Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i zasady aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o wsparcie ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i zasady aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o wsparcie ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Założenia i zasady aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 luty 2016 r.

2 UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS ALOKACJA 1 364 mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR

3

4 SMART SPECIALIZATIONS Inteligentne Specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa. Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smart specialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE. Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

5 Inteligentne specjalizacje przemysł metalowo - odlewniczy zasobooszczędne budownictwo nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze turystyka zdrowotna i prozdrowotna 4 główne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego

6 Inteligentne specjalizacje technologie informacyjno- komunikacyjne (ICT) branża targowo - kongresowa zrównoważony rozwój energetyczny Specjalizacje horyzontalne Województwa Świętokrzyskiego

7 SMART SPECIALIZATIONS TURYSTYKA ZDROWOTNA „... świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania, w czasie wolnym od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu” [Wolski 1970 za: Gaworecki W., 1997, Turystyka, PWE, Warszawa., s. 35-37]. „... jedną z podstawowych form odnowy sił człowieka” [Szamborski Z., 1978, Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka. W: Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, Warszawa, nr 6, s. 58.]. „... dowolny rodzaj podróży, który sprawia, że podróżujący lub jego rodzina będą zdrowsi” [ M.Tabacchi za: Cherukara J., Manalel J., 2008, Medical Tourism in Kerala —Challenges and Scope w: Medical Tourism http://dspace.iimk.ac.in/bitstreamhttp://dspace.iimk.ac.in/bitstream /2259/579/1/369-379+Joseph+Cherukara.pdf s. 36].

8 SMART SPECIALIZATIONS TURYSTYKA PROZDROWOTNA Każdy rodzaj aktywności turystycznej, którego głównym celem nie jest poprawa zdrowia a efekt ten jest drugorzędny. Przykładem turystyki prozdrowotnej są pobyty rekreacyjno- wypoczynkowe, agroturystyczne, wycieczki rowerowe czy inne formy turystyki aktywnej. Turystyka prozdrowotna może być elementem uzupełniającym oferty wypoczynkowej, a także oferty turystyki zdrowotnej.

9 Obszary strategicznej interwencji (OSI) Na terenie woj. świętokrzyskiego wyznaczono 5 tzw. obszarów strategicznej inwestycji (OSI). To miejsca o szczególnym potencjale lub barierach rozwojowych, wymagające najpilniejszego wsparcia finansowego, co uwzględniono w RPOWŚ 2014-2020. Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), miasta północy regionu tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna), gminy skupione wokół Gór Świętokrzyskich (Nowa Słupia, Pawłów, Bodzentyn, Bieliny, Łagów), obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, obszar uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju) - inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, bioróżnorodność oraz rozbudowę infrastruktury uzdrowiskowej. Inwestycjom dedykowano 11 mln euro.

10 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA alokacja - 96,17 mln € PI 1a Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Alokacja: 27,27 mln EURO PI 1b Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Alokacja: 61 mln EURO Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw Alokacja: 7,9 mln EURO Wsparcie w całości skierowane do podmiotów funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji ( SMART SPECIALISATIONS). Wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez wzmocnienie potencjału sektora B+R dla rozwoju przedsiębiorczości.

11 PI 1b DZIAŁANIE 1.2 Typy przedsięwzięć:  stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowane przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję,  projekty związane z wdrożeniem wyników prac B+R w działalności firmy, Beneficjenci:  MŚP, duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa (pod warunkiem efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz partnerstwa z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi). Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość) Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

12 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA alokacja: 161,25 mln € PI 3a Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Alokacja: 29,08 mln EURO Działanie 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Alokacja: 7,72 mln EURO PI 3b Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Alokacja: 11,5 mln EURO Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Alokacja: 2,16 mln EURO PI 3c Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Alokacja: 60,79 mln EURO PI 3c Działanie 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych Alokacja: 50,00 mln EURO Interwencja w ramach osi 2. zakłada kompleksowe wsparcie (pośrednie i bezpośrednie) sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy

13 PI 3c Działanie 2.5 Zakres wsparcia PI 3c Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje poprawiające potencjał konkurencyjny firm, zapewniające ich rozwój. Typy przedsięwzięć:  wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji  rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług  dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, w tym zrealizowanych z PI 1a  wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu wspartego z PI 1b Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

