Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

2 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne

3  Stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.  Służą do uzupełniania, uwiarygodniania oraz weryfikacji danych zawartych we wniosku.  Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku o dofinansowanie projektu. 3

4 W celu poprawnego przygotowania załączników przez beneficjentów opracowano instrukcję wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR V ADEMECUM DLA BENEFICJENTÓW RPO WO 2007 – 2013 T OM II, ZAŁĄCZNIK NR 4 4

5 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 1Studium Wykonalności Inwestycji. 2Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2.1Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 2.2Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. 2.3Pełna dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ. 5

6 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 3 Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego. 4 Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno – użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług. 5Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. 6Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością. 7 Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji / Deklaracja beneficjenta o zapewnieniu i udokumentowaniu środków własnych. 6

7 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 8Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. 9 Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia. 10 Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni. 11Dokumenty rejestrowe. 12 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT / Oświadczenie o zastosowaniu stawki podatku VAT. 7

8 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 13Statut/akt powołujący jednostkę. 14 15 16 Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej. Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu udziału środków własnych. Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy. 17Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. 8

9  Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zakres SWI powinien obejmować m.in. analizę problemów, do których rozwiązania przyczyni się realizacja przedmiotowego projektu, 9

10  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: głównym zadaniem SWI jest wskazanie, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym, określa zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne, prezentuje nakłady inwestycyjne oraz określa harmonogram realizacji projektu w celu zaplanowania wydatków, 10

11  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: w studium należy szczegółowo opisać cele projektu, sposób ich osiągania i warunki realizacji oraz zasadność realizowanego przedsięwzięcia, musi zawierać analizę luki finansowej określającą poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (maksymalny poziom dotacji z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych), 11

12  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: celem oceny finansowej jest uzyskanie informacji, czy planowany projekt wymaga dofinansowania, a jeśli tak – ustalenie zakresu dofinansowania i sprawdzenie, czy planowany wariant inwestycyjny jest trwały finansowo, analiza finansowa dla projektów transportu publicznego powinna być oparta na cenach realnych w całym okresie analizy, 12

13  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: prezentacja analizy ekonomicznej w SWI pozwala natomiast zbadać, czy środki przeznaczone na właściwe cele oraz korzyści wynikające z rozdysponowania są większe od poniesionych kosztów, dokonując analizy ekonomicznej należy wybrać wariant charakteryzujący się najlepszymi wskaźnikami, niezbędne jest, aby SWI zawierało analizę specyficzną dla danego rodzaju projektu, 13

14  Studium Wykonalności Inwestycji c.d.: zakres SWI i jego treść należy obowiązkowo odnieść do Wytycznych Niebieskiej Księgi zalecanych przez MRR w zakresie projektów drogowych, ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych należy przeprowadzić w oparciu o instrukcję przygotowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 14

15  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) należy przeprowadzić w oparciu o: - Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r., 15

16  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, cd.: - Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r., - Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „ przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE. 16

17  Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko: - w przypadku, gdy projekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko… i jednocześnie beneficjent nie zaliczył go do mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie wystąpił w związku z tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzeniem braku negatywnego wpływu na takie obszary jest decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia (pozwolenie na budowę nie starsze niż 3 lata od momentu jego wydania – dotyczy nowych pozwoleń). 17

18  Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, cd.: W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I lub II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ należy wypełnić w ograniczonym zakresie. Do wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze infrastrukturalnym należy załączyć Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 18

19  Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, cd.: Gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru), formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ również należy wypełnić w ograniczonym zakresie, jednakże załączenie Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nie będzie w tym wypadku konieczne. 19

20  Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 : - zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. organem właściwym do wypełniania Zaświadczenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, - wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2.2 do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II. 20

21 W świetle przepisów, realizacja planowanego przedsięwzięcia z I, II lub III grupy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 21

