Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie sądowoadministracyjne – materiały dydaktyczne Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli działalności administracji publicznej wprowadzone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie sądowoadministracyjne – materiały dydaktyczne Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli działalności administracji publicznej wprowadzone."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie sądowoadministracyjne – materiały dydaktyczne Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli działalności administracji publicznej wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie sądowoadministracyjne – materiały dydaktyczne

2 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658 ) weszła w życie 15.08.2015r.

3 Przyjęte zmiany idą w trzech głównych kierunkach

4  celem jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji

5  proponowane zmiany wiążą się z uwzględnieniem ustaleń Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi

6  przyjęte zmiany zmierzają do wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

7  zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez NSA Zgodnie z art. 188 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej, uchylając zaskarżone orzeczenie, rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona. W zakresie pierwszego kierunku zmian, można wymienić następujące:

8  wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych Art. 179a Jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok lub postanowienie rozstrzygając na wniosek strony także o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego i na tym samym posiedzeniu ponownie rozpoznaje sprawę. Od wydanego orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna.

9  wyposażenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień Art. 145a § 1. W przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu.

10  rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych Dotyczy to np. spraw związanych z opłatami kancelaryjnymi, spraw związanych z ustanowieniem kuratora dla strony niemającej zdolności procesowej czy dla osoby której miejsce pobytu jest nieznane oraz kuratora spadku, zwrotu akt organowi po zakończonym postępowaniu, stwierdzania prawomocności wyroków czy wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy.

11  rozszerzenie zakresu spraw rozpatrywanych w trybie uproszczonym Art. 119 Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: 3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

12  określenie przesłanki wyłączenia sędziego Art. 18 § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: 6a) dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. W zakresie drugiego kierunku zmian, można wymienić następujące:

13  wprowadzenie konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi mimo uchybienia terminu do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa Art. 52 § 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

14 Nowelizacja dąży również do wyeliminowania rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczącym stosowania ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co ma pomóc w uniknięciu rozbieżności przy wydawaniu wyroków przez sądy administracyjne.

15 Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Postępowanie sądowoadministracyjne – materiały dydaktyczne Kierunki zmian w systemie sądowej kontroli działalności administracji publicznej wprowadzone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google