Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 lutego 2016 Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 lutego 2016 Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania."— Zapis prezentacji:

1 15 lutego 2016 Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania.

2 15 lutego 2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku * * Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły policealne

3 15 lutego 2016 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

4 15 lutego 2016 Ramowy plan nauczania określa między innymi: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe, zajęcia w profilu oraz godziny z wychowawcą; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym.

5 15 lutego 2016 Minimalny wymiar godzin W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

6 15 lutego 2016 Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne W 2009 r. w ramowym planie nauczania (I i III etap edukacyjny), w odróżnieniu od poprzedniej ramówki, nie podano tygodniowego przydziału godzin w cyklu kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, tylko określono minimalną liczbę godzin, która jest konieczna do zrealizowania podstawy programowej. Podobne rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia z 2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Ważne jest zatem takie zaplanowanie realizacji poszczególnych przedmiotów aby w cyklu kształcenia odbyła się co najmniej minimalna liczba godzin określona w rozporządzeniu.

7 15 lutego 2016 Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną. Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem nauczyciela przedmiotu. Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

8 15 lutego 2016 Dobre rady dla dyrektora: Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym. Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej dany dzień (np. poniedziałek lub czwartek). Licz w cyklu 3-letnim. Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukację.

9 15 lutego 2016 Kalendarz roku szkolnego 2011/12

10 15 lutego 2016 Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2012/13

11 15 lutego 2016 11

12 15 lutego 2016 Organizacja roku szkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami) 12

13 15 lutego 2016 13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245)

14 15 lutego 2016 14 wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące: terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

15 15 lutego 2016 Podstawa programowa planowana jest na: 32 tygodnie rocznie w szkole podstawowej i gimnazjum, 30 tygodni rocznie w szkole ponadgimnazjalnej.

16 15 lutego 2016 „godziny nadmiarowe” powstają jako różnica pomiędzy minimalna liczba godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości, wycieczki, projekty, uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela,... uwaga: można zmienić organizację zajęć przy zachowaniu etatów nauczycielskich.

17 15 lutego 2016 Monitorowanie liczby godzin Obowiązkiem dyrektora jest monitorowanie liczby wskazanych godzin, w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych, realizowanych przez nauczyciela. Wykorzystywanym narzędziem może być tabela, w której każdy nauczyciel w ramach realizowanego przedmiotu wskazuje w poszczególnych miesiącach proporcję pomiędzy planowaną liczbą godzin z przedmiotu, wyliczoną zgodnie z kalendarzem, w stosunku do faktycznie zrealizowanej. Dyrektor musi mieć informację, czy nauczyciel jest w stanie wypracować minimalną obowiązkową liczbę godzin i tym samym zrealizować treści podstawy programowej. Dyrektor powinien znać przyczyny, w wyniku których występują opóźnienia w realizacji podstawy programowej (na przykład: zwolnienia lekarskie nauczyciela,, urlopy szkoleniowe, wycieczki i imprezy klasowe itp.).

18 15 lutego 2016 Kontrolując i monitorując realizację podstawy programowej należy w szczególności badać przedmioty tych nauczycieli, którzy przebywali na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Opracowywać jak najbardziej efektywny sposób organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

19 15 lutego 2016 PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

20 15 lutego 2016 KARTA MONITORUJĄCA LICZBĘ ZREALIZOWANYCH GODZIN WSKAZANYCH W RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA DLA DANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

21 15 lutego 2016 I semestr II semestr Rok szkolny ………………………… ….. Liczba godzin, na których zrealizowano podstawę programową Liczba godzin, na których nie zrealizowano podstawy programowej Razem Liczba godzin zaplanowanych na realizację podstawy programowej Minimalny wymiar godzin na realizację podstawy programowej Nazwisko i imię nauczyciela: …………………………………………… Przedmiot: ………………………………………………….. Klasa: …………………………………………………..

22 15 lutego 2016 22

23 15 lutego 2016 Dziękuję


Pobierz ppt "15 lutego 2016 Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google