Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanego do wykorzystania w roku akademickim 2013/14 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R. opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanego do wykorzystania w roku akademickim 2013/14 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R. opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw."— Zapis prezentacji:

1 opracowanego do wykorzystania w roku akademickim 2013/14 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R. opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS Kalkulator dochodów 2012

2 SPIS TREŚCI 1)WSTĘP 2)OPIS KALKULATORA DOCHODÓW STUDENTA 2012 3)POSTĘPOWANIE PRZY WYPEŁNIANIU ARKUSZY KALKULATORA „Dochody utracone, dochody uzyskane” 4)WYMAGANE DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO 5)WYPEŁNIANIE TABELI A NA ARKUSZU 1 „Obliczenie dochodów rodziny studenta” (dotyczy wszystkich składających wniosek) 6)WYPEŁNIANIE TABELI B NA ARKUSZU 2 „Obliczenie dochodu uzyskanego za rok 2012” (dotyczy tylko wykazujących „dochody uzyskane” w 2012 r.) 7)POMOCNICZA TABELA INFORMACYJNA C NA ARKUSZU 2 „Zestawienie dochodów utraconych za 2012 r.” (nie jest wymagana, ponieważ „dochody utracone” nie są uwzględniane w wyliczeniu dochodów rodziny studenta)

3 WSTĘP  Student, występujący o przyznanie mu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości - na rok akademicki 2013/2014, poza sytuacjami indywidualnymi, powinien dołączyć wypełniony Kalkulator Dochodów 2012 do dokumentów składanych w dziekanacie.  DZIEKANATY ZOBOWIĄZANE SĄ ZAWSZE ZWERYFIKOWAĆ POPRAWNOŚĆ DOKONANYCH PRZEZ STUDENTA OBLICZEŃ.  Kalkulator jest dostosowany do wyliczania dochodów rodziny studenta uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2012 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnym roku po roku będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2013 r.).  W przypadku problemów z obliczeniem dochodu prosimy o kontakt właściwym DZIEKANATEM, w którym student składa wniosek lub z BIUREM SPRAW STUDENCKICH CKiOS UMCS, DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 6, w godz.: 9 00 -14 30

4 1. KALKULATOR DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R.  Kalkulator zawiera dwa arkusze kalkulacyjne formatu Excel. Na arkuszu 1, nazwanym: „OBLICZENIE DOCHODU 2012”, znajduje się Tabela A, którą po wypełnieniu na komputerze, wydruku, wpisaniu daty i podpisaniu, należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne albo socjalne w zwiększonej wysokości. Na arkuszu 2 „Dochód UZYSKANY (utracony)” zamieszczono dwie dodatkowe tabele: B i C.  Tabelę B z arkusza 2: „Dochód UZYSKANY (utracony)”, łącznie z Tabelą A, należy po jej wypełnieniu i wydruku załączyć tylko w przypadku wykazania dochodu uzyskanego w trakcie roku 2012 (czyli takiego dochodu, którego wcześniej nie było, ale nie rozpoczął się z samym początkiem tego roku, tylko podczas jego trwania i nadal występuje w dniu składania wniosku). Wynik końcowy z wyliczenia na Tabeli B dochodu uzyskanego przenosi się automatycznie do Tabeli A na arkuszu 1.  Nie ma wymogu wydruku i załączenia Tabeli C z arkusza 2 – może ona jednak służyć do poinformowania dziekanatu, które z dochodów i w jakiej wysokości ; student, wnioskujący o stypendium socjalne, zakwalifikował do dochodów utraconych, zgodnie z ich katalogiem. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (2012 r.) lub po tym roku (tj. 2013 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

