Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługa Cloud Computing a zarządzanie infrastrukturą IT wyższej uczelni technicznej Prelegent: mgr Michał Wiśniewski Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługa Cloud Computing a zarządzanie infrastrukturą IT wyższej uczelni technicznej Prelegent: mgr Michał Wiśniewski Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 Usługa Cloud Computing a zarządzanie infrastrukturą IT wyższej uczelni technicznej Prelegent: mgr Michał Wiśniewski Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa Wydział Zarządzania1

2 Wydział Zarządzania AGENDA 1.Potrzeba 2.Cel 3.Proponowany model 4.Hipotezy i pytania badawcze 5.Dalsze działania

3 Wydział Zarządzania Potrzeba Poszukiwanie miejsc redukcji kosztów funkcjonowania uczelni technicznych

4 Wydział Zarządzania Koszt funkcjonowania kierunków studiów Udział kosztów wynagrodzenia w kosztach ogółem prowadzenia kierunków studiów Kierunki humanistyczne stosunek kosztów wynagrodzenia do kosztów ogółem około 90/10 Kierunki techniczne stosunek kosztów wynagrodzenia do kosztów ogółem około 60/40

5 Wydział Zarządzania Wyszczególnienie Studenci stacjonarni [szt.] Studenci niestacjonarni [szt.] Pracownicy [etat]67,975,575,0576, Stanowiska komputerowe [szt.] Serwery [szt.] Stanowiska komputerowe / osobę [szt.] 0,160,150,120,110,10 Serwery / osobę [szt.]0,00460,00440,00410,00360,0028 Wyszczególnienie Liczba dostępnych komputero-godzin Wykorzystanie w ciągu roku336184, , , ,6 Procentowe wykorzystanie stacji roboczych 18,7%26,7%31,6%29,2% Wykorzystanie infrastruktury IT na Wydziale Zarządzania

6 Wydział Zarządzania Szacowany całkowity koszt funkcjonowania uczelni technicznej

7 Wydział Zarządzania Cel pracy Model decyzyjny warunkujący sposób zapewnienia infrastruktury IT w Wyższych Uczelniach Technicznych Pytania Kiedy możliwe jest zastosowanie outsourcingu? Kiedy outsourcing się opłaca?

8 Wydział Zarządzania Proponowany model podejmowania decyzji Etap I jakościowy Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II ilościowy Porównanie kosztowe Etap III decyzyjny Wymagania funkcjonalne Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

9 Wydział Zarządzania Etap I modelu „wymagania funkcjonalne” Infrastruktura IT (B) Posiadane zasoby (C) Bezpieczeństwo danych (D) Wygoda użytkownika (E) Elastyczność rozwiązania (F) Obowiązujące prawo (A) Czas trwania przedsięwzięcia Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

10 Wydział Zarządzania Etap I modelu „Możliwe rozwiązania CC” Trzy zbiory elementów składowych na jedno rozwiązanie CC Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

11 Wydział Zarządzania Etap I modelu (podsumowanie) Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego) ObszaryKryteriaAnaliza (A) Czas trwania przedsięwzięcia Wysz. R1, R2, R3, R4, …, Rn …. K(A) 13, 12, 11, 14, …, 8 … K(F) 13, 12, 11, 14, …, 8 Suma 91, 84, 77, 98, …, 56 (F) Elastyczność Rozwiązania

12 Wydział Zarządzania Elementy infrastruktury IT WyszczególnienieKlasyczny modelIaaSPaaSSaaS Dane---- Aplikacje---+ Środowisko operacyjne--++ Maszyna wirtualna-+/-++ Serwery-+++ Magazyny danych-+++ Sieć+/-+++ (-) oznacza, że kontrolę nad zasobem posiada użytkownik, (+) oznacza, że zasób kontroluje usługodawca, natomiast, (+/-) oznacza, że zasób jest pod wspólną kontrolą obu podmiotów.