14 OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA alokacja: 167,29 mln € Interwencja w ramach osi zakłada przedsięwzięcia z zakresu: wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE; instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw; termomodernizacji energetycznej budynków; poprawy efektywności energetycznej w MŚP; kogeneracji; modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne; budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej; wymiany źródeł ciepła; ekologicznego taboru w transporcie publicznym; ścieżek rowerowych; Park & Ride; infrastruktury dworcowej; przebudowy skrzyżowań. PI 4a - Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Alokacja: 34,08 mln EURO PI 4b - Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Alokacja: 20,45 mln EURO PI 4c - Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Alokacja: 51,40 mln EURO

15 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia PI 4a DZIAŁANIE 3.1 Zakres wsparcia PI 4a Przewidziane do realizacji inwestycje mają na celu zwiększenie produkcji oraz wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Typy przedsięwzięć:  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej  budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw  budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE  budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE

16 PI 4a (cd.) DZIAŁANIE 3.1 Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST  przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym producenci rolno – spożywczy  uczelnie  związki i stowarzyszenia JST  podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych  państwowe jednostki budżetowe  instytucje kultury Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

17 PI 4b DZIAŁANIE 3.2 Zakres wsparcia i Beneficjenci PI 4b Najważniejszym celem zaplanowanych inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Typy przedsięwzięć: W ramach priorytetu inwestycyjnego 4b przewiduje się dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne). W szczególności:  modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,  głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,  wprowadzanie systemów zarządzania energią Warunkiem koniecznym realizacji projektów w PI 4b jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

18 PI 4c DZIAŁANIE 3.3 Zakres wsparcia PI 4c W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.c interwencja zostanie skierowana m.in. na projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego. Typy przedsięwzięć: Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia Planuje się dofinansować inwestycje w zakresie związanym, m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE, instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji, izolacją pokrycia dachowego, instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu kompleksowego projektu.

19 PI 4c DZIAŁANIE 3.3 cd. Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia Główne typy beneficjentów: - jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - związki i stowarzyszenia JST, - TBS, - samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, -uczelnie, -inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia, -policja, -podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych, -samorządowe osoby prawne, -jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej;

20 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE alokacja: 131,28 mln € Interwencja w ramach osi zakłada wsparcie działań z zakresu: rozwój e-usług, rozwój zasobów danych przestrzennych, digitalizacja zasobów, rozwój infrastruktury informatycznej, wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy – rozwój i gospodarcze wykorzystanie wewnętrznego potencjału przynależnego danemu terytorium, infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych, infrastruktura dydaktyczna szkół, szkolnictwa zawodowego i wyższego, infrastruktura przedszkolna PI 2c - Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Alokacja : 34,08 mln EURO PI 8b - Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Alokacja : 13,63 mln EURO PI 9a – Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Alokacja : 44,99 mln EURO

21 PI 2c DZIAŁANIE 7.1 Celem wsparcia jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej Typy przedsięwzięć: - rozwój e-usług, - rozwój zasobów danych przestrzennych, - digitalizację zasobów, -rozwój infrastruktury informatycznej Beneficjenci: - jst oraz jednostki działające w ich imieniu; - jednostki administracji rządowej w województwie; - instytucje kultury; - organizacje pozarządowe działające w sferze audiowizualnej; - policja; - podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego działające na rzecz edukacji, kultury; - podmioty lecznicze wykonujące na terenie woj. świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych; - samorządowe wojewódzkie osoby prawne z terenu województwa świętokrzyskiego. Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

22 PI 8 b DZIAŁANIE 7.2 Celem wsparcia jest poprawa warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami Typy przedsięwzięć: - Projekty realizowane w ramach tego działania powinny wypełniać powyższy cel poprzez rozwój i gospodarcze wykorzystanie wewnętrznego potencjału przynależnego danemu terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego, rozwój zasobów kultury, jak również wspieranie turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o te zasoby celem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego. - Wsparcie dotyczyć będzie działań inwestycyjnych oraz promocyjno-informacyjnych. - Projekty podlegające wsparciu powinny wynikać ze strategii opracowanych dla danego terytorium, określających jego cele rozwojowe bazujące na potencjałach endogenicznych. - Wspierane będą powiązane ze sobą projekty lub typy projektów wskazanych w planie działań jednostki samorządu terytorialnego niezbędnego do realizacji inwestycji. Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego; -przedsiębiorcy Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

