Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geodeta. Informacje ogólne Nazw ę geodezja po raz pierwszy zastosował Arystoteles. Oznacza ona podział Ziemi. Zawód geodety pozostaje na styku administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geodeta. Informacje ogólne Nazw ę geodezja po raz pierwszy zastosował Arystoteles. Oznacza ona podział Ziemi. Zawód geodety pozostaje na styku administracji."— Zapis prezentacji:

1 Geodeta

2 Informacje ogólne Nazw ę geodezja po raz pierwszy zastosował Arystoteles. Oznacza ona podział Ziemi. Zawód geodety pozostaje na styku administracji i nauki. Geodezja zajmuje si ę wyznaczaniem kształtu i rozmiarów bryły Ziemi oraz sporz ą dzaniu jej modelu matematycznego. Jednak geodeta okre ś la tak ż e poło ż enie punktów na wydzielonych fragmentach ziemi. Od niedawna geodezja zajmuje si ę te ż deformacj ą powierzchni Ziemi przez ruchy płyt tektonicznych.

3 Zadnia i czynności Geodezja jest zwi ą zana z kartografi ą. Na podstawie pomiarów wykonywanych przez geodetów sporz ą dza si ę mapy, prace budowlane, ustala si ę granice własno ś ci. Geodeci wykre ś laj ą powierzchnie podziemne, ustalaj ą poło ż enie złó ż, mierz ą kopalnie. Do obowi ą zków geodety nale ż y studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów produkcji map. Mapa geodezyjna

4 Geodeci prowadz ą lotnicze pomiary fotograficzne, a nast ę pnie analizuj ą fotografie (i inne dane z pomiarów bezpo ś rednich i zdalnych), wykorzystywane do przygotowania map tematycznych. Zadaniem w tym zawodzie jest pomiar mórz oraz ło ż ysk rzek i jezior, wykre ś lanie powierzchni podwodnych. Geodeci konsultuj ą si ę z innymi specjalistami, przygotowuj ą referaty i nadzoruj ą innych pracowników. Oczywiście żaden geodeta nie zajmuje się wszystkimi tymi zadaniami – geodezja dzieli się na wiele dziedzin.

5 Podział geodezji (specjalności) geodezja in ż ynieryjno-przemysłowa; szacowanie nieruchomo ś ci i kataster (urz ę dowych spisów nieruchomo ś ci) geoinformatyka (pozyskiwanie, przetwarzanie, udost ę pnianie informacji geograficznych) i teledetekcja (badania wykonywane z odległo ś ci, np. z samolotów); geodezja i systemy informacji przestrzennej; geodezja podstawowa i satelitarna; geodezja górnicza; geodezja urz ą dzania terenów rolnych i le ś nych.

6 Aby zostać geodetą... Wskazania: Przyszły geodeta powinien posiada ć zdolno ść logicznego my ś lenia, zastosowania teorii w praktyce, interesowa ć si ę matematyk ą i technik ą. S ą to umiej ę tno ś ci typowe dla in ż yniera. Niezb ę dna jest wyobra ź nia przestrzenna, pami ęć wzrokowa, umiej ę tno ść posługiwania si ę rysunkiem technicznym i planowania przestrzeni. Przydaj ą si ę te ż : umiej ę tno ść koncentracji, dokładno ść i cierpliwo ść. Ze wzgl ę du na rodzaj pracy (wykonywanej tak ż e w terenie) istotny jest dobry stan zdrowia i wzrok oraz sprawno ść fizyczna. Obecnie kandydat na geodet ę powinien lubi ć prac ę przy komputerze. Przeciwwskazania: Daltonizm Brak skoordynowania ruchowego i wzrokowego L ę k przestrzeni Ograniczona sprawno ść fizyczna (przede wszystkim r ą k i nóg). O przydatności do zawodu orzeka lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie medycyny pracy.