13 Wydział Zarządzania Model naliczania opłat przez dostawców usług cloud computing WyszczególnienieJednostka miaryPrzykładowa cena [PLN/miesiąc] Usługi podstawowe Moc obliczeniowa procesora1/GHz37 ↓ Pamięć operacyjna RAM1/GB31 ↓ Pamięć trwała HDD operacyjna1/GB1,3 - Pamięć trwała HDD backup1/GB0,45 ↑ Łącze internetowe5/Mbps150 ↓ Pakiet transmisji danych500/GB140 ↓ Usługi dodatkowe Oddzielna sieć VLANszt.50 Bezpieczeństwo siecioweFirewall250 Bezpieczeństwo transmisji danychTunel VPN50 MonitoringCzujka15 Etap I Wyznacz enie zbioru możliwyc h rozwiąza ń Etap II Porówna nie kosztow e Etap III Wymaga nia organiza cji Wycena uzyskany ch rozwiąza ń w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiąza nia CC Wycena rozwiąza nia klasyczn ego (własneg o)

14 Wydział Zarządzania Koszty środowiska w „chmurze” studium przypadku Jednostka organizacyjna PW: Wydział Zarządzania Projekt: Wirtualne laboratorium SAS Liczba studentów: 3 grupy, po 30 studentów = 90 osób Obsługiwane przedmioty: Hurtownie danych, Raportowanie i analiza danych, Projektowanie hurtowni danych. Ilość godzin laboratoryjnych w roku: 96

15 Wydział Zarządzania Koszty środowiska w „chmurze” studium przypadku 1.Miesięczne koszty stałe usługi (niezależne od liczby użytkowników) – 8 069, 60 PLN 2.Miesięczne koszty zmienne (zależne od liczby użytkowników) – 188,49 PLN 3.Roczne koszty usługi (z VAT) – , 01 PLN

16 Wydział Zarządzania Częściowe wyniki badania jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej 1.Czy istnieje potrzeba ewidencji takich kosztów? TAK 50% Nie 50% 2.Czy jednostka prowadzi ewidencję kosztów operacyjnych utrzymania infrastruktury IT? TAK 50% Nie 50% 3.Jaką metodą? Brak danych Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

17 Wydział Zarządzania Proponowana metoda naliczania kosztów utrzymania infrastruktury IT przez uczelnie wyższe Koszty infrastruktury IT Total Cost Ownership (TCO) 1.Koszty bezpośrednie infrastruktury IT a.Wydatki na hardware (Koszty zakupu, utrzymania, utylizacji), b.Koszty software (Koszty zakupu, utrzymania), c.Koszty personelu IT (koszty działań technicznych, w tym szkolenia, koszty działań administracyjnych w tym szkolenia). 2.Koszty pośrednie infrastruktury IT a.Koszty szkoleń użytkowników, b.Koszty braku dostępności, c.Koszty braku wydajności, d.Koszty przywracania stanów. Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

18 Wydział Zarządzania Metoda podejmowania decyzji Etap I Wyznaczenie zbioru możliwych rozwiązań Etap II Porównanie kosztowe Etap III Wymagania organizacji Wycena uzyskanych rozwiązań w modelu CC Decyzja Możliwe rozwiązania CC Wycena rozwiązania klasycznego (własnego)

19 Wydział Zarządzania Hipotezy Wybór sposobu organizacji infrastruktury IT jest problemem decyzyjnym, wielokryterialnym uwzględniającym kryteria jakościowe i ilościowe. HIPOTEZA 1: podejmowanie decyzji o sposobie zapewnienia infrastruktury IT w oparciu o analizy jakościowe bez uwzględnienia danych ilościowych jest nieefektywne i naraża uczelnie na ponoszenie nadmiernych kosztów utrzymania infrastruktury IT HIPOTEZA 2: zmiana sposobu ewidencjonowania kosztów operacyjnych, związanych z infrastrukturą IT, umożliwi zbieranie odpowiednich danych ilościowych, co pozwoli na obniżenie kosztów całkowitych infrastruktury IT o 20 % HIPOTEZA 3: możliwe jest określenie progu ilości uczestników od którego usługa w modelu chmury staje się opłacalna pod względem kosztowym

