Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM. Mam na imi ę Gabrysia, mam 11 lat. Wczoraj dowiedzia ł am si ę od mojej mamy, ż e ludzie, gdy czytaj ą ksi ąż k ę widz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM. Mam na imi ę Gabrysia, mam 11 lat. Wczoraj dowiedzia ł am si ę od mojej mamy, ż e ludzie, gdy czytaj ą ksi ąż k ę widz."— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM

2 Mam na imi ę Gabrysia, mam 11 lat. Wczoraj dowiedzia ł am si ę od mojej mamy, ż e ludzie, gdy czytaj ą ksi ąż k ę widz ą tylko czarne litery na bia ł ym tle. Podobno ich litery stoj ą w miejscu i nigdy nie ta ń cz ą. Ani nawet nie ś wiec ą. Jak to mo ż liwe Takie czytanie musi by ć ł atwe i przyjemne. Dla normalnych ludzi, ale ja jestem chyba chora. G ł upia, g ł upia, g ł upia…Wszystko mi si ę miesza, kiedy czytam. W zdaniu by ł o s ł owo „galaretka”. Doro ś li mówi ą, ż e to inne s ł owo – „galaktyka”. Doro ś li mówi ą, ż e zgaduj ę s ł owa, ale to nieprawda. Naprawd ę widz ę s ł owo „galaretka” i wspania łą, czerwon ą galaretk ę na serniku. A ten „galaktyk” to co to jest? Imi ę psa czy kraj? W mojej g ł owie lec ą obrazki jeden po drugim, szybko tak, ż e ju ż sama nie wiem co si ę dzieje. Ba ł agan w mojej biednej g ł owie. Pozby ć si ę tej g ł owy. Ju ż widz ę tylko zamazan ą kartk ę.

3 CO TO JEST DYSLEKSJA? DYSLEKSJA ROZWOJOWA – specyficzne trudno ś ci w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawid ł owym rozwoju umys ł owym. Wyst ę puj ą one pomimo posiadanej wiedzy, odpowiedniej motywacji do pracy i systematycznych ć wicze ń. DYSLEKSJA UTRZYMUJE SI Ę PRZEZ CA Ł E Ż YCIE.

4 Dzi ś wiadomo, ż e dysleksja to specyficzne trudno ś ci w nauce czytania, którym towarzysz ą problemy z pisaniem, liczeniem, pos ł ugiwaniem si ę symbolami analiz ą i syntez ą. Dyslektyk potrzebuje wi ę cej czasu na zrozumienie i zapami ę tanie informacji, charakteryzuje go te ż refleksyjno ść lub impulsywno ść, stany l ę kowe, niska samoocena i obni ż ona motywacja.

5 Najwa ż niejszym faktem dotycz ą cym dysleksji, jaki nauczyciel powinien sobie u ś wiadomi ć, jest praca pó ł kul mózgowych, inna ni ż u nie dyslektyka. U osoby nie b ę d ą cej dyslektykiem podzia ł zada ń wykonywanych przez pó ł kule wygl ą da nast ę puj ą co:

6 Prawa pó ł kula jest odpowiedzialna za widzenie kolorów, obrazów, muzykalno ść i syntez ę natomiast lewa odpowiada za logiczne my ś lenie, s ł owa, cyfry i analiz ę. Dyslektyk u ż ywa prawej pó ł kuli zarówno do czytania jaki i pisania, my ś li obrazami. Dyslektyk ma bardziej rozwini ę t ą wyobra ź ni ę, intuicj ę i widzenie kolorów, jednak trudno ś ci, wiele dziedzin szkolnych sprawia mu trudno ś ci. Np. nauka j ę zyka obcego sprawia dyslektykom du ż e trudno ś ci zw ł aszcza gdy j ę zyk ma wyj ą tkowo nieregularn ą pisowni ę, np j ę zyk angielski operuje 26 literami do zapisu 44 g ł osek, czyli I g ł oski mog ą by ć zapisane na wiele sposobów.

