG. PW STUDENCISTUDENCI PLATFORMA USŁUG KOMUNIKACYJNYCH (VPN, VoIP, wideokonferencje) PLATFORMA USŁUG KOMUNIKACYJNYCH (VPN, VoIP, wideokonferencje) STUDENCISTUDENCI SYSTEMY URZĘDÓW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ VPN PRACOWNICYPRACOWNICY WIELOKANAŁOWY DOSTĘP ZDALNY PORTALPORTAL OBSŁUGA ELEKTRONICZNA SPERSONALIZOWANA INTEGRACJA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMA USŁUGOWA 3 3 Wizja rozwoju CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

4 4 4 NADZOR MERYTORYCZNY, ORGANIZACYJNY PION EKSPLOATACJI PION WDROŻEŃ ŚWIADCZONE USŁUGI SEKCJA DS. WSPARCIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PW SEKCJA DS. WSPARCIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PW Sekcja ds. Utrzymania Platformy Systemowej oraz Sieci Sekcja ds. Utrzymania Platformy Systemowej oraz Sieci Sekcja ds. Utrzymania Aplikacji Sekcja ds. Utrzymania Aplikacji Komórka ds. Analiz i Strategii Informatyzacji Usług i Procesów Komórka ds. Analiz i Strategii Informatyzacji Usług i Procesów Biuro Wsparcia Projektu i Szkoleń Zespół ds. Wdrożeń Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego KOMÓRKA DS. BUDŻETU, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PROGRAMÓW POMOCOWYCH UTRZYMANIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG NA ZATWIERDZONYM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI JEDNOSTKI ORG. PW UŻYTKOWNICYUŻYTKOWNICY PLANY RZECZOWO – FINANSOWE PLANY RZECZOWO – FINANSOWE RADA CENTRUM DYREKTOR CENTRUM ROCZNY PROGAM REALIZACJI ROCZNY PROGAM REALIZACJI OŚRODEK PODSTAWOWY OŚRODEK ZAPASOWY Zgłoszenia Zespołów Eksploatacji do Help Desk Zgłoszenia Użytkownika zewnętrznego oraz wewnętrznego do Help Desk Informacje o procesach PROCEDURY RELACJE Z UŻYTKOWNIKIEM STRATEGIE ROZWOJU, ROCZNE PLANY REALIZACJI STRATEGIE ROZWOJU, ROCZNE PLANY REALIZACJI REKTOR KANCLERZ ANALIZY, STRATEGIE ROZWOJU, PLANY INFORMATYZACJI PROCESÓW, PROJEKTY, WDROŻENIA ANALIZY, STRATEGIE ROZWOJU, PLANY INFORMATYZACJI PROCESÓW, PROJEKTY, WDROŻENIA Sekcja ds. Utrzymania SAP Sekcja ds. Utrzymania SAP Wizja rozwoju cd. – organizacja usług IT

5 Cele strategiczne

6 CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 6 6 Kluczowym celem realizacji Strategii jest rozwiązanie typowych problemów wynikających z rozproszonej organizacji służb IT: wysokie koszy utrzymania i rozwoju IT w skali Uczelni; ograniczona możliwość kontroli kosztów przeznaczanych na rozwój i utrzymanie IT; ograniczenia w wymianie danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i dostępie do aktualnych danych; niekontrolowana z poziomu Uczelni redundancja danych; niska jakość IT oraz świadczenia usług IT wynikająca z braku dojrzałej organizacji wsparcia IT; brak spójnego stosowania standardów, wobec nieokreślenia architektury korporacyjnej; budowa, wdrażanie i eksploatacja wielu systemów o zbliżonej funkcjonalności; zróżnicowany, a w większości przypadków, niewystarczający poziom bezpieczeństwa systemów IT wynikający z braku jednorodnych i spójnych polityk, procedur oraz standardów bezpieczeństwa; ograniczona możliwość realizacji inicjatyw IT o zasięgu wykraczającym poza ramy jednostki organizacyjnej Uczelni; ograniczona możliwość planowania rozwoju IT z poziomu Uczelni. Kluczowym celem realizacji Strategii jest rozwiązanie typowych problemów wynikających z rozproszonej organizacji służb IT: wysokie koszy utrzymania i rozwoju IT w skali Uczelni; ograniczona możliwość kontroli kosztów przeznaczanych na rozwój i utrzymanie IT; ograniczenia w wymianie danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i dostępie do aktualnych danych; niekontrolowana z poziomu Uczelni redundancja danych; niska jakość IT oraz świadczenia usług IT wynikająca z braku dojrzałej organizacji wsparcia IT; brak spójnego stosowania standardów, wobec nieokreślenia architektury korporacyjnej; budowa, wdrażanie i eksploatacja wielu systemów o zbliżonej funkcjonalności; zróżnicowany, a w większości przypadków, niewystarczający poziom bezpieczeństwa systemów IT wynikający z braku jednorodnych i spójnych polityk, procedur oraz standardów bezpieczeństwa; ograniczona możliwość realizacji inicjatyw IT o zasięgu wykraczającym poza ramy jednostki organizacyjnej Uczelni; ograniczona możliwość planowania rozwoju IT z poziomu Uczelni. Cele strategiczne cd.

