Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Determinanty zmian w zarządzaniu nadzorem bankowym w Polsce na tle przemian pokryzysowych organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy Zarys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Determinanty zmian w zarządzaniu nadzorem bankowym w Polsce na tle przemian pokryzysowych organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy Zarys."— Zapis prezentacji:

1 Determinanty zmian w zarządzaniu nadzorem bankowym w Polsce na tle przemian pokryzysowych organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy Zarys koncepcji pracy doktorskiej Wydział Zarządzania1 mgr inż. Bogusław Bujak Wydział Zarządzania Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

2 Wydział Zarządzania2 Plan prezentacji: 1.Uzasadnienie wyboru tematu badań 2.Luka teoretyczna 3.Cel główny pracy 4.Cele szczegółowe pracy 5.Pytania badawcze 6.Charakterystyka przedmiotu badań 7.Zakres badań i próba badawcza 8.Metodologia i metody badawcze 9.Źródła informacji 10.Novum pracy 11.Wybrane pozycje literaturowe

3 Wydział Zarządzania Uzasadnienie wyboru tematu badań 1.Przekształcenia organizacji nadzoru finansowego w UE wymagają od krajów członkowskich działań dostosowawczych. 2.W Polsce nie zostało jednak wypracowane kompleksowe rozwiązanie dotyczące koncepcji nowego, docelowego modelu zarządzania funkcją nadzoru bankowego, które byłoby akceptowane w środowisku finansowym, a jednocześnie zapewniałoby skuteczny i efektywny system nadzoru i współpracy z modelem wdrażanym w ramach UE. 3.Zaproponowanie nowej organizacji nadzoru bankowego wymaga przeprowadzenia analizy determinant mających wpływ na jego organizację i funkcjonowanie.

4 Wydział Zarządzania4 Uzasadnienie wyboru tematu badań 1.Planowane przystąpienie Polski do unii walutowej (strefy euro) oraz rozważane przystąpienie do unii bankowej wymaga rozważenia adekwatności przyjętego sposobu zarządzania krajowym nadzorem bankowym. 2.W UE można dostrzec trend wzrastającej roli banków centralnych w sprawowaniu nadzoru nad rynkiem bankowym. 3.W Polsce mało popularne jest podejmowanie polemiki dotyczącej zmiany obecnej organizacji nadzoru finansowego, scentralizowanego w ramach KNF. 4.Koncepcja wypracowana w rozprawie może mieć realne zastosowanie i wpływ na zmianę modelu nadzoru bankowego w Polsce. 5.Proponowany temat leży w obszarze zainteresowań badawczych autora i jest zgodny z posiadanym doświadczeniem zawodowym (bankowość, audyt, nadzór). 6.Problematyka ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia organizacji i zarządzania z wybranymi zagadnieniami finansów i ekonomii, a także z elementami prawa polskiego i europejskiego

5 Wydział Zarządzania5 Luka teoretyczna 1.Brak opracowań naukowych i materiałów zorientowanych na zagadnienie zarządzania krajowym nadzorem bankowym, dyskutujących możliwe warianty i proponujących docelowe, nowe rozwiązanie organizacyjne. 2.Brak opracowań naukowych dotyczących kompleksowej analizy determinant wpływających na zmiany organizacji i funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce. 3.Nowy i zgodny z trendami dostrzeganymi w UE temat, leżący także w sferze zainteresowań środowiska bankowego

6 Wydział Zarządzania6 Celami głównymi pracy są: 1.Wypracowanie propozycji docelowego modelu zarządzania funkcją nadzoru bankowego w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu ograniczeń wynikających z uwarunkowań członkostwa w UE. 2.Wskazanie, usystematyzowanie i scharakteryzowanie głównych determinant zmian organizacyjnych i formalnych w zakresie nadzoru bankowego w Polsce

