Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚ PRIORYTETOWA I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚ PRIORYTETOWA I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE."— Zapis prezentacji:

1

2 OŚ PRIORYTETOWA I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE 1.3 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PODDZIAŁANIE 1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PODDZIAŁANIE 1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM

3 DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA NFOŚIGW

4 OPIS DZIAŁANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 WSPARCIE SKIEROWANE BĘDZIE DO DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ PRZYCZYNIAJĄCYH SIĘ DO OPTYMALIZACJI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ ORAZ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ, W TYM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII. IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ DOKONANA BĘDZIE NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO I STANOWIĆ BĘDZIE KOSZT NIEKWALIFIKOWANY.

5 TYPY PROJEKTÓW :  PRZEBUDOWA LINII PRODUKCYJNYCH NA BARDZIEJ EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE  GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW W PRZEDSIĘBIORSTWACH  ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE, POPRZEZ PRZEBUDOWĘ LUB WYMIANĘ URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH, OŚWIETLENIA ORAZ CIĄGÓW TRANSPORTOWYCH LINII PRODUKCYJNYCH  BUDOWA I PRZEBUDOWA LOKALNYCH ŹRODEŁ CIEPŁA ( W TYM WYMIANA ŹRÓDŁA NA INSTALACJĘ OZE)

6 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ODZYSKU ENERGII WRAZ Z SYSTEMEM WYKORZYSTANIA ENERGII CIEPŁA ODPADOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘBIORSTWA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU POWINNO BYĆ WPROWADZENIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

7 W ZAKRESIE MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY, W KTÓRYCH W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI NASTĄPI WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POWYŻEJ 60%. NATOMIAST PROJEKTY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZWIĘKSZAJĄCE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ PONIŻEJ 25% NIE ZOSTANĄ KWALIFIKOWANE DO WPARCIA

8 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA UE ZGODNIE Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ, NIE WIĘCEJ NIŻ 85%

9 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW II KWARTAŁ 2016 ROK

10 DZIAŁANIE 1.3 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PODDZIAŁANIE 1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA NFOŚIGW

11 CEL PODDDZIAŁANIA 1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WSPIERANIE GŁĘBOKIEJ, KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZMIERZAJĄCEJ DO ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.

12 GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU TO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE POLEGAĆ NA OCIEPLENIU PRZEGRÓD BUDYNKU, WYMIANIE OKIEN LUB DRZWI ORAZ WYMIANIE LUB MODERNIZACJI ŹRODEŁ CIEPŁA (CHŁODU) I INSTALACJI, W WYNIKU KTÓREGO ZOSTANĄ ZMNIEJSZONE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA : ENERGIĘ UŻYTKOWĄ, ENERGIĘ KOŃCOWĄ ORAZ NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ. POPRZEZ INSTALACJE ROZUMIE SIĘ INSTALACJE: OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI LUB OŚWIETLENIA. ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ MUSI WYNIKAĆ Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

13 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:  PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE  SZKOŁY WYŻSZE  ADMINISTARCJA RZĄDOWA ORAZ NADZOROWE LUB PODLEGŁE JEJ ORGANY I JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

14 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA UE W WYDATKACH KWALIFIKOWANYCH NA POZIOMIE PROJEKTU WYNOSI 85%

15 TYPY PROJEKTÓW: WSPARCIE PROJEKTÓW OBEJMUJE TAKIE ELEMENTY JAK:  OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTU, W TYM ŚCIAN ZEWNETRZNYCH, PODŁÓG, DACHÓW, STROPODACHÓW, WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH  WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE  PRZEBUDOWA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ( LUB PODŁĄCZENIE BARDZIEJ ENERGETYCZNIE I EKOLOGICZNIE EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA)  INSTALACJA/PRZEBUDOWA SYSTEMÓW CHŁODZĄCYCH, W TYM RÓWNIEŻ Z ZASTOSOWANIEM OZE  BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

16  ZASTOSOWANIE AUTOMATYKI POGODOWEJ  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ  BUDOWA I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ODBIORCZYCH LUB LIKWIDACJA DOTYCHCZASOWYCH NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  INSTALACJA MIKROKOGENERACJI I MIKROTRIGENERACJI NA POTRZEBY WŁASNE  INSTALACJE OZE W MODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKACH  OPRACOWANIE PROJEKTÓW MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ STANOWIĄCYCH ELEMENT PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