22 W przypadku projektów, które dotychczas mogły być realizowane w oparciu o zgłoszenie budowy, Ustawa OOŚ z dnia 3 października 2008 r. w art. 140 wprowadziła zapis dokonujący zmiany w ustawie prawa budowlanego. Art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego nakazuje, aby zawsze uzyskiwać pozwolenie na budowę w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony. 22

23  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia/wyniki konsultacji: w przypadku, gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyda postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć uzasadnienie, w którym powinny znaleźć się wyniki konsultacji społecznych. 23

24 W przypadku przeprowadzonej procedury screeningu, podczas której organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji środowiskowych nie nałoży na beneficjenta obowiązku sporządzania raportu OOŚ, należy zwrócić szczególną uwagę na wnikliwe i wyczerpujące uzasadnienie tej decyzji. 24

25 Zaleca się beneficjentom zwracanie szczególnej uwagi na przebieg postępowania administracyjnego i domaganie się, aby w uzasadnieniu podjętej decyzji było zawarte odniesienie do wszystkich uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, a także ustosunkowanie się do wszystkich stanowisk organów zaangażowanych w postępowaniu. 25

26 Należy pamiętać, iż beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami z tytułu ochrony środowiska. 26

27  Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: - w momencie składania wniosku przedstawienie jednego z wyżej wymienionych dokumentów nie jest bezwzględne, jednakże do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR beneficjent zobowiązany jest dostarczyć kserokopię jednego z dokumentów do IZ, 27

28  Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego c.d.: - jeśli prace budowlane nie zostały rozpoczęte, pozwolenie budowlane nie powinno być starsze niż trzy lata od momentu jego wydania, - gdy prace budowlane zostały rozpoczęte, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię pierwszej strony dziennika budowy oraz strony z ostatnim wpisem, który potwierdza ważność pozwolenia. 28

29  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług: - należy przedłożyć metrykę projektu budowlanego oraz wyciąg z opisu technicznego, - w przypadku projektu, który swoim zakresem obejmuje zakupy inwestycyjne, należy załączyć zestawienie zakupywanego sprzętu określające właściwości techniczne urządzeń, które powinno zawierać: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, ceny jednostkowe w formie kosztorysu, plan rozmieszczenia zakupywanego sprzętu, 29

30  Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług c.d.: - w przypadku, gdy projekt dotyczy usług, należy załączyć specyfikacje, która powinna zawierać rodzaj, charakter oraz zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu (nie dotyczy projektów, w których usługi są jedynie dodatkowym elementem towarzyszącym realizacji projektu np. promocja, inspektor nadzoru). 30

31  Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt: W ramach załącznika należy dołączyć, co najmniej trzy mapy : - mapy sytuujące projekt w województwie, - mapy sytuujące projekt w najbliższym otoczeniu (miasto/gmina/powiat), - mapy z widocznymi numerami działek, na których zostanie przeprowadzona inwestycja. 31

32  Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością: - wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością stanowi załącznik nr 4.3 do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II, - istnieje możliwość dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy na okres 5 lat od momentu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji. 32

33  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji: - wszyscy beneficjenci zobowiązani są przedstawić dokument podpisany przez osoby upoważnione, potwierdzający fakt posiadania środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania wydatków, jakie z tytułu realizacji projektu poniesione będą na rzecz wykonawcy/dostawcy, 33

34  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji c.d.: - jeśli beneficjent planuje rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu (a co za tym idzie także złożenie wniosku o płatność do IZ/IPII) w roku podpisania umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest przedstawić dokument zapewniający posiadanie wszystkich środków na pokrycie należności wobec wykonawcy/dostawcy w roku podpisania umowy oraz wkład własny dla następnych lat realizacji projektu, 34

35  Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji c.d.: - jeśli beneficjent planuje rzeczową realizację projektu w całości w roku następującym po roku podpisania umowy o dofinansowanie, musi przedstawić dokument zapewniający posiadanie wszystkich środków na pierwsze dwa kwartały realizacji projektu oraz wkład własny na pozostały okres realizacji projektu. 35

