Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Dębica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Dębica."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Dębica

2 Gmina Gmina - jest podstawową i zarazem najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego. W swoich granicach zrzesza ona wszystkich mieszkańców i wykonuje zadania z zakresu administracji. To znaczy, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą zrzeszenie posiadające osobowość prawną i wypełniające zadania administracyjne. Gmina Dębica - jest gminą o niezwykłych walorach krajobrazowych, potencjale inwestycyjnym oraz turystycznym. Dzięki swojej atrakcyjnej lokalizacji i dostępie do głównych szlaków tranzytowych, takich jak autostrada A4, droga krajowa Kraków- Rzeszów, droga wojewódzka Dębica- Mielec, magistrala kolejowa Medyka- Zgorzelec, czy bliskim usytuowaniem portów lotniczych: Rzeszów- Jasionka, Kraków-Balice jest niezwykle dostępnym miejscem dla turystów oraz inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Ta największa pod względem mieszkańców Gmina w Województwie Podkarpackim liczy ponad 25 tys. osób, a 19 sołectw, które wchodzą w jej skład, zajmują powierzchnię 137,62 km2.

3 Organy Gminy Wójt Gminy Dębica - to organ wykonawczy gminy, wybierany w powszechnych wyborach. Wójtem nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z: funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, zatrudnieniem w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora. Rada Gminy – posiada kompetencje stanowiące i kontrolne. Rada składa się z radnych wybieranych na czteroletnią kadencję, pracami rady kieruje przewodniczący. Rada może podejmować wszelkie decyzje dotyczące samorządu, jeśli nie zostały one zastrzeżone dla innych podmiotów. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy- w tym celu powołuje komisję rewizyjną w skład której wchodzą radni.

4 Kompetencje Wójta Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; określanie sposobu wykonywania uchwał; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu; zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz; opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;

5 Władze Gminy Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz
I Z-ca Wójta Zdzisław Siwula II Z-ca Wójta Marek Mikrut Skarbnik Marta Panek Sekretarz

6 Kompetencje Rady Gminy
uchwalanie statutu gminy; ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta; uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów gospodarczych; przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych ,a także wznoszenia pomników; nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

7 Rada Gminy Dębica Piotr Żybura Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Ciebień Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Janusz Gwóźdź Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

8

9 Komisje Gminy Dębica Komisja Rewizyjna - przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Infrastruktury Społeczno - Oświatowej - przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego, ochrony zabytków. Przewodnicząca Komisji Bernadetta Ciszek Z-ca Przewodniczącego Agnieszka Gurga Roman Mazur Wiesław Plezia Adam Świętoń Przewodniczący Komisji Janusz Gwóźdź Z-ca Przewodniczącego Grzegorz Pietrzyk Józef Marek Agata Wiater Adam Pieniążek

10 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej- przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu gospodarki finansowej, rozwoju gospodarczego, gospodarki ziemią, gospodarki mieszkaniowej, transportu i łączności, cmentarzy, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa - przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zasobów wodnych i melioracji, gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz ochrony zwierząt. Przewodniczący Komisji Lech Żurek Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Szerszeń Renata Różak Tomasz Bukowski Ryszard Stelmach Przewodniczący Komisji Bolesław Pysz Z-ca Przewodniczącego Stanisław Koziara Władysław Ciebień Mariusz Tarczoń Edward Niedbalec

11 Zadania własne gminy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego edukacji publicznej;

12 Zadania własne gminy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

13 Schemat 0rganizacyjny Urzędu
Wójt Gminy Dębica I Z-ca Wójta Referat Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Centrum Kultury i Bibliotek Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji II Z-ca Wójta Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Gminny Zakład Komunalny Radca Prawny Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej Doradca Straż Gminna Sekretarz Referat Organizacyjno – Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skarbnik Gminy Referat Finansów i Podatków Schemat 0rganizacyjny Urzędu

14 Referaty Urzędu Gminy Dębica
Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Zakres działania: inicjowanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących rozwoju i utrzymania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, budowy i remontu dróg, chodników, sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, inwestycji i remontów obiektów kubaturowych oraz obiektów sportowych na terenie gminy, inicjowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości finansowania inwestycji ze źródeł pozabudżetowych w tym ze środków unijnych, zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją, realizowanie zadań związanych z wykonywaniem nowych punktów świetlnych, planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, chodników i koordynacja prac związanych z ich utrzymaniem, sporządzanie wniosków o sfinansowanie lub współfinansowanie inwestycji ze środków pozabudżetowych, kredytów, pożyczek preferencyjnych, funduszy krajowych i regionalnych UE, rozliczanie ich w współpracy ze służbami finansowymi gminy i regionu,

15 Referaty Urzędu Gminy Dębica
Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Zakres działania : Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, wydawanie opinii urbanistycznych, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

16 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referaty Urzędu Gminy Dębica Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Realizowane są zadania wynikające z ustawy o: odpadach, ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, lasach, ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, „Prawo łowieckie” „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne”.

