Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy rewitalizacji – konkurs dotacji dla lubuskich gmin w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy rewitalizacji – konkurs dotacji dla lubuskich gmin w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Programy rewitalizacji – konkurs dotacji dla lubuskich gmin w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT ) Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

2 Projekt pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie
lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach PO PT : realizowany na podstawie umowy zawartej między Województwem Lubuskim oraz Ministerstwem Rozwoju w dniu 22 stycznia 2016 roku; polega na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji; realizacja zadania współfinansowana jest w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15% z budżetu państwa, co stanowi 90 % dotacji celowej.

3 Celem projektu jest: „wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.” Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji.

4 Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji; konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji; spotkania informacyjne  dla dotacjobiorców; spotkania edukacyjne dla wszystkich gmin zainteresowanych; aktualizacją/opracowaniem programów rewitalizacji.  

5 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WNIOSKODAWCY w województwie lubuskim: gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY: maks zł, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu. Pula środków na dotacje wynosi: zł TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego) Termin rozstrzygnięcia konkursu maksymalnie do roku Termin trwania projektu dla gminy do roku

6 REGULAMIN KONKURSU DOTACJI ZAŁĄCZNIKI:
Pełny tekst ogłoszenia o konkursie oraz dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania na stronach internetowych: rpo.lubuskie.pl lub obserwuj.lubuskie.pl REGULAMIN KONKURSU DOTACJI ZAŁĄCZNIKI: Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji Formularz wniosku o przyznanie dotacji Karty oceny wniosku a) formalna b) merytoryczna 4. Istotne postanowienia umowy 5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu 6. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

7 We wniosku powinny się znaleźć przede wszystkim następujące informacje:
Opis postanowień zawartych w dokumentach strategicznych gminy w zakresie rewitalizacji; wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego; działania przygotowawcze mające na celu zapewnienie przygotowania programu rewitalizacji; wstępna koncepcja planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych (wstępna, generalna wizja celów i kierunków działania); opis sposobu i możliwości wykorzystania efektów projektu; szczegółowy opis działań w zakresie partycypacji społecznej; opis sposobu zarządzania projektem oraz procesem rewitalizacji; czas trwania projektu; szacunkowy budżet projektu z podziałem na poszczególne działania/ zadania wraz z harmonogramem realizacji projektu.

8 Partycypacja społeczna – z ludźmi i dla ludzi!
Włączenie społeczności lokalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowywanie lub aktualizowanie programu rewitalizacji poprzez zastosowanie różnorodnych technik i narzędzi partycypacyjnych. Informacje na temat sposobu angażowania społeczeństwa w proces opracowywania programu rewitalizacji, a następnie jego wdrażania i okresowej oceny - już na etapie wniosku o przyznanie dotacji!

9 I ETAP - OCENA FORMALNA WNIOSKU
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI – załącznik 3a do Regulaminu Konkursu II ETAP - OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI – załącznik 3b do Regulaminu Konkursu

10 Preferencje dla gmin ze słabszym potencjałem, znajdujących się w długotrwałej sytuacji kryzysowej
(Wskaźniki wg BDL GUS, za 2014) Dochód gminy: Wskaźnik: dochód  gminy na 1 mieszkańca niższy od średniej dla województwa Poziom aktywności gospodarczej: Wskaźnik: liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym niższa od średniej dla województwa Poziom ubóstwa i wykluczenia: Wskaźnik: zasięg korzystania z pomocy społecznej (udział osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem), odsetek (%) ludności w gminie jest wyższy od średniej dla województwa Poziom bezrobocia: Wskaźnik: stopa bezrobocia % w powiatach (gmina położona jest na obszarze powiatu na którym średnia stopa bezrobocia jest wyższa od średniej dla województwa

11 Kwalifikowalność wydatków
Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione na realizację działań : 1) wydatki związane z opracowaniem analiz, ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów); 2) wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych); 3) wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad opracowywaniem/ aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych); 4) koszty zarządzania projektem. Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców Uwaga: termin kwalifikowalności od 15 maja 2015 r.

12 Programy rewitalizacji – ustawa czy wytyczne?
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji „Po dniu wejścia w życie ustawy możliwe jest uchwalenie programu rewitalizacji innego niż GPR, w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym. Prowadzenie rewitalizacji na podstawie programu innego niż GPR konsekwentnie nie pozwala na zastosowanie któregokolwiek z narzędzi ustawowych. Prowadzenie rewitalizacji bez korzystania z rozwiązań ustawowych nie jest za to przeszkodą do aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku, w którym gmina chce się ubiegać o otrzymanie środków unijnych na projekty rewitalizacyjne musi opracować program rewitalizacji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata (co do zasady – w aspekcie merytorycznym są to wymogi tożsame do ustawowych, jednak uproszczone są kwestie proceduralne), oraz z wymaganiami i wytycznymi, które zostaną przyjęte przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO.” Źródło: https://www.mr.gov.pl/media/12038/Ustawa_o_rewitalizacji-najczesciej_zadawane_pytania.pdf

13 Program rewitalizacji zawiera co najmniej:
opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji; wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji); cele rewitalizacji oraz kierunki działań; listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych; charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych; mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji; indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, mechanizmy partycypacji społecznej; system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

14 SPOTKANIA INFORMACYJNE
22 lutego 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego 25 lutego 2016 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem oraz pod numerami telefonów: (68) 45 65 223, - 294, -288.

15 Efekty projektu: Program rewitalizacji pozytywnie zweryfikowany w ramach projektu POPT zostanie umieszczony w „wykazie programów rewitalizacji” prowadzonym przez IZ RPO L2020. Ujęcie programu w wykazie pozwoli na: ubieganie się o środki RPO L 2020 w zakresie rewitalizacji; skorzystanie z preferencji w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata

16 Dziękuję Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego ul. Podgórna Zielona Góra Dziękuję


Pobierz ppt "Programy rewitalizacji – konkurs dotacji dla lubuskich gmin w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google