Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego grodzkiego i ziemskiego

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI I ZASTĘPCA KOMENDANTA PMIEJSKIEGO POLICJI ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI KOMISARIAT POLICJI W MORDACH ZESPÓŁ KONTROLI ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KOMISARIAT POLICJI W SKÓRCU WYDZIAŁ PREWENCJI WYDZIAŁ KRYMINALNY ZESPÓŁ PREZYDIALNY KOMISARIAT POLICJI W MOKOBODACH ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ DW Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY WYDZIAŁ DW Z KORUPCJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIA GOSPODARCZĄ JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRAWNYCH WYDZIAŁ SZTAB POLICJI

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
Komendant Miejski Policji – mł. insp. Marek FAŁDOWSKI I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Janusz CELIŃSKI Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Iwona CZARNOCKA ogólna liczba policjantów kierownictwo KMP kierownictwo KP policjanci służby prewencji policjanci służby kryminalnej - 92 policjanci służby wspomagającej pracownicy cywilni Policji

4 Skala przestępczości na terenie powiatu / działania KMP w Siedlcach (na podstawie przestępstw stwierdzonych)

5 Dynamika przestępczości w 7 kategoriach na terenie powiatu w latach 2014 - 2015
Liczba przestępstw -1118 Liczba przestępstw - 910

6 Skala przestępczości na terenie powiatu w 7 wybranych kategoriach w latach 2014 – (na podstawie przestępstw stwierdzonych)

7 Poszczególne rodzaje przemocy w 2015 r.
Działania podjęte przez Policję w ramach procedury „Niebieskie Karty” na terenie powiatu w latach Poszczególne rodzaje przemocy w 2015 r. Osoby dotknięte przemocą : 2014 – 457 Sprawcy przemocy – 335

8 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu w latach 2014 – 2015

9 Przyczyny wypadków drogowych na terenie powiatu w 2015 roku

10 Kierunki i efekty działań mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Aktywność w zakresie realizacji przepisów po zmianach od 18 maja 2015 r. : Ogółem 269 zatrzymane prawa jazdy. przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym - 66 Fakultatywne zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami – 62.   Lustracja dróg w rejonie szkół w ramach „Bezpiecznej drogi do Szkoły”: szkoły objęte lustracją - 111, nieprawidłowości - 2, wniosków do zarządców dróg - 21.  Wytypowano 13 odcinków i miejsc niebezpieczne, które objęto nadzorem.  Badania stanu trzeźwości –   Naruszenia związane z nie używaniem przez pieszego elementów odblaskowych od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym – 240. Naruszenia związane z niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu –   19 szkół przystąpiło do Programu B&N (oraz 14 innych podmiotów).

11 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu w latach (w odniesieniu do przestępczości ogółem, źródło – biuletyn statystyczny) Nieletni sprawcy W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku ujawniono 37 nieletnich sprawców czynów karalnych, co stanowi 3,2% ogółu podejrzanych (1133) (47 sprawców czynów karalnych. – 3,6% w okresie 2014 roku – 1302 podejrzanych) Dynamika 78,7% Czyny karalne. Nieletni popełnili w okresie 1 stycznia – 31 grudnia roku 67 czynów, co stanowi 2,4% postępowań wszczętych (3,3% w okresie 2014 roku) Dynamika 81,7%

12 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 2015 r.
Prowadzenie wzmożonych działań ukierunkowanych na respektowanie ładu i porządku publicznego, w tym na ul. Konarskiego. Realizacja na terenie szkół projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” przez policjantów i zespół specjalistów zajmujących się cyberprzemocą.

