Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje Baz Danych ASP.NET

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje Baz Danych ASP.NET"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje Baz Danych ASP.NET
Elżbieta Mrówka - Matejewska Konsultacje środy godz. 15:00-16:00 oraz soboty zjazdów potoku II godz. 13:30 pokój 210, tel Folder: P:\FTP(Public)\emrowka\APBD\Studia zaoczne oraz kurs w edux

2 ASP.NET Przegląd podstawowych kontrolek używanych w aplikacjach internetowych na platformie .Net.

3 ASP.NET Podstawowy składnik .NET Framework
Technologia tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych działających po stronie serwera Zorientowanie na komponenty – podobnie jak w programowaniu aplikacji Windows Duża ilość kontrolek i bibliotek klas umożliwia szybkie tworzenie aplikacji

4 ASP.NET w Visual Studio Visual Studio - kolejne edycje - udostępniają zintegrowane środowisko programistyczne umożliwiające wytwarzanie i weryfikację aplikacji ASP.NET oraz przygotowywanie ich do wdrożenia

5 Aplikacja ASP.NET formularze internetowe (ang. Web Forms) – pliki z rozszerzeniem .aspx usługi Web (ang. Web Services) – pliki z rozszerzeniem .asmx pliki logiki aplikacji – pliki z rozszerzeniem .vb lub .cs globalna klasa aplikacji – plik Global.asax pliki konfiguracyjne – pliki Web.config inne pliki – np. strony HTML, arkusze CSS itp.

6 Położenie pliku projektu ASP.NET
Katalog fizyczny: położenie strony \\db-mssql\www\emrowka2\W3\Default.aspx Wirtualny katalog widoczny w adresie strony

7 Katalog Witryny Internetowej ASP.NET

8 Aplikacja ASP.NET Formularz internetowy
Formularze internetowe reprezentują dynamicznie budowane strony internetowe. Składają się ze znaczników ASP.NET oraz logiki i są przesyłane do użytkownika najczęściej w postaci standardowych dokumentów XHTML. Aplikacja ASP.NET zawiera jeden lub więcej formularzy. Cała logika jest wykonywana po stronie serwera, chociaż możliwe jest wykonywanie części kodu w postaci skryptów po stronie użytkownika.

9 Aplikacja ASP.NET Formularz internetowy
Formularze internetowe reprezentują dynamicznie budowane strony internetowe. Składają się ze znaczników ASP.NET oraz logiki i są przesyłane do użytkownika najczęściej w postaci standardowych dokumentów XHTML. Aplikacja ASP.NET zawiera jeden lub więcej formularzy. Cała logika jest wykonywana po stronie serwera, chociaż możliwe jest wykonywanie części kodu w postaci skryptów po stronie użytkownika.

10 Aplikacja ASP.NET Pliki konfiguracyjne
Machine.config – przechowywane w nim ustawienia dotyczą wszystkich aplikacji na komputerze lokalnym Web.config – przechowywane w nim ustawienia dotyczą tylko wybranej aplikacji Pliki konfiguracyjne mogą być modyfikowane w czasie działania aplikacji, lecz wiąże się to z koniecznością jej ponownego uruchomienia.

11 Strona internetowa Struktura strony
Stronę internetową (formularz internetowy) definiuje się w pliku z rozszerzeniem .aspx. Struktura takiego pliku składa się z trzech sekcji: dyrektywy strony, kodu aplikacji układu strony.

12 Sekcja kodu aplikacji Sekcja kodu aplikacji zawiera procedury obsługi zdarzeń wraz dodatkowymi procedurami pomocniczymi. Kod aplikacji może zostać osadzony wewnątrz kodu znacznikowego (Code Inline) lub umieszczony w osobnym pliku (Code Behind)

13 Aplikacja ASP.NET Formularz internetowy

14 Aplikacja ASP.NET Formularz internetowy

15 Dyrektywa stromy Dyrektywy umożliwiają definiowanie podstawowych ustawień np.: Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %>

16 Układ strony Układ strony jest opisany za pomocą kodu znacznikowego, który zawiera kontrolki serwerowe, ciągi tekstu oraz znaczniki języka HTML. Wygląd strony może być zdefiniowany na stronie poprzez ustawienie właściwości indywidualnych elementów lub przy pomocy arkuszy styli.

