Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOBAL ORGANIZED CRIME Zainteresowanie i prace badawcze od roku 1990 David Kyle, Rey Koslowski (eds.), Global Human Smugqling (Baltimore: Johns Hopkins.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOBAL ORGANIZED CRIME Zainteresowanie i prace badawcze od roku 1990 David Kyle, Rey Koslowski (eds.), Global Human Smugqling (Baltimore: Johns Hopkins."— Zapis prezentacji:

1 GLOBAL ORGANIZED CRIME Zainteresowanie i prace badawcze od roku 1990 David Kyle, Rey Koslowski (eds.), Global Human Smugqling (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001) Czasopismo: Transnational Organized Crime UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime we Wiedniu)

2 PLAN WYKŁADU Zorganizowana przest ę pczo ść Globalna zorganizowana przest ę pczo ść Powody wzrostu globalnej przest ę pczo ś ci po upadku ż elaznej kurtyny Ocena wielko ś ci zjawiska Najwi ę ksze zagro ż enia Walka z globaln ą przest ę pczo ś ci ą

3 ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ Brak jednoznacznej definicji, raczej wskazywanie na ró ż ne rodzaje przest ę pczo ś ci podejmowanych przez zorganizowane grupy, w celu uzyskania przychodu: gangi etniczne, gangi m ł odzie ż owe, gangi wi ę zienne. Najcz ęś ciej kombinacja poni ż szych: Wspólne dzia ł ania jednostek, kontynuuj ą cych biznes polegaj ą cy na dostarczaniu nielegalnych towarów i us ł ug takich jak narkotyki, prostytucja, lichwiarstwo, hazard Proceder kradzie ż y: okradanie na podstawie wy ł udzonych dokumentów, okradanie domów i mieszka ń, kradzie ż samochodów, porywanie tirów z towarami, sprzedawanie kradzionych przedmiotów (paserstwo) Zastraszanie i terror: zorganizowane przest ę pcze pozaprawne dzia ł ania polegaj ą ce na zastraszaniu indywidualnych osób i spo ł eczno ś ci (np. porwania dla okupu lub wymuszenia, gro ź by u ż ycia truj ą cych substancji, itp.) celem wywarcia skutecznego wp ł ywu lub okupu

4 ATRYBUTY ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI Nieideologiczna: celem - w ł adza i pieni ą dze Hierarchiczna Ekskluzywna Sta ł a U ż ywaj ą c ą przemocy lub przekupstwa Prezentuj ą ca specjalizacj ę /podzia ł pracy Monopolistyczna Rz ą dzona wyra ź nymi zasadami i regulacjami wewn ę trznymi

5 GANGI A MAFIA Zasadnicza ró ż nica: korumpowanie urz ę dników i polityków na ró ż nych szczeblach instytucjonalnych „Pranie” nielegalnych pieni ę dzy z pomoc ą urz ę dników i polityków Korzystne decyzje uzyskiwane za pomoc ą mechanizmu korumpowania Dost ę p do publicznych finansów: defraudacje

6 EKONOMICZNE I SPOŁECZNE PODSTAWY ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI Przyzwolenie w ł adz publicznych na dzia ł alno ść gospodarcz ą niezarejestrowan ą lub „ w cieniu” Du ż y zakres dochodów z przest ę pczo ś ci: kwestia du ż ych ró ż nic dochodowych nielegitymizowanych spo ł ecznie Rozprzestrzenianie si ę w spo ł eczno ś ciach ze s ł abym spo ł ecze ń stwem obywatelskim Kapita ł spo ł eczny formowany na podstawie przynale ż no ś ci do ł a ń cuchów etnicznych, s ł aba integracja spo ł eczna Marginalizacja spo ł eczna m ł odych ludzi Proces socjalizacji w enklawach biedy („wewn ę trzne miasta”) Kariera cz ł owieka gangu jako wyrazista alternatywa dla karier legitymizowanych spo ł ecznie (Ch ł opcy z ferajny)