7 Mity na temat dysleksji

8 DYSLEKSJA TO WYMÓWKA A dziecko, które nie radzi sobie w szkole, po prostu jest leniwe… Nieprawda. U dyslektyka trudno ś ci z czytaniem i nauk ą wynikaj ą z zaburze ń neurologicznych. Dopiero fachowa pomoc, a tak ż e codzienna praca z dzieckiem w domu pomagaj ą rozwi ą za ć problem. Dzi ę ki regularnym ć wiczeniom i kontakcie z ksi ąż kami dziecko ma szans ę nauczy ć si ę, jak pokona ć swoje ograniczenia.

9 DYSLEKTYK TO CZ Ł OWIEK OPÓ Ź NIONY UMYS Ł OWO Nic bardziej mylnego. Dysleksja, czyli zaburzenia czytania zwi ą zane zarówno ze spostrzeganiem wzrokowym, jak i s ł uchowym, to nie choroba ani upo ś ledzenie, ale zaburzenie neurologiczne. Problem dotyka dzieci rozwijaj ą ce si ę prawid ł owo, a cz ę sto tak ż e te o ponadprzeci ę tnie wysokim IQ.

10 DYSLEKSJA UJAWNIA SI Ę DOPIERO U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Pierwsze objawy zaburze ń neurologicznych, które mog ą (cho ć nie musz ą ) wskazywa ć na dysleksj ę, mo ż na zaobserwowa ć ju ż u niemowl ą t (obni ż one napi ę cie mi ęś niowe, pó ź niejsze rozpocz ę cie nauki mówienia i chodzenia, problemy z utrzymaniem równowagi).

11 ZA Ś WIADCZENIE O DYSLEKSJI ROZWI Ą ZUJE PROBLEM DZIECKA Za ł atwienie papierka, który b ę dzie gwarantowa ł ulgi w szkole i… zapomnienie o sprawie - to najwi ę kszy b łą d, jaki mog ą pope ł ni ć rodzice dyslektyka. Owszem, dziecko powinno by ć zbadane przez specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Po badaniach dziecko otrzyma opini ę o dysleksji, dzi ę ki której b ę dzie mo ż na m.in. dostosowa ć program nauczania do mo ż liwo ś ci ucznia. Ale na tym nie koniec! Z dzieckiem trzeba pracowa ć, zarówno w poradni, jak i w domu (np. codziennie mu czyta ć ).

12 Nie ka ż dy dyslektyk musi by ć geniuszem, ale jest w ś ród nich wiele wybitnych postaci. Wystarczy wymieni ć takie nazwiska jak Hans Christian Andersen, Graham Bell, Leonardo da Vinci, Winston Churchill, Walt Disney, Albert Einstein czy Henry Ford. Ka ż dy z nich rozwin ął inne specyficzne zdolno ś ci i osi ą gn ął mistrzostwo w innej dziedzinie, lecz pewne cechy s ą wspólne dla wszystkich dyslektyków. Mianowicie dyslektycy: my ś lenie i spostrzeganie ma charakter polisensoryczny (wykorzystuj ą wszystkie zmys ł y) maj ą lepsz ą intuicj ę i s ą bardziej przenikliwi, cechuje ich wi ę ksza wra ż liwo ść na otoczenie, s ą bardziej ciekawi ni ż przeci ę tny cz ł owiek, my ś l ą obrazami, a nie s ł owami, maj ą ż yw ą wyobra ź ni ę.

13 Czy wiemy ju ż wszystko o dysleksji?

14 K ł opoty z ortografi ą pojawiaj ą si ę jako rezultat tego, ż e "w stanie dezorientacji osoba ma przed oczami zwielokrotniony obraz s ł owa (cz ę sto widz ą litery w trójwymiarowej przestrzeni, jakby w niej p ł ywa ł ) Trudno ś ci z pisaniem s ą zwi ą zane ze stanem dezorientacji. (w jego umy ś le powstaje zwielokrotniony obraz s ł ów i liter nak ł adaj ą cych si ę jedne na drugie - u ż ywaj ą c pióra lub d ł ugopisu, mo ż na w jednej chwili wykona ć tylko jedn ą lini ę. Powstaje wi ę c co ś, co stanowi kombinacj ę wszystkich obrazów przenikaj ą cych si ę nawzajem. Problemy z pisaniem wynikaj ą te ż z faktu, ż e dziecko nie widzi linii uko ś nych i nie potrafi ich odwzorowa ć (np. w literach M, W, N, Z).

