Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja Sierpień 2014 Zespół Szkół w Kowalewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja Sierpień 2014 Zespół Szkół w Kowalewie."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja Sierpień 2014 Zespół Szkół w Kowalewie

2  Przedmiotem badań jest respektowanie norm społecznych wśród uczniów.  Cel badań to pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz jaka jest skala i typ zagrożeń z jakimi spotykają się nasi uczniowie.  Kryteria- skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych.

3  Badanie przeprowadzono wśród: wybranych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły  Oddano ankiet:  55 - uczniowie-dziewczęta 60%, chłopcy 40%  20- rodzice- kobiety 80%, mężczyźni 20%  14- nauczyciele  4- pozostali pracownicy

4  Czy nasi uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?  Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów? Jaka jest charakterystyka społeczna uczniów, którzy mają poczucie zagrożenia?  Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?  Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie?

5  Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?  Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?  Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeśli tak, to jakie to są działania?

6  Wykres 1. Czy w swojej szkole czujesz się (Pana/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie?

7

8  5 uczniów stwierdziło, że w szkole nie ma lub nie określiło poczucia bezpieczeństwa,  w skali 1-5 zaznaczając oceny od 1-3  85 procent uczniów swoje poczucie bezpieczeństwa określiło wysoko ( 4-5)

9

10  Uczniowie najbardziej obawiają się  Przezywania  Obgadywania  Wyśmiewania  W dalszej kolejności wymieniano  Obrażanie, ośmieszanie  Rozpowszechnianie plotek, oszczerstw również przez internet

11

12  Ankietowani nauczyciele oraz personel szkoły określili wysoko swoje poczucie bezpieczeństwa  86% nauczycieli i 93% personelu odpowiedziała, że nie spotkała się z przejawami agresji

13

14  do nauki w szkole  do własnego zdania  do bezpieczeństwa w szkole  godności, prywatności,szacunku  każdy jest równy  zgłaszanie problemów do nauczyciela  do jedzenia  do przerwy  jawnych ocen  do własnej wiary

15  Odrabiać lekcje, uczyć się  Systematycznie i punktualnie chodzić do szkoły  Słuchać nauczyciela  Nie przeszkadzać na lekcjach  Nie biegać, nie bić się  Przestrzegać zasad bezpieczeństwa

16  Nie przeszkadzać na lekcjach  Mieć potrzebne rzeczy  Obowiązki dyżurnego  Uczniowie wymienili też: przestrzeganie stroju galowego, nie dokuczać innym, być grzecznym, odpowiadać na pytania nauczycieli, nie malować się, nie nosić komórek, tolerować innych, usprawiedliwianie nieobecności, dbać o honor szkoły

17

18

19

20  Zakaz bicia, krzyków, biegania  Być kulturalnym, koleżeńskim, tolerancyjnym,  Dobrze się uczyć  Postępować zgodnie ze statutem  Odrabiać lekcje, być aktywnym na lekcji  Szanowanie szkoły  Nie używać wulgaryzmów  Słuchanie nauczycieli i personelu

21  Szanowanie innych  Ubierać się stosownie chodząc do szkoły  Nie wychodzić poza szkołę bez opiekuna  Nie przebywać w toalecie bez potrzeby  Nie przeszkadzać na lekcji  Przestrzegać zasad BHP  Nie uciekać z lekcji  Być spokojnym, wyrozumiałym  Dbać o higienę

22  Godziny wychowawcze prowadzone przez wychowawcę, pedagoga, policję  Rozmowa z uczniem w każdej sytuacji zagrożenia oraz przypomnienie obowiązujących zasad  Pogadanki na lekcjach  W czasie zajęć w ramach edukacji społecznej  Drama  Kodeks grupy  Jasne określenie zasad zachowania i konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania

23  W szkole diagnozę zachowania uczniów prowadzi pedagog, wychowawcy klas oraz zespoły klasowe i wychowawcze  Formy diagnozy  Ankiety  omawianie i analizowanie negatywnych zachowań  Szukanie przyczyn zachowań destruktywnych  Oceny z zachowania  Badanie w PPP  Obserwacje zachowań uczniów

24  Upomnienie ustne  Wpisanie uwagi do zeszytu  Rozmowa dyscyplinująca  Rozmowa z rodzicami  Zakaz wyjazdu na wycieczki  Przekazanie informacji do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora  Wyznaczenie kary

25  Zdaniem rodziców  Tak-79%  Nie- 5%  Nie wiem -3%  Brak odpowiedzi-13%  Zdaniem nauczycieli i personelu  Tak- 100%

26  Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych  Reagowanie na uczniów, których zachowanie jest od lat karygodne.  Zwiększenie obserwacji dzieci sprawiających trudności wychowawcze  Częste pogadanki  Spotkania rodziców z nauczycielem (w szczególności uczniów trudnych i konfliktowych)  Przeprowadzanie ankiet –rozpoznawanie problemu

27  Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć sporadycznie doświadczają, ze strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych  Nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie  Zdecydowana większość uczniów wie, jakich zachowań się od nich oczekuje i na ogół przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

28  Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje uzyskują na lekcjach wychowawczych i podczas rozmów indywidualnych, zajęciach z pedagogiem i pracownikami PPP  W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie, wystawianie oceny z zachowania

29  W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań  Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze  Wyniki diagnozy wykorzystywać do opracowywania programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas

30  Lidwina Kociałkowska  Violetta Wichłacz  Maciej Mierzwiński Kowalewo, 2014


Pobierz ppt "Ewaluacja Sierpień 2014 Zespół Szkół w Kowalewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google