Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inkubator technologiczny Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Rafał Muniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inkubator technologiczny Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Rafał Muniak."— Zapis prezentacji:

1 Inkubator technologiczny Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Rafał Muniak

2 Fundusze strukturalne PO Gospodarka Innowacyjna; PO Kapitał Ludzki; PO Infrastruktura i Środowisko; 16 Regionalnych PO

3 Jak czytać żeby zrozumieć? Podstawowe definicje: Beneficjent; Ostateczni odbiorcy; Koszty kwalifikowane, niekwalifikowane; Udział własny; Cross financing; Konkurs otwarty, zamknięty

4 Cele PO Innowacyjna gospodarka Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

5 Innowacyjność Wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej. Innowacją nazywamy wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji

6 Działanie 1.4 Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.4 Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp 4.1 Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I

7 Działanie 1.4 Wynik: Prototyp Kryteria: Beneficjent przedsiębiorca projekt ma charakter innowacyjny, zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę przewidywana opłacalność projektu, realizowany w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego.

8 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Projekty inwestycyjne w zakresie zakupu i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych (3 lata), które prowadzą do powstania nowego lub ulepszonego produktu lub usługi.

9 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną. Wsparcie przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania własności przemysłowej.

10 Działanie 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów informatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, dane są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

11 Działanie 8.1 Wsparcie projektów prowadzonych przez mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do 1 roku, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną lun wytwarzają produkty cyfrowe niezbędne do świadczenia tych usług. (okres dofinansowania 24 m-c)

12 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B Wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi przedsiębiorstw.

13 B2B B2B (ang. business to business) – typ kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami obejmujący m.in. składanie ofert, przyjmowanie i realizację zamówień, wymianę dokumentów płatności.

14 Regionalne PO Mazovia Priorytety: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza Regionalny system transportowy Inwestycje w ochronę środowiska Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju i rekreacji Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

15 Regionalne PO Mazovia Działanie 1.2 Budowanie sieci współpracy nauka-gospodarka (maks. 400tys. 40% wkład własny)

16 Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Zakup środków trwałych na:  utworzenie nowego przedsiębiorstwa  rozbudowę istniejącego  dywersyfikację produkcji  Zmianę zasadniczą procesu produkcyjnego 40% wkładu własnego

17 Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie w tym:  zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem typu ERP  Systemy wspomagające relacjami z klientami klasy CRM

18 PIENIĄDZE Z UNII - PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA W perspektywie indywidualnej - pieniądze z Unii są nie dla mnie - są dla większych, bogatszych, mających układy.  brak wiedzy o możliwościach działania - co akurat ja mogę zrobić, jakie mam możliwości,  zagubienie w machinie biurokratycznej  lęk przed popełnieniem pomyłki w trudnych procedurach  Niepewność co efektu włożonych wysiłków,  niepewność co do sposobu rozliczania, ryzyko nie otrzymania zwrotu,  konieczność włożenia własnego wkładu - brak środków, ryzyko, lęk,  długotrwałe procedury podważające sens - potrzeba jest właśnie teraz, za pół roku może być już nieaktualna,  brak wsparcia instytucjonalnego, brak pomocy urzędników, Wszędzie, jak chcę złożyć jakiś wniosek, wszędzie muszę wypełniać setki papierów, tony i urzędnik jest niedoinformowany, niedouczony, sam nie ma pojęcia, za chwilę jest zmiana prawa, tamten wniosek jest nieważny, biurokracja.....

19 WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY –PERSPEKTYWA KRAJU Główne bariery jakie tu wymieniano to: Skomplikowane procedury i biurokracja Brak jasnych reguł przyznawania wsparcia odczuwalny, wyraźny brak instytucjonalnego wsparcia, brak wiedzy gdzie się udać po informacje, niekompetencja i nieżyczliwość urzędów i urzędników - używanie niezrozumiałego języka, brak zrozumienia problemu, odsyłanie od drzwi do drzwi, niejasność, brak jednoznacznych wskazówek, zrzucanie odpowiedzialności na wyższy szczebel, bądź na Unię, brak materiałów informacyjnych, organizowane szkolenia - nieadekwatne do potrzeb, przeładowane niepotrzebną teorią, prowadzone przez niekompetentnych prowadzących, korupcja - propozycje płatnej pomocy ze strony urzędników, organizowanie szkoleń, których prawdziwym celem jest nawiązanie kontaktów dla płatnych usług, pomoc oferowana przez najróżniejszego rodzaju firmy specjalizujące się w odpłatnym przygotowywaniu wniosków.