7 Wydział Zarządzania7 Cele szczegółowe pracy: 1.Wypracowanie autorskiego ujęcia modeli organizacji nadzoru finansowego. 2.Przeprowadzenie analizy kierunków zmian organizacyjnych i instytucjonalnych nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy. 3.Przeprowadzenie kompleksowej teoretycznej analizy dogmatyczno –prawnej dotyczącej genezy i rozwoju organizacji nadzoru bankowego w Polsce. 4.Analiza interpretacji terminu nadzór bankowy na tle pojęć pokrewnych i bliskoznacznych

8 Wydział Zarządzania8 Pytania badawcze 1.Jakie są determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego? Jaki jest wpływ zmian o charakterze globalnym lub europejskim na krajowy nadzór bankowy? 2.Czy celowe jest rozważenie zmiany organizacji krajowego nadzoru bankowego? Czy należy pozostawić nadzór bankowy w Polsce w postaci scentralizowanej w ramach jednej instytucji – KNF? Czy obecna organizacja nadzoru powinna zostać rozszerzona? 3.Jak kryzys finansowy z lat wpłynął na zmianę podejścia do organizacji nadzoru bankowego w innych krajach Europy? Czy wdrażane w tych krajach rozwiązania mają wspólny mianownik? Czy kierunek przekształceń w poszczególnych krajach jest zgodny z kierunkiem unijnym? 4.Jakie są możliwe warianty zarządzania funkcją nadzoru finansowego? Czy model zintegrowany jest najbardziej zaawansowaną formą zarządzania nadzorem finansowym? 5.Czy zagadnienie odpowiedzialności społecznej powinno być rozpatrywane podczas prognozowania organizacji funkcjonalnej nowego nadzoru bankowego? 6.Które determinanty będą miały wpływ na przyszły model krajowego nadzoru bankowego? Czy w każdym przypadku będą one wymuszały podejmowanie kolejnych działań nadzorczych?

9 Wydział Zarządzania9 Charakterystyka przedmiotu badań Przedmiot badań obejmuje organizację i funkcjonowanie nadzoru bankowego: 1. na poziomie instytucji Unii Europejskiej, 2. w wybranych krajach Europy. Rozwiązania obu obszarów oraz wdrożone modele (lub kierunki ich wdrażania) mocno się przenikają i uzupełniają

10 Wydział Zarządzania10 Zakres badań i próba badawcza Zakres badań obejmuje przeprowadzenie badań studialnych i archiwalnych poddających analizie takie zagadnienia jak: 1.Wymiar ekonomiczny (wpływ kryzysu finansowego na zarządzanie funkcją nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy). 2.Efektywność i skuteczność funkcji nadzoru w kontekście kryzysu w zależności od przyjętego modelu organizacyjnego. 3.Relacje między organami nadzorczymi UE i Polski. 4.Relacje między nadzorcą a podmiotem nadzorowanym

11 Wydział Zarządzania11 Zakres badań i próba badawcza Badania obejmują trzy obszary: 1.Krajowy nadzór bankowy od jego utworzenia do stanu obecnego. 2.Nadzór bankowy na poziomie struktur UE od momentu utworzenia do stanu obecnego. 3.Nadzór bankowy w wybranych krajach Europy w podziale na rozwiązania sprzed roku 2007 i zmiany wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego Próba została zawężona w taki sposób, aby wyniki badania odzwierciedlały rozwiązania stosowane w krajach o różnorodnym poziomie rozwoju gospodarczego, a także by uwzględniały unikalne, stosowane modele organizacji nadzoru. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 1920 –

12 Wydział Zarządzania12 Metodologia i metody badawcze Podstawowa, stosowana metodologia badań, bazuje na podejściu indukcji niezupełnej. Prowadzony wielokierunkowo proces badań obejmuje następujące podstawowe metody badawcze: 1.Metoda pragmatyczna. 2.Metoda rozumiejącą. 3.Metoda komparatywna 4.Metoda dogmatyczna