20 Wydział Zarządzania Pytania badawcze 1.Jaki zestaw kryteriów jakościowych i ilościowych umożliwia efektywne zarządzanie infrastrukturą IT uczelni technicznej? 2.Czy możliwa jest zmiana sposobu ewidencji kosztów operacjach związanych z infrastrukturą IT? 3.Jaki sposób ewidencji kosztów operacyjnych zapewnia oszacowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT uczelni technicznej? 4.Jaki jest próg ilościowy użytkowników infrastruktury IT powyżej którego opłacalny jest zakup usług w modelu Cloud Computing?

21 Wydział Zarządzania Dalsze działania 1.Dokończenie badania ankietowego skierowanego do jednostek Politechniki Warszawskiej. 2.Współpraca z Centrum informatyzacji Politechniki Warszawskiej w zakresie weryfikacji hipotez. 3.Sugerowane działania wynikające z dyskusji przeprowadzonej na seminaryjum.

22 Wydział Zarządzania Publikacje 1.Rostek K., Wiśniewski M. - „Reengineering logistics processes in organizations of state administration” [w] Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization (eds. Grzybowska K., Wyrwicka M. K.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011, s Rostek K., Wiśniewski M. - „Reinżyniering procesów jako metoda analizy w projekcie systemu informatycznego na potrzeby organizacji administracji państwowej” w Informatyka 4 przyszłości, Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Oskar Szumski), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, str Rostek K., Wiśniewski M. - „Analysis of logistic processes as a basis for selection of the supporting IT solutions” [w] Logistics aspects of management in organization (eds. Lewandowski J., Jałmużna I., Sekieta M.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2011, s Rostek K., Wiśniewski M. - „ Reinżyniering procesów logistycznych w służbach mundurowych” [w] Logistyka nr. 5/2011, Cd 2, poz. 67, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011

23 Wydział Zarządzania Publikacje 5.Rostek K., Wiśniewski M. - „Reengineering as a method of improving the efficiency of logistics processes in the state administration organizations”, [w] Research in Logistics & Production, no. 3/2011, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań 2011, s Wiśniewski M. -"Zastosowanie outrourcingu w organizacjach budżetowych" w Public Management 2012, Problemy funkcjonowania organizacji Publicznych (Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Stanisław Sirko) Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s Rostek K., Wiśniewski M. (2012) - The role of benchmarking method in reorganization of logistics processes on the case of uniformed institutions [w] Logistics – selected concepts and best practices (ed. Grzybowska K.). Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012, pp Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski, Agnieszka Kucharska: Cloud Business Intelligence for SMEs Consortium; 2012, Vol. 04, No. 01, pp

24 Wydział Zarządzania Publikacje 9.Wiśniewski M. -"Application of outsourcing in budget entities" w Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, Procedings is EIIC 2012 (Ing. Michal Mokryš, Ing. Anton Lieskovský, Ph.D.) Publisher EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Žilina 2012, s ISBN ISSN Wiśniewski M., "Różne oblicza Cloud Computing – Czy chmura jest dla każdego?", [w] Prace naukowe Uniewrsytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wiśniewski Michał: Cloud Computing as a Tool for Improving Business Competitiveness, w: Foundations of Management, vol. 5, nr 3, 2013

25 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania

26 Usługa Cloud Computing a zarządzanie infrastrukturą IT wyższej uczelni technicznej Prelegent: mgr Michał Wiśniewski Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa Wydział Zarządzania26 Wydział Zarządzania


Pobierz ppt "Usługa Cloud Computing a zarządzanie infrastrukturą IT wyższej uczelni technicznej Prelegent: mgr Michał Wiśniewski Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google