5 2. KALKULATOR DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R.  Nie wpisujemy żadnych dochodów utraconych do Tabeli A (ark. 1) i Tabeli B (ark. 2). W powyższych tabelach wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane (otrzymywane) w dniu składania wniosku.  Tylko do Tabeli A (ark. 1) wpisujemy dochody pozostałe, które należy obowiązkowo uwzględnić przy wyliczaniu dochodu w rodzinie studenta w 2012 roku: tj. np. dochody z umowy o dzieło, ze sprzedaży akcji, z rolnictwa oraz inne (np. alimenty).  „Kalkulator dochodów 2012” jest narzędziem, które ułatwia obliczanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Jak każde narzędzie "uniwersalne" umożliwia obliczenie dochodu w większości standardowych przypadków. W bardzo specyficznych okolicznościach związanych z sytuacją rodzinną i dochodową studenta kalkulator może okazać się nieskuteczny i dokonane za jego pomocą wyliczenia dochodów będą błędne, a dochód trzeba obliczyć "ręcznie", poza kalkulatorem dochodów. Na przykład: dochody utracone, za rok będący podstawą do ustalania uprawnień (tj. 2012 r.), należy odliczać samodzielnie w ten właśnie sposób. Dotyczy to również, m. in. wykazania dochodów uzyskanych w roku następnym (czyli w 2013 r.), np. jeżeli pochodzą jednocześnie z kilku źródeł przychodu (np. umowa o pracę i umowa zlecenie).

6  Przed skorzystaniem z kalkulatora należy zapoznać się ze wszystkimi objaśnieniami zamieszczonymi na arkuszu 1 Tabela A - „OBLICZENIE DOCHODU 2012” oraz poniżej, pod tabelą oraz na arkuszu 2 Tabela B i C - „Dochód UZYSKANY (utracony)”.  Za „DOCHODY UTRACONE” i „DOCHODY UZYSKANE” uznaje się wyłącznie dochody wymienione w zamkniętych katalogach, które zamieszczono na arkuszu 2 obok Tabeli B (patrz: DOCHODY UZYSKANE) i obok Tabeli C (patrz: DOCHODY UTRACONE).  Zasadniczym dokumentem dotyczącym dochodów członków rodziny studenta jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dn. 26.06.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy*, tj, za rok będący podstawą do przyznawania świadczeń (w tym, także z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej - art. 30c) - obejmuje dochody wykazane w następujących zeznaniach podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. (Dawniej określanych: „na zasadach ogólnych”) * W każdym przypadku przedstawiania zaświadczeń o dochodzie wydanych przez Urząd Skarbowy obowiązuje wyłącznie zaświadczenie oryginalne, które nie podlega zwrotowi, ewentualnie jego kopia uwierzytelniona przez instytucję państwową lub samorządową, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 3. KALKULATOR DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R.

7 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA

8 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA Nazwisko: © UMCS TABELA A - ARKUSZ KALKULACYJNY 1 Imię: Lublin wspomagający obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): Dochody RODZINY STUDENTA w roku kalendarzowym 2012 Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (dane z zaświadczenia z US) DEKLAROWANY DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANYM (jeśli strata - wpisać "0") DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Dochód ogółem rok podatkowy dochód brutto uzyskiwa- ny przez pełne 12 miesięcy roku należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne (odliczone od dochodu) składki na ubezp. zdrowotne (np. na podst. zaśw.ZUS, zakładu pracy) DOCHÓD netto w tym DOCHODY Z ROLNICTWA INNE DOCHODY NIEOPODATKOWAN E (np. świadczenia alimentacyjne) liczba hektarów przeliczenio- wych ROCZNY DOCHÓD Z ROLNICTWA (1)* (2)*(3)* (4)*(5)*(6)*(7)* 12345678910111213 14 wniosko- dawca 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 SUMA DOCHODÓW: 0,00 Dochód odliczony; dochód uzyskany: PODSUMOWANIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 15/ ROCZNA KWOTA alimentów świadczonych w zeszłym roku NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY (8)* LICZBA OSÓB W RODZINIE STUDENTA UWZGLĘDNIONA WE WNIOSKU O STYP. (wpisuje student-na podstawie wniosku) 1 16/ DOCHÓD UZYSKANY za 2012 rok [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego - z poz. RAZEM) (9)* 0,00 ROCZNY DOCHÓD RODZINY: (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny oraz bez uwzględniania dochodu utraconego) 0,00 17/ DOCHÓD UZYSKANY w 2013 roku [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego) (10)* DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: 0,00 DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: (po uwzględnieniu dochodu uzyskanego) 0,00 DOCHÓD UTRACONY za 2012 rok oraz UZYSKANY w 2013 roku i następnie UTRACONY nie powinien być uwzględniany w powyższym wyliczeniu dochodu. Wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku o stypendium socjalne (Nie dotyczy dochodów spoza katalogu dochodów utraconych/uzyskanych). MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (podstawa do przyznania świadczeń) 0,00 Data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis osoby wypełniającej arkusz: * Objaśnienia na drugiej stronie *OBJAŚNIENIA: PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZE STRONY WWW ORAZ Z DRUGIEGO ARKUSZA ("dochód UZYSKANY")