13 Wydział Zarządzania13 Techniki i narzędzia badawcze: 1.Analiza terminów i pojęć, dialektyki, fenomenologii, a także analiza hermeneutyczna. 2.Analiza historyczna i dogmatyczno-prawna. 3.Badania przypadków. 4.Badania archiwalne. 5.Obserwacje. 6.Techniki dowodzenia, wnioskowania i wyjaśniania

14 Wydział Zarządzania14 Źródła informacji W celu osiągnięcia założonego celu rozprawy w procesie badawczym wykorzystane zostaną źródła informacji oparte na materiałach pierwotnych i wtórnych. Materiały pierwotne: 1.Wyniki poczynionych obserwacji

15 Wydział Zarządzania15 Źródła informacji Materiały wtórne: 1.Literatura przedmiotu. 2.Prace badawcze i studialne osób trzecich. 3.Referaty i artykuły naukowe. 4.Materiały statystyczne GUS, NBP, KNF. 5.Materiały analityczne UE, Sejmu, Rządu RP. 6.Akty normatywne UE, zagraniczne i krajowe. 7.Materiały wewnętrzne instytucji finansowych krajowych i UE. 8.Materiały Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. 9.Materiały internetowe

16 Wydział Zarządzania16 Novum pracy Nowym wkładem w naukę są: 1.Autorska prognoza i propozycja docelowego modelu zarządzania funkcją krajowego nadzoru bankowego – ujęcie wariantowe. 2.Opracowanie autorskiej koncepcji modeli organizacyjnych nadzoru finansowego. 3.Uporządkowanie wiedzy oraz zdefiniowanie i opisanie determinant zmian organizacji funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce

17 Wydział Zarządzania17 Wykaz publikacji Artykuły naukowe Bujak B., Produkty bankowe w regulacja nadzorczych – aspekty formalnoprawne tworzenia produktu bankowego, [w:] Sitek M. (red.), Journal of Modern Science, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2014, tom 1/20/2014, s. 383–400. Monografie (rozdział w monografii) Bujak B. (50%), Ura P. (50%), Funkcje audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na tle doświadczeń sektora bankowego – wybrane aspekty prawne, [w:] Sitek M. (red.), Niedziółka I. (red.), Ukleja A. (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2014, s. 45–

18 Wydział Zarządzania18 Wybrane pozycje literaturowe Al–Kaber M., Rynki finansowe, Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania, Suwałki, 2012 Amir P. D., Kocher B. M., The Political Economy of Financial Sector Supervision and Banking Crisis: A Cross – Country Analysis, European Law Journal 2012, vol. 18, Nr 1, s. 24–43; Balcerowicz E. (red.), Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank – CASE, CASE – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, Warszawa 2012, Nr 123/2012. Balcerowicz L. (red.), Rzońca A. (red.), Directions in development. Public Sector governance. Puzzles of Economic Growth, Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Banaszczak–Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Bessis J., Risk Management in Banking, Chichester–New York Białas M., Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, Warszawa Bielecka A., Statystka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 15 i nast. Bieniok H., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków Bolibok P., The impact of non–financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: an evidence from Poland, [w:] Słoński T., Daszyńska–Żygadło K., Management of Enterprises’ Finance – Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 19–30. Borowiecki R. (red.), Tojek T. (red.), Challenges fot the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow University of Economics, Cracow Borowiecki R., Jaki A., Kreowanie wartości – perspektywa globalizacji i nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, Nr 577, s. 277–284. Cade E. C., Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, Taylor & Francis Group, Routledge, New York 2013, s. 17 i nast. Carlucci D., Schiuma G., Managing knowledge processes for value creation, [w:] The journal of information and knowledge management systems, 2012, vol. 42, no. 1. Cwynar W., Patena W., Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka menedżera i bankowca, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse, Warszawa Dobaczewska A., Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa wspólnoty europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Dobaczewska A., Nadzór bankowy, Wydawnictwo Prawnicze "LEX", Sopot Famulska T. (red.), Walasik A. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa Flejterski S., Unia Europejska–dylematy rozwoju (aspekty instytucjonalne i finansowe), [w:] Chmielewski Z. (red.), Szczepańska A. (red.), Prawne– polityczne– ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.135–144. Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa

