Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki na 2016 rok: 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki na 2016 rok: 1"— Zapis prezentacji:

1 Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki na 2016 rok: 1
Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki na 2016 rok: 1. Elektroniczny system obiegu dokumentów dla UM Puławy – środki tys. zł 2. Modernizacja systemów IT, zakup komputerów, urządzeń wizualnych, oprogramowania użytkowego , oprogramowania serwerowego - środki – 200 tys. zł

2 Co to jest system EZD EZD – system teleinformatyczny, do elektronicznego zarzadzania dokumentacja umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych Praca w tym systemie musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, które ustalają sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw dla określonych rodzajów dokumentów. Obecny system EZD oparty jest o rozwiązanie firmy Zeto Lublin o nazwie El-dok System zakupiony w 2004 roku i funkcjonujący w UM Puławy 11 lat. W latach 2004 – 2015 weszły w życie przepisy prawne regulujące przebieg i sposób załatwiania spraw przez administrację publiczną Zmiany te to przede wszystkim informatyzacja administracji publicznej i masowe wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz integracja z ePUAP

3 Przepisy prawne ROK 2004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ROK 2005 Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej

4 Przepisy prawne ROK 2006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi ROK 2007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

5 Przepisy prawne ROK 2011 Nowelizacja Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

6 Przepisy prawne ROK 2012 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ROK 2014 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu  i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

7 Korespondencja wychodzaca
Elektroniczny Obieg Dokumentów – schemat poglądowy Praca grupowa Tworzenie odpowiedzi Podpis elektroniczny przyjęcie dekretacja Sprawy Rejestry Korespondencja wychodzaca skanowanie przychodzaca Korespondencja Podmioty publiczne Podmioty publiczne

8 System EZD musi umożliwiać:
przyjmowanie dokumentacji w postaci elektronicznej przekształcenie dokumentacji papierowej na postać elektroniczną tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przesyłanie dokumentów elektronicznych wymianę danych pomiędzy innymi systemami teleinformatycznymi oraz ePUAP identyfikacje użytkowników i rozliczalność ich działań składanie i weryfikację podpisu elektronicznego prezentacje stanu załatwianych spraw w BIP zachowanie spójności i integralności prowadzonych rejestrów publicznych wymianę przetworzonych danych w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi spełnienie standardów interoperacyjności archiwizacja dokumentacji elektronicznej

9 Stan aktualny Aktualnie użytkowany w UM System EZD – El-Dok : jest technologicznie przestarzały – napisany w 2003 roku jest bardzo pracochłonny!!! jest mało wydajny – przyrost bazy danych ponad – 10GB miesięcznie nie umożliwia pracy grupowej nad jednym dokumentem nie nadaje się do wdrożenia w miejskich jednostkach organizacyjnych Nie spełnia zasady interoperacyjności w zakresie np: prezentacja stanu sprawy w BIP integracja z zewnętrznym eArchiwum nie jest otwarty na wymianę danych z innymi systemami dziedzinowymi Miejskie jednostki organizacyjne nie posiadają sytemu do obiegu dokumentów.

10 EZD - podsumowanie W dobie wszechobecnego Internetu nie wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą globalna informatyzacja nie jest nawet staniem w miejscu, jest cofaniem się. W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wdrożenie scentralizowanego systemu obiegu dokumentów.

11 ZAKUPY KOMPUTERÓW PLAN ROTACJI SPRZĘTU funkcjonuje od 2006 roku
Wymiana komputerów średnio co 5-6 lat

12 Wymiana komputerów wg planu rotacji

13 Racjonalne podejście do zakupu sprzętu komputerowego
Nie dokonuje się zakupu: komputerów z tzw. najwyższej półki komputerów "składaków” z uwagi na problemy z Z udowodnieniem przyczyny uszkodzeń.

14 Racjonalne podejście do zakupu sprzętu komputerowego
Przy doborze i zakupie sprzętu komputerowego brane są pod uwagę: stosunek wydajności do ceny; potrzeby wydajności sprzętu w stosunku do wymagań aplikacji komputerowych oraz charakteru pracy danego pracownika; długość gwarancji – min 3 lata; w przypadku uszkodzenia dysków twardych – dysk zostaje w urzędzie z uwagi na ochronę danych osobowych niezawodność - komputery muszą pracować 8 godz. przez 5 dni w tygodniu.

15 Naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego
naprawy komputerów/sprzętu komputerowego w okresie gwarancyjnym naprawy komputerów po okresie gwarancyjnym Modernizacje: Modernizacji komputerów dokonuje się poprzez: - zwiększenie pamięci ram, - upgrade nowego systemu operacyjnego, - wymiany dysku twardego.

16 Komputery wycofywane z eksploatacji
Co się dzieje z komputerami po upływie 5 lat ? Komputery sprawne przekazujemy do: organizacji pożytku publicznego, świetlic szkolnych, jednostek podległych(szkół, przedszkoli), sprzedaż po cenach rynkowych. Komputery uszkodzone przekazywane są do utylizacji.

17 Jak polskie firmy wymieniają komputery?
W polskich firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) komputery wymienia się średnio co 2-5 lat – wynika z najnowszego raportu Lenovo Polska. Komputery stacjonarne 3,8 roku 3,2 roku Notebooki Najbardziej mobilne komputery nieco ponad 2 lata / publikacja: Rzeczpospolita

18 Zakup centralnego UPS-a
Zakład energetyczny Lokalizacja: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 83 Siedziba ZIM i USC Zasilanie awaryjne Centralny UPS Sieć komputerowa ZIM i USC

19 Zakup kamer internetowych
Stan obecny Propozycja Propozycja Propozycja Sesja RM Puławy – na żywo w Internecie ???

20 Zakup urządzeń audiowizualnych

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki na 2016 rok: 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google