Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego grodzkiego i ziemskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego grodzkiego i ziemskiego."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego grodzkiego i ziemskiego

2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH KOMENDANT MIEJSKI POLICJI ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI WYDZIAŁ PREWENCJI WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PATROLOWO- INTERWENCYJNY WYDZIAŁ SZTAB POLICJI I ZASTĘPCA KOMENDANTA PMIEJSKIEGO POLICJI KOMISARIAT POLICJI W MORDACH WYDZIAŁ KRYMINALNY KOMISARIAT POLICJI W SKÓRCU KOMISARIAT POLICJI W MOKOBODACH ZESPÓŁ KONTROLI ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA ZESPÓŁ PREZYDIALNY ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRAWNYCH WYDZIAŁ DW Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU WYDZIAŁ DW Z KORUPCJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIA GOSPODARCZĄ

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Komendant Miejski Policji – mł. insp. Marek FAŁDOWSKI I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Janusz CELIŃSKI Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – mł. insp. Iwona CZARNOCKA  ogólna liczba policjantów - 288  kierownictwo KMP - 3  kierownictwo KP - 3  policjanci służby prewencji - 187  policjanci służby kryminalnej - 92  policjanci służby wspomagającej - 3  pracownicy cywilni Policji - 56

4 Skala przestępczości na terenie powiatu / działania KMP w Siedlcach (na podstawie przestępstw stwierdzonych)

5 Dynamika przestępczości w 7 kategoriach na terenie powiatu w latach 2014 - 2015 Liczba przestępstw -1118 Liczba przestępstw - 910

6 Skala przestępczości na terenie powiatu w 7 wybranych kategoriach w latach 2014 – 2015 (na podstawie przestępstw stwierdzonych)

7 Działania podjęte przez Policję w ramach procedury „Niebieskie Karty” na terenie powiatu w latach 2014 - 2015 Poszczególne rodzaje przemocy w 2015 r. Osoby dotknięte przemocą : 2014 – 457 2015 - 365 Sprawcy przemocy 2014 – 335 2015 - 273

8 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu w latach 2014 – 2015

9 Przyczyny wypadków drogowych na terenie powiatu w 2015 roku

10 Kierunki i efekty działań mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Aktywność w zakresie realizacji przepisów po zmianach od 18 maja 2015 r. :  Ogółem 269 zatrzymane prawa jazdy.  przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym - 66  Fakultatywne zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami – 62.  Lustracja dróg w rejonie szkół w ramach „Bezpiecznej drogi do Szkoły”:  szkoły objęte lustracją - 111,  nieprawidłowości - 2,  wniosków do zarządców dróg - 21.  Wytypowano 13 odcinków i miejsc niebezpieczne, które objęto nadzorem.  Badania stanu trzeźwości – 49 058.  Naruszenia związane z nie używaniem przez pieszego elementów odblaskowych od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym – 240.  Naruszenia związane z niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu – 5 105.  19 szkół przystąpiło do Programu B&N (oraz 14 innych podmiotów).

11 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu w latach 2014 - 2015 (w odniesieniu do przestępczości ogółem, źródło – biuletyn statystyczny) Czyny karalne. Nieletni popełnili w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku 67 czynów, co stanowi 2,4% postępowań wszczętych (3,3% w okresie 2014 roku) Dynamika 81,7% Nieletni sprawcy W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku ujawniono 37 nieletnich sprawców czynów karalnych, co stanowi 3,2% ogółu podejrzanych (1133) (47 sprawców czynów karalnych. – 3,6% w okresie 2014 roku – 1302 podejrzanych) Dynamika 78,7%

12 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 2015 r. 1. Prowadzenie wzmożonych działań ukierunkowanych na respektowanie ładu i porządku publicznego, w tym na ul. Konarskiego. 2. Realizacja na terenie szkół projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” przez policjantów i zespół specjalistów zajmujących się cyberprzemocą.

