Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 4.  ilu i jakich pracowników  założenie- ludzie jako najważniejszy strategiczny zasób organizacji  Dot. sposobów zatrudniania i rozwoju PJATK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 4.  ilu i jakich pracowników  założenie- ludzie jako najważniejszy strategiczny zasób organizacji  Dot. sposobów zatrudniania i rozwoju PJATK."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 4

2  ilu i jakich pracowników  założenie- ludzie jako najważniejszy strategiczny zasób organizacji  Dot. sposobów zatrudniania i rozwoju PJATK 2015/162

3  „twarde”  „miękkie” PJATK 2015/163

4 Przewidywanie popytu Przewidywanie podaży Opracowania planów dopasowania podaży do popytu PJATK 2015/164

5  pozyskanie  utrzymanie  wykorzystanie  szkolenie  redukcja PJATK 2015/165

6 Organizacja :  pozyskuje i stabilizuje wymaganą liczbę,  robi najlepszy użytek z posiadanych ZL,  jest zdolna do przewidywania problemów (nadwyżki, niedobory)  potrafi wyszkolić elastycznych,  zmniejsza zależność od zewnętrznych źródeł rekrutacji. PJATK 2015/166

7 7 Strategiczne plany biznesowe Strategia pozyskania Prognozowanie popytu i podaży Plany dotyczące zasobów ludzkich pozyskaniezatrzymanieelastycznośćproduktywność Analiza środowiska pracy Analiza efektywności operacyjnej Analiza płynności zatrudnienia Planowanie scenariuszowe Proces planowania ZL

8 Analiza popytu na zasoby ludzkie PJATK 2015/168

9 Analiza podaży obejmuje:  istniejące zasoby,  potencjalne ubytki,  potencjalne zmiany- wewnętrzne przesunięcia,  wpływ zmieniających się warunków pracy i zjawiska absencji,  źródła podaży wewnątrz,  źródła podaży poza organizacją. PJATK 2015/169

10  prognozowanie o bazie zerowej  ocena menedżerska  metoda delficka  metoda benchmarkingu  metoda wskaźnikowa  metody statystyczne  metoda symulacji komputerowych  prognozowanie scenariuszowe PJATK 2015/1610

11  Wskaźnik zwolnień liczba pracowników odchodzących w danym okresie (zwykle 1 rok) x 100 średnia liczba pracowników w tym samym okresie PJATK 2015/1611

12  Wskaźnik przetrwania – udział pracowników zatrudnionych w danym okresie, którzy nie odchodzą z organizacji po upływie określonego czasu PJATK 2015/1612 Krzywa przetrwania

13 PJATK 2015/1613

14  Wskaźnik stabilności zatrudnienia liczba pracowników ze stażem rocznym lub dłuższym x100 liczba pracowników zatrudnionych na koniec roku PJATK 2015/1614

15 W nowym miejscu:  wyższe wynagrodzenie  lepsze perspektywy(rozwój kariery)  większe bezpieczeństwo  większe możliwości rozwijania umiejętności  lepsze warunki pracy lub  złe stosunki z menedżerem lub liderem zespołu w obecnym miejscu  złe stosunki ze współpracownikami  mobbing  przyczyny osobiste PJATK 2015/1615

16  koszty odejścia,  koszty rekrutacji zastępcy,  koszty związane z wprowadzeniem nowego pracownika,  koszty wyszkolenia zastępcy,  koszty czasu poświęconego przez menedżerów liniowych i innych pracowników za zapewnienie potrzebnych szkoleń,  utrata wkładu pracy osoby odchodzącej z firmy do chwili, gdy zostanie ona zastąpiona,  straty z mniejszej wydajności początkującego pracownika. PJATK 2015/1616

17 Q p L p = L b x Q b PJATK 2015/1617

18 Prognozowany nadmiar ZLPrognozowany niedobór ZL Sposoby zmniejszania nadmiaru ZLSposoby zmniejszania lub likwidacji niedoboru ZL ZWALNIANIEPOZYSKIWANIE NOWYCH Alternatywy wobec zwalniania ograniczanie lub wstrzymanie pozyskiwania zmniejszenie lub likwidacja godzin nadliczbowych nieprzedłużanie umów czasowych praca w krótszym wymiarze czasu wcześniejsze emerytury Alternatywy wobec pozyskiwania poszerzenie zakresu zadań usprawnienie organizacji pracy zatrudnianie pracowników tymczasowych zatrudnianie na umowy cywilnoprawne zatrudnienie na umowy czasowe i na wykonanie określonej pracy PJATK 2015/1618

