Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program - Konstruktywizm na gruncie poradnictwa, - Strategia poradnictwa socjodynamicznego, - Narzędzia pracy doradcy socjodynamicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program - Konstruktywizm na gruncie poradnictwa, - Strategia poradnictwa socjodynamicznego, - Narzędzia pracy doradcy socjodynamicznego."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo socjodynamiczne Vance’a Peavy’ego - podejście nowożytnego doradcy kariery Barbara Górka

2 Program - Konstruktywizm na gruncie poradnictwa, - Strategia poradnictwa socjodynamicznego, - Narzędzia pracy doradcy socjodynamicznego.

3 Słownik pojęciowy Od pacjenta/podopiecznego/klienta do osoby radzącej się (help-seeker). Doradca – nowy profesjonalista, refleksyjny praktyk, refleksyjny badacz sytuacji poradniczej.

4 Ćwiczenie nt. nadawania znaczeń
CASE: 27-letni absolwent szkoły specjalnej, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, mieszkaniec małego miasteczka, od roku zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, na razie nie otrzymał żadnych ofert pracy.

5 Wyzwania rynku pracy XXI wieku
Praca… zadaniowa, czasowa, w niepełnym wymiarze, projektowa, kontraktowa, zdalna, nieciągła, nielinerana, mozaikowa, mobilna, zmienna, elastyczna.

6 Wyzwania dla współczesnego poradnictwa
Od poradnictwa cechy i czynników (dopasowania do zawodu) do całożyciowego poradnictwa kariery (konstruowania i rekonstruowania karier). Od perspektywy doradcy do perspektywy radzącego się.

7 Wyzwania dla współczesnego poradnictwa
Od odpowiedzialności doradcy do współodpowiedzialności obu stron spotkania: za proces (doradca) i efekty (radzący się). Od bierności radzącego się (odbiorca porady) do jego aktywnego udziału w procesie.

8 Wyzwania dla współczesnego poradnictwa
Od narzędzi kwestionariuszowych do biografii, narracji i tworzenia znaczeń. Od „testuj i powiedz” do aktywnego zaangażowania doradcy i radzącego się w proces poradnictwa. Od wyboru kariery do konstrukcji kariery.

9 Wyzwania dla współczesnego poradnictwa
Od koncentracji uczestników procesu poradniczego na optymalizacji działań radzącego się do zwiększania jego refleksyjności. Od ilościowych podejść cechy i czynnika do podejścia konstruktywistycznego.

10 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe…
Dominacja modelu różnic indywidualnych i modelu rozwojowego, Rozwijanie postaw, przekonań i kompetencji niezbędnych jednostkom w realizacji zadań rozwojowych na kolejnych etapach kariery, Wyuczanie nowych umiejętności, Ekspercka pomoc w wyborze profesji, Dawanie instrukcji, udzielanie informacji.

11 … a poradnictwo konstruowania kariery/życia
Pomoc radzącym się w konstruowaniu i rekonstruowaniu karier oraz współkonstruowanie narracji dot. kariery/życia, Analizowanie wyzwań zawodowych w kontekście historii życia danej osoby, Koncepcje i metody pracy z wykorzystaniem narracji i biografii, Poradnictwo jako „system interpretacyjny” dostarczający konstruktów do nadawania sensu życiu i doświadczeniu.

12 Konstruktywizm Orientacja teoretyczna: rzeczywistość społeczna jest wytworem-konstrukcją powstającą w toku interpretacji. Konstrukcjonizm społeczny – jednostki i zbiorowości ludzkie biorą udział w stawaniu się rzeczywistości, będącej konstruktem wytwarzanym przez społeczne interakcje zachodzące pomiędzy nimi. Wybrani badacze: Michael Mahoney, Ken i Mary Gergen. Źródła w filozofii, psychologii oraz studiach kulturowych.

13 Konstruktywizm - Ludzie aktywnie konstruują swoją rzeczywistość, - Każda osoba posiada własny, unikalny sposób konstrukcji swojego rozumienia rzeczywistości = różne rzeczywistości, różne obrazy świata, - Rzeczywistość tworzona jest i konstruowana w społecznościach, w interakcjach z innymi.

14 Konstruktywizm w poradnictwie
Jakie znaczenia radzący się nadaje swoim doświadczeniom życiowym? Uwzględnienie społeczno-kulturowego kontekstu rozwoju kariery. Decyzje jednostki dotyczące kariery nie są w tak wielkim stopniu kształtowane przez jej cechy osobowe, lecz mocno zakotwiczone również w jej środowisku.

15 Konstruktywizm w poradnictwie
- Niedocenienie w dotychczasowych teoriach wpływu na przebieg indywidualnych karier takich czynników, jak: płeć, pozycja społeczna, kontekst środowiskowy, uwarunkowania rodzinne, charakterystyki kulturowe. - Wyeksponowanie roli jednostek w nadawaniu znaczenia pojęciu kariera. - Analiza kontekstu, w którym przebiega proces podejmowania decyzji przez radzącego się. - Ciągłe konstruowanie i rekonstruowanie własnej praktyki poradniczej!