15 Deficyt uwagi - dziecko dyslektyczne ł atwo zwraca uwag ę na wszystko, co dzieje si ę dooko ł a, bo jest bardzo ciekawe ś wiata. W klasie s ł yszy ha ł asy dobiegaj ą ce z zewn ą trz lub widzi co ś za oknem, zauwa ż y, ż e komu ś co ś spad ł o, ż e kto ś si ę gwa ł towniej poruszy ł lub wyda ł jaki ś odg ł os. W tym samym czasie inni uczniowie nie wiedz ą nawet, ż e co ś si ę zdarzy ł o. Wynika to z faktu, ż e umys ł dyslektyka pracuje od czterystu do dwóch tysi ę cy razy szybciej ni ż umys ł y innych ludzi i znudzone dziecko dyslektyczne mo ż e skierowa ć uwag ę ku swojej twórczej wyobra ź ni lub przerzuci ć j ą na to, co w danej chwili wydaje si ę ciekawsze.

16 Dyslektyk nie rozwija tej umiej ę tno ś ci my ś lenia werbalnego i mimo i ż s ł yszy, jak ludzie mówi ą i sam du ż o mówi, nie mo ż e nigdy "us ł ysze ć " w ł asnych my ś li. Wype ł niaj ą je obrazy, a proces my ś lenia przebiega z tak ą pr ę dko ś ci ą, ż e nawet go nie zauwa ż a. My ś lenie werbalne jest znacznie wolniejsze od niewerbalnego (max. jest to pr ę dko ś ci ą równ ą pr ę dko ś ci zrozumia ł ej mowy, która wynosi 250 s ł ów na min. lub 4 s ł owa na sekund ę, natomiast osoba my ś l ą ca niewerbalnie - 32 obrazy my ś lowe) Dyslektyk my ś li nie tylko obrazami i intuicyjnie, ale tak ż e polimodalnie, tzn. anga ż uj ą c wszystkie zmys ł y.

17 WIDZENIE, CZYTANIE I LITEROWANIE Narzeka na zawroty, bóle g ł owy lub do ś wiadcza bólu brzucha podczas czytania. Zdezorientowany przez litery, liczby, s ł owa, sekwencje lub s ł owne t ł umaczenie. Podczas czytania sk ł onno ść do dodawania, przemieszczania, omijania, zast ę powania i przestawiania liter, cyfr lub/i wyrazów Sprawia wra ż enie osoby maj ą cej problemy ze wzrokiem, jednak ż e badania okulistyczne tego nie potwierdzaj ą. Czyta ze s ł abym zrozumieniem, pomimo wielokrotnego czytania tego samego tekstu. Szczególne problemy z wi ę kszymi cz ęś ciami tekstu, w których u ż yta jest "nieprzyjazna" czcionka, np. Times New Roman. Literuje fonetycznie i niekonsekwentnie.

18 S Ł YSZENIE I MOWA Ma wyczulony s ł uch, mo ż e s ł ysze ć s ł owa, które nie zosta ł y powiedziane lub zniekszta ł ca ć to, co zosta ł o powiedziane. Ł atwo rozpraszaj ą go bod ź ce s ł uchowe. Przejawia trudno ś ci z powiedzeniem tego, co my ś li, u ż ywa nie poprawnych zwrotów, nie ko ń czy zda ń, pod wp ł ywem stresu j ą ka si ę, ź le wymawia d ł ugie s ł owa, przestawia zwroty, s ł owa, sylaby.

