Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015 bez tajemnic. Plan prezentacji U źródeł informacji U źródeł informacji Przyczyny zmian Przyczyny zmian Kierunek zmian Kierunek zmian Struktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015 bez tajemnic. Plan prezentacji U źródeł informacji U źródeł informacji Przyczyny zmian Przyczyny zmian Kierunek zmian Kierunek zmian Struktura."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015 bez tajemnic

2 Plan prezentacji U źródeł informacji U źródeł informacji Przyczyny zmian Przyczyny zmian Kierunek zmian Kierunek zmian Struktura egzaminu według nowych zasad Struktura egzaminu według nowych zasad Jakie są kryteria oceniania? Jakie są kryteria oceniania?

3 U źródeł informacji 2009 → 2012 → 2015 → 2018

4 Dlaczego jest potrzebny Informator? www.men.g ov.pl www.cke.e du.pl

5 Dlaczego znowu zmiany?  konsekwencja wprowadzenia NPP  próba ujednolicania egzaminów zewnętrznych  wynik ewaluacji i monitoringu dotychczasowej formuły egzaminu

6 Matura 2015 – zmiany organizacyjne zakończenie procesu harmonizacji systemu egzaminów zewnętrznych - założeniem trzykrotny pomiar wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu 3. przedmiotów (j. polski, j. obcy, matematyka) Prowadzone badania w zakresie EWD nie pozwalają na ocenę pracy szkoły i nauczycieli oraz stwierdzenie „przyrostu wiedzy uczniów” na wszystkich etapach edukacyjnych. rok 2015 – koniec wdrażania w szkołach ponadgimnazjalnych (o trzyletnim okresie nauczania) nowej podstawy programowej, konsekwencja języka efektów, w jakim została napisana nowa podstawa programowa, procedury rekrutacyjne wyższych uczelni – potrzebują więcej i lepszych informacji do selekcji przyszłych studentów.

7 Zakres zmian – struktura egzaminu MATURA - PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DZISIAJ: język polski – część pisemna na wybranym poziomie, część ustna – na jednym poziomie; język obcy nowożytny – część pisemna na wybranym poziomie, część ustna na jednym poziomie; matematyka – na wybranym poziomie; języki mniejszości narodowych, etnicznych, regionalny – część pisemna na wybranym poziomie, część ustna – na jednym poziomie. ROK 2015 język polski – część pisemna i ustna na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny – część pisemna na poziomie podstawowym, ustna bez określonego poziomu matematyka – poziom podstawowy języki mniejszości narodowych – część pisemna i ustna na poziomie podstawowym, przedmiot wybrany – poziom rozszerzony

8 Zakres zmian – struktura egzaminu PRZEDMIOTY DO WYBORU, ZDAWANE WYŁĄCZNIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM  Biologia;  Chemia;  Filozofia;  Fizyka;  Geografia;  Historia;  Historia muzyki;  Historia sztuki;  Informatyka; Język łaciński i kultura antyczna; Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny; Język polski; Matematyka; Wiedza o społeczeństwie; Języki obce nowożytne (część pisemna na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, część ustna na poziomie dwujęzycznym). Egzamin 2015 wyłącza tylko jeden przedmiot z listy poprzednio obowiązującej – wiedzę o tańcu ( brak podstawy programowej dla tego przedmiotu)

9 W części pisemnej obowiązkowy egzamin z JEDNEGO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO (bez progu zdawalności) WYBIERANY NIEZALEŻNIE od przedmiotów, których zdający uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym PRAWO przystąpienia do EGZAMINU Z PIĘCIU KOLEJNYCH przedmiotów dodatkowych Zakres zmian – struktura egzaminu PRZEDMIOTY DO WYBORU, ZDAWANE WYŁĄCZNIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

10 Zakres zmian – rodzaje zadań Zasadniczo arkusze egzaminacyjne się nie zmienią. Egzaminy podstawowe z języka polskiego i języka obcego nowożytnego mają dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane jednocześnie: zadania zamknięte, wypowiedź pisemna na podany temat. Egzamin podstawowy z matematyki ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane jednocześnie: zadania matematyczne zamknięte, zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania.

11 Zakres zmian – ocenianie odpowiedzi Część ustna matury: Wypowiedź będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Będą brane pod uwagę przede wszystkim: wartość merytoryczna wypowiedzi, organizacja tekstu, poziom sprawności komunikacyjnej zdającego, poziom poprawności językowej wypowiedzi zdającego. Część ustną egzaminu przeprowadzą i ocenią przedmiotowe zespoły egzaminacyjne powołane w szkole, do której uczęszczał absolwent.

12 Zakres zmian – sposób oceniania odpowiedzi Część pisemna matury: Ocenianie holistyczne, całościowe – odejście od oceniania analitycznego. Nie ocenia się jakości pojedynczych elementów (wiedzy i umiejętności szczegółowych ucznia), ale sposób powiązania ich w strukturę oraz funkcjonalność tej struktury. Ocenianie holistyczne wymaga ustalenia szczegółowych kryteriów oceniania i podania różnych przykładów rozwiązań – różnych dróg rozwiązania problemu. Kryteria będą jawne, upublicznione. Informatory z przykładowymi pytaniami i zadaniami ukazały się w sierpniu 2013 r.