19 Wydział Zarządzania19 Wybrane pozycje literaturowe Ghosh A., Managing Risks in Commercial and Retail Banking, John Wiley & Sons, 2012, passim. Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R., Polskie prawo bankowe (1918 – 1996), Wydawnictwo „KIK” Konieczny i Kruszewski S.C., Warszawa Gospodarowicz A., Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Gospodarowicz A., Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Gospodarowicz A., Wawrzyniak D., Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Góral L., [w:] Fojcik – Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa Góral L., Nadzór bankowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa Gromek T., Pawlikowski A., Reich A., Szczepańska O., Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Warszawa Gronkiewicz – Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa Gronkiewicz–Waltz H., Prawo bankowe. Komentarz, Duże komentarze Becka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Groszek M., Unia bankowa a inne regulacje. Próba porządkowania czy pogłębienie chaosu?, [w:] Balcerowicz E. (red.), Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank – CASE, CASE – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, Warszawa 2012, Nr 123/2012. Hull J. C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Iannotta G., Investment Banking. A Guide to Underwriting and Advisory Services, Springer–Verlag, Berlin Heidelberg Iwanicz–Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Iwanicz–Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Iwanicz–Drozdowska M. (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa Jajuga K. (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Jajuga K., Ronka–Chmielowiec W., Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN,

20 Wydział Zarządzania20 Wybrane pozycje literaturowe Jemielniak D., Koźmiński A. K., Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa Kasiewicz S. (red.), Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa Kisielnicki J., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Knosala E., Zarys nauki administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kołodko G.W. (red.), Globalizacja, kryzys I co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Kołodko G.W., Whither the World: The Political Economy of the Future, Palgrave Macmillan, Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa Koźmiński A. K. (red.), Latusek–Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2014 Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo PWN, Warszawa Lis. S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, Marcinkowska M., Corporate govermance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym: Problemy skali, efektywności i nadzoru, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa Mikos–Sitek A., Zapadka P., Polskie prawo bankowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa Monkiewicz J. (red.), Gąsiorkiewicz L. (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Nosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Nowakowski J. (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Wydawnictwo Difin, Warszawa Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer business, Warszawa Patena W., Cwynar W., Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje usługi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa 2007, Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Naukowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa Pawłowicz L., Challenges for Stability Policy in Term of Financial Markets Integration, Bezpieczny Bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2009, Nr 2. Pawłowicz L., Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, [w:] Lichniak I. (red.), Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Pawłowicz L., Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, lipiec 2013, Vol, 11, Nr 2 część 1, s. 457–

21 Wydział Zarządzania21 Wybrane pozycje literaturowe Pomorska A., Komentarz do prawa bankowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa Ronka–Chmielowiec W. (red.), Jajuga K. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Rutkowska E., Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym, [w:] Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Stowell D., An introduction to investment banks, hedge funds & private equity. The New Paradigm, Elsevier, Sabre Foundation, Szambelanczyk J. (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa Szambelańczyk J. (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa Szambelańczyk J. (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa Vaughan E. J., Vaughan T. M., Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Wierzbowski M., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa Wiktorowska A., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, Wojtyna A., Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Wojtyna A., Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Zaleska M. (red.), Bankowość, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa Zaleska M. (red.), Unia Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa Zaleska M., Współczesna bankowość, Wydawnictwo Difin, Warszawa Zawiła–Niedźwiecki J., Operational risk as a problematic triad: risk –resource security – business continuity, Wydawnictwo edu–Libri, Kraków Zawiła–Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Wydawnictwo edu–Libri,

22 dziękuję tel Wydział Zarządzania


Pobierz ppt "Determinanty zmian w zarządzaniu nadzorem bankowym w Polsce na tle przemian pokryzysowych organizacji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy Zarys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google