Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym
Beata Niziołek Urszula Wojsław-Kozłowska

2 Co to jest ewaluacja Jest rodzajem stosowanych praktycznych badań społecznych. Służy gromadzeniu wiedzy wykorzystywanej w praktyce. Osoba prowadząca ewaluację gromadzi informacje o wartości przypisywanej działaniom poddanym ewaluacji. Nie jest sędzią, oceniającym czy jest dobrze czy jest źle. Nie doradza, co zrobić, aby było dobrze. EWALUACJA = proces gromadzenia, opracowywania i komunikowania informacji na temat wartości przypisywanej działaniom podejmowanym w szkole/placówce edukacyjnej

3 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 168, poz. 1324) przez: ewaluację– należy rozumieć praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w przedszkolu; ewaluację zewnętrzną – należy rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; ewaluację całościową – należy rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich obszarów; ewaluację problemową – należy rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzoną w zakresie wybranych problemów z obszarów.

4 Ewaluacja jest prowadzona: Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
jako ewaluacja zewnętrzna - przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jako ewaluacja wewnętrzna - przez dyrektora szkoły lub placówki Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: zbieranie i analizowanie informacji ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, jakie są stawiane szkołom i placówkom

5 Ewaluację całościową przeprowadza się w czterech obszarach określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, procesy zachodzące w szkole lub placówce, funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów, zarządzanie szkołą lub placówką.

6 efekty działalności szkoły lub placówki
procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką

7 Wymagania opisane są na dwóch poziomach
– na poziomie B oraz na poziomie D Poziom E Szkoła lub placówka nie spełnia wymagania na poziomie D niski stopień Poziom D Szkoła lub placówka spełnia wymagania na poziomie D podstawowy stopień Poziom C Szkoła lub placówka wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza D, lecz nie osiąga B średni stopień Poziom B Szkoła lub placówka wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B wysoki stopień Poziom A Szkoła lub placówka wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Przedszkole wykracza poza B bardzo wysoki stopień

8 W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań: W OBSZARZE EFEKTY wobec szkoły/placówki publicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, wobec szkoły/placówki niepublicznej organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 83 ust. 1 pkt 3 W INNYCH OBSZARACH Szkoła/placówka zobowiązana jest do wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania tego wymagania

9 PROCEDURA BADAWCZA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

10 Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Ewaluacja zewnętrzna nie powinna trwać więcej nie 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni, 7 dni od zakończenia ewaluacji zespół, który przeprowadził ewaluację przedstawia wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, 7 dni od zebrania zespół sporządza raport z przeprowadzonej ewaluacji.

11 Refleksja nad wynikami ewaluacji Ewaluacja ewaluacji
Badanie placówki Refleksja nad wynikami ewaluacji Ewaluacja ewaluacji Opracowywanie danych Ustalenie z dyrektorem placówki terminu i harmonogramu ewaluacji zewnętrznej Udostępnienie dyrektorowi przygotowanych narzędzi badawczych Możliwość przedstawienia przez dyrektora wyników ewaluacji wewnętrznej Spotkanie informacyjne Zbieranie danych Redagowanie komentarzy na Platformie SEO Konsultacje z dyrektorem wyników ewaluacji Prezentacja wyników podczas posiedzenia rady pedagogicznej i dyskusja Przesłanie ostatecznego raportu do dyrektora i organu prowadzącego Ankieta wypełniana przez dyrektora placówki na temat procesu realizacji badania Etap przygotowawczy Prezentacja wyników

12 Metody pozyskiwania informacji
z dyrektorem z nauczycielami z pracownikami niepedagogicznymi z partnerami i samorządem z rodzicami z uczniami Wywiad wśród wszystkich nauczycieli wśród rodziców wśród uczniów Badanie ankietowe placówki zajęć Obserwacja analizowane są tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by pokazać wizytatorom ds. ewaluacji Analiza dokumentów

13 W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zostaje sporządzony raport zawierający:
1) wyniki ewaluacji, 2) określenie stopnia spełnienia przez szkołę lub placówkę wymagań, 3) wnioski z ewaluacji. Raport stanowi podstawę analizy pracy szkoły lub. Taki raport otrzymuje również organ prowadzący. Raport zostaje opublikowany w Internecie na stronie:

14 Cechy ewaluacji

15 Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu:
do wybranych wymagań, określonych w rozporządzeniu do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne

16

17 EWALUACJA WEWNĘTRZNA jest
Instrumentem rozwoju organizacyjnego Elementem kultury działań pedagogicznych EWALUACJA WEWNĘTRZNA jest SAMOKONTROLI NARZĘDZIEM WSPÓŁDZIAŁANIA

18 Beata Niziołek Urszula Wojsław-Kozłowska
Zapraszamy do dyskusji dotyczącej ewaluacji Beata Niziołek Urszula Wojsław-Kozłowska


Pobierz ppt "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google