17 Referaty Urzędu Gminy Dębica
Referat Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zakres działania : Promocja i współpraca z mediami, współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym gminy, opracowywanie materiałów promocyjnych gminy, współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, koordynowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, współpraca międzynarodowa.

18 Referaty Urzędu Gminy Dębica
Referat Organizacyjno - Administracyjny Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki Zakres działania : ewidencji ludności i dowodów tożsamości, obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, kadrowe , organizacyjne , gospodarcze, obrony narodowej, zarządzania kryzysowego, całość spraw z zakresu ochrony p. pożarowej i współpracy z Ochotniczymi Strażami  Pożarnymi na terenie Gminy,  ochrony zdrowia.

19 Referaty Urzędu Gminy Dębica
Referat Finansów i Podatków, w którym wyodrębniona jest Komórka ds. podatków i egzekucji Zakres działania: wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od psów oraz dokonywanie zmian w podatkach na podstawie składanych deklaracji, informacji oraz zawiadomień, prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień w zakresie ściągania podatków lokalnych, przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji, prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy, realizowanie powszechności opodatkowania poprzez dokonywania kontroli podatkowych, obsługa finansowo – księgowa Urzędu wraz z prowadzeniem księgowości funduszy celowych, sporządzanie sprawozdań,  bilansu jednostki samorządu terytorialnego oraz bilansów łącznych oraz sprawozdań zbiorczych obejmujących wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Dębica, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

20 Jednostki Organizacyjne
Straż Gminna wykonywanie zadań prewencyjno-administracyjno- porządkowych w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie- wynikające z ustaw prawnych i aktów prawa miejscowego, współdziałanie z organizatorami imprez publicznych i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, sprawowania kontroli nad przestrzeganiem zasad polityki ekologicznej (na podstawie obowiązujących programów) oraz zasad prawa ochrony środowiska, prowadzenie działalności edukacyjno- prewencyjnej mającej na celu zapoznawanie i pouczanie mieszkańców o zasadach prawa odnoszących się do ochrony porządku i ładu publicznego, ochrony środowiska oraz polityki ekologiczne

21 Jednostki Organizacyjne
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Do zadań GOSiR należy tworzenie odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych, technicznych i merytorycznych dla działalności w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych na terenie gminy Dębica w oparciu o przekazane mu mienie oraz prowadzenie tej działalności poprzez: organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, współdziałanie w zakresie kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi instytucjami, tworzenie i udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego.

22 Jednostki Organizacyjne
Centrum Kultury i Bibliotek Zakres działania: Organizacja imprez kulturalnych i uroczystości patriotycznych, Nadzór nad działalnością Bibliotek, Centrum Edukacji Ekologicznej, Ekspozycji Historyczno Dydaktycznej przy Górze Śmierci, organizacja zajęć artystycznych.

23 Jednostki Organizacyjne
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy istnieje od 20 lat. GZEASiP prowadzi: pełną obsługą kadrową, płacową i księgową 13 Zespołów Szkół z tereny Gminy Dębica, zajmuje się również wypłatą: - stypendiów naukowych Wójta i Dyrektora, - Rządowych programów tj. wyprawki szkolnej oraz bezpłatnych ćwiczeń i podręczników dla uczniów. zapewnia dowóz uczniów do szkół w tym niepełnosprawnych, dofinansowaniem pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika.

24 Jednostki Organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Formy pomocy: praca socjalna, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, oraz usługi opiekuńcze Ponadto GOPS zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych takich jak: Zasiłek rodzinny , zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze, GOPS zajmuje się  Programem Gmina Przyjazna Rodzinie 3+, oraz Kartą Dużej Rodziny.

25 Spółki Gminny Zakład Komunalny
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Podniesienie efektywności ekonomicznej recyklingu i zagospodarowania odpadami. - Pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody. - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. - Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej.

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Dębica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google