19 PAMI ĘĆ I POZNANIE My ś li g ł ównie obrazami i uczuciami, nie d ź wi ę kami i s ł owami (s ł aby dialog wewn ę trzny - nie s ł yszy swoich my ś li). Ci ęż ko jest mu przywróci ć tok my ś lenia, gdy zosta ł on w jaki ś sposób zak ł ócony, np. gdy jego wypowied ź zosta ł a przerwana.

20 ZACHOWANIE, ZDROWIE, ROZWÓJ I OSOBOWO ŚĆ Wyj ą tkowo niechlujny, niezorganizowany lub wr ę cz przesadnie zorganizowany i porz ą dny. Mo ż e by ć klasowym klownem, mo ż e sprawia ć k ł ty wychowawcze lub by ć bardzo cichy i zamkni ę ty w sobie. Niektóre stadia rozwojowe mog ą u niego wyst ą pi ć du ż o wcze ś niej lub du ż o pó ź niej, tyczy si ę to mi ę dzy innymi: mówienia, raczkowania, chodzenia, wi ą zania butów. Mo ż e mie ć sk ł onno ś ci do: infekcji usznych, alergii, wra ż liwo ś ci na jedzenie (zawartych w nich dodatkach lub chopoemikaliach). Silne poczucie sprawiedliwo ś ci, wra ż liwy emocjonalnie, d ąż y do perfekcji. B łę dy i objawy znacz ą co nasilaj ą si ę wraz z zak ł opotaniem, chorob ą, ze stresem lub pod presj ą czasu.

21 CECHY OGÓLNE My ś li niewerbalnie – obrazami Jest b ł yskotliwy, bardzo inteligentny, elokwentny, ma wysokie IQ. Jest bardzo ciekawy ś wiata i wnikliwy. Ma bardzo dobr ą intuicj ę, Posiada bujn ą wyobra ź nie. Utalentowany w takich dziedzinach, jak: sztuka, teatr, muzyka, mechanika, opowiadanie (np.bajek), sprzeda ż, biznes, projektowanie, budowanie lub in ż ynieria. Ł atwiej przychodzi mu rozwi ą zywanie problemów.

22 PAMI ĘĆ I POZNANIE Posiada wspania łą pami ęć d ł ugotrwa łą zw ł aszcza, je ż eli chodzi o do ś wiadczenia, zdarzenia, lokalizacje i twarze. Postrzega ś wiat w wielu wymiarach - u ż ywaj ą c wszystkich zmys ł ów. Widzi "wi ę kszy obraz", nie skupia si ę na detalach. Ma tendencje do holistycznego sposobu postrzegania informacji, zada ń, które ma jeszcze wykona ć.

23 CECHY POZYTYWNE: Pracowity. Ma ogromn ą potrzeb ę osi ą gni ęć i zdobywania wyznaczonych przez siebie celów. Zdecydowany, wytrzyma ł y, odporny, nieust ę pliwy. Hojny. Empatyczny, dbaj ą cy o innych. Otwarty i ś wiadomy. Spontaniczny.

24 CECHY NEGATYWNE: Nie potrafi czyta ć ani literowa ć na wy ż szym poziomie. Uwa ż a si ę za ma ł o inteligentnego, ma bardzo nisk ą samoocen ę, ł atwo wpada w frustracj ę i gniew podczas czytania i testów szkolnych. Sprawia wra ż enie wyalienowanego, marzyciela, ł atwo traci poczucie czasu. Przejawia trudno ś ci w skupieniu uwagi, ł atwo si ę rozprasza. Niezdarny, nie sprawdza si ę w grach zespo ł owych. Cz ę sto wolno pracuje. Ma problemy z podsumowywaniem, przedstawianiem w skrócie. Widoczne problemy z odpowiadaniem na pytania otwarte. Cz ę ste trudno ś ci w nauce j ę zyka obcego. Trudno ś ci z odpowiednim rozplanowaniem czasu, materia ł ów, zada ń.