13 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 1. Prowadzenie wzmożonych działań ukierunkowanych na respektowanie ładu i porządku publicznego, w tym na ul. Konarskiego. Sposób realizacji:  W przedmiocie egzekwowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie ul. Konarskiego oraz Starego i Nowego Parku Miejskiego (wniosek z wcześniejszej debaty), w dniach nasilonego ruchu młodzieży szkolnej i akademickiej, permanentnie dyslokowano patrole piesze i zmotoryzowane, z zadaniem reagowania na nie respektowanie obowiązujących przepisów prawa.  ul. Konarskiego w Siedlcach (w tym Park Miejski) objęta jest stałą dyslokacją służb patrolowych, w tym przewodnika z psem służbowym. Dodatkowo we wtorki i piątki każdego tygodnia realizowane są wspólne służby Policji i Straży Miejskiej ukierunkowane na przestrzeganie ładu i porządku w rejonie. Ilość służb ze Strażnikiem Miejskim - 73

14 Wnioski oraz stopień ich realizacji przedstawione podczas ostatniej debaty społecznej 2. Realizacja na terenie szkół projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” przez policjantów i zespół specjalistów zajmujących się cyberprzemocą. Sposób realizacji :  W ramach realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w okresie 2015 r. policjanci odbyli 32 spotkania z młodzieżą w placówkach oświatowych, podczas których przybliżano problematykę cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym obszarze. W okresie letnim, w ramach kontroli placówek organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci, przeprowadzono 14 prelekcji podczas których omawiano zagrożenia związane z tym zagadnieniem.  W dniu 10 kwietnia 2015 r., w ramach współpracy KMP w Siedlcach i Stowarzyszenia IPA Region Siedlce, konferencją pn. „Cyberprzemoc – nie jesteś sam”, zainaugurowano kampanię społeczną, podczas której przybliżono m.in. sposoby walki z cyberprzemocą, informowano o sposobach zabezpieczenia się przed tym zjawiskiem oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku stania się ofiarą tego rodzaju przestępstwa.  Konferencja zapoczątkowała cykl prelekcji w szkołach ponadgimnazjalnych skierowanych do uczniów klas pierwszych i drugich 2015 r. odbyło się 32 takich spotkań, w trakcie których nauczyciele szkół uczestniczących w programie otrzymują bezpłatnie pakiety dydaktyczne do wykorzystania w ramach lekcji wychowawczych (konspekt lekcji, film, prezentacja multimedialna) oraz mają zapewnione wsparcie pracowników Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.  Głównym założeniem prowadzonej kampanii jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z korzystania z mediów elektronicznych, w szczególności internetu. W ramach przedsięwzięcia został uruchomiony telefon zaufania, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące pomocy osobie, która zetknęła się z problemem cyberprzemocy. W ramach działań planowane są cykliczne spotkania z pedagogiem i psychologiem w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W roku szkolnym 2015/2016 planowane są dalsze wspólne działania w ramach prowadzonej kampanii w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych.

15 BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE DZIAŁANIA POLICJI Zapobieganie - profilaktyka Ściganie sprawców Inicjowanie działań Wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań Interwencje w obliczu patologii i problemu Wykrywanie sprawców

16 Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie siedleckim założenia

17 Istotnym aspektem w kontekście tworzenia mapy zagrożeń jest konieczność kompleksowego spojrzenia na chronione zasoby i określenia występujących w powiecie zagrożeń, które powinny zostać odzwierciedlone na sporządzonej mapie. Dane zawarte na mapie uwzględniać będą ogólne jak i lokalne zagrożenia wynikające z różnych uwarunkowań (lokalizacji, obszaru, ilości i struktury zaludnienia, rodzaju i gęstości dróg publicznych, geografii przestępczości itd.).

18 Mapa będzie odzwierciedlać: Przestępczość ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Przestępczość narkotykową (przestępstwa stwierdzone) wyrażoną liczbą bezwzględną, Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie (przeciwko mieniu, obyczajności publicznej, porządkowi i spokojowi publicznemu, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) wyrażone liczbą bezwzględną, Zdiagnozowane inne zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez podmioty pozapolicyjne.

19 Mapa będzie odzwierciedlać: Wypadki drogowe przedstawione w liczbach bezwzględnych, Ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przedstawiona w liczbach bezwzględnych, Liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. Mieszkańców Liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Liczbę wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych, Zdiagnozowane inne zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez podmioty pozapolicyjne.