9 Nazwisko: © UMCS TABELA A - ARKUSZ KALKULACYJNY 1 Imię: Lublin wspomagający obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): Dochody RODZINY STUDENTA w roku kalendarzowym 2012 Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (dane z zaświadczenia z US) DEKLAROWANY DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANYM (jeśli strata - wpisać "0") DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Dochód ogółem rok podatkowy dochód brutto uzyskiwa- ny przez pełne 12 miesięcy roku należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne (odliczone od dochodu) składki na ubezp. zdrowotne (np. na podst. zaśw.ZUS, zakładu pracy) DOCHÓD netto w tym DOCHODY Z ROLNICTWA INNE DOCHODY NIEOPODATKOWAN E (np. świadczenia alimentacyjne) liczba hektarów przeliczenio- wych ROCZNY DOCHÓD Z ROLNICTWA (1)* (2)*(3)* (4)*(5)*(6)*(7)* 12345678910111213 14 wniosko- dawca 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 SUMA DOCHODÓW: 0,00 Dochód odliczony; dochód uzyskany: PODSUMOWANIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 15/ ROCZNA KWOTA alimentów świadczonych w zeszłym roku NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY (8)* LICZBA OSÓB W RODZINIE STUDENTA UWZGLĘDNIONA WE WNIOSKU O STYP. (wpisuje student-na podstawie wniosku) 1 16/ DOCHÓD UZYSKANY za 2012 rok [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego - z poz. RAZEM) (9)* 0,00 ROCZNY DOCHÓD RODZINY: (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny oraz bez uwzględniania dochodu utraconego) 0,00 17/ DOCHÓD UZYSKANY w 2013 roku [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego) (10)* DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: 0,00 DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: (po uwzględnieniu dochodu uzyskanego) 0,00 DOCHÓD UTRACONY za 2012 rok oraz UZYSKANY w 2013 roku i następnie UTRACONY nie powinien być uwzględniany w powyższym wyliczeniu dochodu. Wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku o stypendium socjalne (Nie dotyczy dochodów spoza katalogu dochodów utraconych/uzyskanych). MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (podstawa do przyznania świadczeń) 0,00 Data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis osoby wypełniającej arkusz: * Objaśnienia na drugiej stronie *OBJAŚNIENIA: PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZE STRONY WWW ORAZ Z DRUGIEGO ARKUSZA ("dochód UZYSKANY") wpisać dane studenta wnioskodawcy wpisać dane wszystkich członków rodziny studenta zgłoszonych na wniosku ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2012 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0