17  INSTALACJA INDYWIDUALNYCH LICZNIKÓW CIEPŁA, CHŁODU ORAZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  INSTALACJA ZAWORÓW PODPIONOWYCH I TERMOSTATÓW  TWORZENIE ZIELONYCH DACHÓW I „ŻYJĄCYCH ZIELONYCH ŚCIAN”  PRZEPROWADZENIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH JAKO ELEMENTU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO  MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

18 ZAKRES PROJEKTU MUSI WYNIKAĆ Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO I PROWADZIC DO REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ O CO NAJMNIEJ 25%. WYMIANA ŹRODŁA CIEPŁA BĘDZIE NIEKWALIFIKOWANA JEŻELI BUDYNEK JEST PODŁĄCZONY DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ LUB MOŻLIWE I RACJONALNE POD WZGLĘDEM EKONOMICZNYM JEST JEGO PODŁĄCZENIE.

19 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW JEST PROWADZONY OD 22.01.2016 DO 29.04.2016 ROKU

20 DZIAŁANIE 1.3 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PODDZIAŁANIE 1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA NFOŚIGW

21 CEL PODDDZIAŁANIA 1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM WSPIERANIE GŁĘBOKIEJ, KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM ZMIERZAJĄCEJ DO ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

22 W RAMACH POIiŚ, W PRZYPADKU PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH (INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SPOŁDZIELNIE ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZNAJDUJACE SIĘ NA TERENIE MIAST WOJEWÓDZKICH I OBSZARÓW POWIĄZANYCH Z NIMI FUNKCJONALNIE) FINANSOWANE BĘDZĄ PROJEKTY WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA MIAST WOJEWODZKICH I MIAST SUBREGIONALNYCH

23 ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 MUSI WYNIKAĆ Z PLANÓW GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH I ICH OBSZAROW FUNKCJONALNYCH

24 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ, NIE WIĘCEJ NIŻ 85%

25 TYPY PROJEKTÓW JAK W PODDZIAŁANIU 1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH

26 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW II KWARTAŁ 2016 ROK

27 OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARRKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE DZIAŁANIE 3.3 EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM DZIAŁANIE 3.5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARRKA NISKOEMISYJNA W RAMACH ZIT PODDZIAŁANIE 3.5.1 EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM W RAMACH ZIT

28 DZIAŁANIE 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

29 CEL DZIAŁANIA ZWIEKSZONA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH

30 TYP BENEFICJENTA  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ZWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  STOWARZYSZENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  INNE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH  PRZEDSIĘBIORTWA KOMUNALNE  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE  KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

31  PODMIOTY LECZNICZE UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKOW PUBLICZNYCH  PODMIOT WDRAŻAJĄCY INSTRUMENT FINANSOWY  PARTNERZY PRYWATNI WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PUBLICZNYMI W PRZYPADKU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO

32 TYPY PROJEKTÓW  OCIEPLENIE OBIEKTU, WYMIANA POKRYCIA DACHU, OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE WRAZ Z INSTALACJĄ  PRZEBUDOWA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WRAZ Z WYMIANĄ I PRZYŁĄCZENIEM ŹRÓDŁA CIEPŁA, SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM  REALIZACJA MIKROKOGENERACJI LUN MIKROTRIKOGENERACJI NA POTRZEBY WŁASNE

33  BUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI OZE W MODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKACH  INSTALACJA SYSTEMÓW CHŁODZACYCH, W TYM RÓWNIEŻ OZE

34 NIEKTÓRE LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW:  INWESTYCJE MUSZĄ WYNIKAĆ Z PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  IDENTYFIKACJA OPTYMALNEGO ZESTAWU DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZĄ W DANYM BUDYNKU DOKONYWANA BĘDZIE NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO  PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOSC ENERGETYCZĄ POWYŻEJ 60%. PROJEKTY ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ PONIŻEJ 25% NIE BĘDĄ KWALIFIKOWAŁY SIĘ DO WSPARCIA

35  W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH OCIEPLENIE ŚCIAN I INNE USZCZELNIANIE BUDYNKÓW NIEZBĘDNE BĘDZIE WYKONANIE EKSPERTYZ ORNITOLOGICZNYCH

36 WYSOKOSC DOFINANSOWANIA PROJEKTY NIEOBJETE POMOCĄ PUBLICZNĄ – 85% PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ – MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA ZGODNIE Z WYMOGAMI WŁAŚCIWYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH

