Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Międzynarodowego Seminarium z udziałem nauczycieli akademickich Federacji Rosyjskiej dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Międzynarodowego Seminarium z udziałem nauczycieli akademickich Federacji Rosyjskiej dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Program Międzynarodowego Seminarium z udziałem nauczycieli akademickich Federacji Rosyjskiej dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Otwarcie Seminarium (prof. dr hab. in ż. Krzysztof Gawro ń ski) 2. Wyst ą pienie Dziekana Wydziału In ż ynierii Ś rodowiska i Geodezji prof. dr hab. in ż. Krzysztof Ostrowskiego 3. Referat pt. „Udział Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w mi ę dzynarodowym projekcie TEMPUS pt. „Independent Quality Assurance Model for Degree Programmes in Russia” (prof. dr hab. in ż. Krzysztof Gawro ń ski)

2 Program Międzynarodowego Seminarium z udziałem nauczycieli akademickich Federacji Rosyjskiej dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 3. Referat pt. „Przygotowanie programu kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikaj ą cymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy ż szego na przykładzie kierunku Gospodarka Przestrzenna (dr Julia Gorzelany-Plesi ń ska) 4. Referat pt. „Dostosowanie zaj ęć dydaktycznych do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji (dr in ż. Tomasz Salata) 3. Referat pt. „Narz ę dzia architektury krajobrazu – efekty kształcenia” (dr in ż. arch. Michał Uruszczak) 4. Wyst ą pienie Go ś ci, dyskusja.

3 Krzysztof Gawroński Udział Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w projekcie UE Tempus pt. „Independent Quality Assurance Model for Degree Programmes in Russia

4 Program TEMPUS Nr projektu: (2012) 530838 Independent Quality Assurance Model for Degree Programmes in Russia

5 Koordynator projektu - prof. Nadezda Kamynina Moscow State University of Geodesy and Cartography

6 Partnerzy konsorcjum: ASIIN Consult GmbH (Germany) Technological Educational Institute of Athens (Greece) Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania) Polytechnic Institute of Coimbra (Portugal) London Metropolitan University (Grait Britain) North-Caucasus State Federal University (Russia)

7 Partnerzy konsorcjum: Russian State University for the Humanities (Moscow Russia) Saint-Petersburg State University of Economics and Finance (Russia) St.-Petersburg State University of Telecommunication (Russia) N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Russia)

8 Polska uczelnia zaangażowana w realizację projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł ą taja w Krakowie Prof. dr hab. in ż. Krzysztof Gawro ń ski Dr hab. in ż. Józef Hernik – członek Komitetu Steruj ą cego Wydział In ż ynierii Ś rodowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

9 Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju rosyjskiego szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie struktury zapewnienia jakości dla programów studiów, zgodnej ze strategicznymi celami procesu bolońskiego i strategii Europa 2020

10 Cele szczegółowe projektu to: 1. Opracowanie ogólnokrajowej procedury akredytacji studiów zharmonizowanych z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewnienia Jako ś ci Kształcenia w Szkolnictwie Wy ż szym (ENQA). 2. Ustanowienie niezale ż nego podmiotu akredytacji programów studiów wzorowanego na Klubie Bolo ń skim, uprawnionego do wspierania instytucji szkolnictwa wy ż szego oraz Ministerstwa Edukacji.

11 Cele szczegółowe projektu to: 3. Szkolenie grupy ekspertów ( ś rodowiska naukowego) zdolnej do oceny danego kierunku studiów. 4. Umo ż liwienie pilota ż owego testu opracowanej procedury.

12 W celu podniesienia jakości programów studiów i instytucji szkolnictwa wyższego poprzez zapewnienie jakości międzynarodowej akredytacji, podjęte zostaną następujące kroki: 1. Opracowana i zatwierdzona zostanie metodologia oceny kierunków studiów. 2. Opracowana i wdro ż ona zostanie platforma oceny kierunków studiów 3. Odb ę dzie si ę szkolenie i certyfikacja ekspertów ( ś rodowiska naukowego) do oceny kierunków studiów. 4. Rosyjski Klub Bolo ń ski b ę dzie działa ć jako operator platformy i utrzymywa ć b ę dzie zespół przeszkolonych ekspertów.

13 W ramach tego projektu odbyły się trzy seminaria: 1. W pa ź dzierniku 2012 r. w Moskwie. 2. W kwietniu 2012 r. w Londynie. 3. We wrze ś niu 2013 r. w Rostowie nad Donem.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Międzynarodowego Seminarium z udziałem nauczycieli akademickich Federacji Rosyjskiej dotyczącego wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google