13 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej
Prowadzenie wzmożonych działań ukierunkowanych na respektowanie ładu i porządku publicznego, w tym na ul. Konarskiego. Sposób realizacji: W przedmiocie egzekwowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie ul. Konarskiego oraz Starego i Nowego Parku Miejskiego (wniosek z wcześniejszej debaty), w dniach nasilonego ruchu młodzieży szkolnej i akademickiej, permanentnie dyslokowano patrole piesze i zmotoryzowane, z zadaniem reagowania na nie respektowanie obowiązujących przepisów prawa. ul. Konarskiego w Siedlcach (w tym Park Miejski) objęta jest stałą dyslokacją służb patrolowych, w tym przewodnika z psem służbowym. Dodatkowo we wtorki i piątki każdego tygodnia realizowane są wspólne służby Policji i Straży Miejskiej ukierunkowane na przestrzeganie ładu i porządku w rejonie. Ilość służb ze Strażnikiem Miejskim - 73

14 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej
2. Realizacja na terenie szkół projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” przez policjantów i zespół specjalistów zajmujących się cyberprzemocą. Sposób realizacji : W ramach realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w okresie r. policjanci odbyli 32 spotkania z młodzieżą w placówkach oświatowych, podczas których przybliżano problematykę cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym obszarze. W okresie letnim, w ramach kontroli placówek organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci, przeprowadzono 14 prelekcji podczas których omawiano zagrożenia związane z tym zagadnieniem. W dniu 10 kwietnia 2015 r., w ramach współpracy KMP w Siedlcach i Stowarzyszenia IPA Region Siedlce, konferencją pn. „Cyberprzemoc – nie jesteś sam”, zainaugurowano kampanię społeczną, podczas której przybliżono m.in. sposoby walki z cyberprzemocą, informowano o sposobach zabezpieczenia się przed tym zjawiskiem oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku stania się ofiarą tego rodzaju przestępstwa. Konferencja zapoczątkowała cykl prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych skierowanych do uczniów klas pierwszych i drugich 2015 r. odbyło się 32 takich spotkań, w trakcie których nauczyciele szkół uczestniczących w programie otrzymują bezpłatnie pakiety dydaktyczne do wykorzystania w ramach lekcji wychowawczych (konspekt lekcji, film, prezentacja multimedialna) oraz mają zapewnione wsparcie pracowników Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Głównym założeniem prowadzonej kampanii jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z korzystania z mediów elektronicznych, w szczególności internetu. W ramach przedsięwzięcia został uruchomiony telefon zaufania, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące pomocy osobie, która zetknęła się z problemem cyberprzemocy. W ramach działań planowane są cykliczne spotkania z pedagogiem i psychologiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W roku szkolnym 2015/2016 planowane są dalsze wspólne działania w ramach prowadzonej kampanii w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych.

15 BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
DZIAŁANIA POLICJI Zapobieganie - profilaktyka Ściganie sprawców Inicjowanie działań Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań Interwencje w obliczu patologii i problemu Wykrywanie sprawców BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

16 Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
w powiecie siedleckim założenia

17 Istotnym aspektem w kontekście tworzenia mapy zagrożeń jest konieczność kompleksowego spojrzenia na chronione zasoby i określenia występujących w powiecie zagrożeń, które powinny zostać odzwierciedlone na sporządzonej mapie. Dane zawarte na mapie uwzględniać będą ogólne jak i lokalne zagrożenia wynikające z różnych uwarunkowań (lokalizacji, obszaru, ilości i struktury zaludnienia, rodzaju i gęstości dróg publicznych, geografii przestępczości itd.).

18 Mapa będzie odzwierciedlać:
Przestępczość ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość narkotykową (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie (przeciwko mieniu, obyczajności publicznej, porządkowi i spokojowi publicznemu, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) wyrażone liczbą bezwzględną, Zdiagnozowane inne zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez podmioty pozapolicyjne.

19 Mapa będzie odzwierciedlać:
Wypadki drogowe przedstawione w liczbach bezwzględnych, Ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przedstawiona w liczbach bezwzględnych, Liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. Mieszkańców Liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych, Zdiagnozowane inne zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez podmioty pozapolicyjne.

20 Wdrożenie programu „mapa zagrożeń” zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siedleckiego oraz wpłynie na poprawę aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących wytypowania rodzaju i miejsc występowania zagrożeń na terenie powiatu siedleckiego. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowana „mapa zagrożeń”, która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsca ich występowania W zależności od rodzaju tych zdarzeń na podstawie mapy można w szybki i skuteczny sposób podejmować działania zmierzające do zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

21 Przykładowa mapa zagrożeń
(na kolejnym slajdzie/ach zobrazować przykładową mapę zagrożeń np. ogólna liczba przestępstw)

22 Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie siedleckim
Zachęcamy do włączenia się w projekt „mapa zagrożeń”. Prosimy o przekazanie nam swoich propozycji, opinii i uwag.