7 GLOBALNA PRZESTĘPCZOŚĆ Obejmuj ą ca kilka krajów, lecz cz ę sto charakteryzuj ą ca si ę etniczno ś ci ą Obejmuj ą ca kilka krajów, lecz cz ę sto charakteryzuj ą ca si ę etniczno ś ci ą Lu ź no powi ą zane grupy, dysponuj ą ce du ż ymi ś rodkami finansowymi Lu ź no powi ą zane grupy, dysponuj ą ce du ż ymi ś rodkami finansowymi Wykorzystuj ą ce kapita ł spo ł eczny w lokacjach krajowych Wykorzystuj ą ce kapita ł spo ł eczny w lokacjach krajowych Czerpi ą ce korzy ś ci z nielegalnego transferu ludzi, produktów i us ł ug z jednej lokacji do innej Czerpi ą ce korzy ś ci z nielegalnego transferu ludzi, produktów i us ł ug z jednej lokacji do innej

8 POWODY WZROSTU GLOBALNEJ PRZESTĘPCZOŚCI PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY Pojawienie si ę prowadzenia globalnej dzia ł alno ś ci przest ę pczej na skutek zmniejszenia barier ekonomicznych i politycznych Wzrost legitymizacji dla mi ę dzynarodowej wymiany handlowej Upadek re ż imów komunistycznych i powstanie nowych kruchych demokracji, chaos lub liczne zmiany Rozwój nowych technologii komunikacyjnych i transportowych Tzw. ostatni szaniec obrony przed globalizacj ą /wolnym rynkiem

9 INNE PRZYCZYNY WZROSTU GC Zmiany w stylu ż ycia (narkotyki), marketing narkotykowy Migracje w poszukiwaniu lepszego ż ycia, wykorzenienie Brak teorii

10 GLOBALNA AKTYWNOŚĆ ( SIEC PRZESTĘPCZA W CO NAJMNIEJ 3 KRAJACH) Narkobiznes – najbardziej powszechny i dochodowy, tzw. „bramka”, pracy w sweatshops, kopalniach, farmach, jako s ł u ż ba domowa, praca w prostytucji i porno Handel lud ź mi – szmuglowanie migrantów i dostarczanie ludzi w celu sta ł ej ich eksploatacji : ż ebrania na ulicach, pracy w sweatshops, kopalniach, farmach, jako s ł u ż ba domowa, praca w prostytucji i porno, handel ludzkimi organami Handel broni ą (ma łą ) w celu ochrony gangów, sprzeda ż dla celów zwi ą zanych z rozgrywaniem lokalnych wojen (popyt w Afryce, na Ba ł kanach, w Ameryce Po ł udniowej, w Azji, poda ż z by ł ego bloku sowieckiego), ł amanie embargo

11 Ci ą g dalszy : papierosy, toksyczne dla ś rodowiska substancje chemiczne, dzie ł a sztuki, w tym o warto ś ci historycznej, kradzione samochody, odrabiane rzekomo markowe produkty Szmugiel i inne dzia ł ania przest ę pcze zwi ą zane z handlem ponad granicami: papierosy, toksyczne dla ś rodowiska substancje chemiczne, dzie ł a sztuki, w tym o warto ś ci historycznej, kradzione samochody, odrabiane rzekomo markowe produkty Piratowanie statków handlowych z towarem high- tech Piratowanie statków handlowych z towarem high- tech Wy ł udzenia ś rodków z kont bankowych przy pomocy faxu i poczty elektronicznej (kraje zachodnioafryka ń skie, g ł ownie Nigeria) Wy ł udzenia ś rodków z kont bankowych przy pomocy faxu i poczty elektronicznej (kraje zachodnioafryka ń skie, g ł ownie Nigeria) Podrabianie czeków, obligacji na okaziciela, handel i manipulowanie gie ł dami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i we W ł oszech (lewe domy maklerskie, pump and dump) Podrabianie czeków, obligacji na okaziciela, handel i manipulowanie gie ł dami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i we W ł oszech (lewe domy maklerskie, pump and dump) Przemoc (ataki terrorystyczne, zabójstwa, ci ęż kie pobicia) i korupcja (biznesu i polityki) Cyberprzest ę pczo ść, w tym kradzie ż oprogramowania, wykradanie baz