20 WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY - WNIOSKI OGÓLNE Wiedza instytucjonalna abstrakcyjna, operująca definicjami. zbyt teoretyczna. hermetyczna, zamknięta, mało ludzka, tworząca własny świat reguł. kształtująca wizerunek tematu odległego, nie dla zwykłego śmiertelnika, nie dla mnie. dająca podstawy do myślenia w kategoriach fatalistycznych. Życiowa, przydatna, przekazywana z ust do ust. Operująca konkretem i przykładem. Skuteczna w dotarciu. ALE!!! Nieuporządkowana, nieudolna, bez szerszej perspektywy. Nieporównywalna w obrębie różnych ludzi i grup. Będąca pożywką do tworzenia mitów. Pełna negatywnych emocji, subiektywna. Wiedza pochodząca z doświadczeni

21 WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY - PRZEŁOŻENIE NA DZIAŁANIE Niewiedza na gruncie indywidualnym skutkuje biernością oraz nieskutecznością podejmowanych działań. W konsekwencji na grupach obecnych było niewiele osób, które skorzystały z pieniędzy unijnych. chcieli, ale na wstępie ich zniechęcono strasząc, że i tak pieniędzy nie dostaną chcieli skorzystać, ale nie wiedzieli jak chcieli skorzystać ale zniechęcili ich urzędnicy W ogóle nie wiedzieli, że mogą skorzystać zaczęli procedurę ale nie zdążyli z terminem - utknęli na etapie zbierania informacji

22 Informacja INFORMACJA WSTĘPNA WSZYSCY Kontekst i idea funduszy strukturalnych Kto może liczyć na jakąś pomoc z Unii? Co można sfinansować z pieniędzy unijnych? Gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat? INFORMACJA WŁAŚCIWA – BENEFICJENCI BEZPOŚREDNI Na co konkretnie ja (przedsiębiorca, rolnik) mogę uzyskać wsparcie z Unii? Ile pieniędzy mogę dostać i na jakich zasadach? Jakie wymagania muszę spełnić, żeby otrzymać pieniądze? Co konkretnie mam zrobić? Gdzie mam szukać potrzebnych mi dokumentów/materiałów? Z jakimi trudnościami, problemami mam się liczyć? Gdzie mam się udać, jeżeli będę potrzebować pomocy?

23 Mikroprzedsiębiorswo Zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 osób Roczne obroty lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

24 Polityki horyzontalne Polityka zrównoważonego rozwoju Polityka równości szans

25 Micro przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób Roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR

26 Małe przedsiebiorswo Zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 osób Roczne obroty lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR

27 Średnie przedsiębiorstwa Zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 osób Roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

28 Wniosek o dofinansowanie Generator wniosków Trwale spięty Wersja papierowa wniosku i elektroniczna muszą być tożsame Załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem

29 Wniosek o dofinansowanie c.d. Klasyfikacja projektu 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli np. e-zdrowie, e-administracja; 14- Usługi i aplikacje dla MSP np. handel elektroniczny, networking itp.

30 Wniosek o dofinansowanie Wpływ na polityki horyzontalne Projekt ma charakter innowacyjny  Własna działalność badawczo rozwojowa,  Współpracy z innymi przedsiębiorcami,  Zakupu know-how,  Poziom innowacyjności.

31 Charakterystyka Wnioskodawcy i prowadzonej działalności  Opis dotychczasowej działalności: wiodący profil, źródła przychodów, typ klientów  powiązania z innymi podmiotami na rynku np. stali kontrahenci i zakres współpracy  Planowane zmiany w działalności gospodarczej w okresie objętym projektem

32 Opis zdolności Wnioskodawcy do realizacji projektu. dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w biznesie elektronicznym, posiadane zasoby wiedzy (wykwalifikowani pracownicy, know-how, licencje.) posiadane zasoby techniczne np. sprzęt elektroniczny

33 Prognoza finansowa Zamknięty rok obrotowy Bieżący rok obrotowy Dwa kolejne lata  Uwzględniając realizowany projekt  Spodziewany rozwój firmy w oparciu o świadczenie planowanych usług elektronicznych

34 Cel projektu Ogólny cel projektu i jego związek z celem działania np. 8.1  W jaki sposób projekt doprowadzi do zwiększenia polskich zasobów informacji cyfrowych  W jakim zakresie będzie stymulował popyt na usługi i produkty cyfrowe oraz prowadził do rozwoju społeczeństwa informacyjnego

35 Cel projektu W jakim zakresie projekt doprowadzi do wykształcenia nowych specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej W jakim zakresie projekt odpowiada na potrzeb grup odbiorców planowanych usług.

