Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe poj ę cia prawa i prawoznawstwa Tworzenie prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe poj ę cia prawa i prawoznawstwa Tworzenie prawa."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe poj ę cia prawa i prawoznawstwa Tworzenie prawa

2 Proces powstawania prawa Powstawanie prawa jest zło ż onym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtuj ą si ę albo zostaj ą ukształtowane normy prawne o okre ś lonej tre ś ci, obowi ą zuj ą ce w okre ś lonej grupie społecznej, np. w grupie pa ń stwowej, w społeczno ś ci lokalnej czy w grupie zawodowej.

3 Proces ten mo ż e mie ć charakter spontaniczny (tak kształtuje si ę prawo zwyczajowe) albo mo ż e mie ć charakter procesu zorganizowanego, dokonuj ą cego si ę w okre ś lonych instytucjach i według okre ś lonej procedury (prawo stanowione). W pierwszym przypadku mówi si ę, ż e prawo si ę kształtuje, w drugim, ż e jest kształtowane, tzn. stanowi rezultat celowej i zorganizowanej działalno ś ci człowieka.

4 Fakty prawotwórcze Prawo jako zbiór norm post ę powania mo ż e powstawa ć w wielu formach. Mo ż e by ć rezultatem ró ż nych faktów prawotwórczych, czyli faktów tworz ą cych prawo. Mamy nast ę puj ą ce fakty prawotwórcze: A) stanowienie B) umowa C) kształtowanie si ę prawa zwyczajowego D) precedens.

5 Źródła prawa O poszczególnych faktach prawotwórczych mówi si ę, ż e s ą ź ródłami prawa. Za ź ródła prawa uwa ż a si ę nie tylko fakty prawo tworz ą ce, ale tak ż e rezultaty tych faktów. W rezultacie aktu stanowienia powstaje np. ustawa, rozporz ą dzenie, czy uchwała, a w rezultacie kształtowania si ę normy zwyczajowej powstaje norma prawa zwyczajowego.

6 Fontes iuris cognoscendi Ź ródła poznania prawa, czyli ka ż dy dokument lub inna forma przekazu, z których czerpiemy informacj ę o prawie, np. komentarz do ustawy, podr ę cznik do prawa cywilnego.

7 Prawo zwyczajowe Proces kształtowania si ę prawa zwyczajowego jest długotrwały i skomplikowany. Najpierw musi wykształci ć si ę w jakiej ś społeczno ś ci powszechnie akceptowany w niej zwyczaj post ę powania w okre ś lony sposób i przekonanie, ż e post ę powanie to jest wyznaczone przez jak ąś wi ążą c ą norm ę, zwan ą norm ą zwyczajow ą.

8 W danej społeczno ś ci musi si ę przy tym wytworzy ć powszechne przekonanie, ż e dana norma zwyczajowa powinna by ć realizowana jako prawna, a jej przekroczenie powinno by ć – zasadniczo – sankcjonowane przez organy pa ń stwa. Normy zwyczajowe kształtuj ą si ę wi ę c spontanicznie. Je ś li jaki ś organ pa ń stwa (np. s ą d, parlament, organ administracyjny), rozstrzygaj ą c jak ąś konkretn ą spraw ę, uczyni podstaw ą rozstrzygni ę cia norm ę zwyczajow ą, to norma ta staje si ę od tego momentu norm ą prawa zwyczajowego.

9 Uznanie normy zwyczajowej Czynno ść podj ę cia przez organ pa ń stwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej nazywa si ę aktem uznania tej normy („usankcjonowanie zwyczaju”). Uznanie nie jest czynno ś ci ą kształtuj ą c ą tre ść owej normy, a jedynie potwierdzaj ą c ą rozpowszechnione i utrwalone przekonanie, ż e norma zwyczajowo ukształtowana powinna by ć realizowana tak jak normy prawne.

10 Uznanie ma charakter precedensu potwierdzaj ą cego, a w jego rezultacie norma zwyczajowa zostaje wł ą czona do systemu obowi ą zuj ą cych norm prawnych. Prawo ukształtowane w ten sposób nazywa si ę prawem zwyczajowym.

11 Zwyczaje Od prawa zwyczajowego nale ż y odró ż ni ć zwyczaje, tzn. powszechne nawyki okre ś lonego zachowania w okre ś lonych sytuacjach, które wykształciły si ę w jakiej ś grupie społecznej i nie s ą uznawane przez organy pa ń stwa za wi ążą ce. Normy prawne cz ę sto odsyłaj ą do zwyczajów, np. art. 699 Kodeksu cywilnego: „Je ż eli w umowie nie oznaczono terminu płatno ś ci czynszu, czynsz ten płaci si ę z dołu w terminie zwyczajowo przyj ę tym.

12 Prawo zwyczajowe jest wa ż nym ź ródłem prawa mi ę dzynarodowego publicznego. W prawie wewn ę trznym pa ń stw europejskich jego rola jest raczej niezbyt du ż a.

13 Stanowienie prawa Stanowienie prawa to czynno ść konwencjonalna kompetentnego organu pa ń stwa, poprzez któr ą ów organ „ żą da”, aby normy prawne o ukształtowanej przez niego tre ś ci były realizowane. Stanowienie jest zatem aktem kreuj ą cym normy prawne. Mo ż e go dokona ć jaki ś jeden podmiot – organ jednoosobowy (np. prezydent, wojewoda), albo organ, czy instytucja o charakterze kolegialnym, np. parlament.