17 Kontrolki ASP.NET Natura kontrolek Web Form
Przestrzeń nazw: System.Web.UI.WebControls kontrolki serwerowe automatycznie generują znaczniki HTML oraz udostępniają zbiór zdarzeń, które mogą być przetworzone na serwerze www Są obiektowe Podczas deklaracji zapisujemy w znaczniku otwierającym tylko własności zmieniane w postaci nazwa/wartość, a własność tekst staje się wewnętrznym tekstem bloku.

18 Kontrolki ASP.NET Obsługa zdarzeń po stronie serwera
Zdarzenia to pewne akcje wykonywane w odpowiedzi na interakcję użytkownika z kontrolkami na stronie lub inne – generowane przez aplikację Możemy programowo kontrolować działanie aplikacji za pomocą metody obsługi zdarzenia, która umieszczamy w pliku logiki aplikacji. Przykładowe zdarzenia: zdarzenie Load klasy Page zdarzenie Click klasy Button

19 Kontrolki ASP.NET Własność AutoPostBack
Wiele kontrolek ma własność AutoPostBack najczęściej jest ona ustawiona na false; zmiana ustawienia spowoduje, że wystąpienie oprogramowanego zdarzenia uruchomi kod logiki aplikacji z nim związany Kontrolka Button ma zawsze ustawione AutoPostBack = true ; obsługuje go zdarzenie Click

20 Najważniejsze Kategorie kontrolek ASP.NET
Kontrolki proste Kontrolki wielofunkcyjne Kontrolki danych Kontrolki walidacyjne Kontrolki WebParts Kontrolki związane z zabezpieczeniem

21 Standardowe kontrolki serwerowe w ASP.NET
<asp:…… ID=”……." runat="server">

22 Kontrolka Calender protected void Calendar1_SelectionChanged( object sender, EventArgs e) { this.Label1.Text = this.Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString(); }

23 Kontrolki walidacyjne
istnieją po stronie serwera Sprawdzają jedną kontrolkę wejściową Wywodzą się z klasy bazowej System.Web.UI.WebControls.BaseValidator generują po stronie klienta funkcję JavaScript (zawartą w pliku WebUIValidation,js) i automatycznie pobraną na komputer użytkownika. Jeśli na komputerze klienta nie ma js – cała walidacja zostanie przeprowadzona na serwerze

24 Kontrolki walidacyjne

25 Kontrolki walidacyjne Właściwości wspólne dla kontrolek walidacyjnych
runat="server" Display ControlToValidate EnableClientScript ErrorMessage ForeColor

26 Kontrolki walidacyjne RequiredFieldValidator

27 Kontrolki walidacyjne RequiredFieldValidator
To jedyna kontrolka, która sprawdza, czy walidowane przez nie pole nie jest puste. Pozostałe kontrolki traktują puste pole jako poprawne rozwiązanie. Jeśli pole jest wymagane i jednocześnie ma spełniać inne ograniczenia – trzeba wyposażyć go w dwie kontrolki walidujące.

28 Kontrolki walidacyjne RegularExpressionValidator

29 Kontrolki walidacyjne RegularExpressionValidator
Własność ValidationExpression zawiera wyrażenie regularne służące do dopasowania do określonego wzorca znakowego d – cyfra w – litera Można korzystać z wyrażeń predefiniowanych w dostępnym kreatorze

30 Kontrolki walidacyjne RangeValidator

31 Kontrolki walidacyjne RangeValidator
Kontrolka ma własność Typ (domyślnie string), która musimy ustawić tak, by pozwalała poprawnie sprawdzić przynależność danych do zakresu pomiędzy MinimumValue a MaximumValue. Można jej też używać do sprawdzenia poprawności typu wprowadzanych danych

32 Kontrolki walidacyjne CompareValidator - porównywanie do wartości z innej kontrolki

33 Kontrolki walidacyjne CompareValidator - porównywanie do zadanej wartości

34 Kontrolki walidacyjne CompareValidator
Własność Operator może przyjmować wartości: DataTypeCheck !!! Equal GreaterThan GreaterThanEqual LessThan LessThanEqual NotEqual

35 Kontrolki walidacyjne ValidationSummary

36 Adresy przykładów Przykład 1: http://db-mssql/emrowka2/W3/Default.aspx
Walidacja MultiView


Pobierz ppt "Aplikacje Baz Danych ASP.NET"

Podobne prezentacje


Reklamy Google