19  praca w niepełnym wymiarze czasu,  podział pracy,  praca w domu i telepraca,  subkontrakty (podwykonawcy),  elastyczny czas pracy,  godziny nadliczbowe,  praca zmianowa. PJATK 2015/1619

20 Uwzględnić:  całkowitą liczbę osób, które muszą odejść, a także czas i miejsce  ustalenia dotyczące informowania i konsultowania zwolnień z pracownikami, związkami zawodowymi,  prognozę prawdopodobnej liczby osób, które odejdą dobrowolnie,  warunki zwolnień, bodźce finansowe proponowane pracownikom, których chce się utrzymać,  ustalenia dot. ponownego przeszkolenia pracowników, które pomoże im w znalezieniu nowej pracy. PJATK 2015/1620

21 Plan pozyskiwania pracowników:  pozyskiwanie pracowników z obrębu firmy  plan rekrutacji  plany stania się pracodawcą z wyboru PJATK 2015/1621

22 1.Ernst & Young 2.PwC 3.Google 4.PKO Bank Polski 5.Deloitte 6.MARS Polska 7.ING 8.P&G 9. KPMG 10. PZU PJATK 2015/1622

23 Etapy: 1) określenie wymagań 2) przyciąganie kandydatów 3) dobór kandydatów PJATK 2015/1623

24  Sporządzenie opisu stanowiska  Opracowanie strategii rekrutacji  Ocena kosztów  Określenie skąd rekrutować  Włączenie właściwych osób  Określenie charakteru i metod oceny kandydatów PJATK 2015/1624

25  informacyjna – przedstawienie potrzeb na właściwym rynku pracy  motywacyjna - zainteresowanie właściwych grup zawodowych  preselekcji - wstępna weryfikacja ofert niebędących w kręgu zainteresowań firmy PJATK 2015/1625

26 PJATK 2015/1626 ZALETYWADY  większa łatwość oswojenia z nowymi obowiązkami  minimalizacja ryzyka wyboru niewłaściwego kandydata  niższe koszty  wzrost motywacji pracowników, dla których stwarza się realne szanse awansu  wzrost lojalności pracowników  trzymanie się dotychczas stosowanych w firmie rozwiązań, nawyków, ryzyko popełniania tych samych błędów  trudność wejścia w rolę przełożonego osoby, która dotychczas pracowała na równoległym stanowisku  możliwym pogorszeniem atmosfery w zespole, rywalizacja, zawiść

27 ZALETYWADY pozyskanie osoby która przeprowadzi radykalne zmiany wdrożenie nowych koncepcji, nowych rozwiązań, brak obciążeń starymi nawykami zwiększenie potencjału intelektualnego kadry, transfer wiedzy do organizacji łatwiejsze zbudowanie autorytetu przez osobę spoza firmy możliwość wyboru z dużo większej liczby kandydatów spadek motywacji już zatrudnionych pracowników wyższe ryzyko w popełnieniu błędu przy doborze wyższe koszty dłuższy okres adaptacji PJATK 2015/1627

28 Którą strategię wybrać PJATK 2015/1628

29  TALENT PJATK 2015/1629

30  Ponadprzeciętne zdolności  Twórczość  Zaangażowanie w pracę PJATK 2015/1630

31 PJATK 2015/1631 „zbiór działań odnoszących się do osób wybitnie uzdolnionych, podejmowanych z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiągania celów organizacji” Listwan

32 1. Talent- główne źródło przewagi konkurencyjnej. 2. Ograniczony zasób talentów (employer brandnig). 3. Nowoczesne techniki rekrutacji – „gwiazdy”. 4. Dywersyfikacja źródeł talentów. PJATK 2015/1632

33  coaching (39%),  wewnętrzne programy rozwoju (32%),  indywidualne programy rozwoju osób o wysokim potencjale (31%),  ocena 360 stopni (28 %). PJATK 2015/1633

34 Procesy:  stanie się” pracodawcą z wyboru”,  rekrutacja wysoko wykwalifikowanych,  zapewnienie uzdolnionym rozwoju i awansu,  rozwijanie umiejętności przywódczych menedżerów liniowych,  nagradzanie perfekcjonizmu, fachowości i osiągnięć. PJATK 2015/1634