7 Kształcenie By zosta ć geodet ą nale ż y studiowa ć Geodezj ę i Kartografi ę. Kierunek obejmuje zazwyczaj szeroko rozumiana geodezj ę : wyznaczanie poło ż enia obiektów w przestrzeni i przedstawianie ich na mapach. Studenci tak ż e praktycznie realizuj ą obiekty in ż ynierskie zaprojektowane na mapie. W ci ą gu pierwszych dwóch lat studiów zalicza si ę program ogólny i obowi ą zkowy. Na III roku dochodz ą do tego przedmioty specjalistyczne oraz napisanie pracy licencjackiej. Kierunek podzielony jest na dwa stopnie studiów. Po uko ń czeniu 3,5 letnich studiów in ż ynierskich otrzymuje si ę tytuł in ż yniera geodety. Je ś li student uko ń czy studia 5-letnie zostanie magistrem in ż ynierem. Na studiach magisterskich student sam wybiera przedmioty specjalistyczne. Po uko ń czeniu studiów mo ż na ju ż uprawia ć zawód geodety. Je ś li jednak kto ś chce robi ć to samodzielnie (np. zało ż y ć firm ę ) musi zdoby ć uprawnienia i zda ć egzamin. Uprawnienia zdobywa si ę przed Komisj ą Kwalifikacyjn ą. Egzaminy na uprawnienia składaj ą si ę z cz ęś ci pisemnej (60 pyta ń testowych, 3 opisowe) oraz ustnej. Jednak jednorazowo mo ż na zdoby ć uprawnienia tylko z jednego zakresu (koszt egzaminu – 500zł). Po pomy ś lnym zdaniu egzaminu zostaje si ę geodeta uprawnionym.

8 Gdzie się uczyć? W Polsce Geodezję i Kartografię można studiować na uczelniach technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Akademia Rolnicza w Krakowie; Politechnika Warszawska ; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Jest w ś ród nich tylko jeden uniwersytet: Uniwersytet Warmi ń sko-Mazurski w Olsztynie. Jest to kierunek popularny ( ś rednio 6 osób na miejsce). Kiedy ś aby si ę dosta ć obwi ą zywał egzamin z matematyki, jednak w przypadku nowej matury przyjmuje si ę na podstawie konkursu ś wiadectw.

9 Płace Geodezja jest zawodem dobrze opłacanym. Ju ż praktykant dostaje ok. 2tys zł. Tak ą stawk ę otrzymuje te ż geodeta górniczy. Geodeta uprawniony mo ż e zarabia ć znacznie wi ę cej. Jest to ok. 6tys zł w zimie i 11tys zł w maju-czerwcu. Geodeta prowadz ą cy firm ę mo ż e zarabia ć podobnie, wliczaj ą c koszty usług.

10 Szanse zatrudnienia Szanse zatrudnienia w zawodzie (in ż ynier geodeta) s ą wysokie. Jest to zawód poszukiwany. W rejestrze figuruj ą oferty zawodu, a nie figuruj ą bezrobotni geodeci.

11 Warunki pracy Geodeta mo ż e wykonywa ć prace terenowe lub typowe prace biurowe. Prace terenowe odbywaj ą si ę w zmiennych warunkach pogodowych, a w geodezji górniczej pod ziemi ą. Prace terenowe najcz ęś ciej wykonywane s ą w 3-4 osobowych zespołach, a prace kameralne (np. dokładne obliczenia, modele Ziemi, mapy) geodeta wykonuje sam. Jednak cały czas ma kontakt z lud ź mi – przy wi ę kszych przedsi ę wzi ę ciach korzysta z pomocy innych geodetów lub dzieli zadania mi ę dzy ludzi, wiec wa ż na jest umiej ę tno ść pracy w grupie. Czas pracy zale ż y od miejsca pracy lub terminowo ś ci poszczególnych zlece ń. Efekty prac geodety po opracowaniu trafiaj ą do Składnicy Map i Dokumentacji Geodezyjnych.