12 NARKOTYKI cannabis (konopie indyjskie: marihuana) cannabis (konopie indyjskie: marihuana) cannabis resin (haszysz) cannabis resin (haszysz) herbal cannabis (marihuana) herbal cannabis (marihuana) opiaty ( z maku): opium opiaty ( z maku): opium kokaina (coke) kokaina (coke) narkotyki syntetyczne: amfetamina, extasy narkotyki syntetyczne: amfetamina, extasy

13 Produkcja i konfiskata narkotyków: 2005-2014

14 Marihuana Key figures

15

16 Syntetycznerugs narkotyki Key figures

17 Methamphetamine flows

18 PROSTYTUCJA JAKO GC Fazy: rekrutacji, transportu, eksploatacji, pranie pieni ę dzy z zysku Rekrutacja, dobrowolna, przedstawiana jako migracja do lepszej pracy w bogatszym kraju z kraju : wojny, zamieszki, dewastacja ś rodowiska przyrodniczego, ekonomiczna deprywacja i pogorszenie si ę standardu ż ycia, porywanie dzieci Transport: zabieranie dokumentów, skrytki, przemoc w podró ż y, wycena kosztów podro ż y Eksploatacja: przemoc we wszystkich formach, wycenianie kosztów utrzymania, wykorzystywane wykorzenienia, stosowanie alkoholu i narkotyków, AIDS, przymus aborcji, tortury Pranie brudnych pieni ę dzy: szmuglowanie, u ż ywanie kasyn i innych gier, wy ś cigów konnych, loterii, ubezpiecze ń na ż ycie, chorob ę lub kradzie ż, handel nieruchomo ś ciami, nabywanie drogich przedmiotów, u ż ywanie kart kredytowych prowadz ą cy do zwrotu, granie na kursach walutowych, transfery elektroniczne, prowadzenie firm niedochodowych przy wykazywaniu zysku, nieformalne przekazywania pieni ę dzy i ich po ż yczanie

19 WALKA ONZ Z GC Poprzez UNODC wspó ł praca z krajami producentami narkotyków - Kolumbia, Peru, Boliwia(coca), Afghanistan, Laos, Birma (Mjanma) (opium), Moroko (marihuana): monitorowanie obszaru i ewolucji nielegalnych upraw. Idea tzw. alternatywnego rozwoju w rolnictwie i poza nim, Finansowe donacje krajów OECD

20 Pobudki nielegalnej uprawy Wyzwania dla alternatywnego rozwoju Nie istnieje jedna wyraźna przyczyna Cechy nielegalnej produkcji (agronomiczne, sezon uprawowy, dochód) Infrastruktura i społeczno- ekonomiczne możliwości Warunki przyrodnicze Zasady prawne i zarzadzanie ta sferą Marginalizacja społeczna Bieda Izolowane środowiska Ograniczona rządowa kontrola Niepewność

21 Kluczowe elementy skuteczności programu alternatywnego rozwoju w krajach narkoprodukcji Długoterminowe wsparcie o charakterze politycznym i finansowym Alternatywy produkcyjne generujące dochód Marketing produktów alternatywnych Własności gruntów i zrównoważone zarządzanie i korzystanie z gruntów Udział we własności społeczności lokalnych Fokus na kobiety


Pobierz ppt "GLOBAL ORGANIZED CRIME Zainteresowanie i prace badawcze od roku 1990 David Kyle, Rey Koslowski (eds.), Global Human Smugqling (Baltimore: Johns Hopkins."

Podobne prezentacje


Reklamy Google