14 Współstanowienie Akt stanowienia jest dokonywany przez co najmniej dwa podmioty, np. przez dwóch ministrów, z których ka ż dy jest wyposa ż ony w kompetencje prawotwórcze. Dla wa ż no ś ci aktu stanowienia nie jest wymagana zgoda adresatów stanowionych norm i dlatego stanowienie jest traktowane jako akt jednostronny. Od współstanowienia nale ż y odró ż ni ć udział ró ż nych podmiotów w procesie tworzenia aktu normatywnego, polegaj ą cy np. na wyra ż aniu opinii.

15 Umowa W odró ż nieniu od aktów stanowienia umowa jako fakt prawotwórczy jest czynno ś ci ą co najmniej dwustronn ą (podmioty zawieraj ą ce umow ę nazywa si ę stronami), poprzez któr ą strony uczestnicz ą ce w umowie ustalaj ą wi ążą ce je normy generalne i abstrakcyjne. Umowa jest zatem aktem kreuj ą cym normy prawne. Charakteryzuje si ę tym, ż e twórca tych norm jest zarazem ich adresatem. Umowy publicznoprawne i prywatnoprawne.

16 Od umowy jako ź ródła prawa nale ż y odró ż ni ć umow ę jako czynno ść prawn ą (np. umow ę najmu lokalu, umow ę po ż yczki), w rezultacie której wyznacza si ę dla stron umowy normy konkretne i indywidualne.

17 Precedens prawotwórczy de iure Elementy: Ratio decidendi – zasada ogólna; Obiter dicta – stan faktyczny danej sprawy; Zasada stare decisis – stało ś ci decyzji. Wytworem rozstrzygni ę cia precedensowego jest zawsze jaka ś norma generalna sformułowana przez organ, który rozstrzyga precedensow ą spraw ę, a samo to rozstrzygni ę cie jest faktem tworz ą cym ow ą norm ę, a wi ę c faktem prawotwórczym.

18 W praktyce precedensy s ą tworzone najcz ęś ciej przez s ą dy, i to s ą dy najwy ż szych instancji (st ą d nazwa precedens s ą dowy). Zdarzaj ą si ę tak ż e precedensy administracyjne. Precedensy abstrakcyjne s ą uznawane oficjalnie za ź ródło prawa w krajach anglosaskich. Systemy prawne tych pa ń stw nosz ą nazw ę systemu common law lub case law, a tak ż e judge made law.

19 Precedens de facto Charakterystyczny dla systemu prawa stanowionego; Abstrakcyjny; Odgrywa rol ę w procesie interpretacyjnym.

20 Normatywna koncepcja źródeł prawa Reguły walidacyjne – nakazuj ą uznawa ć jakie ś fakty za fakty prawotwórcze danego systemu; Reguły egzegezy, czyli reguły wykładni tekstów prawnych; reguły inferencyjne, dotycz ą ce wnioskowania z obowi ą zywania jednych norm o obowi ą zywaniu innych norm; reguły kolizyjne, okre ś laj ą ce sposoby eliminowania niezgodno ś ci norm systemu.

21 Kodyfikacja Kodyfikacja, zebranie w jednolit ą, usystematyzowan ą i opart ą na wspólnych zasadach cało ść przepisów zawartych w ró ż nych aktach prawnych, poł ą czone z odpowiedni ą zmian ą ich tre ś ci i uchylenie mocy obowi ą zuj ą cej dotychczasowych przepisów w zakresie unormowanym w kodyfikacji. Wynikiem kodyfikacji jest powstanie kodeksu.

22 Konsolidacja W systemie common law kodyfikacj ę cz ę sto zast ę puje skromniejsza forma porz ą dkowania przepisów prawnych. Jest to zabieg urz ę dowy i polega na poł ą czeniu w jednym akcie normatywnym regulacji prawnych wyst ę puj ą cych w formie rozproszonej w postaci wielu aktów normatywnych podlegaj ą cych uchyleniu przez akt konsoliduj ą cy prawo.

23 Konsolidacja a kodyfikacja Konsolidacja jest zawsze zebraniem dotychczas obowi ą zuj ą cego materiału normatywnego w jedn ą cało ść, a nie jak kodyfikacja w systemie civil law stworzeniem zasadniczo nowej, niekiedy radykalnie odmiennej od dotychczasowej regulacji prawnej. Zakres norm obj ę tych konsolidacj ą jest cz ę sto ograniczony i obejmuje wył ą cznie prawo statutowe.

24 Inkorporacja a kodyfikacja Inkorporacja norm prawnych – poj ę cie bliskoznaczne kodyfikacji, oznacza zebranie i spisanie norm prawnych, np. norm do tej pory wyst ę puj ą cych w formie zwyczajowej b ą d ź te ż norm rozproszonych w wielu aktach prawnych, w formie jednego aktu normatywnego. Z reguły wskazuje si ę na ró ż nice mi ę dzy inkorporacj ą a kodyfikacj ą sprowadzaj ą ce si ę do jednoczesnego wprowadzania modyfikacji do norm prawnych. Je ż eli normy prawne spisywane s ą w dotychczasowym brzmieniu, mówimy o inkorporacji. Je ż eli natomiast przy spisywaniu norm, wprowadzamy modyfikacje (np. aby dostosowa ć tre ść normy do zmieniaj ą cej si ę rzeczywisto ś ci, mówimy o kodyfikacji.


Pobierz ppt "Podstawowe poj ę cia prawa i prawoznawstwa Tworzenie prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google