7 Centrum Informatyzacji PW System personalizacji REPO - projekty, dorobek, kompetencje REPO - projekty, dorobek, kompetencje SAP - księgowość, finanse, controlling, hurtownia danych SAP - księgowość, finanse, controlling, hurtownia danych Inne systemy wydziałowe Inne systemy wydziałowe SAP – system zarządzania obiegiem dokumentów WAN, Wi-Fi Inne systemy (rekrutacja, akademiki, obsługa lab. badawczych i edukacyjnych) Bezpieczeństwo informacji Raportowanie do POL-on USOS – wydziałowy USOS – wydziałowy Inne usługi centralne (zakupy, projektowanie) Portal intranetowy SAP - kadry, płace: optymalizacja procesów SAP - kadry, płace: optymalizacja procesów Service- desk poczta USOS – moduł centralny 7 7

8 Dydaktyka : e-learning; laboratoria dydaktyczne w cloud; desk-top’y w cloud. Dydaktyka : e-learning; laboratoria dydaktyczne w cloud; desk-top’y w cloud. Nauka : przetwarzania wielkoskalowe; bardzo szybka łączność; partnerstwo z ICM; sieć d-c CERN; modelowanie problemowe. Nauka : przetwarzania wielkoskalowe; bardzo szybka łączność; partnerstwo z ICM; sieć d-c CERN; modelowanie problemowe. Centrum Informatyzacji PW (przyszłość) 8 8

9 W zakresie wspólnym dla wszystkich usług: zarządzanie tożsamością i dostępem; zarządzanie licencjami; wdrożenie usługi wsparcia oraz monitorowania projektów dla całej struktury PW; zarządzanie procesami oraz zarządzanie dokumentami, w tym repozytoria, digitalizacja dokumentów, rejestry, „wirtualne biurko”; praca domenowa, w tym spersonalizowane zasoby sieciowe; kontrola kosztów eksploatacyjnych, np. drukowania, poprzez system uprawnień w oparciu o zarządzanie tożsamością i dostępem; wsparcie dla użytkowników mobilnych. W zakresie wspólnym dla wszystkich usług: zarządzanie tożsamością i dostępem; zarządzanie licencjami; wdrożenie usługi wsparcia oraz monitorowania projektów dla całej struktury PW; zarządzanie procesami oraz zarządzanie dokumentami, w tym repozytoria, digitalizacja dokumentów, rejestry, „wirtualne biurko”; praca domenowa, w tym spersonalizowane zasoby sieciowe; kontrola kosztów eksploatacyjnych, np. drukowania, poprzez system uprawnień w oparciu o zarządzanie tożsamością i dostępem; wsparcie dla użytkowników mobilnych. Główne usługi 9 9

10 10 Główne usługi powinny być wdrażane, jako wynik analizy oraz optymalizacji procesów uczelnianych, które będą podlegać elektronizacji

11 11 Kluczowe czynniki informatyzacji analiza procesów, jako podstawa każdego projektu; budowa usług, a nie systemów; unikanie prymatu perspektywy techniczno – sprzętowej nad realizację funkcji, jakości i przyjaznych aplikacji; konsolidacja, standaryzacja i integracja systemów – zmiany strukturalne w oparciu o chmurę prywatną; wielokrotne wykorzystywanie dojrzałych komponentów infrastruktury teleinformatycznej; zdefiniowanie mierzalnych wskaźników sukcesu. analiza procesów, jako podstawa każdego projektu; budowa usług, a nie systemów; unikanie prymatu perspektywy techniczno – sprzętowej nad realizację funkcji, jakości i przyjaznych aplikacji; konsolidacja, standaryzacja i integracja systemów – zmiany strukturalne w oparciu o chmurę prywatną; wielokrotne wykorzystywanie dojrzałych komponentów infrastruktury teleinformatycznej; zdefiniowanie mierzalnych wskaźników sukcesu.

12 Warunki powodzenia – przewrotnie brak kompleksowego, wielowymiarowego i perspektywicznego podejścia; brak kompleksowej wizji nastawionej na użytkownika; brak logicznej sekwencyjności w opracowywaniu i realizacji projektów; brak etapowości w planowaniu oraz wdrażaniu projektów; niebezpieczeństwo kumulacji w czasie rozliczeń; niebezpieczeństwo braku kompatybilności; brak odpowiednio zaplanowanego w projektach czasu na testowanie; niewystarczająca współpraca z interesariuszami; brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb użytkowników + zmiany w aktach prawnych; brak analiz kosztów utrzymania. brak kompleksowego, wielowymiarowego i perspektywicznego podejścia; brak kompleksowej wizji nastawionej na użytkownika; brak logicznej sekwencyjności w opracowywaniu i realizacji projektów; brak etapowości w planowaniu oraz wdrażaniu projektów; niebezpieczeństwo kumulacji w czasie rozliczeń; niebezpieczeństwo braku kompatybilności; brak odpowiednio zaplanowanego w projektach czasu na testowanie; niewystarczająca współpraca z interesariuszami; brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb użytkowników + zmiany w aktach prawnych; brak analiz kosztów utrzymania. 12

13 Warunki powodzenia KLUCZOWE DLA OSIĄGNIĘCIA SUKCESU W UZYSKANIU CELÓW STRATEGII JEST WSPARCIE NAJWYŻSZYCH WŁADZ UCZELNI I WSPÓŁPRACA WYDZIAŁÓW PRZY JEJ WDRAŻANIU 13

14 dziękujemy j.stanczak@ci. pw.edu.pl andrzej.zajkowski@pw.edu.pl dziękujemy j.stanczak@ci. pw.edu.pl andrzej.zajkowski@pw.edu.pl 14


Pobierz ppt "1 1 Strategia informatyzacji PW do roku 2020 mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski mgr inż. Janusz Stańczak mgr inż. Andrzej Zajkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google