25 Dzieci „ryzyka dysleksji” Dzieci „ryzyka dysleksji” to dzieci: z rodzin, gdzie wyst ę powa ł a dysleksja, z nieprawid ł owej ci ąż y i porodu, nieharmonijnie rozwijaj ą ce si ę, z nasilonymi trudno ś ciami w czytaniu i pisaniu. Im wcze ś niej zostan ą rozpoznane i obj ę te opiek ą ( ć wiczeniami logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi) tym wi ę ksze szanse, aby zapobiec ich trudno ś ciom szkolnym lub je zmniejszy ć.

26 PROBLEMY DYSLEKTYKÓW na lekcjach przedmiotów humanistycznych: • Trudno ś ci w czytaniu i pisaniu • Trudno ś ci w nauce j ę zyków obcych • Historia (np.chronologia wydarze ń, daty) • Z ł o ż one nazewnictwo • Rysunek (prymitywny, niedoko ń czony, linie grube, mocne i niepewne)

27 CZYTANIE • Nie uwzgl ę dnia znaków przestankowych • Myli g ł oski i sylaby o podobnym brzmieniu • Zniekszta ł ca s ł owa • Sprawniej czyta po cichu ni ż g ł o ś no • S ł abo rozumie tre ść • Ma trudno ś ci z zapami ę taniem czytanych tekstów • Gubi si ę w tek ś cie

28

29 Okre ś lenie „zam ę t” (dezorintacja) doskonale oddaje to, co dzieje si ę w g ł owie dyslektyka. Jest to zjawisko, które wyst ę puje w u ł amku sekundy, mózg zniekszta ł ca b ł yskawicznie elementy, które mu do siebie nie pasuj ą, których akurat nie jest w stanie przetworzy ć. Przyk ł ad: 8-letnia dziewczynka czyta widniej ą ce w zdaniu s ł owo „inny” jako „innyt”. Pytam wi ę c: „Gdzie widzisz tu literk ę t?”. Spogl ą da drugi raz na tekst i odpowiada: „Teraz ju ż jej nie ma, ale przed chwil ą wskoczy ł a mi z drugiej linijki”, i pokazuje palcem, sk ą d „t” wskoczy ł o jej do tego s ł owa.

30 Innym symptomem, po którym rozpoznamy, ż e dyslektyk do ś wiadcza dezorientacji, jest falowanie tekstu. Dzieci opisuj ą je, porównuj ą c do faluj ą cej na wietrze wst ąż ki. Bywa, ż e dyslektyk widzi litery przez chwil ę w 3D, za moment wyraz wraca do jednego wymiaru i znowu „puchnie” mu w oczach. Tekst dla dyslektyka bywa te ż miejscami kompletnie zamglony, zamazany. Kolejn ą przyczyn ą dezorientacji s ą czyhaj ą ce na dyslektyka niebezpieczne s ł owa, dla których nie mo ż e odnale źć w g ł owie obrazu, ilustracji.

31 „ Ko ń ” jaki jest, ka ż dy widzi, ale jak tu zobaczy ć s ł owo „ któr ę dy”? Dziecko dyslektyczne rzadko przekr ę ci s ł owo „ rower”, lecz s ł owo „ale” – jak najbardziej – Przeczyta np. „ala” b ą d ź cokolwiek innego, do czego ma w g ł owie obraz. S ł owa, które s ą abstrakcyjne, nazywane s ł owami-pu ł apkami, które momentalnie wprowadzaj ą zam ę t w g ł owie dyslektyka. Mo ż na "zobaczy ć " w my ś lach rzeczowniki (np. pióro, ksi ąż ka, pies, dziecko),a tak ż e czasowniki (spa ć, je ść,jecha ć ), ale jak wyobrazi ć sobie przyimki ("o", "po", "u"), przys ł ówki ("wcale", nigdy") lub zaimki ("ten", "ta", "to")? Kolejny problem stanowi bardzo wysoki poziom energii. Osoba niemaj ą ca tego problemu siada po etapie zabawy, mówi sobie w my ś lach: „Skupiam si ę ”, i nie stanowi to dla niej k ł opotu. Dyslektyk tak nie potrafi. Dezorientacja pojawia si ę tak ż e w momentach stresuj ą cych, je ś li dziecko poddane jest jakiej ś presji (np. gdy wymaga si ę od dziecka), aby doskoczy ł o do poziomu rówie ś ników.