10 Nazwisko: © UMCS TABELA A - ARKUSZ KALKULACYJNY 1 Imię: Lublin wspomagający obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): Dochody RODZINY STUDENTA w roku kalendarzowym 2012 Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (dane z zaświadczenia z US) DEKLAROWANY DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANYM (jeśli strata - wpisać "0") DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Dochód ogółem rok podatkowy dochód brutto uzyskiwa- ny przez pełne 12 miesięcy roku należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne (odliczone od dochodu) składki na ubezp. zdrowotne (np. na podst. zaśw.ZUS, zakładu pracy) DOCHÓD netto w tym DOCHODY Z ROLNICTWA INNE DOCHODY NIEOPODATKOWAN E (np. świadczenia alimentacyjne) liczba hektarów przeliczenio- wych ROCZNY DOCHÓD Z ROLNICTWA (1)* (2)*(3)* (4)*(5)*(6)*(7)* 12345678910111213 14 wniosko- dawca 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 SUMA DOCHODÓW: 0,00 Dochód odliczony; dochód uzyskany: PODSUMOWANIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 15/ ROCZNA KWOTA alimentów świadczonych w zeszłym roku NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY (8)* LICZBA OSÓB W RODZINIE STUDENTA UWZGLĘDNIONA WE WNIOSKU O STYP. (wpisuje student-na podstawie wniosku) 1 16/ DOCHÓD UZYSKANY za 2012 rok [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego - z poz. RAZEM) (9)* 0,00 ROCZNY DOCHÓD RODZINY: (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny oraz bez uwzględniania dochodu utraconego) 0,00 17/ DOCHÓD UZYSKANY w 2013 roku [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego) (10)* DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: 0,00 DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: (po uwzględnieniu dochodu uzyskanego) 0,00 DOCHÓD UTRACONY za 2012 rok oraz UZYSKANY w 2013 roku i następnie UTRACONY nie powinien być uwzględniany w powyższym wyliczeniu dochodu. Wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku o stypendium socjalne (Nie dotyczy dochodów spoza katalogu dochodów utraconych/uzyskanych). MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (podstawa do przyznania świadczeń) 0,00 Data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis osoby wypełniającej arkusz: * Objaśnienia na drugiej stronie *OBJAŚNIENIA: PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZE STRONY WWW ORAZ Z DRUGIEGO ARKUSZA ("dochód UZYSKANY") wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2012 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0 wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych). wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA

11 Nazwisko: © UMCS TABELA A - ARKUSZ KALKULACYJNY 1 Imię: Lublin wspomagający obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): Dochody RODZINY STUDENTA w roku kalendarzowym 2012 Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (dane z zaświadczenia z US) DEKLAROWANY DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANYM (jeśli strata - wpisać "0") DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Dochód ogółem rok podatkowy dochód brutto uzyskiwa- ny przez pełne 12 miesięcy roku należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne (odliczone od dochodu) składki na ubezp. zdrowotne (np. na podst. zaśw.ZUS, zakładu pracy) DOCHÓD netto w tym DOCHODY Z ROLNICTWA INNE DOCHODY NIEOPODATKOWAN E (np. świadczenia alimentacyjne) liczba hektarów przeliczenio- wych ROCZNY DOCHÓD Z ROLNICTWA (1)* (2)*(3)* (4)*(5)*(6)*(7)* 12345678910111213 14 wniosko- dawca 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 2012 0,00 SUMA DOCHODÓW: 0,00 Dochód odliczony; dochód uzyskany: PODSUMOWANIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 15/ ROCZNA KWOTA alimentów świadczonych w zeszłym roku NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY (8)* LICZBA OSÓB W RODZINIE STUDENTA UWZGLĘDNIONA WE WNIOSKU O STYP. (wpisuje student-na podstawie wniosku) 1 16/ DOCHÓD UZYSKANY za 2012 rok [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego - z poz. RAZEM) (9)* 0,00 ROCZNY DOCHÓD RODZINY: (pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny oraz bez uwzględniania dochodu utraconego) 0,00 17/ DOCHÓD UZYSKANY w 2013 roku [uzyskiwany obecnie nadal] (MIESIĘCZNA kwota dochodu "netto" uzyskanego) (10)* DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: 0,00 DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA MIESIĄC: (po uwzględnieniu dochodu uzyskanego) 0,00 DOCHÓD UTRACONY za 2012 rok oraz UZYSKANY w 2013 roku i następnie UTRACONY nie powinien być uwzględniany w powyższym wyliczeniu dochodu. Wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku o stypendium socjalne (Nie dotyczy dochodów spoza katalogu dochodów utraconych/uzyskanych). MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (podstawa do przyznania świadczeń) 0,00 Data (dd-mm-rrrr) i czytelny podpis osoby wypełniającej arkusz: * Objaśnienia na drugiej stronie *OBJAŚNIENIA: PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZE STRONY WWW ORAZ Z DRUGIEGO ARKUSZA ("dochód UZYSKANY") wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu wpisać liczbę hektarów przeliczeniowych będących w posiadaniu gospodarstwa w roku 2012 (do wielkości gospodarstwa nie wlicza się części ziemi oddanej w niektóre rodzaje dzierżawy - patrz: uwzględniane rodzaje dzierżawy w załączniku nr 4 do Regulaminu); przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych wpisać inny dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (patrz pouczenie w załączniku do Regulaminu), z wyłączeniem dochodów z rolnictwa wpisać roczną kwotę alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny w 2012 roku, orzeczonych wyrokiem sądowym (należy przedłożyć kopię wyroku oraz przelewy / wpłaty). DOCHODY UZYSKANE w następnym roku po roku będącym podstawą do ustalania uprawnień ( tj. w 2013 r.) i nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku, należy wyliczać samodzielnie bez użycia arkusza. Przy dochodzie uzyskanym w 2013 roku bierze się pod uwagę dochód "netto" z pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany; należy wpisać samodzielnie wyliczoną na MIESIĄC wysokość dochodu "netto" uzyskanego w 2013 r.; dochody te należy wpisać na podstawie zaświadczeń zakładów pracy (patrz definicja uzyskania dochodu w załączniku nr 4 do Regulaminu). wpisać liczbę osób w rodzinie studenta uwzględnioną we wniosku o stypendium wydrukować, wpisać datę, czytelnie podpisać i załączyć wypełniony „Kalkulator dochodów 2012” do wniosku o stypendium socjalne; (dokumenty złożyć w swoim dziekanacie) ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA DOCHODY UZYSKANE w roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (tj. w 2012 r. przeniesione są automatycznie z Tabeli B) wyliczona kalkulatorem podstawa do ustalenia uprawnień do stypendium

12 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA B OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO W 2012 R. WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R. U W A G A ! W Tabeli B można wpisywać TYLKO DOCHODY UZYSKANE, uzyskiwane w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2012 roku i uzyskiwane nadal do dnia składania wniosku. DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

13 Nazwisko: © UMCS TABELA B ARKUSZ KALKULACYJNY 2 Imię: Lublin Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone poniżej. rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO ZA ROK 2012 ZA "DOCHODY UTRACONE/UZYSKANE" UZNAJE SIĘ WYŁACZNIE DOCHODY OKREŚLONE W ZAMKNIĘTYM KATALOGU DOCHODÓW. KATALOG TAKICH DOCHODÓW ZAMIESZCZONO OBOK TABEL B i C NA NINIEJSZYM ARKUSZU 2. NALEŻY WPISAĆ W ODPOWIEDNIE KOLUMNY T Y L K O DANE DOCHODU UZYSKANEGO NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW PRZY BRAKU DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA 2012 R. WYPEŁNIANIE NINIEJSZEJ TABELI (ARKUSZ 2 STR. 1) NIE JEST WYMAGANE Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych uzyskiwany w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANY M DOCHODY NIEOPODATKOWA NE (dochody wykazane jako wartość "netto") Ogółem dochód uzyskany liczba miesięcy uzyskiwania dochodu w 2012 r. dochód brutto należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie zdrowotne DOCHÓD netto (0)* (1)* (odl.od doch.)(2)*(3)* (4)*(7)* 123456789101112 1 0,00 2 3 4 5 DOCHÓD UZYSKANY Z ROKU 2012 (MIESIĘCZNA kwota dochodu uzyskanego) DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. ad 1 0,00 ad 2 0,00 ad 3 0,00 ad 4 0,00 ad 5 0,00 RAZEM: 0,00 Arkusz niniejszy służy również do obliczenia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia). Kwotę z pozycji "RAZEM" kalkulator sam przenosi do Tabeli A w poz. 16 wykazując dochód uzyskany za 2012 r. Objaśnienia: (0) Uwaga! W kolumnie 4 na podstawie dostarczonych dokumentów wpisuje się liczbę miesięcy (mniejszą niż 12), w których dochód ten został osiągnięty w 2012 r., jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń. Pozostałe objaśnienia: (1), (2), (3), (4), (7) - patrz arkusz 1 - "OBLICZENIE DOCHODU 2012". Proszę przeczytać Informacje na drugiej stronie tego arkusza. ARKUSZ 2, TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R.