12 Najczęściej wykorzystywane przyrządy Dalmierz jest wykorzystywany do pomiaru odległo ś ci mi ę dzy dwoma punktami. Dzi ę ki temu mo ż na wyznaczy ć współrz ę dne punktu. Obecnie w geodezji wykorzystuje si ę dalmierze optyczne. Jedna osoba z zespołu obsługuje przyrz ą d, druga ustawia si ę z lustrem w punkcie, którego współrz ę dne s ą nieznane. Dalmierz wysyła wi ą zk ę lasera, odbijaj ą cego si ę od lustra i mierz ą cego tym samym odległo ść. Dalmierz

13 Niwelator Niwelator słu ż y do pomiaru ró ż nicy wysoko ś ci mi ę dzy dwoma punktami w terenie. Po dwóch stronach niwelatora ustawia si ę łaty geodezyjne. Z przyrz ą du wysyłana jest wi ą zka laserowa, wskazuj ą ca wysoko ść na łatach. Dzi ę ki temu mo ż na odczyta ć ró ż nic ę poziomów. Niwelatora mo ż na u ż ywa ć tylko przy odległo ś ciach do 113 m, gdy ż przy wi ę kszych trzeba ju ż uwzgl ę dni ć kulisto ść Ziemi. Łata geodezyjna

14 Wywiad z geodetą Zawód geodety od wielu lat uprawia mój dziadek. Przeprowadziłam z nim krótką rozmowę. Jak długo jeste ś geodet ą Dziadku? Od 1959r. Czyli ok. 48 lat. Gdzie obecnie pracujesz? W Powiatowym O ś rodku Geodezyjnym i Kartograficznym (POGiK) w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kili ń skiego 27. Na czym polega twoja praca? Teraz jestem inspektorem kontroli geodezyjnej z upowa ż nienia starosty, czyli sprawdzam, czy geodeci dobrze wykonuj ą swoj ą prac ę, poprawiam ich bł ę dy. Kiedy ś wyznaczałem cele projektowe – gdzie stan ą budynki, któr ę dy poprowadzi ć przewody elektryczne, wodoci ą gi – zajmowałem si ę inwentaryzacj ą przewodów (mediów), dzieliłem działki na np. budowlane, rekreacyjne, rolne. Poza tym sporz ą dzałem mapy geodezyjne. Czym jest geodezja? Geodezja to wszystkie czynno ś ci, które przed chwil ą opisałem. Oczywi ś cie jest ich wi ę cej. A wyja ś nienie tego słowa to podział ziemi.

15 Jakie szkoły sko ń czyłe ś Dziadku, aby zosta ć geodet ą ? Najpierw Pomaturalne Technikum Geodezyjne, a nast ę pnie Politechnik ę Warszawsk ą – Wydział Geodezji i Kartografii. Jak wygl ą dał przebieg Twojej pracy zawodowej? 1959-64r. => Ministerstwo Rolnictwa, Grupa interwencyjna i pomiar na terenie woj. Rzeszowskiego; 1964-70r. => Wojewódzkie Biuro Geodezji w Warszawie, pracownia kameralna; 1970-99r. => Powiatowe Biuro Geodezji w Grodzisku Mazowieckim, pracownia kameralna; 1999-2008r. => POGiK Czym si ę ró ż ni dzisiejsza geodezja od dawnej? Kiedy ś do pomiaru wykorzystywało si ę ta ś m ę, szpilki, tyczki, pryzmat, który słu ż y do wyznaczania prostopadłych (dzi ę ki niemu mo ż na ustawi ć si ę w odpowiednim miejscu). W pomiarach sytuacyjnych wykorzystywało si ę metod ę ortogenaln ą (wyznacza si ę prostopadłe, aby wyznaczy ć współrz ę dne punktu), rzadko biegunow ą, czyli mierzenie odległo ś ci mi ę dzy punktami. Teraz przy pomocy dalmierza wykorzystuje si ę tylko metod ę biegunow ą. Dzi ę kuj ę Ci Dziadku za rozmow ę i za przybli ż enie mi Twojej pracy.


Pobierz ppt "Geodeta. Informacje ogólne Nazw ę geodezja po raz pierwszy zastosował Arystoteles. Oznacza ona podział Ziemi. Zawód geodety pozostaje na styku administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google