32 Mózg osób cierpi ą cych na dysleksj ę nieprawid ł owo odczytuje pismo. Przyk ł adowy zapis w j ę zyku polskim (analogiczny do opracowanego przez Sama Barclaya) - wymazane fragmenty liter lub nadmiernie powi ę kszone

33 Filary pomocy Zmiana techniki czytania. Najlepiej, aby dyslektyk przemieszcza ł wzrok z lewej strony do prawej, zamiast chaotycznego w ę drowania wzrokiem po tek ś cie. Rozbrajanie s ł ów-pu ł apek. Wy ł apujemy s ł owa, które sprawiaj ą dziecku trudno ś ci podczas czytania. Tworzymy tak ą indywidualn ą list ę s ł ów-pu ł apek i wpisujemy na ni ą te wszystkie wyrazy powoduj ą ce dezorientacj ę. Prosimy dziecko, aby za pomoc ą np. Plasteliny stworzy ł o trójwymiarowy obraz ka ż dego z tych s ł ów – w ł asny autorski „model” (ten w ł a ś nie obraz utrwali si ę w jego g ł owie I kiedy kolejny raz trafi na to samo s ł owo w tek ś cie, b ę dzie móg ł odnie ść si ę do ulepionego wcze ś niej modelu, który „zakodowa ł si ę ” w jego pami ę ci). W ten sposób z czasem czytany tekst staje si ę dla niego bardziej zrozumia ł y, a czytanie bardziej p ł ynne i przyjemniejsze.

34 PISANIE Pope ł nia liczne b łę dy ortograficzne przy pisaniu ze s ł uchu wynikaj ą ce z k ł opotów d ź wi ę ków dokonywaniu analizy d ź wi ę ków dyktowanych wyrazów • Nie stosuje zasad ortograficznych, pomimo ich znajomo ś ci • Ma trudno ś ci w wyodr ę bnianiu wyrazów w zdaniu • Myli si ę w dwuznakach, zmi ę kczeniach i grupach spó ł g ł osek • Zniekszta ł ca zako ń czenia wyrazów • Ma trudno ś ci w pisaniu tekstów samodzielnych (liczne b łę dy gramatyczne i skróty) oraz wiele innych

35 WYPOWIADANIE SI Ę • Ma ubogie s ł ownictwo • U ż ywa cz ę stych agramatyzmów • Zniekszta ł ca wyrazy ma ł o znane

36 TRUDNO Ś CI W UCZENIU SI Ę NA PAMI ĘĆ • Wiersze • Piosenki • Daty • Tabliczka mno ż enia • Chronologia (pory roku, dni tygodnia, miesi ą ce...)

37 "Mów dziecku, ż e jest dobre, ż e mo ż e, ż e potrafi..."(J.Korczak). Dekalog dla nauczycieli uczniów dyslektycznych /autorstwa prof. Dr hab. Bogdanowicz/

38 NIE • Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, z ł ego lub leniwego. • Nie dawaj kar, nie wy ś miewaj w nadziei, ż e zmobilizujesz go do pracy. • Nie ł ud ź si ę, ż e „sam z tego wyro ś nie”, „we ź mie si ę w gar ść ”, „przysiadzie fa ł dów” lub, ż e kto ś go z tego „wyleczy”. • Nie spodziewaj si ę, ż e k ł opoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ogranicz ą si ę do czytania i pisania • Nie ograniczaj uczniowi zaj ęć pozalekcyjnych, aby mia ł wi ę cej czasu na nauk ę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ć wicze ń i pracy nad sob ą.