14 Nazwisko: © UMCS TABELA B ARKUSZ KALKULACYJNY 2 Imię: Lublin Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone poniżej. rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO ZA ROK 2012 ZA "DOCHODY UTRACONE/UZYSKANE" UZNAJE SIĘ WYŁACZNIE DOCHODY OKREŚLONE W ZAMKNIĘTYM KATALOGU DOCHODÓW. KATALOG TAKICH DOCHODÓW ZAMIESZCZONO OBOK TABEL B i C NA NINIEJSZYM ARKUSZU 2. NALEŻY WPISAĆ W ODPOWIEDNIE KOLUMNY T Y L K O DANE DOCHODU UZYSKANEGO NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW PRZY BRAKU DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA 2012 R. WYPEŁNIANIE NINIEJSZEJ TABELI (ARKUSZ 2 STR. 1) NIE JEST WYMAGANE Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych uzyskiwany w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANY M DOCHODY NIEOPODATKOWA NE (dochody wykazane jako wartość "netto") Ogółem dochód uzyskany liczba miesięcy uzyskiwania dochodu w 2012 r. dochód brutto należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie zdrowotne DOCHÓD netto (0)* (1)* (odl.od doch.)(2)*(3)* (4)*(7)* 123456789101112 1 0,00 2 3 4 5 DOCHÓD UZYSKANY Z ROKU 2012 (MIESIĘCZNA kwota dochodu uzyskanego) DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. ad 1 0,00 ad 2 0,00 ad 3 0,00 ad 4 0,00 ad 5 0,00 RAZEM: 0,00 Arkusz niniejszy służy również do obliczenia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia). Kwotę z pozycji "RAZEM" kalkulator sam przenosi do Tabeli A w poz. 16 wykazując dochód uzyskany za 2012 r. Objaśnienia: (0) Uwaga! W kolumnie 4 na podstawie dostarczonych dokumentów wpisuje się liczbę miesięcy (mniejszą niż 12), w których dochód ten został osiągnięty w 2012 r., jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń. Pozostałe objaśnienia: (1), (2), (3), (4), (7) - patrz arkusz 1 - "OBLICZENIE DOCHODU 2012". Proszę przeczytać Informacje na drugiej stronie tego arkusza. wpisać dane studenta wnioskodawcy wpisać dane tylko tych członków rodziny studenta, którzy uzyskali dochód (wg katalogu) dopiero w trakcie 2012 r. i uzyskują go nadal w dniu składania wniosku wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2012 r. (mniejszą niż 12) dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2012 roku. katalog „dochodów uzyskanych”; wszystkie pozostałe dochody, spoza tego katalogu należy wyliczać w Tabeli A (arkusz 1) ARKUSZ 2 TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R.