36  Deklaracja beneficjenta o zapewnieniu i udokumentowaniu środków własnych: W przypadku, gdy beneficjent na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie może udokumentować zabezpieczenie środków własnych, zobowiązany jest do załączenia deklaracji, w której wykazuje z jakich źródeł pochodzić będą środki własne oraz deklaruje się do udokumentowania tych środków w terminie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały przyjmującej listę rankingową przez Zarząd Województwa Opolskiego. 36

37  Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu: - określa jakie elementy zakresu rzeczowego projektu realizowane będą przez wykonawcę / dostawców w poszczególnych kwartałach i za jaką kwotę. - wydatki poniesione w ramach projektu, a nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu nie będą podlegały refundacji – będą wydatkami niekwalifikowanymi. 37

38  Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia: - w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot np. związek gmin, do wniosku należy dołączyć kopię umowy / porozumienia stron uczestniczących w realizacji projektu. - w umowie / porozumieniu należy wskazać Lidera projektu, który będzie beneficjentem odpowiedzialnym za realizację projektu. 38

39  Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni: - jeżeli JST nie posiada jeszcze bilansu za ostatni rok bądź opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni powinien złożyć oświadczenie o niezwłocznym dostarczeniu dokumentów po ich opracowaniu, nie później jednak niż przed podpisaniem umowy. 39

40  Dokumenty rejestrowe: - dotyczy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 40

41  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: - podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy w żaden sposób nie będzie mógł zostać odzyskany przez beneficjenta, - do wniosku należy dołączyć indywidualną interpretację, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT, wydaną przez Izbę Skarbową. Indywidualna interpretacja Izby Skarbowej dotyczy tylko projektów, w których Vat jest kwalifikowany, 41

42  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, cd: –w przypadku wybrania/zastosowania innej stawki Vat niż 22 % wnioskodawca zobligowany jest do dołączenia do wniosku o dofinansowanie Oświadczenia o zastosowaniu stawki Vat (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.5.1 do Vademecum). 42

43  Statut/akt powołujący jednostkę: - niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. 43

44  Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej: Pomoc publiczna występuje w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki: - wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych (środki publiczne), - wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub ich grupy, bądź produkcję określonych towarów, 44

45  Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej c.d.: - wsparcie zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem, - wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Szczegółowe informacje nt. pomocy publicznej zostały zamieszczone w rozdziale 2.5 Zakres i zasady stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WO zawartym w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom I. 45

46  Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu udziału środków własnych: Przykładowo wypełniony załącznik dostępny jest na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl.http://rpo.opolskie.pl Jeżeli beneficjent na pokrycie części wkładu własnego otrzyma bezzwrotną dotację powinien do niniejszego załącznika dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość i pochodzenie zewnętrznych źródeł finansowania. 46

47  Deklaracja beneficjenta o zapewnieniu i udokumentowaniu środków własnych: Beneficjent zobowiązany jest do wykazania, z jakich źródeł pochodzić będą środki własne oraz deklaruje się do udokumentowania tych środków w terminie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały przyjmującej listę rankingową przez Zarząd Województwa Opolskiego. 47

48  Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy: Każdy beneficjent zobowiązany jest wypełnić niniejszy załącznik. W przypadku, gdy beneficjent nie przewiduje powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji projektu lub do roku po jego zakończeniu należy wpisać wartość „zero”. 48

49  Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu: - należy dołączyć wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku, - powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, - w przypadku dróg publicznych, np., uchwałę sprawie nadania numeru drogi oraz zaliczenia jej do dróg gminnych lub powiatowych. 49

50  Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu c.d.: IZ RPO WO 2007-2013 może zażądać innych dokumentów na etapie przeprowadzania oceny wniosku, w celu dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych. 50

51 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01 51

52 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Dyrektor Departamentu - Karina Bedrunka 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65 65 fax: (+48) 077 541 62 56 e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl 52

53 Dziękuję za uwagę 53


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google