39 TAK Staraj si ę zrozumie ć swojego ucznia, jego potrzeby, mo ż liwo ś ci i ograniczenia, aby zapobiec pog łę bianiu si ę jego trudno ś ci szkolnych i wyst ą pieniu wtórnych zaburze ń nerwicowych. • Spróbuj, jak najwcze ś niej, zaobserwowa ć trudno ś ci ucznia: na czym polegaj ą i co jest ich przyczyn ą. Skonsultuj problemy dziecka ze specjalist ą (psychologiem, logoped ą, pedagogiem, a w razie potrzeby z lekarzem). • Aby jak najwcze ś niej pomóc uczniowi: b ą d ź w kontakcie z poradni ą, wykorzystuj wyniki bada ń i zalecenia specjalistów zawarte w opinii psychologicznej, ustal kontrakt pomi ę dzy tob ą, rodzicami i dzieckiem, który okre ś la regu ł y wspó ł pracy: dziecko uczy ń odpowiedzialnym za prac ę nad sob ą, rodziców za pomaganie dziecku, a nauczyciela z bycie doradc ą,

40 • Zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga uczniowi. • Nie ka ż mu czyta ć g ł o ś no przy ca ł ej klasie. Pozwól mu korzysta ć ze s ł ownika i daj wi ę cej czasu na zadania pisemne. Dyktanda i prace pisemne oceniaj jako ś ciowo (opisowa ocena b łę dów) pod warunkiem systematycznej pracy, znajomo ś ci regu ł ortografii i korekty b łę dów w zeszytach. Nagradzaj za wysi ł ek i prac ę, a nie za jej efekty. • B ą d ź ż yczliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego problemach.

41 6 zasad pracy z uczniem dyslektycznym: 1. mo ż liwie e ł na indywidualizacja pracy, 2. stawianie zada ń dostosowanych do mo ż liwo ś ci ucznia i zapewnienie warunków do poprawnego wykonania zadania, 3. powolne, systematyczne przechodzenie od zada ń ł atwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej z ł o ż onych 4. zapewnianie warunków do utrwalania prawid ł owych umiej ę tno ś ci nawyków likwidowanie niekorzystnych nawyków w czytaniu i pisaniu, 5. dostosowanie czasu trwania ć wicze ń do wydolno ś ci i ucznia, 6. mobilizowanie ucznia do wykonywania zada ń poprzez stosowanie ró ż norodnych form ć wicze ń

42 Wskazówki dla nauczycieli Metody nauczania Zarówno podczas edukacji jak i w procesie utrwalania wiadomo ś ci, nale ż y anga ż owa ć wielozmys ł owe do ś wiadczenia dziecka, tzn. stosowa ć ś rodki audiowizualne: - powtarzanie tekstu na g ł os, - notowanie, - dotyk modeli, eksponatów, - ć wiczenia ruchowe-wzrokowo-s ł uchowe zwi ą zane z tre ś ci ą lekcji, - regu ł y mnemotechniczne, u ł atwiaj ą ce zapami ę tywanie (np. w postaci ś piewanych wierszyków, rymowanek).

43

44 Czcionka "Dyslexie" To dzie ł o holenderskiego architekta. Christian Boer opracowa ł now ą czcionk ę, poniewa ż sam jest dyslektykiem. Wed ł ug niego specyficzny kszta ł t liter pomo ż e osobom dotkni ę tym tym problemem szybciej si ę uczy ć

45 LITERATURA Bogdanowicz M.: "Ucze ń z dysleksj ą w szkole" Bogdanowicz M.: "O dysleksji, czyli - pytania i odpowiedzi dla rodziców i nauczycieli" Davis R.D.: "Dar dysleksji" Turewicz W.: "Organizacja pracy korekcyjno - kompensacyjnej, [w:] Jak pomóc dziecku z dysortografi ą “


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM. Mam na imi ę Gabrysia, mam 11 lat. Wczoraj dowiedzia ł am si ę od mojej mamy, ż e ludzie, gdy czytaj ą ksi ąż k ę widz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google