15 Nazwisko: © UMCS TABELA B ARKUSZ KALKULACYJNY 2 Imię: Lublin Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone poniżej. rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO ZA ROK 2012 ZA "DOCHODY UTRACONE/UZYSKANE" UZNAJE SIĘ WYŁACZNIE DOCHODY OKREŚLONE W ZAMKNIĘTYM KATALOGU DOCHODÓW. KATALOG TAKICH DOCHODÓW ZAMIESZCZONO OBOK TABEL B i C NA NINIEJSZYM ARKUSZU 2. NALEŻY WPISAĆ W ODPOWIEDNIE KOLUMNY T Y L K O DANE DOCHODU UZYSKANEGO NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW PRZY BRAKU DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA 2012 R. WYPEŁNIANIE NINIEJSZEJ TABELI (ARKUSZ 2 STR. 1) NIE JEST WYMAGANE Członkowie rodziny (imię, nazwisko) Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych uzyskiwany w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy DOCHÓD opodatkowany PODATKIEM ZRYCZAŁTOWANY M DOCHODY NIEOPODATKOWA NE (dochody wykazane jako wartość "netto") Ogółem dochód uzyskany liczba miesięcy uzyskiwania dochodu w 2012 r. dochód brutto należny podatek składki na obowiązk. ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenie zdrowotne DOCHÓD netto (0)* (1)* (odl.od doch.)(2)*(3)* (4)*(7)* 123456789101112 1 0,00 2 3 4 5 DOCHÓD UZYSKANY Z ROKU 2012 (MIESIĘCZNA kwota dochodu uzyskanego) DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. ad 1 0,00 ad 2 0,00 ad 3 0,00 ad 4 0,00 ad 5 0,00 RAZEM: 0,00 Arkusz niniejszy służy również do obliczenia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia). Kwotę z pozycji "RAZEM" kalkulator sam przenosi do Tabeli A w poz. 16 wykazując dochód uzyskany za 2012 r. Objaśnienia: (0) Uwaga! W kolumnie 4 na podstawie dostarczonych dokumentów wpisuje się liczbę miesięcy (mniejszą niż 12), w których dochód ten został osiągnięty w 2012 r., jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń. Pozostałe objaśnienia: (1), (2), (3), (4), (7) - patrz arkusz 1 - "OBLICZENIE DOCHODU 2012". Proszę przeczytać Informacje na drugiej stronie tego arkusza. wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2012 r. (mniejszą niż 12) dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2012 roku. wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu uzyskanego) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych). dochód uzyskany (wg katalogu) wyliczony na oświadczeniu, z podjętej w trakcie 2012 r. działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym tylko takie dochody uzyskane (wg katalogu), które udokumentowano już jako „netto” (bez potrzeby wykazywania i odliczania podatku oraz składek) wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu uzyskanego, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wyliczony na arkuszu dochód UZYSKANY w 2012 r. jako końcowy wynik (z poz. RAZEM Tabeli B) kalkulator przenosi automatycznie do poz. 16 w Tabeli A "OBLICZENIE DOCHODU 2012"

16 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C ZESTAWIENIE DOCHODÓW UTRACONYCH ZA 2012 R. NIE JEST WYMAGANA – MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI U W A G A ! W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (2012 r.) lub po tym roku (tj. 2013 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Tabelę C – można załączyć, jeżeli student - wnioskodawca uzna to za przydatne. Kalkulator dochodów rodziny studenta nie odlicza tych dochodów. DOCHODEM UTRACONYM MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrata zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w wyniku śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