20 Wdrożenie programu „mapa zagrożeń” zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siedleckiego oraz wpłynie na poprawę aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących wytypowania rodzaju i miejsc występowania zagrożeń na terenie powiatu siedleckiego. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowana „mapa zagrożeń”, która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsca ich występowania. W zależności od rodzaju tych zdarzeń na podstawie mapy można w szybki i skuteczny sposób podejmować działania zmierzające do zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

21 Przykładowa mapa zagrożeń (na kolejnym slajdzie/ach zobrazować przykładową mapę zagrożeń np. ogólna liczba przestępstw)

22 Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie siedleckim Zachęcamy do włączenia się w projekt „mapa zagrożeń”. Prosimy o przekazanie nam swoich propozycji, opinii i uwag.

23 PowiatWskaźnik CIECHANOWSKI240,7 ŻYRARDOWSKI239,9 PUŁTUSKI231,5 OSTROŁĘCKI230,6 PŁOŃSKI222,9 GRÓJECKI195,6 SIERPECKI187,9 WYSZKOWSKI177,5 PŁOCKI175,6 GARWOLIŃSKI170,0 WĘGROWSKI168,8 RADOMSKI166,7 OSTROWSKI156,2 KOZIENICKI156,1 PRZYSUSKI152,6 SIEDLECKI152,3 BIAŁOBRZESKI150,6 PRZASNYSKI150,2 SOCHACZEWSKI146,2 SOKOŁOWSKI140,5 ŁOSICKI137,9 SZYDŁOWIECKI137,6 MŁAWSKI137,2 MAKOWSKI126,8 ZWOLEŃSKI122,8 GOSTYNIŃSKI116,1 LIPSKI108,1 ŻUROMIŃSKI79,5 MiastoWskaźnik OSTROŁĘKA449,5 SIEDLCE210,2 PŁOCK207,7 RADOM199,9 Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności.

24 PowiatWskaźnik ŻYRARDOWSKI117,9 GRÓJECKI100,5 OSTROWSKI81,1 WYSZKOWSKI72,0 PŁOCKI70,1 CIECHANOWSKI66,4 RADOMSKI64,9 BIAŁOBRZESKI63,3 ŁOSICKI60,5 KOZIENICKI59,0 PŁOŃSKI58,6 SIEDLECKI57,4 SOCHACZEWSKI57,3 WĘGROWSKI56,5 PUŁTUSKI55,0 PRZYSUSKI54,6 PRZASNYSKI48,5 SIERPECKI47,7 MŁAWSKI46,5 SOKOŁOWSKI46,1 OSTROŁĘCKI45,5 MAKOWSKI44,8 GOSTYNIŃSKI40,1 SZYDŁOWIECKI39,4 GARWOLIŃSKI39,3 ZWOLEŃSKI37,7 LIPSKI30,5 ŻUROMIŃSKI22,8 MiastoWskaźnik PŁOCK91,1 SIEDLCE83,8 RADOM78,7 OSTROŁĘKA71,8 Przestępczość w 7 kategoriach przestępstw (17x7) w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności.

25 PowiatWskaźnik OSTROŁĘCKI113,3 CIECHANOWSKI92,7 PŁOŃSKI91,4 SIERPECKI55,1 GARWOLIŃSKI51,1 PUŁTUSKI50,8 ŻYRARDOWSKI43,4 PRZYSUSKI42,0 SIEDLECKI33,0 PŁOCKI31,5 WYSZKOWSKI28,8 ZWOLEŃSKI22,0 SOKOŁOWSKI20,4 RADOMSKI20,1 PRZASNYSKI18,9 SOCHACZEWSKI17,7 SZYDŁOWIECKI17,4 BIAŁOBRZESKI16,6 KOZIENICKI16,5 GRÓJECKI16,3 ŁOSICKI16,2 OSTROWSKI15,3 POWIAT LIPSKI14,4 GOSTYNIŃSKI14,2 MAKOWSKI14,0 MŁAWSKI13,0 ŻUROMIŃSKI11,3 WĘGROWSKI8,7 MiastoWskaźnik OSTROŁĘKA289,6 SIEDLCE57,8 PŁOCK29,3 RADOM26,6 Przestępczość gospodarcza w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności.

