Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Zyski kapitałowe. Art. 13 ust.1 Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Zyski kapitałowe. Art. 13 ust.1 Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Zyski kapitałowe

2 Art. 13 ust.1 Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego

3 Zyski kapitałowe „ Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, pochodzące z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

4 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.1 – przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe „otwarte”

5 Zyski kapitałowe Art.13 ust.2 Zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu

6 Zyski kapitałowe „ Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem ) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

7 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.2 (zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu) - przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe „otwarte”

8 Zyski kapitałowe Art.13 ust.3 przeniesienie własności statków morskich, powietrznych, barek w transporcie międzynarodowym Tylko w Państwie miejsca faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zbywającego

9 Zyski kapitałowe Rezydent Państwa A sprzedaje nieruchomość położoną w państwie B rezydentowi Państwa B - prawo do opodatkowania państwo B

10 Przykłady Rezydent Państwa A sprzedaje nieruchomość położoną w Państwie C rezydentowi Państwa B Umowa A-C Opodatkowanie w państwie C, bez znaczenia rezydencja nabywcy

11 Przykłady Rezydent Państwa A ma zakład na terytorium państwa C i sprzedaje nieruchomość wchodzącą w skład zakładu rezydentowi Państwa B Umowa A-C, opodatkowanie w państwie C ( położenia zakładu)

12 Zyski kapitałowe Art.13 ust.5 zyski z przeniesienia własności wszystkich pozostałych składników majątkowych są opodatkowane tylko w państwie rezydencji np. akcje, udziały ( z wyjątkiem w spółkach „nieruchomościowych”), papiery wartościowe, obligacje, skrypty dłużne

13 Zyski kapitałowe Art.13 ust.4 Klauzula nieruchomościowa

14 Zyski kapitałowe „Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie pochodzące z przeniesienia własności akcji lub udziałów, osiągające ponad 50 % wartości bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonej w drugim umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie „

15 Zyski kapitałowe Możliwość zawężenia lub rozszerzenia „klauzuli nieruchomościowej” Pkt 28 Komentarza do art.13 ust.4 Podwyższenie lub obniżenie progu 50 % Rozszerzenie o udziały w spółkach osobowych Wyłączenie udziałów i akcji spółek, które są notowane na uznanym rynku giełdowym Wyłączenie udziałów (akcji) zbywanych na skutek restrukturyzacji Wyłączenie akcji w spółkach inwestycyjnych mienia nieruchomego REIT –Real Estate Investment Trust (małe udziały np. poniżej 10 % z uwagi na szeroki akcjonariat)

16 Zyski kapitałowe Art.13 ust.5 zyski z przeniesienia własności wszystkich pozostałych składników majątkowych są opodatkowane tylko w państwie rezydencji np. akcje, udziały ( z wyjątkiem w spółkach „nieruchomościowych”), papiery wartościowe, obligacje, skrypty dłużne

17 Zyski kapitałowe Inne rozwiązania pojawiające się w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania : Hiszpania, Francja, Dania, Estonia, Irlandia i Filipiny – zyski z przeniesienia własności udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym majątek ten jest położony.

18 UPO Polska Francja art.13 ust.1 1. Zyski pochodzące ze sprzedaży majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 albo ze sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten jest położony.

19 Zyski kapitałowe Austria, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania – zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym Państwie. Szwecja, Wielka Brytania – odnoszą się do zysków z przeniesienia własności majątku po zmianie rezydencji osoby osiągającej zysk

20 UPO Polska Niemcy art.13 ust.2 (2) Zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

21 UPO Polska-Wielka Brytania art.13 ust.2 2. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności: a) udziałów (akcji), innych niż akcje, które są przedmiotem znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie, których wartość w całości lub w większej części związana jest bezpośrednio lub pośrednio z majątkiem nieruchomym położonym w drugim Umawiającym się Państwie, lub b) udziału w spółce osobowej lub truście, których aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, lub z udziałów (akcji), o których mowa w punkcie a) niniejszego ustępu, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

22 UPO Polska Niemcy art.13 ust.6 (6) W przypadku gdy osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie przez okres przynajmniej pięciu lat i uzyskała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, ustęp 5 nie narusza prawa pierwszego Państwa do opodatkowania tej osoby fizycznej na podstawie swego wewnętrznego ustawodawstwa z tytułu jakiegokolwiek przyrostu majątku osiągniętego z akcji lub udziałów w spółkach mających siedzibę w pierwszym Umawiającym się Państwie do dnia, kiedy osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania w tym Państwie. Jeżeli pierwsze z wymienionych Państw opodatkowuje osobę fizyczną mającą tam miejsce zamieszkania z tytułu przyrostu majątku w chwili, gdy osoba ta opuszcza to Państwo, a własność akcji lub udziałów jest następnie przeniesiona i zyski z tego przeniesienia są opodatkowane w drugim Państwie zgodnie z ustępem 5, wówczas to drugie Państwo przyjmuje jako podstawę oszacowania zysku z przeniesienia własności tę kwotę, którą przyjęło pierwsze Państwo jako wpływ w chwili, gdy ta osoba fizyczna opuszczała jego terytorium.

23 UPO Polska-Wielka Brytania Art.13 ust.6 6. Postanowienia ustępu 5 niniejszego artykułu nie ograniczają prawa Umawiającego się Państwa do opodatkowania, zgodnie z jego prawem, zysków z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku osiąganych przez osobę która ma i w jakimkolwiek czasie w ciągu poprzednich sześciu lat podatkowych miała miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie lub osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie w jakimkolwiek czasie w ciągu roku podatkowego, w którym własność majątku została przeniesiona.

24 Zyski kapitałowe Polskie umowy posługują się nieprecyzyjnym terminem „ głównie” Na ten temat interesujący wyrok WSA III SA/Wa 3009/12 z 8 kwietnia 2013

25 Kazusy Rezydent Francji sprzedaje rezydentowi Niemiec udziały w polskiej spółce z o.o. ? ( nie wchodzi w grę przeniesienie praw do nieruchomości) Pismo Ministra Finansów z 24 lipca 2001 r. PB4/AK-8214-1045-277/01

26 Kazus Polski rezydent sprzedaje udziały w spółce z siedzibą w Chinach. Gdzie jest opodatkowany dochód ?

27 UPO Polska-Chiny art.13 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu zyski ze sprzedaży majątku powstające w Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym Państwie. 2. Zyski z przeniesienia tytułu własności statków lub samolotów eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej oraz z tytułu własności majątku innego niż majątek nieruchomy, związanego z eksploatacją takich statków lub samolotów, będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

28 UPO Polska-Chiny art.23 1. W Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący: a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Chinach, to Polska - z zastrzeżeniem postanowień liter b)-d) niniejszego ustępu - zwolni taki dochód od opodatkowania. b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany w Chinach, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Chinach. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Chinach. c) Dla celów litery b) chiński podatek, który ma być potrącany, będzie wynosił dziesięć procent kwoty brutto dywidend, odsetek i należności licencyjnych.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Zyski kapitałowe. Art. 13 ust.1 Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google