Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i administracji celnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i administracji celnej."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i administracji celnej

2 PwC Schemat podziału administracji podległej Ministrowi Finansów MINISTER FINANSÓW ADMINISTRACJA PODATKOWA Izby skarbowe (16 izb) Urzędy skarbowe (400 urzędów) KONTROLA SKARBOWA Urzędy Kontroli Skarbowej (16 urzędów) ADMINISTRACJA CELNA Izby Celne (16 izb) Urzędy celne i oddziały celne (205 urzędów/ oddziałów) GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ/ GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

3 Administracja podatkowa

4 PwC Administracja podatkowa W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2004 r. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części: - terenowych organów administracji rządowej, - organów jednostek samorządu terytorialnego. W administracji rządowej podatkowej wyróżnić można organy podatkowe tj. Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych. Od lipca 2016 r. powołany zostanie duży urząd skarbowy do obsługi największych podatnik w skali całego kraju, bez względu na siedzibę podatnika.

5 PwC Administracja podatkowa Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się: rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem podatku, egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

6 PwC Administracja podatkowa – struktura Minister Finansów Dyrektorzy Izb Skarbowych Naczelnicy Urzędów Skarbowych

7 PwC Administracja podatkowa – Minister Finansów organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu oraz organ odwoławczy od decyzji wydanych w tych sprawach organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (od 1 lipca 2016 r. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Minister Finansów jako organ podatkowy

8 PwC Minister Finansów – porozumienia dot. ustalenia cen transakcyjnych Ceny transferowe są to ceny stosowane przy przepływie towarów i usług w ramach grupy finansowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek podmiotu krajowego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między: 1) powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub 2) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym, lub 3) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym. Minister Finansów przeprowadza też kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

9 PwC Minister Finansów – informacje przekazywane przez banki i SKOKi Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. Informacje, o których mowa powyżej, minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.

10 PwC Minister Finansów – interpretacje przepisów prawa podatkowego Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Interpretacje ogólne Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Od 1 stycznia 2016 r. Minister nie wydaje interpretacji przepisów prawa procesowego oraz nie wydaje interpretacji indywidualnych, jeżeli dane zagadnienie jest objęte interpretacją ogólną. Interpretacje indywidualne

11 PwC Minister Finansów – interpretacje przepisów prawa podatkowego Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

12 PwC Minister Finansów – interpretacje przepisów prawa podatkowego Minister Finansów może z urzędu m.in.: 1) zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej; 3) stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym.

13 PwC Administracja podatkowa – urzędy skarbowe Zakres działania naczelnika urzędu skarbowego to: ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów; rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych; wykonywanie kontroli podatkowej; podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin; wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

14 PwC Administracja podatkowa – izby skarbowe Izby skarbowe to organy wyższego stopnia, obejmujące swoim zasięgiem całe województwa. Na ich czele izby skarbowej stoi dyrektor izby skarbowej.

15 PwC Administracja podatkowa – izby skarbowe Zakres działania dyrektorów izb skarbowych: nadzór nad urzędami skarbowymi; rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych; ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

16 Kontrola skarbowa

17 PwC Kontrola skarbowa Zadania, jakie wykonuje kontrola skarbowa, to: ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności, jakie stanowią dochód budżetu państwa lub jego funduszy celowych, badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych.

18 PwC Kontrola skarbowa Organami kontroli skarbowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

19 PwC Kontrola skarbowa – struktura organizacyjna Minister Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Dyrektorzy Izb Skarbowych

20 PwC Kontrola skarbowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Właściwość miejscowa Generalnego Inspektora obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21 PwC Kontrola skarbowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Do zadań Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej należy m.in.: określanie zadań urzędów kontroli skarbowej, sprawowanie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej, powoływanie spośród inspektorów wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej i ich odwoływanie, upoważnianie inspektorów i pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania czynności kontrolnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, decydowanie o zmianie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne.

22 PwC Kontrola skarbowa – dyrektor urzędu kontroli skarbowej Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu kontroli skarbowej, a w szczególności: organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników, ustala plany kontroli, upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych, wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie, wydaje wynik kontroli, dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne.

23 Administracja celna

24 PwC Administracja celna – Służba Celna Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych. Organami Służby Celnej są: 1) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 2) Szef Służby Celnej; 3) dyrektorzy izb celnych; 4) naczelnicy urzędów celnych.

25 PwC Administracja celna – struktura Minister Finansów Szef Służby Celnej Dyrektorzy Izb Celnych Naczelnicy Urzędów Celnych

26 PwC Administracja celna – Służba Celna Od dnia 31 października 2009 r. w ramach zewnętrznej struktury organizacyjnej Służby Celnej funkcjonuje: 16 izb celnych, 46 urzędów celnych oraz 159 oddziałów celnych.

27 PwC Administracja celna – nadzór nad działalnością Funkcję koordynatora zadań nałożonych na Służbę Celną pełni minister właściwy do spraw finansów publicznych, który również współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Minister Finansów wykonuje swoje zadania bezpośrednio poprzez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który jest jednocześnie Szefem Służby Celnej. Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie jej zadań, w szczególności przez: sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych; realizację budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej; kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej; współpracę z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi.

28 PwC Administracja celna – dyrektor izby celnej Do zadań dyrektora izby celnej należy: sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych; rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych; rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych; realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych; wykonywanie kontroli; rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w ustawie;

29 PwC Administracja celna – dyrektor izby celnej współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej; współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej; współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej; wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych; wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT).

30 PwC Administracja celna – naczelnik urzędu celnego Do zadań naczelnika urzędu celnego należy: nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego; wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej; wymiar, pobór i kontrola podatku od gier; wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin; dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;

31 PwC Administracja celna – naczelnik urzędu celnego wykonywanie kontroli; rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w ustawie; współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej; wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

32 PwC Źródła ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.), ustawa o służbie celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1404, ze zm.), ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (t.j. Dz.U. Nr 121, poz. 1267, ze zm.).

33 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Organizacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i administracji celnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google