37 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW I KWARTAŁ 2016 ROK NA INWESTYCJE ZWIĄZNE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

38 PROGRAM PRIORYTETOWY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CZĘŚĆ 4) RYŚ – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

39 CEL PROGRAMU ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 ORAZ PYŁÓW W WYNIKU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII W ISTNIEJACYCH JEDNORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKANIOWYCH

40 BENEFICJENCI  OSOBY FIZYCZNE  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, W TYM FUNDACJE I STOWARZYSZENIA A TAKŻE KOŚCIOŁY I ICH ZWIĄZKI WYZNANIOWE

41 ELEMENTY KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH KOSZTY WYKONANIA USŁUG  OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZED REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA  OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZWIĄZANA Z DOCIEPLENIEM DACHU/STROPODACHU  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WENTYLACJI NAWIEWNO- WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

42  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ANALIZĄ DORADCZO-PROJEKTOWĄ WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OZE KOSZTY ZAKUPU I MONTAŻU MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ GRUPA I PRACE TERMOIZOLACYJNE  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  OCIEPLENIE DACHU/STROPODACHU NAD OGRZEWANYMI POMIESZCZENIAMI  OCIEPLENIE PODŁOGI NA GRUNCIE/ STROPU NAD NIEOGRZEWANĄ PIWNICĄ

43  WYMIANA OKIEN, DRZWI ZEWNETRZNYCH, BRAMY GARAŻOWEJ GRUPA II INSTALACJE WEWNĘTRZNE  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO- WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA  INSTALACJA WEWNETRZNA OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ GRUPA III WYMIANA ŹRÓDLA CIEPŁA, ZASTOSOWANIE OZE  INSTALACJA KOTŁA KONDENSACYJNEGO  INSTALACJA WĘZŁA CIEPLNEGO  INSTALACJA KOTŁA NA BIOMASĘ

44  INSTALACJA POMPY CIEPŁA TYPU SOLANKA/WODA, WODA/WODA LUB BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIA W GRUNCIE/WODA  INSTALACJA POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE/WODA  INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

45 INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA DOFINANSOWANIE W FORMIE KREDYTU/POŻYCZKI WRAZ Z DOTACJĄ DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

46 INSTYTUCJE KTÓRE BĘDĄ PROWADZIĆ NABORY  WFOŚiGW  BANKI

47 KREDYT EKOOSZCZĘDNY RODZAJ KLIENTA  PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA MŚP  DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIANLNEGO I ICH ZWIĄZKI

48 PRZEZNACZENIE KREDYTU:  UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ENERGII CIEPLENJ, WODY, SUROWCOW WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI  ZMNIEJSZENIE OPLAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z: SKŁĄDOWANIEM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI, OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW, UZDATNIANIEM WODY

49 WARUNKI KREDYTOWANIA  DLA JST DO 100% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA  DLA KLIENTOW INNYCH NIŻ JST DO 100% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA W PRZYPADKU KREDYTÓW SPŁACONYCH Z OSZCZĘDNOŚCI, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH 80% OKRES KREDYTOWANIA DO 10 LAT

50 KREDYT Z ZAGRANICZNEJ LINII UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY RODZAJ KLIENTA:  SEKTOR MŚP PRZEZNACZENIE KREDYTU KREDYT DAJE MOŻLIOWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI W WYSOKOŚCI OD 10-15%. FINANSOWANE SA INWESTYCJE Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ LUB TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW LUB ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

51 WYMAGANY POZIOM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII  LISTA LEME – MIN. 20%  PRZEDSIĘWZIĘCIA W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ – MIN. 20%  PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNE – MIN. 30% OKRES KREDYTOWANIA 10 LAT

52 KREDYT INWESTYCYJNY ZE ŚRODKÓW BANKU ROZWOJU RADY EUROPY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO RODZAJ KLIENTA: PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM JST I PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE PRZEZNACZENIE KREDYTU: FINANSOWANIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

53 WSPÓLFINANSOWANIE: MOŻLIOWOŚĆ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA – KREDYT Z LINII CEB ORAZ EBI MOGĄ STANOWIC OFERTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI UE, DOTACJAMI I POŻYCZKAMI KRAJOWYMI

54 SZCZEGOŁOWE ZAPYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA : BIURO@CHLODNICTWO-INOWROCLAW.PL


Pobierz ppt "OŚ PRIORYTETOWA I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google