13 Zakres zmian – sposób oceniania odpowiedzi Przykładowe poziomy rozwiązań zadań w ujęciu holistycznym: Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu Poziom1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania; Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane; Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy; Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne; Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań, itp.); Poziom 6: pełne rozwiązanie. (wg nowej formuły egzaminu gimnazjalnego – w zależności od typu zadań wykorzystuje się przy ocenianiu wszystkie, albo część poziomów rozwiązania)

14 Zakres zmian – sposób oceniania odpowiedzi „ Oceniane będzie pokonanie zasadniczej trudności zadania oraz kolejne niezbędne czynności prowadzące do pełnego zrozumienia problemu postawionego przed zdającym” - najważniejsze jest ocenianie umiejętności ucznia i jego toku rozumowania. (Uzasadnienie wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania …) Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, dzięki której zdający będą mogli porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów. Wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu. (Źródło MEN)

15 Kierunek zmian – język obcy

16 Kierunek zmian  większa reprezentatywność umiejętności przewidzianych w pp  teksty krótsze, bardziej różnorodne, bliskie potrzebom ucznia  ograniczenie ilości zdań prawda/fałsz na rzecz zadań ww i dobieranie  wprowadzenie zadań na sprawdzanie znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych  rezygnacja z KFU  zmiana DFU na list prywatny, wpis na blogu, forum, e- mail  zmiana kryteriów oceniania, korespondująca, z tymi przyjętymi na egzaminie gimnazjalnym

17 Kierunek zmian  rezygnacja z dwóch arkuszy na egzaminie rozszerzonym  wprowadzenie sprawdzania dodatkowej umiejętności: rozróżniania faktów od opinii  wyrównanie poszczególnych części arkusza  zastąpienie form wypowiedzi pisemnej, zostaje: rozprawka, artykuł, list formalny na pr.  na poziomie pp zrezygnowano z oceny w kryterium formy, na pr wprowadzono łączną ocenę formy z treścią  organizacyjnie umożliwiono zdawanie uczniowi wszystkich poziomów egzaminu, w tym dwujęzycznego

18 Egzamin obowiązkowy Każdy uczeń przystępuje do egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym w części pisemnej i do ustnego bez określania poziomu.

19 Egzamin dodatkowy  egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym  egzamin pisemny na poziomie dwujęzycznym  egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym, jednakże wyłącznie razem z egzaminem pisemnym na tym poziomie  egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym lub egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i egzamin ustny (bez określania poziomu), jeżeli jako przedmiot obowiązkowy był zdawany inny język obcy

20 Egzamin w liczbach 2015 2016 120 30 / 50 30%, 30%, 20%, 20% 150 Brak progu zaliczenia / 50 24%, 26%, 24%, 26% 180 Brak progu zaliczenia / 60 4x25% 15

21 Arkusz maturalny 1.Rozumienie ze słuchu 2. Rozumienie tekstów pisanych 3. Znajomość środków językowych 4. Pisanie

22 Arkusz maturalny ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 2-3 zadania zamknięte 2-3 zadania zamknięte wielokrotny wybór lub dobieranie wielokrotny wybór lub dobieranie

23 Arkusz maturalny PISANIE 1 zadanie z czterema podpunktami 1 zadanie z czterema podpunktami polecenie sformułowane w języku polskim polecenie sformułowane w języku polskim 80-130 słów 80-130 słów

24 Bewertung Ocenianie

25 Co to znaczy zdać egzamin?  uzyskać z przedmiotów obowiązkowych 30% punktów możliwych do uzyskania  przystąpić do egzaminu dodatkowego, pisemnego na poziomie rozszerzonym

26 Kto ocenia? egzamin ustny: zespół egzaminujący,egzamin ustny: zespół egzaminujący, w tym jeden egzaminator OKE, jeden nauczyciel z innej szkoły egzamin pisemny: egzaminatorzy OKEegzamin pisemny: egzaminatorzy OKE Wyniki ustalone przez egzaminatorów są niepodważalne nawet na drodze sądowej.

27 Jak wyrażona jest ocena dla ucznia? Skala procentowaSkala procentowa Skala centylowaSkala centylowa

28 7 kg, 5 mc mały/ duży ? 28

29 CENTYLE 29

30 Centyle 5 m-cy – 7 kg 75 centyl 75% maluchów w jego wieku ma taką lub niższą wagę 30

31 Wyniki w mojej klasie - przykład 31

32 Ocena zadań zamkniętych – j.obcy W ocenie zadań zamkniętych i otwartych występujących w pierwszych trzech częściach egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość struktur) przyjęto skalę 0-1. Nie przyznaje się punktów połówkowych!

33 Ocena zadań otwartych POZIOM PODSTAWOWY  Treść: 0-4 pkt  Spójność i logika: 0-2 pkt  Zakres środków językowych: 0-2 pkt  Poprawność środków językowych: 0-2 pkt W ocenie nie brana jest pod uwagę forma wypowiedzi!

34 Ocena zadań otwartych poziom podstawowy, treść

35 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Matura 2015 bez tajemnic. Plan prezentacji U źródeł informacji U źródeł informacji Przyczyny zmian Przyczyny zmian Kierunek zmian Kierunek zmian Struktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google