16 Przedstawiciele konstruktywizmu w poradnictwie
Teoria konstrukcji kariery Marka Savickasa, Koncepcja Jeana Guicharda, Koncepcja planowania szczęśliwych zbiegów okoliczności (Mitchell, Krumboltz, Levin), Koncepcja konstrukcji życia Marii Duarte, Poradnictwo socjodynamiczne Vance’a Peavy’ego (jeden z prekursorów wykorzystania w poradnictwie kariery konstruktywizmu i podejścia narracyjnego).

17 Podejście Peavy’ego „To ask: What kind of career is best and possible for me is to ask: How should I live my life?” Peavy, 2002 JAK POWINIENIEM ŻYĆ?

18 Konstruktywistyczny światopogląd Peavy’ego
Istnieją wielorakie rzeczywistości, Życie to historia – ewoluująca narracja biograficzna, Ludzie są zawsze osadzeni w kontekście, Holistyczne podejście – refleksja nad różnymi sferami życia, Ludzie „nadają znaczenie”, „konstruują” swoje własne Ja przez czynione interpretacje i wykonywane czynności, Ja ewoluuje, jest wielogłosowe (polifoniczne).

19 Poradnictwo socjodynamiczne
Konstruktywistyczna perspektywa społecznej konstrukcji Ja we współczesnym świecie, 2. Filozofia pomagania (proces uczenia się, a nie leczenia), Zespół pojęć i praktyk poradniczych opartych na 1 i 2.

20 Socjodynamiczna filozofia pomagania
- Wsparcie w dążeniu do samorealizacji, „Autoprezentacja” doradcy: „ludzka twarz”, spokój umysłu, uważność, autentyczne spotkanie, szacunek, partnerstwo, „Pomaganie innym to etyczne dobro”, Wspieranie osobistej wolności radzącego się, Postawa „obojga wiedzących”, Praktyka oparta na mądrości.

21 Założenia poradnictwa socjodynamicznego
Każda istota ludzka posiada własną koncepcję rzeczywistości, a celem procesu poradniczego jest przeanalizowanie tej koncepcji razem z radzącym się!, Poradnictwo jest procesem transformatywnego uczenia się – otwartość na uczenie się nowych rzeczy i na zmiany, Pomaganie innym w precyzowaniu, rozwijaniu i organizowaniu własnych wyobrażeń nt. samych siebie, tak aby posuwali się w kierunku celów, które stanowią dla nich wartości.

22 Założenia poradnictwa socjodynamicznego
Proces nadawania znaczeń, Narzędzia językowe/komunikacyjne (słowa, konwersacje, metafory, symbole, modele, opowiadania, mapowanie), Etyczne kompetencje doradcy: zaufanie i szacunek, wzmacnianie podmiotowości, otwartość na opowieści, Zasada gotowości na zmianę (nie opór), Brikolaż, improwizacja.

23 Cele poradnictwa socjodynamicznego
Wolność wyboru – zwiększenie zdolności radzącego się do określania ważnych dla niego celów, 2. Wolność działania – wzrost umiejętności satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym.

24 Istota poradnictwa socjodynamicznego
Mocne strony, potencjał radzących się, Dynamika relacji, kontekstów i działań społecznych, Tworzenie autorskiego Ja, Tworzenie i rozumienie znaczeń, Przestrzeń życiowa, perspektywy, Osobista wolność radzących się, Narracyjne Ja: „Żyjemy historiami, które opowiadamy”.

25 Narzędzia doradcy socjodynamicznego
Dialogiczna komunikacja, Zadawanie pytań generujących znaczenia, Uzewnętrznienie: narracje i wizualizacje, Symboliczny opis sytuacji znaczących (metafory), Mapowanie przestrzeni życia (poznanie znaczących elementów przestrzeni życiowej),

26 Narzędzia doradcy socjodynamicznego
Wyjaśnianie krytycznych doświadczeń życiowych (tranzycje), Poszukiwanie alternatywnych wyjątków, Ukierunkowane współuczestnictwo. Przykładowe ćwiczenia: rysowanie linii mojego życia, życie jako książka, rozdziały mojego życia, dom głosów, magiczna różdżka, ważne obiekty.

27 Refleksyjnie na koniec
Twórcy własnych biografii. Kto podpisuje się pod planem kariery? Doradca czy radzący się?

28 Zasoby doradcy socjodynamicznego
Pierwsze polskie tłumaczenie książki Peavy’ego pn. „Poradnictwo socjodynamiczne – praktyczne podejście do nadawania znaczeń”, Raport z realizacji procesu adaptacji na grunt polskiego poradnictwa zawodowego.

29 Zasoby doradcy socjodynamicznego
2. Profil socjodynamiczny na FB: https://www.facebook.com/socjodynamiczni/ 3. Strona firmowa – informacje o szkoleniach socjodynamicznych:

30 Dziękuję Państwu za uwagę i uważność  Barbara Górka goahead-szkolenia@go2.pl

31


Pobierz ppt "Program - Konstruktywizm na gruncie poradnictwa, - Strategia poradnictwa socjodynamicznego, - Narzędzia pracy doradcy socjodynamicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google