17 Nazwisko: © UMCS TABELA C ARKUSZ KALKULACYJNY 2 Imię: Lublin Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone poniżej. rok/stopień studiów i kierunek studiów: nr albumu (7 cyfr- z końca indeksu): ZESTAWIENIE DOCHODÓW UTRACONYCH ZA ROK 2012 ZA "DOCHODY UTRACONE/UZYSKANE" UZNAJE SIĘ WYŁACZNIE DOCHODY OKREŚLONE W ZAMKNIĘTYM KATALOGU DOCHODÓW. KATALOG TAKICH DOCHODÓW ZAMIESZCZONO OBOK TABEL NA NINIEJSZYM ARKUSZU 2., STRONY 1 I 2 TABELA TA MOŻE SŁUŻYĆ JEDYNIE DO INFORMACJI - WYPEŁNIANIE I WYDRUK PONIŻSZEJ TABELI (ARKUSZ 2 STR. 2) NIE SĄ WYMAGANE MOŻNA WPISAĆ W ODPOWIEDNIĄ KOLUMNĘ DANE TYLKO DOCHODU UTRACONEGO NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW DOCHÓD UTRACONY Z ROKU 2012 (ROCZNA kwota dochodu utraconego) DOCHODEM UTRACONYM MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrata zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w wyniku śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń. osoba 1 - w tabeli arkusza 1 osoba 2 - w tabeli arkusza 1 osoba 3 - w tabeli arkusza 1 osoba 4 - w tabeli arkusza 1 osoba 5 - w tabeli arkusza 1 ŁĄCZNIE UTRATA DOCHODU: - DOCHÓD UTRACONY za 2012 rok oraz UZYSKANY w 2013 roku i następnie UTRACONY - PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU, nie powinien być uwzględniany w wyliczeniu dochodu rodziny studenta w arkuszu 1. W TABELI A NIE WYKAZUJEMY WARTOŚCI DOCHODÓW JUŻ UTRACONYCH - arkusz ich NIE ODLICZA KALKULATOR DOCHODÓW RODZINY STUDENTA jest narzędziem, które ułatwia obliczanie dochodu uprawniającego do świadczeń pomocy materialnej. Jak każde narzędzie "uniwersalne" umożliwia obliczenie dochodu w większości standardowych przypadków. W bardzo specyficznych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i dochodową studenta kalkulator może okazać sie nieskuteczny i dokonane za jego pomocą dochody będą błędne, a dochód trzeba obliczyć "ręcznie" w sposób tradycyjny. Dochody utracone za rok będący podstawą do ustalania uprawnień, należy odliczać samodzielnie w ten właśnie sposób. Dotyczyć to może również wykazania dochodów uzyskanych w roku następującym po roku będącym podstawą do ustalania uprawnień. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych obejmuje dochody wykazane w następujących zeznaniach podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, CIT-8. Sposób ustalania składu rodziny i obliczania dochodów studenta uprawniających do otrzymania świadczeń pomocy materialnej wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z: art. 179 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst ujednolicony), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej (tekst ujednolicony), zasady te są więc uczelni narzucone przez wspomniane regulacje; nie mamy zatem wpływu na kryteria oraz sposób obliczania i dokumentowania dochodów. Organy uczelni zobowiązane są do stosowania się do wspomnianych regulacji. W przypadku problemów z obliczeniem dochodu prosimy o kontakt z właściwym DZIEKANATEM lub z BIUREM SPRAW STUDENCKICH UMCS. ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C – NIE JEST WYMAGANA, ALE MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI katalog „dochodów utraconych” oznacza, że wyłącznie niżej wymienione dochody uznaje się za utracone i nie uwzględnia się ich przy wyliczeniu dochodów rodziny studenta (nie wlicza się ich - w Tabeli B i w Tabeli A na arkuszu 1) dane studenta wnioskodawcy wyliczone samodzielnie dochody utracone (wg katalogu) dochody utracone (wg zamkniętego katalogu) nie są uwzględnianie przy wyliczaniu dochodu rodziny studenta, co oznacza, że należy je odpowiednio udokumentować (np. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i świadectwem pracy, czy rejestracją bezrobotnego w Urzędzie Pracy) ale nie należy umieszczać takich dochodów w wyliczeniu dochodów rodziny studenta

18 Sposób ustalania składu rodziny i obliczania dochodów studenta uprawniających do otrzymania świadczeń pomocy materialnej wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z: art. 179 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst ujednolicony), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej (tekst ujednolicony), zasady te są więc uczelni narzucone przez wspomniane regulacje; nie mamy zatem wpływu na kryteria oraz sposób obliczania i dokumentowania dochodów. Organy uczelni zobowiązane są do stosowania się do wspomnianych regulacji. Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Opracowanego do wykorzystania w roku akademickim 2013/14 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA 2012 R. opracował :© Jerzy Płatakis Biuro Spraw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google