23 Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r
Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności. Powiat Wskaźnik CIECHANOWSKI 240,7 ŻYRARDOWSKI 239,9 PUŁTUSKI 231,5 OSTROŁĘCKI 230,6 PŁOŃSKI 222,9 GRÓJECKI 195,6 SIERPECKI 187,9 WYSZKOWSKI 177,5 PŁOCKI 175,6 GARWOLIŃSKI 170,0 WĘGROWSKI 168,8 RADOMSKI 166,7 OSTROWSKI 156,2 KOZIENICKI 156,1 PRZYSUSKI 152,6 SIEDLECKI 152,3 BIAŁOBRZESKI 150,6 PRZASNYSKI 150,2 SOCHACZEWSKI 146,2 SOKOŁOWSKI 140,5 ŁOSICKI 137,9 SZYDŁOWIECKI 137,6 MŁAWSKI 137,2 MAKOWSKI 126,8 ZWOLEŃSKI 122,8 GOSTYNIŃSKI 116,1 LIPSKI 108,1 ŻUROMIŃSKI 79,5 Miasto OSTROŁĘKA 449,5 SIEDLCE 210,2 PŁOCK 207,7 RADOM 199,9

24 Przestępczość w 7 kategoriach przestępstw (17x7) w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności. Powiat Wskaźnik ŻYRARDOWSKI 117,9 GRÓJECKI 100,5 OSTROWSKI 81,1 WYSZKOWSKI 72,0 PŁOCKI 70,1 CIECHANOWSKI 66,4 RADOMSKI 64,9 BIAŁOBRZESKI 63,3 ŁOSICKI 60,5 KOZIENICKI 59,0 PŁOŃSKI 58,6 SIEDLECKI 57,4 SOCHACZEWSKI 57,3 WĘGROWSKI 56,5 PUŁTUSKI 55,0 PRZYSUSKI 54,6 PRZASNYSKI 48,5 SIERPECKI 47,7 MŁAWSKI 46,5 SOKOŁOWSKI 46,1 OSTROŁĘCKI 45,5 MAKOWSKI 44,8 GOSTYNIŃSKI 40,1 SZYDŁOWIECKI 39,4 GARWOLIŃSKI 39,3 ZWOLEŃSKI 37,7 LIPSKI 30,5 ŻUROMIŃSKI 22,8 Miasto PŁOCK 91,1 SIEDLCE 83,8 RADOM 78,7 OSTROŁĘKA 71,8

25 Przestępczość gospodarcza w okresie styczeń-grudzień 2015r
Przestępczość gospodarcza w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności. Powiat Wskaźnik OSTROŁĘCKI 113,3 CIECHANOWSKI 92,7 PŁOŃSKI 91,4 SIERPECKI 55,1 GARWOLIŃSKI 51,1 PUŁTUSKI 50,8 ŻYRARDOWSKI 43,4 PRZYSUSKI 42,0 SIEDLECKI 33,0 PŁOCKI 31,5 WYSZKOWSKI 28,8 ZWOLEŃSKI 22,0 SOKOŁOWSKI 20,4 RADOMSKI 20,1 PRZASNYSKI 18,9 SOCHACZEWSKI 17,7 SZYDŁOWIECKI 17,4 BIAŁOBRZESKI 16,6 KOZIENICKI 16,5 GRÓJECKI 16,3 ŁOSICKI 16,2 OSTROWSKI 15,3 POWIAT LIPSKI 14,4 GOSTYNIŃSKI 14,2 MAKOWSKI 14,0 MŁAWSKI 13,0 ŻUROMIŃSKI 11,3 WĘGROWSKI 8,7 Miasto OSTROŁĘKA 289,6 SIEDLCE 57,8 PŁOCK 29,3 RADOM 26,6