35  Problemy PJATK 2015/1635

36 PJATK 2015/1636

37 1. Ogłoszenia o pracy 2. E- rekrutacja (+/-) 3. Rekrutacja absolwentów 4. Rekomendacje (+/-) 5. Targi pracy 6. Kandydaci nieprzyjęci poprzednio 7. Zgłoszenia samoistne 8. Agencje pośrednictwa pracy 9. Rejonowe Urzędy Pracy PJATK 2015/1637

38  Zastosowanie modelu 5P  przykład PJATK 2015/1638 Product stanowisko Place źródła i formy rekrutacji Pricekorzyści z objęcia stanowiska Promotionimage firmy, PR firmy Peoplespecjaliści służb personalnych/ kandydaci/ rynek pracy

39  agencje personalne  konsultanci do spraw rekrutacji  „łowcy głów”, search&select, quick search. PJATK 2015/1639

40 Wywiad kwalifikacyjny :  wywiad wstępny  wywiad ustrukturyzowany (pogłębiony)  wywiad stresujący PJATK 2015/1640

41  Ośrodek Oceny (Assessment Center)  testy selekcyjne (umiejętności, próbki pracy i symulacje, psychometryczne- zdolności, osiągnięć, na inteligencję i osobowościowe, medyczne)  ćwiczenia grupowe  dane biograficzne  referencje  niekonwencjonalne metody- grafologia, astrologia, wariograf PJATK 2015/1641

42  Zadania indywidualne i grupowe.  Zadania grupowe -charakter interaktywny (np. ćwiczenia symulacyjne, wymagające podejmowania na bieżąco decyzji).  Kandydaci - obserwowani i oceniani przez przeszkolone osoby.  Po zakończeniu- INFORMACJA O WYNIKACH PJATK 2015/1642

43 Techniki stosowane w metodzie AC:  wywiady  koszyk zadań  prezentacja ustna  pisemna analiza przypadku  grupowa analiza przypadku  poszukiwanie faktów  odgrywanie roli  grupowa dyskusja  gry biznesowe  testy psychologiczne  arkusz bio-danych Wady? PJATK 2015/1643

44 umożliwia zebranie informacji o :  doświadczeniu kandydata,  cechach osobowości,  zdolnościach przystosowawczych,  umiejętnościach osiągania sukcesu w sferze osobistej, społecznej i zawodowej,  preferencjach i predyspozycjach do danych stanowisk pracy. PJATK 2015/1644

45  Pytanie, na podstawie którego ocenia się mobilność zawodową kandydatów: Najdłuższy czas spędzony przeze mnie w jednym miejscu pracy to: a) 6 miesięcy b) 6 – 12 miesięcy c) 1 – 2 lat d) 2 - 5 lat e) > 5 lat PJATK 2015/1645

46  Wywiązywanie się z zadań zawodowych kandydatów Jeżeli w mojej pracy zrobione musi być coś co wykracza poza moje bezpośrednie obowiązki, przeważnie: a) dowiaduję się, kto za to odpowiada i informuję go o tym; b) proszę przełożonego, aby zezwolił mi się zająć sprawą mimo, że nie należy do moich obowiązków; c) koncentruję się na tym za co ja odpowiadam i nie zajmuję się rzeczami, które do mnie nie należą. PJATK 2015/1646

47 PJATK 2015/1647

48  współczynnik trafności metod selekcji PJATK 2015/1648 MetodaWspółczynnik Assessment Center (wykorzystywanie przy awansowaniu) testy próbek pracy testy zdolności Assessment Center (przewidywanie efektywności) testy osobowości (kombinacja) dane biograficzne wywiady ustrukturyzowane typowe wywiady referencje grafologia astrologia 0,63 0,55 0,53 0,43 0,41 0,38 0,31 0,15 0,13 0,00

49 ANALIZA DOKUMENTÓW -CV - kwestionariusz - list motywacyjny WSTĘPNY WYWIAD KWALIFIKACYJNY ANALIZA REFERENCJI TESTY PSYCHOLOGICZNE PRÓBKI PRACY- SYMULACJE TEST WIEDZYBIO-DANEWYWIAD POGŁĘBIONY DECYZJA O ZATRUDNIENIU PJATK 2015/1649


Pobierz ppt "WYKŁAD 4.  ilu i jakich pracowników  założenie- ludzie jako najważniejszy strategiczny zasób organizacji  Dot. sposobów zatrudniania i rozwoju PJATK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google