Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces i rezultaty wyłaniania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces i rezultaty wyłaniania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Proces i rezultaty wyłaniania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA IS - obszary gospodarcze o dużym potencjale rozwoju, w których realizacja prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, ma szanse stymulować rozwój i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej Ukierunkowanie wydatków publicznych na IS Zachęty dla przedsiębiorców prywatnych do zwiększania inwestycji w B+R i innowacje

3 Rozwijanie specjalizacji bazując na koncentracji wiedzy i znajomości rynku w regionie (dynamiczne) Nie rozumiemy specjalizacji jako względny udział sektora w gospodarce regionu (pasywne) ISTOTA IS – na przykładzie Zaawansowane technologie produkcji Zastosowanie zaawansowanych technologii w celu produkcji „inteligentnego domu” Sektor/Branża Obszar IS Modernizacja Przekształcenie DywersyfikacjaPrzełomowe odkrycia TIK Energia Zaawansowane materiały

4 Strategie / procesy inteligentnej specjalizacji są opracowywane i wdrażane przy zaangażowaniu w proces „przedsiębiorczego odkrywania” - z udziałem instytucji zarządzających, ale z zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów, takich jak przedsiębiorcy, uniwersytety, instytucje otoczenia biznesu i partnerzy społeczni. PRZEDSIĘBIORCZE ODKRYWANIE IS

5 AKTORZY PROCESU Biznes/Przemysł wytwórczy i usługi, wydobywczy, sektor finansowy, przemysł kreatywny, sektor usług społecznych, duże firmy, MSP, młodzi przedsiębiorcy, klastry i organizacje biznesowe, Nauka Publiczne i prywatne instytuty badawcze, uniwersytety, parki naukowe i technologiczne, biura transferu technologii etc., Horizon2020 Różne departamenty na, różnych szczeblach administracji, regionalne agencje rozwoju, doradztwo biznesowe, etc. Administracja publiczna Organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie związane z wyzwaniami społecznymi, organizacje konsumenckie etc. Społeczeństwo Obywatelskie Przedsiębiorcze Odkrywanie Proces przedsiębiorczego odkrywania - rzeczywiste i aktywne włączenie regionalnych aktorów w projektowanie i wdrażanieIS

6 Podniesienie konkurencyjności Regionu Oddolne podejście Budowanie partnerstwa i zaufania Koncentracja środków publicznych na badania i rozwój innowacji Preferencje w dostępie do środków RPO WP 2014- 2020, Horyzont 2020, POIR, POWER 434 podmioty w tym 292 firmy PODEJŚCIE POMORSKIE - ISP

7 Ogłoszenie konkursu14 maja 2014 Ocena Komisji Konkursowejsierpień 2014 Spotkania Komisji z Partnerstwami – wnioski i rekomendacje wrzesień 2014 II etap konkursu14 września–1 grudnia 2014 Ocena Komisji Konkursowej (rekomendacje dla Zarządu WP) luty/ marzec 2015 Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podjęcie negocjacji Porozumień na rzecz rozwoju ISP 9 kwiecień 2015 Negocjacje Porozumień na rzecz rozwoju ISP Podpisanie Porozumień28 stycznia 2016 PROCES ISP kryteria: wyzwania, trendy, potencjalny rynek; potencjał gospodarczy i technologiczny; benchmarking; strategia i plan działań (w tym przykładowe projekty B + R; dotychczasowe działania wspierające rozwój specjalizacji Administracja (analizy i organizacja procesu) Eksperci zewnętrzni Interesariusze (= beneficjenci!!!)

8 ZAWARTOŚĆ POROZUMIEŃ ■ uzgodnienie celów rozwoju ISP oraz zakresu przedmiotowego (rozwinięcie definicji z uchwały ZWP)  weryfikacja kryterium dostępu do środków RPO WP, w ramach Osi Priorytetowych:  OP1: Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1 „Ekspansja przez innowacje”;  OP 1: Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.2. „Transfer wiedzy do gospodarki”;  OP 2: Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. „Inwestycje profilowane” w sektorach wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji.  preferencja na poziomie kryteriów strategicznych w wybranych innych Osiach Priorytetowych RPO WP ■ uzgodnienie priorytetowych kierunków badawczych mających znaczenie dla wyboru projektów w RPO WP i innych programach;  preferencje na poziomie kryteriów strategicznych w ramach Osi Priorytetowych RPO WP :  OP1: Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1 „Ekspansja przez innowacje”;  OP 1: Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.2. „Transfer wiedzy do gospodarki”; ■ sformułowanie zasad uzgadniania i wspierania (preferencje!) tzw. przedsięwzięć o oddziaływaniu horyzontalnym („wynikające imiennie z Porozumień”)

9 ISP 1 Technologie offshore i portowo- logistyczne technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo- logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza ZAKRES ISP 1

10 ISP 2 Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie multimodalne interfejsy człowiek- maszyna systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych inżynieria kosmiczna i satelitarna ZAKRES ISP 2

11 ISP 3 Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka technologie „smart grid” w dystrybucji energii magazynowanie energii środki transportu o napędzie alternatywnym poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych ZAKRES ISP 3

12 ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością ZAKRES ISP 4

13 INTERESARIUSZE POROZUMIEŃ LP. Inteligentna Specjalizacja Pomorza Interesariusze (nie beneficjenci! ) 1. Technologie offshore i portowo- logistyczne 75 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie 68 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie 108 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia 93

14 OTWARTOŚĆ POROZUMIEŃ ■ po dacie podpisania Porozumienia – przystąpienie na podstawie Deklaracji złożonej do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Rady; ■ do momentu powołania Rady, przystąpienie poprzez złożenie podpisanej Deklaracji do Zarządu Województwa Pomorskiego; ■ podpisanie Porozumienia nie powoduje przyznania dodatkowych punktów przy ocenie projektów w ramach RPO WP; ■ podpisanie Porozumienia nie jest warunkiem koniecznym w przypadku aplikowania o środki w ramach RPO WP.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Proces i rezultaty wyłaniania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google