26 JednostkaWskaźnik KPP Ciechanów146,1 KPP Sochaczew140,8 KPP Pułtusk137,5 KMP Ostrołęka134,9 KPP Kozienice130,9 KPP Gostynin108,2 KPP Ostrów Maz.93,5 KPP Mława90,9 KPP Płońsk89,0 KPP Grójec83,8 KPP Żyrardów82,7 KMP Płock78,1 KMP Siedlce60,1 KPP Węgrów56,0 KPP Lipsko55,8 KPP Garwolin55,7 KMP Radom54,1 KPP Maków Maz.49,4 KPP Przasnysz49,0 KPP Łosice41,0 KPP Żuromin35,1 KPP Wyszków30,1 KPP Białobrzegi29,5 KPP Sokołów Podl.27,1 KPP Przysucha27,0 KPP Sierpc27,0 KPP Zwoleń18,4 KPP Szydłowiec14,6 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

27 JednostkaWskaźnik KPP Ostrów Maz.315,5 KPP Gostynin143,0 KMP Siedlce134,3 KPP Łosice119,2 KPP Mława117,3 KPP Sochaczew115,2 KMP Radom103,7 KPP Garwolin100,2 KMP Ostrołęka99,1 KPP Białobrzegi89,6 KPP Maków Maz.77,0 KPP Kozienice70,0 KPP Sierpc67,4 KPP Lipsko64,3 KPP Przasnysz61,6 KPP Płońsk52,9 KPP Szydłowiec48,3 KPP Grójec46,7 KPP Wyszków40,1 KMP Płock35,8 KPP Zwoleń33,6 KPP Sokołów Podl.33,4 KPP Żyrardów32,2 KPP Ciechanów29,4 KPP Przysucha27,7 KPP Węgrów26,8 KPP Żuromin25,1 KPP Pułtusk16,3 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

28 JednostkaWskaźnik KMP Radom525,9 KPP Mława272,4 KPP Ciechanów237,4 KPP Ostrów Maz.228,8 KPP Szydłowiec215,9 KPP Maków Maz.210,1 KPP Sochaczew184,3 KPP Grójec182,7 KPP Garwolin181,1 KPP Gostynin181,1 KPP Kozienice177,9 KPP Lipsko169,6 KPP Żyrardów160,7 KPP Pułtusk158,1 KPP Płońsk157,1 KPP Przysucha130,3 KMP Siedlce118,0 KPP Wyszków115,8 KPP Węgrów114,8 KPP Sierpc106,8 KPP Przasnysz97,3 KPP Łosice94,1 KPP Sokołów Podl.92,9 KPP Białobrzegi82,4 KMP Płock75,3 KPP Żuromin58,7 KPP Zwoleń51,5 KMP Ostrołęka44,3 Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu.

29 Jednostka Wartość bezwględna KMP RADOM 52076 KMP PŁOCK 20780 KMP SIEDLCE 18848 KMP OSTROŁĘKA 17586 KPP GARWOLIN 12564 KPP PŁOŃSK 11960 KPP GRÓJEC 11704 KPP MŁAWA 10806 KPP CIECHANÓW 10748 KPP SOCHACZEW 10271 KPP KOZIENICE 9911 KPP WYSZKÓW 9518 KPP OSTRÓW MAZ. 9365 KPP WĘGRÓW 8741 KPP SIERPC 7905 KPP PRZASNYSZ 7389 KPP ŻYRARDÓW 7353 KPP PUŁTUSK 6453 KPP SOKOŁÓW PODL. 5991 KPP PRZYSUCHA 5907 KPP MAKÓW MAZ. 5790 KPP LIPSKO 5307 KPP ŻUROMIN 5019 KPP GOSTYNIN 4880 KPP SZYDŁOWIEC 4812 KPP ZWOLEŃ 4777 KPP BIAŁOBRZEGI 4248 KPP ŁOSICE 3967 Liczba bezwzględna policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej.