23 PI 9 a DZIAŁANIE 7.3 Celem wsparcia jest poprawa jakości oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz obiektów pomocy i integracji społecznej Typy przedsięwzięć: W ramach działania możliwe będą do realizacji przedsięwzięcia z zakresu:  infrastruktury ochrony zdrowia polegające na: - robotach remontowo-budowlanych związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie: opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej, geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, inne jednostki zajmujące się leczeniem dzieci, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również w zakresie dotyczącym m.in. chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowego i mięśniowego, psychicznych, układu oddechowego oraz innych nie wymienionych a zdiagnozowanych potrzebami regionu, lecznictwo uzdrowiskowe;  Infrastruktury usług społecznych w tym: - usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi do lat 3, opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego, treningowego i socjalnego. Inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i monitoringu problemów społecznych. W zakresie mieszkalnictwa wsparcie uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

24 PI 9 a DZIAŁANIE 7.3 Beneficjentami mogą być:  w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Inwestycje realizowane w ramach infrastruktury ochrony zdrowia muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych (dostępne na stronie http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych) i/lub planu działań w sektorze zdrowia.http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych Priorytetowo wspierane będą projekty przyczyniające się do przejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki opartej na pomocy dla społeczności lokalnej m.in. dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, które angażują do swych zadań np. lekarzy rodzinnych. Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne

25 Kryteria wyboru projektów Wymogi formalne i kryteria oceny formalnej

26 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 4 sierpnia 2015 roku Komitet monitorujący przyjął WYMOGI FORMALNE I KRYTERIA OCENY FORMALNEJ dla wszystkich działań w ramach Osi priorytetowych 1-7. Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji – niedopuszczenia projektu do oceny Wymogi formalne dotyczą sprawdzenia czy wniosek został złożony na piśmie, przygotowany zgodnie z zasadami składania wniosku określonymi w Regulaminie konkursu oraz czy zawiera wymagane załączniki.

27 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ocena formalna to lista 21 Kryteriów sprawdzających m.in. czy,: wniosek został wypełniony i przesłany w systemie e – Generator, wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie konkursowe, we właściwej instytucji i w terminie określonym w konkursie, wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku/otrzymania wsparcia nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie stosownych ustaw, projekt nie ma negatywnego wpływu na zasady horyzontalne UE, miejsce realizacji projektu jest zgodne z wymogami programu, właściwa jest wartość całkowita projektu, kosztów kwalifikowanych i dofinansowania oraz okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków, wniosek jest zgodny z typami projektów przewidzianymi dla danego działania, kategorie wydatków są zgodne z dokumentami programowymi, w przypadku występowania pomocy publicznej została ustalona prawidłowo maksymalna intensywność pomocy.

28 Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne (przyjęte dotychczas przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego)

29 DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I ROZWÓJ W SEKTORZE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 14 września 2015 r. przyjęte zostały Kryteria Merytoryczne dla Działania 1.2 Składają się one z : 19 KRYTERIÓW DOPUSZCZAJĄCYCH (ogólnych oraz sektorowych): Analizie podlegać będzie m.in.: - zgodność projektu z dokumentami programowymi oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, -poprawność przygotowanej analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu, -potencjalna kwalifikowalność wydatków, -poprawność przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), -czy projekt wpisuje się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, -czy w przypadku inwestycji dotyczącej infrastruktury B+R Wnioskodawca przedstawił rzetelną i wiarygodną agendę B+R, dotyczącą planowanych przez daną firmę działań badawczo-rozwojowych, -czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu. 9 KRYTERIÓW PUNKTOWYCH Sprawdzany będzie, m.in. poziom gotowości technologii będącej przedmiotem projektu przed rozpoczęciem projektu, nowość rezultatów projektu oraz praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R, jak również czy realizacja projektu prowadzi do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego, a także czy wnioskodawca należy do konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji, w ramach której składany jest projekt. Maksymalnie projekt może otrzymać 49 punktów. Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu. Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

