Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net"— Zapis prezentacji:

1 ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net
Elżbieta Mrówka-Matejewska

2 Kontrolki źródła danych
Łączą się i pobierają dane ze źródła danych (baza danych, plik XML lub warstwa pośrednia obiektów biznesowych) Udostępniają te dane innym kontrolkom bez konieczności tworzenia kodu. Pozwalają na wprowadzanie danych, ich modyfikacje i usuwanie. Wspierają sortowanie danych, filtrowanie i dzielenie na strony

3 Kontrolki źródła danych
LinqDataSource EntityDataSource ObjectDataSource SqlDataSource AccessDataSource XmlDataSource SiteMapDataSource

4 Kontrolki prezentacji danych
Umożliwiają połączenie z dowolną kontrolką źródła danych Automatycznie pobierają dane następnie przekształcają je do postaci kodu przeznaczonego do przesyłania do klienta w przeglądarce. udostępniają możliwość sortowania, dzielenia na strony, buforowania, filtrowania, aktualizacji, usuwania i dodawania wierszy danych (nie wszystkie) łączą się z kontrolką źródła danych za pomocą właściwości DataSourceID.

5 Kontrolki prezentacji danych
Kontrolki listy: BulletedList, CheckBoxList, DropDownList, ListBox i RadioButtonList. AdRotator DataList DetailsView FormView GridView ListView Repeater TreeView Menu

6 Połączenie do bazy danych
Dostawca danych umożliwia komunikację ze źródłem danych w trybie binarnym: ODBC .NET Data Provider (System.Data.ODBC) OLE DB .NET Data Provider (System.Data.OleDb) Oracle .NET Data Provider (System.Data.OracleClient) Microsoft SQL Server .NET Data Provider (System.Data.SqlClient)

7 Kontrolka SqlDataSource
Wymagane parametry: ConnectionString – łańcuch połączenia. ProviderName – nazwa dostawcy danych. SelectCommand – polecenie SQL zawierające treść zapytania do bazy danych lub nazwa procedury składowanej do wykonania.

8 Kontrolka SqlDataSource
Przykład:

9 Kontrolka SqlDataSource ConnectionString
Łańcuch połączenia wygodnie jest umieścić w pliku konfiguracyjnym aplikacji Web.config w bloku <configuration> np.: <connectionStrings> <add name=„sxxxxxxConnectionString" connectionString="Data Source=DB-MSSQL; Initial Catalog=sxxxxxx; Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings>

10 Kontrolka SqlDataSource
Przykład – przy ConnectionString definiowanym w Web.config

11 Kontrolka SqlDataSource SELECT, INSERT, UPDATE , DELETE
Przykład:

12 Kontrolka SqlDataSource -procedury składowanie
Źródłem danych kontrolki SqlDataSource mogą być procedury składowane Jeśli kontrolka na obsługiwać wszystkie operacje SELECT, INSERT, UPDATE , DELETE, trzeba przygotować wszystkie potrzebne procedury

13 Kontrolka SqlDataSource -procedury składowanie

14 Kontrolka GridView Kontrolka GridView umożliwia wyświetlanie danych w układzie tabelarycznym.

15 Kontrolka GridView Kontrolka GridView pozwala na sortowanie, wybór, stronicowanie i edycję danych.

16 Kontrolka GridView W oknie projektowania GridView można wybrać jeden z kilku dostępnych szablonów formatowania oraz edytować atrybuty kolumn.

17 Kontrolka GridView SELECT, UPDATE , DELETE ( brak INSERT)

18 Kontrolka GridView SELECT, UPDATE , DELETE

19 Kontrolka DetailsView
Pozwala prezentować dane rekord po rekordzie Pozwala na INSERT, UPDATE , DELETE

20 Kontrolka DetailsView
Przykład: kontrolka wyświetlająca kolejne rekordy danych z SqlDataSource opartego o procedury składowane

21 Kontrolka Repeater wyświetla dane w postaci listy.
Każdy rekord jest wyświetlany przy użyciu szablonu.

22 Kontrolka Repeater

23 Kontrolka FormView wyświetla pojedyncze rekordy
umożliwia samodzielne definiowanie wyglądu

24 Powiązanie wyświetlanych rekordów

25 Powiązanie wyświetlanych rekordów
Źródło rekordów powiązanej kontrolki danych pobiera w warunku WHERE numer zaznaczonego wiersza kontrolki nadrzędnej

26 Powiązanie wyświetlanych rekordów

27 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej

28 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej cz. 1
Kontrolka DropDownList wyświetla dane z tabeli słownikowej powiększone o rekord pozwalający na wybór wszystkich rekordów.

29 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej cz. 2
Powiązana kontrolka danych wyświetla rekordy przefiltrowane poprzez warunek WHERE lub, jeśli wybrano ’ -1’ , pokazuje wszystkie rekordy

30 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane
Źródło rekordów SqlDataSource1:

31 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane
Prezentacja danych - w DetailsView1 Poprzez wybór opcji Edit Fields w DeteilsView Tasks można zmienić format wyświetlania daty <asp:BoundField DataField="HIREDATE" DataFormatString="{0:D}„ HeaderText="HIREDATE" SortExpression="HIREDATE" /> Podobnie można zmienić format wyświetlania kwot pieniężnych <asp:BoundField DataField="SAL" DataFormatString="{0:c}" HeaderText="SAL" SortExpression="SAL" />

32 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane
Wprowadzenie list rozwijanych w miejsce kluczy obcych, dodanie kontrolek walidacyjnych oraz wprowadzanie wszelkich innych zmian możliwe jest poprzez przekształcanie wybranych pól do Template’ów, DetailsView Tasks -> Edit Fields -> Convert this field into a TemplateField Następnie, wybierając Edit Templates można wprowadzać zmiany w ItemTemplate, InsertItemTemplate oraz EditItemTemplate

33 Edycja i dodawanie danych lista rozwijana pozwalająca na wybór działu

34 Edycja i dodawanie danych lista rozwijana pozwalająca na wybór działu

35 Edycja i dodawanie danych lista rozwijana pozwalająca na wybór działu

36 Edycja i dodawanie danych Repeater pozwalający wyświetlić nazwę działu

37 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane
Istotne tylko przy operacji Insert; Przy Edit klucz główny nie może być zmieniany.

38 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane
Można, w miarę potrzeb, wprowadzać wszystkie kontrolki walidacyjne

39 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane

40


Pobierz ppt "ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net"

Podobne prezentacje


Reklamy Google