36 Cele projektu na poziomie produktu Produkt – efekty planowanych działań np. e-usługa, oprogramowanie, rozbudowana infrastruktura techniczna

37 Cele projektu na poziomie rezultatu Rezultat – efekty wynikające z uruchomienia produktów projektu. np. liczba nowych klientów, spodziewana wartość przychodów, liczba nowozatrudnionych, wzrost udziału w rynku itp..

38 Opis projektu Model biznesowy (potencjalni odbiorcy, źródła przychodów itp.) Analiza konkurencji Spodziewany rozwój popytu i wzrost przychodów, analiza opłacalności Wpływ na rozwój firmy

39 Opis projektu Planowane działania i ich charakterystyka Koncepcja i strategia promocji

40 Uzasadnienie projektu Zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy oraz grupy odbiorczej Efektywność kosztowa projektu

41 Wniosek c.d. Harmonogram realizacji projektu Przebieg rzeczowo-finansowy realizacji projektu Plan finansowy projektu Źródła finansowania projektu Trwałość projektu

42 Biznesplan Streszczenie przedsięwzięcia Opis firmy  Obecny status  Cele w krótkim i długimterminie  Obecna kadra zarządzająca  Obecne działania

43 Streszczenie biznesplanu W jakiej branży działa firma? Co stanowi szansę rynkową? Kim są docelowi klienci? Jak kształtuje się wielkość rynkowej sprzedaży oraz jej dynamika? Co jest kluczowym czynnikiem strategii marketingowej? Jakim konkurencyjnym środowisku znajdzie się przedsiębiorca?

44 Sterszczenie c.d. Jakie są prognozy sprzedaży, kosztów i zysków? Jakie są cele długoterminowe? Kim są osoby kadry zarządzającej?

45 Produkty i usługi Obecne oferowane produkty/usługi Opisy nowych produktów/usług Korzyści dla klienta/użytkownika Propozycje sprzedaży Status prawny – patenty, know- how

46 Plan finansowy Określenie przepływów pieniężnych Rachunek wyników Sformułowanie bilansu

47 Szansa rynkowa Rozwiązania dla konsumentów Opis produktu/usługi Rynek Określić rynkowe możliwości wykorzystania okazji Potrzebne narzędzia i zasoby Określić wewnętrzne możliwości wykorzystania szansy rynkowej Plan marketingowy System biznesowy Kadra i zarządzanie Żródła finansowania Ryzyko

48

49 Szansa rynkowa Kim są konsumenci (docelowi i obecni)? Jakie są potrzeby konsumentów? Na czym polega wartość nowego produktu dla konsumenta? Na jakim etapie znajduje się rozwój produktu? Jakie „kamienie milowe” należy osiągnąć? Jakie jest otoczenie /historia firmy?

50 Analiza rynku Wielkość Koncentracja Poziom innowacyjności Spodziewany wzrost rynku

51 Analiza konkurencji Rywale rynkowi Firmy produkujące substytuty oferowanego produktu Firmy wchodzące na rynek

52 Analiza konkurencji Poziom wzrostu poszczególnych segmentów rynku Różnice w rozwiązaniach oferowanych konsumentowi Różnice w strategiach cen oraz porównywanie cen rynkowych do cen nowej firmy Jakie są koszty przejścia? Łatwość imitacji oferowanego produktu/usługi Poziom innowacyjności rynku

53 Plan marketingowy Prognozy sprzedaży Strategie komunikacji i dystrybucji (jak dotrzeć do konsumenta?) Strategie cenową Opis typowego procesu sprzedaży Obsługa konsumenta


Pobierz ppt "Inkubator technologiczny Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Rafał Muniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google