Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2020 Dotychczasowy program, prace nad kontynuacją, wyzwania przyszłościowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2020 Dotychczasowy program, prace nad kontynuacją, wyzwania przyszłościowe."— Zapis prezentacji:

1 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2020 Dotychczasowy program, prace nad kontynuacją, wyzwania przyszłościowe

2 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020

3 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1  Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; 1.2  Zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 1.3  Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi; 1.4  Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym Cele szczegółowe: 2.1 Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2.2 Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 2.3 Aktywizacja zawodowa osób z zburzeniami psychicznymi 2.4 Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

4 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015
Priorytety – cel 1 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Przeciwdziałanie dysfunkcjom wychowawczym Profilaktyka zaburzeń psychicznych i promocja zdrowia psychicznego w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się Zapobieganie stygmatyzacji i zwiększanie poziomu integracji społecznej Promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

5 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015
Priorytety – cel 2 Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Zapobieganie depresji i przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym Poszerzenie oferty środowiskowej Koordynacja działań w zakresie psychiatrii środowiskowej Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym

6 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015
Sukces Środowiskowy Dom – Ośrodek Wsparcia Środowiskowego – Chopin Obszar wsparcia społecznego Ciągle aktualne wyzwania Zespół wdrożeniowy Koncepcja Poradni Wsparcia Środowiskowego Sfera zdrowotna Badania Środki finansowe

7 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Zespół ds. GPOZP Zarządzenie Prezydenta Obecnie ponad 60 osób Zespół otwarty Wrzesień 2015 – Grudzień 2015 4 spotkania warsztatowe – 24.09; 20.10; 24.11; – g – dalej? Liderowanie grup/warsztatów Zespół piszący Zespół wdrożeniowy – RADA ds. Zdrowia Psychicznego – styczeń/luty 2016

8 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Obszary – dzieci i młodzież, dorośli, starsi, otoczenie 1)  Niepełnosprawność intelektualna i autyzm – prowadzenie: Ewa Kamińska, Doradca Prezydenta Miasta Gdańska 2)  Choroby psychiczne (psychozy, zaburzenia afektywne) – prowadzenie: Anna Szeniman-Łysak, Koordynator - Psycholog Punktu Wsparcia Środowiskowego dla Osób z zaburzeniami psychicznymi - Fundacja FOSA, Maciej Łysak, Konsultant w Punkcie Wsparcia Środowiskowego - Fundacja FOSA 3)  Inne zaburzenia psychiczne (w tym dementywne) – prowadzenie: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów 4)  Uzależnienia – prowadzenie: Radosław Nowak, Kierownik Działu Profilaktyki, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

9 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Główne zagadnienia problemowe Wzrost liczby osób leczących się Niepewna przyszłość NPOZP Poprawność – rzeczywistość „trzeszczy” Rozproszenie działań Ciężar finansowy leczenie szpitalne ponad 70% (niecałe 10% leczących się) Słabość diagnozy Współpraca na styku zdrowie - pomoc społeczna - edukacja - zatrudnienie Psychiatria środowiskowa Wiedza nt. zdrowia psychicznego, stereotypy

10 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
odpowiedzialność systemu ponadlokalnego polityka zdrowotna: legislacja, inwestycje, finansowanie, kadry odpowiedzialność wspólnoty lokalnej analiza potrzeb, wybór rozwiązań, równość, dostępność, efektywność, godziwość skoordynowane, współpracujące sieci pomocy zdrowotna – centra zdrowia psychicznego wsparcia/oparcia społecznego uczestnictwa zawodowego edukacja

11 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Rola samorządu – Gdańsk Analiza potrzeb i problemów Zasoby i kapitał Koordynacja Sieciowanie Przepływ informacji, wymiana doświadczeń Stała płaszczyzna - koalicja Współfinansowanie – wsparcie/oparcie społeczne; opieka zdrowotna Realizacja, monitorowanie, korekty

12 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Kształt programu Priorytety wg. Grup – niepełnosprawność, choroby psychiczne, uzależnienia, inne zaburzenia Priorytety wg. Zadań – Promocja i Profilaktyka, Interwencja, Integracja, Koordynacja i badania Inne

13 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020
Powiązanie Strategii i Programów Strategia Rozwoju Miasta 2030+ Programy Operacyjne w tym PO Zdrowie Publiczne i Sport (zapobieganie zaburzeniom psychicznym, w tym depresji i samobójstwom) Program Strategiczny - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016+ Program Przeciwdziałania Narkomani Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Inne

14 nie z perspektywy choroby czy zaburzenia a z perspektywy człowieka
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Tworzenie rozwiązań nie z perspektywy choroby czy zaburzenia a z perspektywy człowieka Solidarność – Roztropność - Służebność

15 Wyzwania Mapa potrzeb i problemów – DIAGNOZA
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Wyzwania Mapa potrzeb i problemów – DIAGNOZA Wzmocnienie obszaru zdrowia Deinstytucjonalizacja (w tym hostel, m.wspomagane) – pilotaż MIR RPO (Zdrowie) - Finansowanie Koordynacja, partnerstwo, współpraca Wsparcie dzieci i młodzieży Psychiatria środowiskowa Centra Zdrowia Psychicznego – tyś mieszkańców (obszar zdrowia) – 3 – 9 CZP

16 Centra Zdrowia Psychicznego (projekt 7.2015)
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Centra Zdrowia Psychicznego (projekt ) Kadra – 4 lekarzy psychiatrów, 19 pielęgniarek, 6 psychologów (w tym 2 klinicznych, 2 psychoterapeutów), 2 terapeutów środowiskowych, 2 terapeutów zajęciowych Organizacja - Zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej realizowanej przez: zespół ambulatoryjny, zespół leczenia środowiskowego, zespół dzienny, zespół szpitalny. Zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Świadczenia - Porada lekarska psychiatryczna; Porady psychologiczne i psychoterapeutyczne; Wizyty domowe; Świadczenia dzienne; Świadczenia stacjonarne; Świadczenia izby przyjęć

17 Masz uwagi do treści prezentacji?
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Masz uwagi do treści prezentacji? Napisz do nas: lub na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Kartuska 5, Gdańsk


Pobierz ppt "Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2020 Dotychczasowy program, prace nad kontynuacją, wyzwania przyszłościowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google