Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Morska w Gdyni w procesie identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG 1 Gdynia - 9|02|2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Morska w Gdyni w procesie identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG 1 Gdynia - 9|02|2016."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Morska w Gdyni w procesie identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG 1 Gdynia - 9|02|2016

2 2 Zalecenia Komisji Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej Strategia Rozwoju na rzecz Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju (Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącznie społecznemu, COM (2010) 2020 FINAL)

3 Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 będzie realizowany program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (projekty B+R). Robocza nazwa tego programu to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (PO IR). …. Interwencja PO IR będzie koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach…. …. W celu zapewnienia koncentracji wsparcia premiowane będą projekty wpisujące się w obszary określone jako inteligentne specjalizacje…. Projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje powinny być preferencyjnie traktowane nie tylko na poziomie regionu, lecz również w dostępie do środków unijnych na poziomie krajowym (POIR), europejskim (Horyzont 2020) oraz w ramach innych instrumentów, w tym NCBR. Zalecenia Komisji Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej Strategia Rozwoju na rzecz Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju (Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącznie społecznemu, COM (2010) 2020 FINAL) 3

4 Aktywność AMG w identyfikacji ISP  Rok 2013 – debaty i konsultacje (budowanie partnerstw)  Rok 2014 - ogłoszenie konkursu  I Etap  II Etap  Wybór ISP  Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji  Rok 2015 – utworzenie krajowej inteligentnej specjalizacji „morskiej”  Rok 2016 - podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji 4

5 Etap I – 28 zgłoszonych aplikacji ISP 5 Wśród aplikacji:  Innowacyjne Budownictwo Smart E+  Koordynator: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny  Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza - przemysł offshore  Koordynator: Centrum Techniki Okrętowej  Innowacyjne technologie w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych  Koordynator: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  SMART PORT & CITY  Koordynator Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

6 Etap II i wybór ISP 6  ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne (AMG sygnatariuszem Porozumienia) Partnerstwa  Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych  SMART PORT & CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza  ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie  ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (AMG sygnatariuszem Porozumienia) Partnerstwa  Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka  Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe  ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

7 AMG a projekty B+R  Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście rozbudowy terminalu kontenerowego w Porcie Północnym Gdańsk oraz budowy nowego stanowiska obsługi statków LNG  Inteligentne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności oraz wzrostu wartości dodanej kreowanej przez pasażerski transport morski w województwie pomorskim  Poprawa bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej poprzez elektroniczne zobrazowanie danych geograficznych i hydrograficznych  Efektywność energetyczna obiektów kubaturowych w infrastrukturze portowej  System wspomagania precyzyjnej nawigacji statków na torach podejściowych oraz cumujących do nabrzeży portów – SmartPort  System oczyszczania umocnień i powierzchni dna w basenach portowych  System monitorowania obciążeń umocnień dna w basenach portowych  ….. 7 Projekt złożone jako referencyjne do oceny na II etapie Pozytywna ocena NCBiR Ocena potencjału przedsięwzięcia Model biznesowy przedsięwzięcia

8 Krajowa Inteligentna Specjalizacja Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy 8 Dokument: Krajowa Inteligentna Specjalizacja Morska - technologie morskie akceleratorem rozwoju gospodarczego kraju. Innowacyjne technologie i procesy z zakresu produkcji off-shore, stoczniowej oraz usług żeglugowych i portowych wykorzystujących fakt dostępu Polski do morza oraz posiadania stale rozwijającej się infrastruktury transportowej i biznesu na zapleczu portów morskich.

9 Porozumienia na rzecz ISP oraz Przedsięwzięcia horyzontalne 9 Projekty lub grupy projektów, … wobec których będą stosowane preferencje przekładające się na tzw. strategiczne kryteria wyboru projektów … będą wspierane przez Województwo, w tym przez negocjowanie ze stroną rządową tzw. Kontraktu Terytorialnego oraz poprzez inne tryby uzgodnień na poziomie centralnym …

10 Projekty horyzontalne Aktywność AMG 10  Centrum Badawczo-wdrożeniowe SP&C „Inteligentne Procesy Port – Miasto” (CB SP&C)  Międzyuczelnianego Centrum naukowo-badawczego analiz wypadków i awarii na wodach śródlądowych i morskich wraz z implementacją podejścia ekosystemowego Bałtyku i Dolnej Wisły

11 Projekt horyzontalny B+R 11  Innowacyjne konstrukcje i technologie budowy jednostek dla transportu śródlądowego i żeglugi przybrzeżnej na przykładzie rozwiązań dedykowanych dla Dolnej Wisły w aspekcie zrównoważonego rozwoju Pomorza  Lider/Wnioskodawca Akademia Morska w Gdyni/PCC Intermodal … Projekt obejmuje spójne rozwiązania technologiczne, umożliwiające w przyszłości budowę zintegrowanego systemu żeglugi śródlądowej. Istotą przedsięwzięcia jest realizacja prac B+R wpisujących się w koncepcję systemowego podejścia do rozwoju transportu wodnego śródlądowego na odcinku Tczew-porty Trójmiasta. ….

12 Przedsięwzięcia horyzontalne w obszarze kształcenia – aktywność AMG Koordynacja przygotowania przedsięwzięć horyzontalnych: a. Przygotowanie programów kształcenia na poziomie wyższym  System zintegrowanego kształcenia praktycznego oparty na rozwoju szkolnictwa wyższego dla potrzeb branży portowo-morskiej i off- shore b. Infrastruktura kształcenia o profilu praktycznym  System poprawy jakości kształcenia praktycznego na potrzeby przedsiębiorstw branży portowo-morskiej i off-shore 12

13 Centrum Szkolenia Praktycznego i Symulatorów Akademii Morskiej w Gdyni Projekt wpisujący się w obszary ISP 1 Projekty komplementarne  Przygotowanie programów kształcenia na poziomie wyższym (PO WER)  Infrastruktura kształcenia o profilu praktycznym (RPO WP) 13

14 Centrum Szkolenia Praktycznego i Symulatorów Akademii Morskiej w Gdyni 14  poszerzeniem oferty kształcenia praktycznego przez:  uruchomienie nowych kierunków studiów  dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na rzecz ISP  wzmocnieniem mechanizmów włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia oraz procesy kształcenia  podnoszeniem kompetencji osób uczestniczących w edukacji poziomie na poziomie wyższym  wzmocnienie potencjału badawczo- rozwojowego  adaptacja/modernizacja istniejącej infrastruktury oraz doposażenie Uczelni na kierunkach prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne

15 Centrum Szkolenia Praktycznego i Symulatorów Akademii Morskiej w Gdyni  Atrybuty i kompetencje AMG  Kształcenie praktyczne – STCW  Współpraca z biznesem  Konwent Akademii Morskiej  Projekty B+R  Kształcenie kadr na rynek polski, UE i rynek międzynarodowy (w tym projekty afrykańskie)  Akademia Morska w Gdyni prowadząc badania naukowe istotnie wzbogaca wiedzę związaną z eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej  Obecna strategia Akademii Morskiej w Gdyni wpisuje się w założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strategię rozwoju wyższego szkolnictwa w Polsce  …  Działania komplementarne z projektem utworzenia Europejskiego Centrum Edukacji Morskiej 15

16 16  Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Akademia Morska w Gdyni w procesie identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG 1 Gdynia - 9|02|2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google