30 JEDNOSTKA% KPP w Garwolinie 72% KPP w Lipsku 71% KPP w Sierpcu 71% KPP w Żurominie 70% KPP w Makowie Maz 70% KPP w Sokołowie Podl 70% KPP w Zwoleniu 70% KPP w Gostyninie 69% KPP w Płońsku 69% KPP w Ostrowi Maz 69% KPP w Białobrzegach 68% KMP w Ostrołęce 68% KPP w Łosicach 68% KPP w Węgrowie 68% KPP w Sochaczewie 66% KPP w Mławie 66% KPP w Szydłowcu 66% KPP w Przasnyszu 65% KPP w Kozienicach 65% KMP w Siedlcach 64% KPP w Przysusze 64% KMP w Radomiu 64% KPP w Grójcu 63% KPP w Wyszkowie 63% KPP w Pułtusku 63% KPP w Żyrardowie 62% KMP w Płocku 62% KPP w Ciechanowie 62% % udział policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej do stanu etatowego jednostki organizacyjnej Policji.

31 JEDNOSTKA obszar miejski KMP Radom09:59 KPP Żyrardów08:00 KMP Płock07:34 KMP Siedlce07:05 KPP Sokołów Podl.06:37 KPP Garwolin06:30 KPP Sochaczew06:25 KMP Ostrołęka06:24 KPP Ostrów Maz.06:17 KPP Grójec06:11 KPP Wyszków05:56 KPP Płońsk05:50 KPP Węgrów05:39 KPP Ciechanów05:38 KPP Lipsko05:26 KPP Maków Maz.05:25 KPP Kozienice05:20 KPP Pułtusk05:19 KPP Przysucha05:03 KPP Zwoleń05:00 KPP Łosice04:39 KPP Przasnysz04:39 KPP Białobrzegi04:22 KPP Mława04:14 KPP Sierpc04:10 KPP Żuromin03:54 KPP Szydłowiec03:50 KPP Gostynin03:37 Czas reakcji na zdarzenie - obszar miejski

32 Liczba wypadków drogowych w poszczególnych powiatach garnizonu mazowieckiego 2015r. POWIATLiczba Wypadków BIAŁOBRZESKI 34 CIECHANOWSKI 28 GARWOLIŃSKI 86 GOSTYNIŃSKI 34 GRÓJECKI 118 KOZIENICKI 71 LIPSKI 13 ŁOSICKI 20 MAKOWSKI 45 MŁAWSKI 65 OSTROŁĘCKI 94 OSTROŁĘKA 34 OSTROWSKI 54 PŁOCK 113 PŁOCKI 144 PŁOŃSKI 83 PRZASNYSKI 79 PRZYSUSKI 46 PUŁTUSKI 38 RADOM 245 RADOMSKI 183 SIEDLCE 31 SIEDLECKI 52 SIERPECKI 59 SOCHACZEWSKI 74 SOKOŁOWSKI 42 SZYDŁOWIECKI 33 WĘGROWSKI 62 WYSZKOWSKI 88 ZWOLEŃSKI 35 ŻUROMIŃSKI 23 ŻYRARDOWSKI 85

33 Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w poszczególnych powiatach garnizonu mazowieckiego 2015r. POWIATLiczba zabitych BIAŁOBRZESKI 7 CIECHANOWSKI 10 GARWOLIŃSKI 21 GOSTYNIŃSKI 1 GRÓJECKI 23 KOZIENICKI 7 LIPSKI 2 ŁOSICKI 3 MAKOWSKI 9 MŁAWSKI 24 OSTROŁĘCKI 19 OSTROŁĘKA 1 OSTROWSKI 11 PŁOCK 5 PŁOCKI 26 PŁOŃSKI 17 PRZASNYSKI 5 PRZYSUSKI 7 PUŁTUSKI 4 RADOM 4 RADOMSKI 16 SIEDLCE 3 SIEDLECKI 14 SIERPECKI 3 SOCHACZEWSKI 17 SOKOŁOWSKI 5 SZYDŁOWIECKI 6 WĘGROWSKI 15 WYSZKOWSKI 13 ZWOLEŃSKI 3 ŻUROMIŃSKI 2 ŻYRARDOWSKI 14

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i zachęcam do dyskusji 997 – Policja 112 – telefon alarmowy WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ


Pobierz ppt "DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu siedleckiego grodzkiego i ziemskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google