26 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.
Jednostka Wskaźnik KPP Ciechanów 146,1 KPP Sochaczew 140,8 KPP Pułtusk 137,5 KMP Ostrołęka 134,9 KPP Kozienice 130,9 KPP Gostynin 108,2 KPP Ostrów Maz. 93,5 KPP Mława 90,9 KPP Płońsk 89,0 KPP Grójec 83,8 KPP Żyrardów 82,7 KMP Płock 78,1 KMP Siedlce 60,1 KPP Węgrów 56,0 KPP Lipsko 55,8 KPP Garwolin 55,7 KMP Radom 54,1 KPP Maków Maz. 49,4 KPP Przasnysz 49,0 KPP Łosice 41,0 KPP Żuromin 35,1 KPP Wyszków 30,1 KPP Białobrzegi 29,5 KPP Sokołów Podl. 27,1 KPP Przysucha 27,0 KPP Sierpc KPP Zwoleń 18,4 KPP Szydłowiec 14,6

27 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Jednostka Wskaźnik KPP Ostrów Maz. 315,5 KPP Gostynin 143,0 KMP Siedlce 134,3 KPP Łosice 119,2 KPP Mława 117,3 KPP Sochaczew 115,2 KMP Radom 103,7 KPP Garwolin 100,2 KMP Ostrołęka 99,1 KPP Białobrzegi 89,6 KPP Maków Maz. 77,0 KPP Kozienice 70,0 KPP Sierpc 67,4 KPP Lipsko 64,3 KPP Przasnysz 61,6 KPP Płońsk 52,9 KPP Szydłowiec 48,3 KPP Grójec 46,7 KPP Wyszków 40,1 KMP Płock 35,8 KPP Zwoleń 33,6 KPP Sokołów Podl. 33,4 KPP Żyrardów 32,2 KPP Ciechanów 29,4 KPP Przysucha 27,7 KPP Węgrów 26,8 KPP Żuromin 25,1 KPP Pułtusk 16,3

28 Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu.
Jednostka Wskaźnik KMP Radom 525,9 KPP Mława 272,4 KPP Ciechanów 237,4 KPP Ostrów Maz. 228,8 KPP Szydłowiec 215,9 KPP Maków Maz. 210,1 KPP Sochaczew 184,3 KPP Grójec 182,7 KPP Garwolin 181,1 KPP Gostynin KPP Kozienice 177,9 KPP Lipsko 169,6 KPP Żyrardów 160,7 KPP Pułtusk 158,1 KPP Płońsk 157,1 KPP Przysucha 130,3 KMP Siedlce 118,0 KPP Wyszków 115,8 KPP Węgrów 114,8 KPP Sierpc 106,8 KPP Przasnysz 97,3 KPP Łosice 94,1 KPP Sokołów Podl. 92,9 KPP Białobrzegi 82,4 KMP Płock 75,3 KPP Żuromin 58,7 KPP Zwoleń 51,5 KMP Ostrołęka 44,3

29 Liczba bezwzględna policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej.
Jednostka Wartość bezwględna KMP RADOM 52076 KMP PŁOCK 20780 KMP SIEDLCE 18848 KMP OSTROŁĘKA 17586 KPP GARWOLIN 12564 KPP PŁOŃSK 11960 KPP GRÓJEC 11704 KPP MŁAWA 10806 KPP CIECHANÓW 10748 KPP SOCHACZEW 10271 KPP KOZIENICE 9911 KPP WYSZKÓW 9518 KPP OSTRÓW MAZ. 9365 KPP WĘGRÓW 8741 KPP SIERPC 7905 KPP PRZASNYSZ 7389 KPP ŻYRARDÓW 7353 KPP PUŁTUSK 6453 KPP SOKOŁÓW PODL. 5991 KPP PRZYSUCHA 5907 KPP MAKÓW MAZ. 5790 KPP LIPSKO 5307 KPP ŻUROMIN 5019 KPP GOSTYNIN 4880 KPP SZYDŁOWIEC 4812 KPP ZWOLEŃ 4777 KPP BIAŁOBRZEGI 4248 KPP ŁOSICE 3967