30 DZIAŁANIE 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP 11 lutego 2016r. przyjęte zostały Kryteria Merytoryczne dla Działania 2.5 Składają się one z : 11 KRYTERIÓW DOPUSZCZAJĄCYCH (ogólnych oraz sektorowych): Analizie podlegać będą m.in.: - zgodność projektu z dokumentami programowymi oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, - poprawność przygotowanej analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu, - potencjalna kwalifikowalność wydatków - poprawność przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), - czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych powyżej kryteriów spowoduje odrzucenie projektu. 9 KRYTERIÓW PUNKTOWYCH Sprawdzane będą następujące kwestie, m.in. zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, stopień innowacyjności projektu, poziom przedsiębiorczości i bezrobocia na obszarze, na którym realizowany jest projekt, jak również czy projekt zakłada wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w działalności gospodarczej oraz czy realizacja projektu przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalnie projekt może otrzymać 94 punktów. Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 (Stopień innowacyjności projektu)decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2 (Zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami). W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3 (Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy). Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

31 DZIAŁANIE 3.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH 14 stycznia 2016 r. przyjęte zostały Kryteria Merytoryczne dla Działania 3.2 Składają się one z : 14 KRYTERIÓW DOPUSZCZAJĄCYCH (ogólnych oraz sektorowych): Analizie podlegać będą m.in.: - zgodność projektu z dokumentami programowymi oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, - poprawność przygotowanej analizy finansowej i/lub ekonomicznej projektu, - potencjalna kwalifikowalność wydatków, -poprawność przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), - czy wnioskodawca posiada audyt energetyczny /audyt efektywności energetycznej, - zgodność z „Programem ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”, - zgodność wspieranych inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu. 6 KRYTERIÓW PUNKTOWYCH Sprawdzane będą następujące kwestie związane z: efektywnością dofinansowania projektu, stopniem poprawy efektywności energetycznej projektu, efektem ekologicznym, stopniem ograniczenia emisji CO 2. Maksymalnie projekt może otrzymać 72punktów. Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu. KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE W przypadku uzyskania przez projekty, w wyniku oceny merytorycznej, jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 (Stopień poprawy efektywności energetycznej projektu) decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2 (Efektywność dofinansowania projektu). W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 3 (Efekt ekologiczny). Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

32 Harmonogram naborów na 2016 r. (informacje dotyczące naborów tylko w ramach EFRR) Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 900/15 dnia 23 listopada 2015 r., zmieniony Uchwałą nr 1032/15 z dnia 23 grudnia 2015 r.

33 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2016 RPOWŚ 2014-2020 I KWARTAŁ Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości - 60 000 000 zł (23,41 % alokacji) Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP - 80 000 000 zł (31,33 % alokacji) Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - 8 590 625 zł (10 % alokacji) Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa - 213 495 000 zł (58,43 % alokacji) Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna – Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych: Podstawowa Opieka Zdrowotna - 10 500 000 zł (5,56 % alokacji) Pozostała opieka zdrowotna - 10 500 000 zł (5,56 % alokacji) Infrastruktura usług społecznych - 21 000 000 zł (11,11 % alokacji)

34 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2016 RPOWŚ 2014-2020 II KWARTAŁ Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach - 40 000 000 zł (46,6 % alokacji) Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna: Infrastruktura usług społecznych - 35 690 008 zł (18,9 % alokacji) III KWARTAŁ Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 50 000 000 zł (35 % alokacji) Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów - 30 000 000 zł (52,37 alokacji %) IVKWARTAŁ

35 Rozdzielnik portali IZ RPOWŚ

36 Główny Punkt Informacyjny KIELCE ul. Św. Leonarda 1 Czynny: Pn.-pt. 8.00-18.00 sobota 10.00-14.00 Infolinia: 800-800-440 tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.plPIFE@sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.pl

37 Lokalny Punkt Informacyjny SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34 Czynny: poniedziałek 7.00-17.00 wt.-pt. 7.00-15.00 tel. 15 832 33 54 15 864 20 74 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.plPIFE@sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.pl

38 Lokalny Punkt Informacyjny BUSKO-ZDRÓJ Al. Mickiewicza 15 Czynny: poniedziałek 7.30-17.30 wt.-pt. 7.30-15.30 tel. 41 378 12 06 41 370 97 17 e-mail. PIFE@sejmik.kielce.plPIFE@sejmik.kielce.pl www.gpi-swietokrzyskie.pl

39

40 Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia i zasady aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o wsparcie ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google