Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres obowiązywania kpa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres obowiązywania kpa"— Zapis prezentacji:

1 Zakres obowiązywania kpa Przesłanki stosowania przepisów kpa w sprawach porządku i bezpieczeństwa

2 Zakres obowiązywania kpa
Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. (art. 1 kpa)

3 Zakres obowiązywania kpa
postępowanie w sprawie skarg i wniosków Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) - przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. (art. 2 kpa)

4 Zakres obowiązywania kpa
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 2) spraw uregulowanych w ustawie - Ordynacja podatkowa; 3) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych - o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej (art. 3 § 1-2 kpa)

5 Zakres obowiązywania kpa
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 4) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 5) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. (art. 3 § 3 kpa)

6 Zakres obowiązywania kpa
Definicje ustawowe: (znaczenie słów w rozumieniu kpa) Organ administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw (art. 5 § 2 pkt 3 kpa)

7 Zakres obowiązywania kpa
Definicje ustawowe: (znaczenie słów w rozumieniu kpa) organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. (art. 5 § 2 pkt 6 kpa)

8 Zakres obowiązywania kpa
Właściwość organu Obowiązek przestrzegania właściwości - Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczowa Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Właściwość miejscowa Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: 1) w sprawach dotyczących nieruchomości 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy (art kpa)

9 Zakres obowiązywania kpa
Właściwość instancyjna Organami wyższego stopnia w rozumieniu kpa są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; 2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie; 3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; 4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. (art. 17 kpa)

10 Zakres obowiązywania kpa
Spory o właściwość Spór o właściwość – rozbieżność poglądów dotycząca zakresu działania organów państwowych. Spory o właściwość: Pozytywne Negatywne

11 Zakres obowiązywania kpa
Spory o właściwość Podział sporów wg. kryterium rodzaju organu: Spory pomiędzy organami administracji publicznej (poza organami jednostek samorządu terytorialnego); Spory pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego, a innymi organami administracji publicznej; Spory pomiędzy organami administracji publicznej, a sądami powszechnymi.

12 Zakres obowiązywania kpa
Ustawa o stanie wyjątkowym W czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. (art. 8 usw)

13 Zakres obowiązywania kpa
Ustawa o stanie wyjątkowym Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu wyjątkowego, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą być ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu wyjątkowego. (art. 1 usw) Ograniczenia mogą nastąpić: Ex lege Na podstawie konkretyzacji norm prawnych zawartych w ustawie

14 Zakres obowiązywania kpa
Ustawa o stanie klęski żywiołowej W czasie stanu klęski żywiołowej organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. (art. 7 uskż)


Pobierz ppt "Zakres obowiązywania kpa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google