30 % udział policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej do stanu etatowego jednostki organizacyjnej Policji. JEDNOSTKA % KPP w Garwolinie 72% KPP w Lipsku 71% KPP w Sierpcu KPP w Żurominie 70% KPP w Makowie Maz KPP w Sokołowie Podl KPP w Zwoleniu KPP w Gostyninie 69% KPP w Płońsku KPP w Ostrowi Maz KPP w Białobrzegach 68% KMP w Ostrołęce KPP w Łosicach KPP w Węgrowie KPP w Sochaczewie 66% KPP w Mławie KPP w Szydłowcu KPP w Przasnyszu 65% KPP w Kozienicach KMP w Siedlcach 64% KPP w Przysusze KMP w Radomiu KPP w Grójcu 63% KPP w Wyszkowie KPP w Pułtusku KPP w Żyrardowie 62% KMP w Płocku KPP w Ciechanowie

31 Czas reakcji na zdarzenie - obszar miejski
JEDNOSTKA obszar miejski KMP Radom 09:59 KPP Żyrardów 08:00 KMP Płock 07:34 KMP Siedlce 07:05 KPP Sokołów Podl. 06:37 KPP Garwolin 06:30 KPP Sochaczew 06:25 KMP Ostrołęka 06:24 KPP Ostrów Maz. 06:17 KPP Grójec 06:11 KPP Wyszków 05:56 KPP Płońsk 05:50 KPP Węgrów 05:39 KPP Ciechanów 05:38 KPP Lipsko 05:26 KPP Maków Maz. 05:25 KPP Kozienice 05:20 KPP Pułtusk 05:19 KPP Przysucha 05:03 KPP Zwoleń 05:00 KPP Łosice 04:39 KPP Przasnysz KPP Białobrzegi 04:22 KPP Mława 04:14 KPP Sierpc 04:10 KPP Żuromin 03:54 KPP Szydłowiec 03:50 KPP Gostynin 03:37

32 Liczba wypadków drogowych w poszczególnych powiatach garnizonu mazowieckiego 2015r.
BIAŁOBRZESKI 34 CIECHANOWSKI 28 GARWOLIŃSKI 86 GOSTYNIŃSKI GRÓJECKI 118 KOZIENICKI 71 LIPSKI 13 ŁOSICKI 20 MAKOWSKI 45 MŁAWSKI 65 OSTROŁĘCKI 94 OSTROŁĘKA OSTROWSKI 54 PŁOCK 113 PŁOCKI 144 PŁOŃSKI 83 PRZASNYSKI 79 PRZYSUSKI 46 PUŁTUSKI 38 RADOM 245 RADOMSKI 183 SIEDLCE 31 SIEDLECKI 52 SIERPECKI 59 SOCHACZEWSKI 74 SOKOŁOWSKI 42 SZYDŁOWIECKI 33 WĘGROWSKI 62 WYSZKOWSKI 88 ZWOLEŃSKI 35 ŻUROMIŃSKI 23 ŻYRARDOWSKI 85

33 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w poszczególnych powiatach garnizonu mazowieckiego 2015r.
Liczba zabitych BIAŁOBRZESKI 7 CIECHANOWSKI 10 GARWOLIŃSKI 21 GOSTYNIŃSKI 1 GRÓJECKI 23 KOZIENICKI LIPSKI 2 ŁOSICKI 3 MAKOWSKI 9 MŁAWSKI 24 OSTROŁĘCKI 19 OSTROŁĘKA OSTROWSKI 11 PŁOCK 5 PŁOCKI 26 PŁOŃSKI 17 PRZASNYSKI PRZYSUSKI PUŁTUSKI 4 RADOM RADOMSKI 16 SIEDLCE SIEDLECKI 14 SIERPECKI SOCHACZEWSKI SOKOŁOWSKI SZYDŁOWIECKI 6 WĘGROWSKI 15 WYSZKOWSKI 13 ZWOLEŃSKI ŻUROMIŃSKI ŻYRARDOWSKI

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i zachęcam do dyskusji
997 – Policja 112 – telefon alarmowy WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ


Pobierz ppt "STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google